]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
up to 2.12.2
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
0643d0ea
ER
7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
8%bcond_without gnome_keyring # build without gnome keyring support
7d9cd7eb 9%bcond_without tk # build without the Tcl/Tk interface
cdeb0400 10
7ad420b5
ER
11# for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
12
89a476f8 13%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
14Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
15Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 16Name: git-core
7b8394b9 17Version: 2.12.2
792849b7 18Release: 1
51c3b977 19License: GPL v2
20Group: Development/Tools
b4c15beb 21Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.xz
7b8394b9 22# Source0-md5: ad5ae08664c40caf074392abc301cccd
be2ccf99 23Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 24Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
25Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
26Source4: %{name}.sysconfig
27Source5: %{name}.inet
28Source6: %{name}.init
642ee6ff 29Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 30Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 31Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 32Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 33Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
e699dd89 34URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 35BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 36BuildRequires: automake
51c3b977 37BuildRequires: curl-devel
115484e9 38BuildRequires: expat-devel
2ece97c6
ER
39%if "%{pld_release}" == "ac"
40BuildRequires: gettext-devel
41%else
25a92afd 42BuildRequires: gettext-tools
2ece97c6 43%endif
cecb5b67
KK
44%if %{with gnome_keyring}
45BuildRequires: libgnome-keyring-devel
46BuildRequires: pkgconfig
47%endif
51c3b977 48BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 49%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 50BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 51BuildRequires: perl-base
db444c11 52BuildRequires: python-devel
89a476f8 53BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 54BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 55BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
7d9cd7eb 56%if %{with tk}
1db22c36
JB
57# wish
58BuildRequires: tk
7d9cd7eb 59%endif
51c3b977 60BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
61%if %{with doc}
62BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 63BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
64BuildRequires: xmlto
65%endif
2c50f007 66%if %{with tests}
db032591 67%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 68# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 69BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 70BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 71%endif
ef4eeb6d
KK
72%if %{with tests_svn}
73BuildRequires: perl-subversion
74BuildRequires: subversion
75%endif
1b3085ff 76Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 77%endif
23c8c456 78# git-sh-setup: sane_grep
3f245fc5 79Requires: grep
23c8c456
ER
80# git-pull: printf
81Requires: coreutils
f266cd28 82Requires: perl-Error
7a437e6a 83Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 84Requires: sed
0d2db069 85Suggests: git-core-bzr
26361b03 86Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
87Suggests: git-core-hg
88Suggests: git-core-p4
26361b03 89Suggests: git-core-svn
d82521ea 90Suggests: less
9e9faf95 91Suggests: openssh-clients
d82521ea 92Suggests: rsync
22105a2f 93Obsoletes: git-core-gitview
a77c0aad 94Obsoletes: python-Git
51c3b977 95BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
96
19936745
AM
97# html docs have links to txt files
98%define _noautocompressdoc *.txt
99
be2ccf99
AG
100%define webapp gitweb
101%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
102%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
103%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
6743dd7e
ER
104%define gitcoredir %{_prefix}/lib/%{name}
105%define _libexecdir %{_prefix}/lib
be2ccf99 106
51c3b977 107%description
108"git" can mean anything, depending on your mood.
109
d52424f5 110- random three-letter combination that is pronounceable, and not
111 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
112 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
113- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
114 dictionary of slang.
115- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
116 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
117- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 118
c751087d 119This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 120doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
121contents efficiently.
122
ea061c99
JR
123%description -l pl.UTF-8
124"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
125
d52424f5 126- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
127 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
128 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
129- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
130- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
131 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
132 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
133- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
134 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
135
136Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
137Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
138katalogu.
139
a8655d02
ER
140%package doc
141Summary: Documentation for git-core
142Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
143Group: Documentation
ad39aec1
ER
144%if "%{_rpmversion}" >= "5"
145BuildArch: noarch
146%endif
a8655d02
ER
147
148%description doc
149Documentation for git-core.
150
151%description doc -l pl.UTF-8
152Dokumentacja do git-core.
153
b11ada2c
AG
154%package daemon-inetd
155Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 156Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
157Group: Networking/Daemons
158Requires: %{name} = %{version}-%{release}
159Requires: setup >= 2.4.11-1
160Provides: git-core-daemon
161Obsoletes: git-core-daemon
162Obsoletes: git-core-daemon-standalone
6743dd7e
ER
163%if "%{_rpmversion}" >= "5"
164BuildArch: noarch
165%endif
b11ada2c
AG
166
167%description daemon-inetd
168Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
169repositories. This package provides all necessarry files to run
170git-daemon as an inetd service.
