]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- glob fix; release 2
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
247b8ef4
AM
1# TODO:
2# - gitweb subpackage
891d0b05
JB
3#
4# Conditional build:
5%bcond_without tests # don't perform make test
6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 8Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 9Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 10Name: git-core
91396e2e 11Version: 1.5.2.2
a0013bb9 12Release: 2
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
91396e2e 16# Source0-md5: 846940654b703ec5c8de4ee388cb4d08
508ade43 17URL: http://git.or.cz/
7fdeb28c 18BuildRequires: asciidoc
11856720
AM
19BuildRequires: autoconf
20BuildRequires: automake
51c3b977 21BuildRequires: curl-devel
115484e9 22BuildRequires: expat-devel
51c3b977 23BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 24BuildRequires: perl-Error
51c3b977 25BuildRequires: perl-base
26BuildRequires: python
89a476f8 27BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
7fdeb28c 28BuildRequires: xmlto
51c3b977 29BuildRequires: zlib-devel
3f245fc5 30Requires: coreutils
11856720
AM
31Requires: curl
32Requires: diffutils
3f245fc5
AM
33Requires: findutils
34Requires: grep
11856720 35Requires: openssh-clients
f266cd28 36Requires: perl-Error
401f46f5 37Requires: rcs
3f245fc5 38Requires: sed
51c3b977 39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41%description
42"git" can mean anything, depending on your mood.
43
44 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 45 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 46 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
47 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
48 dictionary of slang.
49 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
50 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
51 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
52
c751087d 53This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 54doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
55contents efficiently.
56
ea061c99
JR
57%description -l pl.UTF-8
58"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
59
60- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
61 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
62 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
63- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
64- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
65 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
66 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
67- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
68 g*) - kiedy się zepsuje.
69
70Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
71Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
72katalogu.
73
e3cefa79 74%package devel
66a7f095 75Summary: Header files for git-core
3f8032f4 76Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 77Group: Development/Libraries
e3cefa79 78
79%description devel
66a7f095 80Header files for git-core.
81
ea061c99
JR
82%description devel -l pl.UTF-8
83Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 84
91396e2e
AG
85%package gitk
86Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
87Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
88Group: Development/Tools
89Requires: %{name} = %{version}-%{release}
90Requires: tk
91
92%description gitk
93Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
94includes visualizing the commit graph, showing information related to
95each commit, and the files in the trees of each revision.
96
97Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 98Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
99into the main git repository.
100
101%description gitk -l pl.UTF-8
102Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
04fdf912
JB
103to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
104każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 105
04fdf912
JB
106Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
107repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
108osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
109repozytorium git.
91396e2e 110
3dc01deb 111%package -n perl-Git
5d7220ad 112Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 113Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
114Group: Development/Languages/Perl
115Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 116Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 117
3dc01deb 118%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
119This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
120version control system. The modules have an easy and well-tested way
121to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
122provide specialized methods for doing easily operations which are not
123totally trivial to do over the generic command interface.
124
ea061c99
JR
125%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
126Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
127wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
128dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
129specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
130wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 131
51c3b977 132%prep
bf83806a 133%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 134
135%build
11856720
AM
136%{__aclocal}
137%{__autoconf}
138%configure \
139 --with-openssl
51c3b977 140
b69112f7 141%{__make} \
27b79a12 142 INSTALLDIRS=vendor
27b79a12 143
7fdeb28c 144%{__make} -C Documentation
145
6c0d6e05
AM
146%{?with_tests:%{__make} test}
147
51c3b977 148%install
149rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cefa79 150install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
c751087d 151
51c3b977 152%{__make} install \
d778c02c 153 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 154 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
155
7fdeb28c 156%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 157 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
158
e3cefa79 159install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
160install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
161
27b79a12
ER
162rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
163rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
164
51c3b977 165%clean
166rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
167
168%files
169%defattr(644,root,root,755)
a0013bb9 170%doc README Documentation/{[!g]*,g[!i]*,git,git[!k]*}.html Documentation/howto Documentation/technical
51c3b977 171%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7fdeb28c 172%{_mandir}/man*/*
6c4f9a5b
AM
173%{_datadir}/%{name}
174%{_datadir}/git-gui
91396e2e
AG
175%exclude %{_bindir}/gitk
176%exclude %{_mandir}/man1/gitk.1*
e3cefa79 177
178%files devel
3ff86e9e 179%defattr(644,root,root,755)
e3cefa79 180%{_includedir}/*
5d7220ad 181
91396e2e
AG
182%files gitk
183%defattr(644,root,root,755)
184%doc Documentation/gitk.html
185%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
186%{_mandir}/man1/gitk.1*
187
3dc01deb 188%files -n perl-Git
5d7220ad 189%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 190%{perl_vendorlib}/Git.pm
5d7220ad 191%{_mandir}/man3/*
This page took 0.127562 seconds and 4 git commands to generate.