]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- lighttpd support
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
db032591 4%bcond_with tests_cvs
08cc92d7 5%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 8Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 9Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 10Name: git-core
576da567
AM
11Version: 1.7.3.1
12Release: 1
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
576da567 16# Source0-md5: 77e1611498919965fb65fd1f229ee155
be2ccf99
AG
17Source1: %{name}-gitweb.conf
18Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
19Source3: %{name}.sysconfig
20Source4: %{name}.inet
21Source5: %{name}.init
6b1e62ae 22Patch0: %{name}-tests.patch
dd907a82 23Patch1: %{name}-libcrypto.patch
e699dd89 24URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
25BuildRequires: autoconf
26BuildRequires: automake
51c3b977 27BuildRequires: curl-devel
115484e9 28BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 29BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 30BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 31BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 32BuildRequires: perl-base
db444c11 33BuildRequires: python-devel
89a476f8 34BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 35BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 36BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 37BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
38%if %{with doc}
39BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 40BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
41BuildRequires: xmlto
42%endif
2c50f007 43%if %{with tests}
db032591 44%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 45# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 46BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 47BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 48%endif
08cc92d7 49BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 50%endif
3f245fc5 51Requires: coreutils
11856720 52Requires: diffutils
3f245fc5
AM
53Requires: findutils
54Requires: grep
11856720 55Requires: openssh-clients
f266cd28 56Requires: perl-Error
3f245fc5 57Requires: sed
26361b03
AG
58Suggests: git-core-cvs
59Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
60Suggests: less
61Suggests: rsync
51c3b977 62BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
63
19936745
AM
64# html docs have links to txt files
65%define _noautocompressdoc *.txt
66
be2ccf99
AG
67%define webapp gitweb
68%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
69%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
70%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
71
51c3b977 72%description
73"git" can mean anything, depending on your mood.
74
d52424f5 75- random three-letter combination that is pronounceable, and not
76 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
77 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
78- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
79 dictionary of slang.
80- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
81 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
82- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 83
c751087d 84This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 85doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
86contents efficiently.
87
ea061c99
JR
88%description -l pl.UTF-8
89"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
90
d52424f5 91- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
92 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
93 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
94- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
95- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
96 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
97 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
98- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
99 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
100
101Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
102Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
103katalogu.
104
a8655d02
ER
105%package doc
106Summary: Documentation for git-core
107Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
108Group: Documentation
109
110%description doc
111Documentation for git-core.
112
113%description doc -l pl.UTF-8
114Dokumentacja do git-core.
115
116%description doc -l fr.UTF-8
117Javadoc pour git-core.
118
b11ada2c
AG
119%package daemon-inetd
120Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 121Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
122Group: Networking/Daemons
123Requires: %{name} = %{version}-%{release}
124Requires: setup >= 2.4.11-1
125Provides: git-core-daemon
126Obsoletes: git-core-daemon
127Obsoletes: git-core-daemon-standalone
128
129%description daemon-inetd
130Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
131repositories. This package provides all necessarry files to run
132git-daemon as an inetd service.
133
134%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
135Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
136udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
137do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
138
139%package daemon-standalone
140Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 141Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
142Group: Networking/Daemons
143Requires: %{name} = %{version}-%{release}
144Provides: git-core-daemon
145Obsoletes: git-core-daemon
146Obsoletes: git-core-daemon-inetd
147
148%description daemon-standalone
149Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
150repositories. This package provides all necessarry files to run
151git-daemon as an standalone service.
152
153%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
154Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
155udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
156do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 157
e3cefa79 158%package devel
66a7f095 159Summary: Header files for git-core
3f8032f4 160Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 161Group: Development/Libraries
d52424f5 162Requires: zlib-devel
e3cefa79 163
164%description devel
66a7f095 165Header files for git-core.
166
ea061c99
JR
167%description devel -l pl.UTF-8
168Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 169
91396e2e
AG
170%package gitk
171Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
172Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
173Group: Development/Tools
174Requires: %{name} = %{version}-%{release}
175Requires: tk
176
177%description gitk
1fcd08a6
JB
178gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
179This includes visualizing the commit graph, showing information
180related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
181
182Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 183Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
184into the main git repository.
185
186%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
187gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
188Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
189związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 190
1fcd08a6 191Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
192repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
193osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 194repozytorium gita.
91396e2e 195
be2ccf99
AG
196%package gitweb
197Summary: Web frontend to git
198Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
199Group: Development/Tools
200Requires: %{name} = %{version}-%{release}
201Requires: webapps
202
203%description gitweb
204This package provides a web interface for browsing git repositories.