171
172%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
173Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
174udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
175do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
176
177%package daemon-standalone
178Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 179Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
180Group: Networking/Daemons
181Requires: %{name} = %{version}-%{release}
182Provides: git-core-daemon
183Obsoletes: git-core-daemon
184Obsoletes: git-core-daemon-inetd
6743dd7e
ER
185%if "%{_rpmversion}" >= "5"
186BuildArch: noarch
187%endif
b11ada2c
AG
188
189%description daemon-standalone
190Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
191repositories. This package provides all necessarry files to run
192git-daemon as an standalone service.
193
194%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
195Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
196udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
197do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 198
e3cefa79 199%package devel
8bed7625
JB
200Summary: Git library with header files
201Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 202Group: Development/Libraries
d52424f5 203Requires: zlib-devel
e3cefa79 204
205%description devel
8bed7625 206Git library with header files.
66a7f095 207
ea061c99 208%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 209Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 210
91396e2e
AG
211%package gitk
212Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
213Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
214Group: Development/Tools
215Requires: %{name} = %{version}-%{release}
216Requires: tk
6743dd7e
ER
217%if "%{_rpmversion}" >= "5"
218BuildArch: noarch
219%endif
91396e2e
AG
220
221%description gitk
1fcd08a6
JB
222gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
223This includes visualizing the commit graph, showing information
224related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
225
226Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 227Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
228into the main git repository.
229
230%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
231gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
232Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
233związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 234
1fcd08a6 235Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
236repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
237osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 238repozytorium gita.
91396e2e 239
be2ccf99
AG
240%package gitweb
241Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 242Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
243Group: Development/Tools
244Requires: %{name} = %{version}-%{release}
245Requires: webapps
666cda7c 246Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
247Requires: webserver(alias)
248Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 249Suggests: webserver(setenv)
6743dd7e
ER
250%if "%{_rpmversion}" >= "5"
251BuildArch: noarch
252%endif
be2ccf99
AG
253
254%description gitweb
255This package provides a web interface for browsing git repositories.
256
257%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 258Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 259
f9871074
AG
260%package gui
261Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
262Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
263Group: Development/Tools
264Requires: %{name} = %{version}-%{release}
265Requires: tk
d4106757 266Requires: xdg-utils
531b434f 267Suggests: meld
6743dd7e
ER
268%if "%{_rpmversion}" >= "5"
269BuildArch: noarch
270%endif
f9871074
AG
271
272%description gui
273Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
274includes visualizing the commit graph, showing information related to
275each commit, and the files in the trees of each revision.
276
277Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
278Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
279into the main git repository.
280
281%description gui -l pl.UTF-8
282Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
283to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
284każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
285
286Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
287repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
288osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
289repozytorium gita.
290
e5fa8af5
JB
291%package arch
292Summary: Git tools for importing Arch repositories
293Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
294Group: Development/Tools
295Requires: %{name} = %{version}-%{release}
296Requires: tla
6743dd7e
ER
297%if "%{_rpmversion}" >= "5"
298BuildArch: noarch
299%endif
e5fa8af5
JB
300
301%description arch
302Git tools for importing Arch repositories.
303
304%description arch -l pl.UTF-8
305Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
306
0d2db069
ER
307%package bzr
308Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 309Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
310Group: Development/Tools
311Requires: %{name} = %{version}-%{release}
312Requires: bzr
6743dd7e
ER
313%if "%{_rpmversion}" >= "5"
314BuildArch: noarch
315%endif
0d2db069
ER
316
317%description bzr
318Git tools for working with bzr repositories.
319
e5fa8af5
JB
320%description bzr -l pl.UTF-8
321Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
322
323%package cvs
324Summary: CVS support for Git
325Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
326Group: Development/Tools
327Requires: %{name} = %{version}-%{release}
328Requires: cvsps >= 2.1-2
329Requires: rcs
6743dd7e
ER
330%if "%{_rpmversion}" >= "5"
331BuildArch: noarch
332%endif
e5fa8af5
JB
333
334%description cvs
335CVS support for Git.
336
337%description cvs -l pl.UTF-8
338Obsługa CVS dla Gita.
339
0d2db069
ER
340%package hg
341Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 342Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
343Group: Development/Tools
344Requires: %{name} = %{version}-%{release}
345Requires: mercurial >= 1.8
6743dd7e
ER
346%if "%{_rpmversion}" >= "5"
347BuildArch: noarch
348%endif
0d2db069
ER
349
350%description hg
351Git tools for working with mercurial repositories.
