]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- sanitized main file list
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
891d0b05
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
4#
89a476f8 5%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 6Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 7Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 8Name: git-core
91396e2e 9Version: 1.5.2.2
be2ccf99 10Release: 3
51c3b977 11License: GPL v2
12Group: Development/Tools
bf83806a 13Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
91396e2e 14# Source0-md5: 846940654b703ec5c8de4ee388cb4d08
be2ccf99
AG
15Source1: %{name}-gitweb.conf
16Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
508ade43 17URL: http://git.or.cz/
7fdeb28c 18BuildRequires: asciidoc
11856720
AM
19BuildRequires: autoconf
20BuildRequires: automake
51c3b977 21BuildRequires: curl-devel
115484e9 22BuildRequires: expat-devel
51c3b977 23BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 24BuildRequires: perl-Error
51c3b977 25BuildRequires: perl-base
26BuildRequires: python
89a476f8 27BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
7fdeb28c 29BuildRequires: xmlto
51c3b977 30BuildRequires: zlib-devel
3f245fc5 31Requires: coreutils
11856720
AM
32Requires: curl
33Requires: diffutils
3f245fc5
AM
34Requires: findutils
35Requires: grep
11856720 36Requires: openssh-clients
f266cd28 37Requires: perl-Error
401f46f5 38Requires: rcs
3f245fc5 39Requires: sed
51c3b977 40BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
be2ccf99
AG
42%define webapp gitweb
43%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
44%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
45%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
46
51c3b977 47%description
48"git" can mean anything, depending on your mood.
49
50 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 51 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 52 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
53 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
54 dictionary of slang.
55 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
56 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
57 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
58
c751087d 59This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 60doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
61contents efficiently.
62
ea061c99
JR
63%description -l pl.UTF-8
64"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
65
be2ccf99
AG
66- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i
67 właściwie nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe.
68 Fakt, że jest to błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie
69 mieć znaczenia.
ea061c99
JR
70- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
71- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
72 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
73 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
74- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
75 g*) - kiedy się zepsuje.
76
77Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
78Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
79katalogu.
80
e3cefa79 81%package devel
66a7f095 82Summary: Header files for git-core
3f8032f4 83Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 84Group: Development/Libraries
e3cefa79 85
86%description devel
66a7f095 87Header files for git-core.
88
ea061c99
JR
89%description devel -l pl.UTF-8
90Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 91
91396e2e
AG
92%package gitk
93Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
94Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
95Group: Development/Tools
96Requires: %{name} = %{version}-%{release}
97Requires: tk
98
99%description gitk
100Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
101includes visualizing the commit graph, showing information related to
102each commit, and the files in the trees of each revision.
103
104Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 105Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
106into the main git repository.
107
108%description gitk -l pl.UTF-8
be2ccf99
AG
109Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
110Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
111związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej
112rewizji.
91396e2e 113
04fdf912 114Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
be2ccf99
AG
115repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany
116w osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
04fdf912 117repozytorium git.
91396e2e 118
be2ccf99
AG
119%package gitweb
120Summary: Web frontend to git
121Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
122Group: Development/Tools
123Requires: %{name} = %{version}-%{release}
124Requires: webapps
125
126%description gitweb
127This package provides a web interface for browsing git repositories.
128
129%description gitweb -l pl.UTF-8
130