]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
bzr, hg, p4 subpackages
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
f1ced26c 7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
cdeb0400 8
89a476f8 9%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
10Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
11Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 12Name: git-core
5b152f39 13Version: 1.8.5.3
0d2db069 14Release: 2
51c3b977 15License: GPL v2
16Group: Development/Tools
5013f7fc 17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
5b152f39 18# Source0-md5: 57b966065882f83ef5879620a1e329ca
be2ccf99 19Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 20Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
6b1e62ae 25Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 26Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 27Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 28Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 29Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 30URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 31BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 32BuildRequires: automake
51c3b977 33BuildRequires: curl-devel
115484e9 34BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 35BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 36BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 37%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 38BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 39BuildRequires: perl-base
db444c11 40BuildRequires: python-devel
89a476f8 41BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 42BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 43BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 44BuildRequires: tcl
51c3b977 45BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
46%if %{with doc}
47BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 48BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
49BuildRequires: xmlto
50%endif
2c50f007 51%if %{with tests}
db032591 52%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 53# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 54BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 55BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 56%endif
843d1d47 57%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 58Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 59%endif
3f245fc5 60Requires: coreutils
11856720 61Requires: diffutils
3f245fc5
AM
62Requires: findutils
63Requires: grep
11856720 64Requires: openssh-clients
f266cd28 65Requires: perl-Error
7a437e6a 66Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 67Requires: sed
0d2db069 68Suggests: git-core-bzr
26361b03 69Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
70Suggests: git-core-hg
71Suggests: git-core-p4
26361b03 72Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
73Suggests: less
74Suggests: rsync
a77c0aad 75Obsoletes: python-Git
51c3b977 76BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
77
19936745
AM
78# html docs have links to txt files
79%define _noautocompressdoc *.txt
80
be2ccf99
AG
81%define webapp gitweb
82%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
83%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
84%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
1db8400f 85%define bash_compdir %{_datadir}/bash-completion/completions
be2ccf99 86
51c3b977 87%description
88"git" can mean anything, depending on your mood.
89
d52424f5 90- random three-letter combination that is pronounceable, and not
91 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
92 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
93- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
94 dictionary of slang.
95- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
96 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
97- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 98
c751087d 99This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 100doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
101contents efficiently.
102
ea061c99
JR
103%description -l pl.UTF-8
104"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
105
d52424f5 106- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
107 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
108 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
109- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
110- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
111 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
112 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
113- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
114 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
115
116Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
117Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
118katalogu.
119
a8655d02
ER
120%package doc
121Summary: Documentation for git-core
122Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
123Group: Documentation
124
125%description doc
126Documentation for git-core.
127
128%description doc -l pl.UTF-8
129Dokumentacja do git-core.
130
131%description doc -l fr.UTF-8
132Javadoc pour git-core.
133
b11ada2c
AG
134%package daemon-inetd
135Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 136Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
137Group: Networking/Daemons
138Requires: %{name} = %{version}-%{release}
139Requires: setup >= 2.4.11-1
140Provides: git-core-daemon
141Obsoletes: git-core-daemon
142Obsoletes: git-core-daemon-standalone
143
144%description daemon-inetd
145Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
146repositories. This package provides all necessarry files to run
147git-daemon as an inetd service.
148
149%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
150Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
151udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
152do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
153
154%package daemon-standalone
155Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 156Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
157Group: Networking/Daemons
158Requires: %{name} = %{version}-%{release}
159Provides: git-core-daemon
160Obsoletes: git-core-daemon
161Obsoletes: git-core-daemon-inetd
162
163%description daemon-standalone
164Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
165repositories. This package provides all necessarry files to run
166git-daemon as an standalone service.
167
168%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
169Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
170udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
171do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 172
e3cefa79 173%package devel
8bed7625
JB
174Summary: Git library with header files
175Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 176Group: Development/Libraries
d52424f5 177Requires: zlib-devel
e3cefa79 178
179%description devel
8bed7625 180Git library with header files.
66a7f095 181
ea061c99 182%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 183Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 184
91396e2e
AG
185%package gitk
186Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
187Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
188Group: Development/Tools
189Requires: %{name} = %{version}-%{release}
190Requires: tk
191
192%description gitk
1fcd08a6
JB
193gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
194This includes visualizing the commit graph, showing information
195related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
196
197Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 198Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
199into the main git repository.