352
e5fa8af5
JB
353%description hg -l pl.UTF-8
354Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
355
0d2db069
ER
356%package p4
357Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 358Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
359Group: Development/Tools
360Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6743dd7e
ER
361%if "%{_rpmversion}" >= "5"
362BuildArch: noarch
363%endif
0d2db069
ER
364
365%description p4
366Git tools for working with Perforce depots.
367
e5fa8af5
JB
368%description p4 -l pl.UTF-8
369Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
370
2c0376c9
AM
371%package svn
372Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 373Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
374Group: Development/Tools
375Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 376Requires: perl-Encode
4ea37765 377Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
378
379%description svn
380Subversion support for Git.
381
382%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 383Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 384
d82521ea
ER
385%package email
386Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 387Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
388Group: Development/Tools
389Requires: %{name} = %{version}-%{release}
77b23c69 390Suggests: perl-Net-SMTP-SSL
d82521ea
ER
391
392%description email
393Git tools for sending email.
394
41b5f4b1
JB
395%description email -l pl.UTF-8
396Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
397
f2c1983d
AG
398%package -n bash-completion-git
399Summary: bash-completion for git
2712fe7b 400Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 401Group: Applications/Shells
cdeb0400 402Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 403Requires: bash-completion >= 2.0
c7e1d931
ER
404%if "%{_rpmversion}" >= "5"
405BuildArch: noarch
406%endif
f2c1983d
AG
407
408%description -n bash-completion-git
409This package provides bash-completion for git.
410
411%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 412Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 413
3dc01deb 414%package -n perl-Git
5d7220ad 415Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 416Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 417Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 418Obsoletes: perl-git-core
24ff48af
ER
419%if "%{_rpmversion}" >= "5"
420BuildArch: noarch
421%endif
5d7220ad 422
3dc01deb 423%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
424This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
425version control system. The modules have an easy and well-tested way
426to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
427provide specialized methods for doing easily operations which are not
428totally trivial to do over the generic command interface.
429
ea061c99
JR
430%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
431Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
432wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
433dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
434specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
435wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 436
0643d0ea
ER
437%package -n gnome-keyring-git-core
438Summary: GNOME Keyring authentication provider for Git
439Summary(pl.UTF-8): Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Git
440Group: X11/Applications
25c1ae0c 441URL: http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
0643d0ea
ER
442Requires: %{name} = %{version}-%{release}
443
444%description -n gnome-keyring-git-core
445Authentication provider module for Git which allows git client to
446authenticate using GNOME Keyring.
447
25c1ae0c 448You need to register it with:
a4e33b57 449- git config --global credential.helper gnome-keyring
25c1ae0c 450
0643d0ea
ER
451%description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
452Moduł uwierzytelniający dla Subversion pozwalający klientom git
453uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
454
50e442d4 455Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
a4e33b57 456- git config --global credential.helper gnome-keyring
50e442d4 457
51c3b977 458%prep
5013f7fc 459%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 460%patch0 -p1
b2c254f3 461%patch1 -p0
d12d8532 462%patch2 -p1
8ce45cec 463%patch3 -p1
a1036d06 464
0643d0ea
ER
465%{__rm} {Documentation/technical,contrib/emacs,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
466
ab67970b
AM
467# we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
468cp -a contrib contrib-doc
469
a1036d06 470%build
11856720
AM
471%{__aclocal}
472%{__autoconf}
473%configure \
d12d8532 474 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 475 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 476 --with-openssl
51c3b977 477
7cfee1ba
KK
478echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
479
b69112f7 480%{__make} \
be2ccf99
AG
481 INSTALLDIRS=vendor \
482 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
483 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
484 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
485 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
486 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
487 V=1
27b79a12 488
d1d05a7a
ER
489%{__make} -C contrib/subtree
490
0643d0ea
ER
491%if %{with gnome_keyring}
492%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring
493%endif
494
83b9a8cd
ER
495%if %{with doc}
496%{__make} -C Documentation \
497 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
498 V=1
499%endif
7fdeb28c 500
db032591
AM
501%if %{with tests}
502%if %{without tests_cvs}
8bed7625 503%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 504%endif
acc7b6c4 505%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 506%endif
6c0d6e05 507
51c3b977 508%install
509rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 510install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 511install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 512install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 513install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
514cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
515[init]
cdeb0400 516 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 517EOF
c751087d 518
51c3b977 519%{__make} install \
d778c02c 520 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 521 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
522
08cc92d7 523%if %{with doc}
7fdeb28c 524%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 525 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 526%endif
7fdeb28c 527
d12d8532
KK
528# copy templates except sample hooks
529cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
530%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
531
1f25da6d 532# header files and lib
cdeb0400 533cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 534cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 535cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
536install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
537cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
538cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
539cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 540cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 541
