]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- enable tests
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
247b8ef4
AM
1# TODO:
2# - gitweb subpackage
11856720 3# - gitk subpackage?
6c0d6e05 4%bcond_without tests
89a476f8 5%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 6Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 7Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 8Name: git-core
3329003e 9Version: 1.5.2.1
80b346ba 10Release: 1
51c3b977 11License: GPL v2
12Group: Development/Tools
bf83806a 13Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
3329003e 14# Source0-md5: 0a39e786a12974cbe7b14f2fe92dc163
508ade43 15URL: http://git.or.cz/
7fdeb28c 16BuildRequires: asciidoc
11856720
AM
17BuildRequires: autoconf
18BuildRequires: automake
51c3b977 19BuildRequires: curl-devel
115484e9 20BuildRequires: expat-devel
51c3b977 21BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 22BuildRequires: perl-Error
51c3b977 23BuildRequires: perl-base
24BuildRequires: python
89a476f8 25BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
7fdeb28c 26BuildRequires: xmlto
51c3b977 27BuildRequires: zlib-devel
3f245fc5 28Requires: coreutils
11856720
AM
29Requires: curl
30Requires: diffutils
3f245fc5
AM
31Requires: findutils
32Requires: grep
11856720 33Requires: openssh-clients
f266cd28 34Requires: perl-Error
401f46f5 35Requires: rcs
3f245fc5 36Requires: sed
11856720 37Requires: tk
51c3b977 38BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40%description
41"git" can mean anything, depending on your mood.
42
43 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 44 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 45 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
46 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
47 dictionary of slang.
48 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
49 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
50 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51
c751087d 52This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 53doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
54contents efficiently.
55
ea061c99
JR
56%description -l pl.UTF-8
57"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
58
59- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
60 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
61 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
62- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
63- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
64 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
65 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
66- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
67 g*) - kiedy się zepsuje.
68
69Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
70Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
71katalogu.
72
e3cefa79 73%package devel
66a7f095 74Summary: Header files for git-core
3f8032f4 75Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 76Group: Development/Libraries
e3cefa79 77
78%description devel
66a7f095 79Header files for git-core.
80
ea061c99
JR
81%description devel -l pl.UTF-8
82Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 83
3dc01deb 84%package -n perl-Git
5d7220ad 85Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 86Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
87Group: Development/Languages/Perl
88Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 89Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 90
3dc01deb 91%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
92This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
93version control system. The modules have an easy and well-tested way
94to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
95provide specialized methods for doing easily operations which are not
96totally trivial to do over the generic command interface.
97
ea061c99
JR
98%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
99Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
100wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
101dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
102specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
103wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 104
51c3b977 105%prep
bf83806a 106%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 107
108%build
11856720
AM
109%{__aclocal}
110%{__autoconf}
111%configure \
112 --with-openssl
51c3b977 113
b69112f7 114%{__make} \
27b79a12 115 INSTALLDIRS=vendor
27b79a12 116
7fdeb28c 117%{__make} -C Documentation
118
6c0d6e05
AM
119%{?with_tests:%{__make} test}
120
51c3b977 121%install
122rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e3cefa79 123install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
c751087d 124
51c3b977 125%{__make} install \
d778c02c 126 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 127 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
128
7fdeb28c 129%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 130 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
131
e3cefa79 132install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
133install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
134
27b79a12
ER
135rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
136rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
137
51c3b977 138%clean
139rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
140
141%files
142%defattr(644,root,root,755)
7fdeb28c 143%doc README Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
51c3b977 144%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7fdeb28c 145%{_mandir}/man*/*
6c4f9a5b
AM
146%{_datadir}/%{name}
147%{_datadir}/git-gui
e3cefa79 148
149%files devel
3ff86e9e 150%defattr(644,root,root,755)
e3cefa79 151%{_includedir}/*
5d7220ad 152
3dc01deb 153%files -n perl-Git
5d7220ad 154%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 155%{perl_vendorlib}/Git.pm
5d7220ad 156%{_mandir}/man3/*
This page took 0.112769 seconds and 4 git commands to generate.