200
201%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
202gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
203Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
204związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 205
1fcd08a6 206Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
207repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
208osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 209repozytorium gita.
91396e2e 210
be2ccf99
AG
211%package gitweb
212Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 213Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
214Group: Development/Tools
215Requires: %{name} = %{version}-%{release}
216Requires: webapps
666cda7c 217Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
218Requires: webserver(alias)
219Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 220Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
221
222%description gitweb
223This package provides a web interface for browsing git repositories.
224
225%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 226Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 227
e1c8d79f 228%package gitview
30794a22
JB
229Summary: A GTK+ based repository browser for git
230Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 231Group: Development/Tools
232Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
233Requires: python >= 1:2.4
234Requires: python-pycairo >= 1.0
235Requires: python-pygobject
236Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
237Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 238
239%description gitview
30794a22 240A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 241
242%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 243Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 244
f9871074
AG
245%package gui
246Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
247Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
248Group: Development/Tools
249Requires: %{name} = %{version}-%{release}
250Requires: tk
d4106757 251Requires: xdg-utils
531b434f 252Suggests: meld
f9871074
AG
253
254%description gui
255Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
256includes visualizing the commit graph, showing information related to
257each commit, and the files in the trees of each revision.
258
259Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
260Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
261into the main git repository.
262
263%description gui -l pl.UTF-8
264Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
265to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
266każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
267
268Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
269repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
270osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
271repozytorium gita.
272
0d2db069
ER
273%package bzr
274Summary: Git tools for working with bzr repositories
275Group: Development/Tools
276Requires: %{name} = %{version}-%{release}
277Requires: bzr
278
279%description bzr
280Git tools for working with bzr repositories.
281
282%package hg
283Summary: Git tools for working with mercurial repositories
284Group: Development/Tools
285Requires: %{name} = %{version}-%{release}
286Requires: mercurial >= 1.8
287
288%description hg
289Git tools for working with mercurial repositories.
290
291%package p4
292Summary: Git tools for working with Perforce depots
293Group: Development/Tools
294Requires: %{name} = %{version}-%{release}
295
296%description p4
297Git tools for working with Perforce depots.
298
2c0376c9
AM
299%package svn
300Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 301Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
302Group: Development/Tools
303Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 304Requires: perl-Encode
4ea37765 305Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
306
307%description svn
308Subversion support for Git.
309
310%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 311Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
312
313%package cvs
314Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 315Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
316Group: Development/Tools
317Requires: %{name} = %{version}-%{release}
318Requires: cvsps >= 2.1-2
319Requires: rcs
320
321%description cvs
322CVS support for Git.
323
324%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 325Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 326
d82521ea
ER
327%package arch
328Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 329Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
330Group: Development/Tools
331Requires: %{name} = %{version}-%{release}
332Requires: tla
333
334%description arch
335Git tools for importing Arch repositories.
336
41b5f4b1
JB
337%description arch -l pl.UTF-8
338Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
339
d82521ea
ER
340%package email
341Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 342Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
343Group: Development/Tools
344Requires: %{name} = %{version}-%{release}
345
346%description email
347Git tools for sending email.
348
41b5f4b1
JB
349%description email -l pl.UTF-8
350Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
351
f2c1983d
AG
352%package -n bash-completion-git
353Summary: bash-completion for git
2712fe7b 354Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 355Group: Applications/Shells
cdeb0400 356Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 357Requires: bash-completion >= 2.0
f2c1983d
AG
358
359%description -n bash-completion-git
360This package provides bash-completion for git.
361
362%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 363Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 364
3dc01deb 365%package -n perl-Git
5d7220ad 366Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 367Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 368Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 369Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 370
3dc01deb 371%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
372This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
373version control system. The modules have an easy and well-tested way
374to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
375provide specialized methods for doing easily operations which are not
376totally trivial to do over the generic command interface.