d1d05a7a 542%{__make} -C contrib/subtree install \
348dee00 543 libexecdir=%{gitcoredir} \
d1d05a7a
ER
544 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
545
546%if %{with doc}
e6bf5c7d 547%{__make} -C contrib/subtree install-man \
d1d05a7a
ER
548 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
549%endif
550
0643d0ea 551%if %{with gnome_keyring}
348dee00 552install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0643d0ea
ER
553%endif
554
f2c1983d 555# bash completion
3102984c
ER
556install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
557cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 558
b0d443ea
ER
559# Install git-prompt.sh
560install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
561cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
562
0d2db069 563# Install bzr and hg remote helpers from contrib
348dee00 564install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0d2db069 565
be2ccf99 566# gitweb
4f98dcd3 567mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 568ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 569cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 570cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 571cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 572cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 573cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 574
b11ada2c 575# git-daemon related files
e43aceaa
ER
576cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
577cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 578install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 579
bf7a9a54 580# paths cleanup
6743dd7e
ER
581sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
582sed -e 's,@libdir@/git-core,%{gitcoredir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
bf7a9a54 583
698b79f9
ER
584# same file, link
585ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-receive-pack
586ln -sf git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-archive
6aec1d92
ER
587ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-shell $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-shell
588ln -sf ../..%{gitcoredir}/git-upload-pack $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git-upload-pack
589ln -sf ../..%{gitcoredir}/git $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/git
698b79f9
ER
590
591# convert all hardlinks to symlinks, as rpm fails to calculate it properly
592# requiring excessive free space when it may not be available
593# https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/1176337
594find $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir} -samefile $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git > files
595for f in $(cat files); do
596 f=${f#$RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/}
597 test $f = git && continue
598 ln -snf git $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/$f
599done
600
601# few others
602ln -snf git-gui $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-citool
603ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-https
604ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftp
605ln -snf git-remote-http $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}/git-remote-ftps
4e9fd7a9 606
be2ccf99 607# remove unneeded files
cdeb0400
ER
608%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
609%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 610%py_postclean
27b79a12 611
815a92b1 612mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
613%find_lang git
614
51c3b977 615%clean
616rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
617
b11ada2c
AG
618%post daemon-inetd
619%service -q rc-inetd reload
620
621%postun daemon-inetd
622if [ "$1" = "0" ]; then
623 %service -q rc-inetd reload
624fi
625
626%post daemon-standalone
627/sbin/chkconfig --add git-daemon
628%service git-daemon restart "git-daemon"
629
630%preun daemon-standalone
631if [ "$1" = "0" ]; then
632 %service git-daemon stop
633 /sbin/chkconfig --del git-daemon
634fi
635
be2ccf99
AG
636%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
637%webapp_register apache %{webapp}
638
639%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
640%webapp_unregister apache %{webapp}
641
814a047c 642%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
643%webapp_register httpd %{webapp}
644
814a047c 645%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
646%webapp_unregister httpd %{webapp}
647
51ce768a
KK
648%triggerin gitweb -- lighttpd
649%webapp_register lighttpd %{webapp}
650
651%triggerun gitweb -- lighttpd
652%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
653
fdf2ed38 654%files -f git.lang
51c3b977 655%defattr(644,root,root,755)
a824ba4f 656%doc README.md contrib-doc
a8655d02 657%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
658%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
659%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
660%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
661%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 662%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 663
08cc92d7 664%if %{with doc}
0afd37aa 665%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 666%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
667%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
668%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 669%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 670%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 671%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 672%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 673%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 674%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 675%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 676%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
677%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
678%{_mandir}/man7/gitcli.7*
679%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 680%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8 681%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
ab67970b 682%{_mandir}/man7/giteveryday.7*
a48d28b8 683%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 684%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 685%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
686%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
687%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 688%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 689%endif
a8655d02 690
348dee00
ER
691%dir %{gitcoredir}
692%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
693%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
694%dir %{gitcoredir}/mergetools
695%{gitcoredir}/mergetools/*
a8655d02 696
0d2db069
ER
697%{_datadir}/%{name}
698%{_localstatedir}/lib/git
699
700# subpackages
348dee00
ER
701%exclude %{gitcoredir}/*email*
702%exclude %{gitcoredir}/*p4*
703%exclude %{gitcoredir}/git-archimport
704%exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
705%exclude %{gitcoredir}/git-gui
706%exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
707%exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
708%exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
709%exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
