]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- bcond header
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
247b8ef4
AM
1# TODO:
2# - gitweb subpackage
11856720 3# - gitk subpackage?
891d0b05
JB
4#
5# Conditional build:
6%bcond_without tests # don't perform make test
7#
89a476f8 8%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 9Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 10Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 11Name: git-core
3329003e 12Version: 1.5.2.1
80b346ba 13Release: 1
51c3b977 14License: GPL v2
15Group: Development/Tools
bf83806a 16Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
3329003e 17# Source0-md5: 0a39e786a12974cbe7b14f2fe92dc163
508ade43 18URL: http://git.or.cz/
7fdeb28c 19BuildRequires: asciidoc
11856720
AM
20BuildRequires: autoconf
21BuildRequires: automake
51c3b977 22BuildRequires: curl-devel
115484e9 23BuildRequires: expat-devel
51c3b977 24BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 25BuildRequires: perl-Error
51c3b977 26BuildRequires: perl-base
27BuildRequires: python
89a476f8 28BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
7fdeb28c 29BuildRequires: xmlto
51c3b977 30BuildRequires: zlib-devel
3f245fc5 31Requires: coreutils
11856720
AM
32Requires: curl
33Requires: diffutils
3f245fc5
AM
34Requires: findutils
35Requires: grep
11856720 36Requires: openssh-clients
f266cd28 37Requires: perl-Error
401f46f5 38Requires: rcs
3f245fc5 39Requires: sed
11856720 40Requires: tk
51c3b977 41BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43%description
44"git" can mean anything, depending on your mood.
45
46 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 47 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 48 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
49 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
50 dictionary of slang.
51 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
52 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
53 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
54
c751087d 55This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 56doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
57contents efficiently.
58
ea061c99
JR
59%description -l pl.UTF-8
60"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
61
62- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
63 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
64 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
65- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
66- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
67 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
68 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
69- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
70 g*) - kiedy się zepsuje.
71
72Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
73Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
74katalogu.
75
e3cefa79 76%package devel
66a7f095 77Summary: Header files for git-core
3f8032f4 78Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 79Group: Development/Libraries
e3cefa79 80
81%description devel
66a7f095 82Header files for git-core.
83
ea061c99
JR
84%description devel -l pl.UTF-8
85Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 86
3dc01deb 87%package -n perl-Git
5d7220ad 88Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 89Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
90Group: Development/Languages/Perl
91Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 92Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 93
3dc01deb 94%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
95This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
96version control system. The modules have an easy and well-tested way
97to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
98provide specialized methods for doing easily operations which are not
99totally trivial to do over the generic command interface.
100
ea061c99
JR
101%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
102Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
103wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
104dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
105specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
106wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 107
51c3b977 108%prep
bf83806a 109%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 110
111%build
11856720
AM
112%{__aclocal}
113%{__autoconf}
114%configure \
115 --with-openssl
51c3b977 116
b69112f7 117%{__make} \
27b79a12 118 INSTALLDIRS=vendor
27b79a12 119
7fdeb28c 120%{__make} -C Documentation
121
6c0d6e05
AM
122%{?with_tests:%{__make} test}
123
51c3b977 124%install
125rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cefa79 126install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
c751087d 127
51c3b977 128%{__make} install \
d778c02c 129 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 130 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
131
7fdeb28c 132%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 133 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
134
e3cefa79 135install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
136install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
137
27b79a12
ER
138rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
139rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
140
51c3b977 141%clean
142rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
143
144%files
145%defattr(644,root,root,755)
7fdeb28c 146%doc README Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
51c3b977 147%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7fdeb28c 148%{_mandir}/man*/*
6c4f9a5b
AM
149%{_datadir}/%{name}
150%{_datadir}/git-gui
e3cefa79 151
152%files devel
3ff86e9e 153%defattr(644,root,root,755)
e3cefa79 154%{_includedir}/*
5d7220ad 155
3dc01deb 156%files -n perl-Git
5d7220ad 157%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 158%{perl_vendorlib}/Git.pm
5d7220ad 159%{_mandir}/man3/*
This page took 0.117731 seconds and 4 git commands to generate.