377
ea061c99
JR
378%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
379Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
380wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
381dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
382specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
383wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 384
f2c1983d
AG
385%package -n vim-syntax-gitcommit
386Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 387Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d 388Group: Applications/Editors/Vim
cdeb0400 389Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d 390# for _vimdatadir existence
34bbdd69 391Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
392
393%description -n vim-syntax-gitcommit
394This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
395
396%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 397Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 398
51c3b977 399%prep
5013f7fc 400%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 401%patch0 -p1
b2c254f3 402%patch1 -p0
d12d8532 403%patch2 -p1
8ce45cec 404%patch3 -p1
c64c444d 405%patch4 -p1
a1036d06 406
407%build
11856720
AM
408%{__aclocal}
409%{__autoconf}
410%configure \
d12d8532 411 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 412 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 413 --with-openssl
51c3b977 414
7cfee1ba
KK
415echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
416
b69112f7 417%{__make} \
be2ccf99
AG
418 INSTALLDIRS=vendor \
419 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
420 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
421 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
422 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
423 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
424 V=1
27b79a12 425
83b9a8cd
ER
426%if %{with doc}
427%{__make} -C Documentation \
428 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
429 V=1
430%endif
7fdeb28c 431
db032591
AM
432%if %{with tests}
433%if %{without tests_cvs}
8bed7625 434%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 435%endif
acc7b6c4 436%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 437%endif
6c0d6e05 438
51c3b977 439%install
440rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 441install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 442install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 443install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 444install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
445cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
446[init]
cdeb0400 447 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 448EOF
c751087d 449
51c3b977 450%{__make} install \
d778c02c 451 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 452 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
453
08cc92d7 454%if %{with doc}
7fdeb28c 455%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 456 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 457%endif
7fdeb28c 458
d12d8532
KK
459# copy templates except sample hooks
460cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
461%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
462
1f25da6d 463# header files and lib
cdeb0400 464cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 465cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 466cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
467install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
468cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
469cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
470cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 471cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 472
f2c1983d 473# bash completion
3102984c
ER
474install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
475cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 476
0d2db069
ER
477# Install bzr and hg remote helpers from contrib
478install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
479
f2c1983d 480# vim syntax
d82521ea
ER
481install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
482cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
483autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
484autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
485autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
486autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
487 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
488 \ setf gitsendemail |
489 \ endif
490autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
491 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
492 \ setf git |
493 \ endif
494EOF
f2c1983d 495
be2ccf99 496# gitweb
4f98dcd3 497mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 498ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400
ER
499cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
500cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 501cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 502cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 503
e1c8d79f 504# gitview
d82521ea 505install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 506
b11ada2c 507# git-daemon related files
51ce768a
KK
508cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
509cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
510install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 511
bf7a9a54 512# paths cleanup
2c0376c9 513sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
514sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
515
4e9fd7a9
ER
516# hardlink
517ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
518ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
519ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
520ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
521
be2ccf99 522# remove unneeded files
cdeb0400
ER
523%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
524%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 525%py_postclean
27b79a12 526
815a92b1 527mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
528%find_lang git
529
51c3b977 530%clean
531rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
532
b11ada2c
AG
533%post daemon-inetd
534%service -q rc-inetd reload
535
536%postun daemon-inetd
537if [ "$1" = "0" ]; then
538 %service -q rc-inetd reload
539fi
540
541%post daemon-standalone
542/sbin/chkconfig --add git-daemon
543%service git-daemon restart "git-daemon"
544
545%preun daemon-standalone
546if [ "$1" = "0" ]; then
547 %service git-daemon stop
548 /sbin/chkconfig --del git-daemon
549fi
550
be2ccf99
AG
551%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
552%webapp_register apache %{webapp}
553
554%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
555%webapp_unregister apache %{webapp}
556
814a047c 557%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
558%webapp_register httpd %{webapp}
559
814a047c 560%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
561%webapp_unregister httpd %{webapp}
562
51ce768a
KK
563%triggerin gitweb -- lighttpd
564%webapp_register lighttpd %{webapp}
565
566%triggerun gitweb -- lighttpd
567%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
568
fdf2ed38 569%files -f git.lang
51c3b977 570%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 571%doc README contrib
a8655d02 572%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
573%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
574%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
575%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
576%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 577%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 578
08cc92d7 579%if %{with doc}
0afd37aa 580%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 581%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
582%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