710%exclude %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
711%exclude %{gitcoredir}/git-svn
712%exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
f295f80f 713%if %{with gnome_keyring}
348dee00 714%exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
f295f80f 715%endif
e3cefa79 716
a8655d02
ER
717%if %{with doc}
718%files doc
778b89a7 719%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
720%doc Documentation/RelNotes*
721%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
722%endif
723
b11ada2c
AG
724%files daemon-inetd
725%defattr(644,root,root,755)
726%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
727
728%files daemon-standalone
729%defattr(644,root,root,755)
730%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
731%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
732
e3cefa79 733%files devel
3ff86e9e 734%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 735%{_includedir}/%{name}
5db07614 736%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 737%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 738
7d9cd7eb 739%if %{with tk}
91396e2e
AG
740%files gitk
741%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 742%if %{with doc}
91396e2e 743%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
744%endif
745%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
746%dir %{_datadir}/gitk
747%dir %{_datadir}/gitk/lib
748%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 749%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
6cc57eea 750%lang(ca) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ca.msg
3b243bbe 751%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 752%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
753%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
754%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 755%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 756%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 757%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
22105a2f 758%lang(pt_PT) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_pt.msg
95998f97 759%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 760%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
1adc1f85 761%lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
7d9cd7eb 762%endif
91396e2e 763
be2ccf99
AG
764%files gitweb
765%defattr(644,root,root,755)
766%doc gitweb/{README,INSTALL}
767%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
768%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
769%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 770%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 771%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 772%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
773%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
774%{appdir}
348dee00 775%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
93a30d5e 776%if %{with doc}
0c582eb3
AM
777%{_mandir}/man1/gitweb.1*
778%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 779%endif
be2ccf99 780
7d9cd7eb 781%if %{with tk}
f9871074
AG
782%files gui
783%defattr(644,root,root,755)
348dee00 784%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
f9871074
AG
785%dir %{_datadir}/git-gui
786%dir %{_datadir}/git-gui/lib
787%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
788%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
789%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
790%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
791%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 792%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 793%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 794%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
795%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
796%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
797%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
798%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 799%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
345fc12f 800%lang(pt) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_pt.msg
10343d09 801%lang(pt_BR) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
802%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
803%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
6cc57eea 804%lang(vi) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/vi.msg
35cbc54f 805%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
7d9cd7eb 806%endif
f9871074 807
e5fa8af5
JB
808%files arch
809%defattr(644,root,root,755)
348dee00 810%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
e5fa8af5
JB
811%if %{with doc}
812%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
813%endif
814
0d2db069
ER
815%files bzr
816%defattr(644,root,root,755)
348dee00 817%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
0d2db069 818
e5fa8af5
JB
819%files cvs
820%defattr(644,root,root,755)
821%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
348dee00 822%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
e5fa8af5
JB
823%if %{with doc}
824%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
825%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
826%endif
827
0d2db069
ER
828%files hg
829%defattr(644,root,root,755)
348dee00 830%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
0d2db069
ER
831
832%files p4
833%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
834%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
835%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
0d2db069 836
2c0376c9
AM
837%files svn
838%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
839%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
840%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
b5884c73 841%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 842%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
843%if %{with doc}
844%{_mandir}/man1/git-svn.1*
845%endif
11d00f14
ER
846%{_mandir}/man3/Git::SVN::Editor.3pm*
847%{_mandir}/man3/Git::SVN::Fetcher.3pm*
848%{_mandir}/man3/Git::SVN::Memoize::YAML.3pm*
849%{_mandir}/man3/Git::SVN::Prompt.3pm*
850%{_mandir}/man3/Git::SVN::Ra.3pm*
851%{_mandir}/man3/Git::SVN::Utils.3pm*
2c0376c9 852
d82521ea
ER
853%files email
854%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
855%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
856%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*email*
d82521ea 857%if %{with doc}
d82521ea 858%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 859%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
860%endif
861
f2c1983d
AG
862%files -n bash-completion-git
863%defattr(644,root,root,755)
3102984c 864%{bash_compdir}/git
f2c1983d 865
3dc01deb 866%files -n perl-Git
5d7220ad 867%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 868%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
869%dir %{perl_vendorlib}/Git
870%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 871%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
11d00f14
ER
872%{_mandir}/man3/Git.3pm*
873%{_mandir}/man3/Git::I18N.3pm*
0643d0ea
ER
874
875%if %{with gnome_keyring}
876%files -n gnome-keyring-git-core
877%defattr(644,root,root,755)
348dee00 878%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
0643d0ea 879%endif
This page took 0.266604 seconds and 4 git commands to generate.