205
206%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 207Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 208
e1c8d79f 209%package gitview
30794a22
JB
210Summary: A GTK+ based repository browser for git
211Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 212Group: Development/Tools
213Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
214Requires: python >= 1:2.4
215Requires: python-pycairo >= 1.0
216Requires: python-pygobject
217Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
218Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 219
220%description gitview
30794a22 221A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 222
223%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 224Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 225
f9871074
AG
226%package gui
227Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
228Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
229Group: Development/Tools
230Requires: %{name} = %{version}-%{release}
231Requires: tk
d4106757 232Requires: xdg-utils
531b434f 233Suggests: meld
f9871074
AG
234
235%description gui
236Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
237includes visualizing the commit graph, showing information related to
238each commit, and the files in the trees of each revision.
239
240Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
241Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
242into the main git repository.
243
244%description gui -l pl.UTF-8
245Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
246to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
247każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
248
249Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
250repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
251osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
252repozytorium gita.
253
2c0376c9
AM
254%package svn
255Summary: Subversion support for Git
256Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Git
257Group: Development/Tools
258Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4ea37765 259Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
260
261%description svn
262Subversion support for Git.
263
264%description svn -l pl.UTF-8
265Obsługa Subversion dla Git.
266
267%package cvs
268Summary: CVS support for Git
269Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Git
270Group: Development/Tools
271Requires: %{name} = %{version}-%{release}
272Requires: cvsps >= 2.1-2
273Requires: rcs
274
275%description cvs
276CVS support for Git.
277
278%description cvs -l pl.UTF-8
279Obsługa CVS dla Git.
280
d82521ea
ER
281%package arch
282Summary: Git tools for importing Arch repositories
283Group: Development/Tools
284Requires: %{name} = %{version}-%{release}
285Requires: tla
286
287%description arch
288Git tools for importing Arch repositories.
289
290%package email
291Summary: Git tools for sending email
292Group: Development/Tools
293Requires: %{name} = %{version}-%{release}
294
295%description email
296Git tools for sending email.
297
f2c1983d
AG
298%package -n bash-completion-git
299Summary: bash-completion for git
2712fe7b 300Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 301Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
302Requires: bash-completion
303
304%description -n bash-completion-git
305This package provides bash-completion for git.
306
307%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 308Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 309
3dc01deb 310%package -n perl-Git
5d7220ad 311Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 312Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 313Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 314Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 315
3dc01deb 316%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
317This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
318version control system. The modules have an easy and well-tested way
319to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
320provide specialized methods for doing easily operations which are not
321totally trivial to do over the generic command interface.
322
ea061c99
JR
323%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
324Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
325wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
326dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
327specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
328wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 329
778b89a7
AM
330%package -n python-Git
331Summary: Python interface to the Git version control system
332Summary(pl.UTF-8): Pythonowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
333Group: Development/Languages/Python
334
335%description -n python-Git
336This module provides Python scripts easy way to interface the Git
337version control system.
338
339%description -n python-Git -l pl.UTF-8
340Ten moduł umożliwia skryptom Pythonowym współpracę z systemem kontroli
341wersji Git.
342
f2c1983d
AG
343%package -n vim-syntax-gitcommit
344Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 345Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
346Group: Applications/Editors/Vim
347# for _vimdatadir existence
34bbdd69 348Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
349
350%description -n vim-syntax-gitcommit
351This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
352
353%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 354Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 355
51c3b977 356%prep
bf83806a 357%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 358%patch0 -p1
dd907a82 359%patch1 -p0
a1036d06 360
361%build
11856720
AM
362%{__aclocal}
363%{__autoconf}
364%configure \
365 --with-openssl
51c3b977 366
7cfee1ba
KK
367echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
368
b69112f7 369%{__make} \
be2ccf99
AG
370 INSTALLDIRS=vendor \
371 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
372 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
373 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
374 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
375 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 376
612c06d1
ER
377# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
378%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 379
db032591
AM
380%if %{with tests}
381%if %{without tests_cvs}
aa2c9330 382rm t/t*cvs*.sh || :
db032591
AM
383%endif
384%{__make} test
385%endif
6c0d6e05 386
51c3b977 387%install
388rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 389install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 390install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 391install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 392
51c3b977 393%{__make} install \
d778c02c 394 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 395 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
396
08cc92d7 397%if %{with doc}
7fdeb28c 398%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 399 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 400%endif
7fdeb28c 401
1f25da6d 402# header files and lib
44ee5525 403cp -a *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 404cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
44ee5525
ER
405cp -a xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
406cp -a libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
407cp -a xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 408
f2c1983d 409# bash completion
d82521ea
ER
410install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
411cp -a contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
f2c1983d
AG
412
413# vim syntax
d82521ea
ER
414install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
415cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
416autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
417autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
418autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
419autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
420 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
421 \ setf gitsendemail |
422 \ endif
423autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
424 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
425 \ setf git |
426 \ endif
427EOF
f2c1983d 428
be2ccf99 429# gitweb
d82521ea 430install -p gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
d82521ea
ER
431cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
432cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
433cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
be2ccf99 434
e1c8d79f 435# gitview
d82521ea 436install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 437
b11ada2c 438# git-daemon related files
d82521ea
ER
439cp -a %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
440cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
441install -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 442
bf7a9a54 443# paths cleanup
2c0376c9 444sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
445sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
446
4e9fd7a9
ER
447# hardlink
448ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
449ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
450ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
451ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
452
be2ccf99 453# remove unneeded files
d82521ea
ER
454rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
455rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 456%py_postclean
27b79a12 457
51c3b977 458%clean
459rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
460
b11ada2c
AG
461%post daemon-inetd
462%service -q rc-inetd reload
463
464%postun daemon-inetd
465if [ "$1" = "0" ]; then
466 %service -q rc-inetd reload
467fi
468
469%post daemon-standalone
470/sbin/chkconfig --add git-daemon
471%service git-daemon restart "git-daemon"
472
473%preun daemon-standalone
474if [ "$1" = "0" ]; then
475 %service git-daemon stop
476 /sbin/chkconfig --del git-daemon
477fi
478
be2ccf99
AG
479%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
480%webapp_register apache %{webapp}
481
482%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
483%webapp_unregister apache %{webapp}
484
485%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
486%webapp_register httpd %{webapp}
487
488%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
489%webapp_unregister httpd %{webapp}
490
51c3b977 491%files
492%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 493%doc README contrib
a8655d02 494%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
495%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
496%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
497%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
498%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
a8655d02 499
08cc92d7 500%if %{with doc}
0afd37aa 501%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
502%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
503%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 504%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 505%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 506%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 507%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 508%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
509%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
510%{_mandir}/man7/gitcli.7*
511%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
512%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
513%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
f16e8911 514%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
515%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
516%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 517%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 518%endif
a8655d02 519
bf6fa63c
AM
520%dir %{_libdir}/%{name}
521%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 522%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
a8655d02 523
bf6fa63c 524%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 525%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 526%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 527%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
d82521ea 528%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 529
6c4f9a5b 530%{_datadir}/%{name}
a8655d02 531
5db07614 532%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 533
a8655d02
ER
534%if %{with doc}
535%files doc
778b89a7 536%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
537%doc Documentation/RelNotes*
538%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
539%endif
540
b11ada2c
AG
541%files daemon-inetd
542%defattr(644,root,root,755)
543%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
544
545%files daemon-standalone
546%defattr(644,root,root,755)
547%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
548%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
549
e3cefa79 550%files devel
3ff86e9e 551%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
552%{_includedir}/git-core
553%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 554%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 555
91396e2e
AG
556%files gitk
557%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 558%if %{with doc}
91396e2e 559%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
560%endif
561%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
562%dir %{_datadir}/gitk
563%dir %{_datadir}/gitk/lib
564%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 565%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 566%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
567%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
568%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 569%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 570%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
95998f97 571%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 572%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 573
be2ccf99
AG
574%files gitweb
575%defattr(644,root,root,755)
576%doc gitweb/{README,INSTALL}
577%dir %{webappdir}
578%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
579%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
580%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
581%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
582%{appdir}
583
e1c8d79f 584%files gitview
585%defattr(644,root,root,755)
586%doc contrib/gitview/gitview.txt
587%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
588
f9871074
AG
589%files gui
590%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 591%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
592%dir %{_datadir}/git-gui
593%dir %{_datadir}/git-gui/lib
594%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
595%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
596%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
597%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
598%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
599%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 600%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
601%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
602%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
603%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
604%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 605%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
606%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
607%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
608%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
609
2c0376c9
AM
610%files svn
611%defattr(644,root,root,755)
612%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
613%if %{with doc}
614%{_mandir}/man1/git-svn.1*
615%endif
616
617%files cvs
618%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 619%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
620%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
621%if %{with doc}
622%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
623%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
624%endif
625
d82521ea
ER
626%files arch
627%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
628%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
629%if %{with doc}
d82521ea
ER
630%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
631%endif
632
633%files email
634%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
635%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
636%if %{with doc}
d82521ea
ER
637%{_mandir}/man1/*email*.1*
638%endif
639
f2c1983d
AG
640%files -n bash-completion-git
641%defattr(644,root,root,755)
642%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
643
3dc01deb 644%files -n perl-Git
5d7220ad 645%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 646%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 647%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d 648
778b89a7
AM
649%files -n python-Git
650%defattr(644,root,root,755)
778b89a7
AM
651%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
652%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
653%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
654%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
655%if "%{py_ver}" > "2.4"
656%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
657%endif
778b89a7 658
f2c1983d
AG
659%files -n vim-syntax-gitcommit
660%defattr(644,root,root,755)
661%doc contrib/vim/README
d82521ea 662%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*.vim
This page took 0.413269 seconds and 4 git commands to generate.