583%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 584%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 585%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 586%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 587%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 588%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 589%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 590%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 591%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
592%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
593%{_mandir}/man7/gitcli.7*
594%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 595%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
596%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
597%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 598%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 599%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
600%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
601%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 602%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 603%endif
a8655d02 604
bf6fa63c
AM
605%dir %{_libdir}/%{name}
606%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 607%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
0d2db069
ER
608%dir %{_libdir}/%{name}/mergetools
609%{_libdir}/%{name}/mergetools/*
a8655d02 610
0d2db069
ER
611%{_datadir}/%{name}
612%{_localstatedir}/lib/git
613
614# subpackages
615%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
616%exclude %{_libdir}/%{name}/*p4*
d82521ea 617%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 618%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
0d2db069 619%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
858c27ef 620%exclude %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
93a30d5e 621%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
0d2db069
ER
622%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
623%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
a7233f01 624%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
0d2db069
ER
625%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
626%exclude %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
e3cefa79 627
a8655d02
ER
628%if %{with doc}
629%files doc
778b89a7 630%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
631%doc Documentation/RelNotes*
632%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
633%endif
634
b11ada2c
AG
635%files daemon-inetd
636%defattr(644,root,root,755)
637%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
638
639%files daemon-standalone
640%defattr(644,root,root,755)
641%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
642%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
643
e3cefa79 644%files devel
3ff86e9e 645%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 646%{_includedir}/%{name}
5db07614 647%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 648%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 649
91396e2e
AG
650%files gitk
651%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 652%if %{with doc}
91396e2e 653%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
654%endif
655%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
656%dir %{_datadir}/gitk
657%dir %{_datadir}/gitk/lib
658%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 659%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 660%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
661%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
662%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 663%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 664%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 665%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 666%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 667%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 668
be2ccf99
AG
669%files gitweb
670%defattr(644,root,root,755)
671%doc gitweb/{README,INSTALL}
672%dir %{webappdir}
673%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
674%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
675%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 676%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
677%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
678%{appdir}
93a30d5e
KK
679%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
680%if %{with doc}
0c582eb3
AM
681%{_mandir}/man1/gitweb.1*
682%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 683%endif
be2ccf99 684
e1c8d79f 685%files gitview
686%defattr(644,root,root,755)
687%doc contrib/gitview/gitview.txt
688%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
689
f9871074
AG
690%files gui
691%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 692%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
693%dir %{_datadir}/git-gui
694%dir %{_datadir}/git-gui/lib
695%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
696%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
697%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
698%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
699%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
700%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 701%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
702%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
703%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
704%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
705%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 706%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 707%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
708%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
709%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 710%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 711
0d2db069
ER
712%files bzr
713%defattr(644,root,root,755)
714%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
715
716%files hg
717%defattr(644,root,root,755)
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
719
720%files p4
721%defattr(644,root,root,755)
722%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-p4
723%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
724
2c0376c9
AM
725%files svn
726%defattr(644,root,root,755)
727%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 728%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 729%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 730%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
731%if %{with doc}
732%{_mandir}/man1/git-svn.1*
733%endif
734
735%files cvs
736%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 737%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
738%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
739%if %{with doc}
740%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
741%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
742%endif
743
d82521ea
ER
744%files arch
745%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
746%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
747%if %{with doc}
d82521ea
ER
748%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
749%endif
750
751%files email
752%defattr(644,root,root,755)
858c27ef 753%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
d82521ea
ER
754%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
755%if %{with doc}
d82521ea 756%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 757%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
758%endif
759
f2c1983d
AG
760%files -n bash-completion-git
761%defattr(644,root,root,755)
3102984c 762%{bash_compdir}/git
f2c1983d 763
3dc01deb 764%files -n perl-Git
5d7220ad 765%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 766%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
767%dir %{perl_vendorlib}/Git
768%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 769%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 770%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
f2c1983d
AG
771
772%files -n vim-syntax-gitcommit
773%defattr(644,root,root,755)
774%doc contrib/vim/README
7baeed33 775%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim
This page took 0.490683 seconds and 4 git commands to generate.