]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- typo
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
5383e3af 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
4#
89a476f8 5%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 6Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 7Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 8Name: git-core
04ccdf49 9Version: 1.5.3.5
e2102902 10Release: 1
51c3b977 11License: GPL v2
12Group: Development/Tools
bf83806a 13Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
04ccdf49 14# Source0-md5: 3fdff0bdb3638fce1c4bc6795ed81fb3
be2ccf99
AG
15Source1: %{name}-gitweb.conf
16Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
508ade43 17URL: http://git.or.cz/
e4e15044 18BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
11856720
AM
19BuildRequires: autoconf
20BuildRequires: automake
51c3b977 21BuildRequires: curl-devel
115484e9 22BuildRequires: expat-devel
51c3b977 23BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 24BuildRequires: perl-Error
51c3b977 25BuildRequires: perl-base
26BuildRequires: python
89a476f8 27BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
7fdeb28c 29BuildRequires: xmlto
51c3b977 30BuildRequires: zlib-devel
2c50f007 31%if %{with tests}
05bbc6a1 32BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007
AM
33BuildRequires: cvs
34%endif
3f245fc5 35Requires: coreutils
36ef13fd 36Requires: cpio
11856720
AM
37Requires: curl
38Requires: diffutils
3f245fc5
AM
39Requires: findutils
40Requires: grep
11856720 41Requires: openssh-clients
f266cd28 42Requires: perl-Error
401f46f5 43Requires: rcs
3f245fc5 44Requires: sed
51c3b977 45BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
46
19936745
AM
47# html docs have links to txt files
48%define _noautocompressdoc *.txt
49
be2ccf99
AG
50%define webapp gitweb
51%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
52%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
53%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
54
51c3b977 55%description
56"git" can mean anything, depending on your mood.
57
58 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 59 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 60 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
61 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
62 dictionary of slang.
63 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
64 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
65 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
66
c751087d 67This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 68doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
69contents efficiently.
70
ea061c99
JR
71%description -l pl.UTF-8
72"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
73
be2ccf99
AG
74- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i
75 właściwie nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe.
76 Fakt, że jest to błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie
77 mieć znaczenia.
ea061c99
JR
78- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
79- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
80 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
81 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
82- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
83 g*) - kiedy się zepsuje.
84
85Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
86Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
87katalogu.
88
e3cefa79 89%package devel
66a7f095 90Summary: Header files for git-core
3f8032f4 91Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 92Group: Development/Libraries
e3cefa79 93
94%description devel
66a7f095 95Header files for git-core.
96
ea061c99
JR
97%description devel -l pl.UTF-8
98Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 99
91396e2e
AG
100%package gitk
101Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
102Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
103Group: Development/Tools
104Requires: %{name} = %{version}-%{release}
105Requires: tk
106
107%description gitk
108Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
109includes visualizing the commit graph, showing information related to
110each commit, and the files in the trees of each revision.
111
112Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 113Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
114into the main git repository.
115
116%description gitk -l pl.UTF-8
be2ccf99
AG
117Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
118Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
119związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej
120rewizji.
91396e2e 121
04fdf912 122Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
be2ccf99
AG
123repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany
124w osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 125repozytorium gita.
91396e2e 126
be2ccf99
AG
127%package gitweb
128Summary: Web frontend to git
129Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
130Group: Development/Tools
131Requires: %{name} = %{version}-%{release}
132Requires: webapps
133
134%description gitweb
135This package provides a web interface for browsing git repositories.
136
137%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 138Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 139
e1c8d79f 140%package gitview
30794a22
JB
141Summary: A GTK+ based repository browser for git
142Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 143Group: Development/Tools
144Requires: %{name} = %{version}-%{release}
145#Requires: pytongowe mambo dżambo
146
147%description gitview
30794a22 148A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 149
150%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 151Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 152
f2c1983d
AG
153%package -n bash-completion-git
154Summary: bash-completion for git
2712fe7b 155Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
f2c1983d
AG
156Group: Applications/Shell
157Requires: bash-completion
158
159%description -n bash-completion-git
160This package provides bash-completion for git.
161
162%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 163Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 164
3dc01deb 165%package -n perl-Git
5d7220ad 166Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 167Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
168Group: Development/Languages/Perl
169Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 170Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 171
3dc01deb 172%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
173This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
174version control system. The modules have an easy and well-tested way
175to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
176provide specialized methods for doing easily operations which are not
177totally trivial to do over the generic command interface.
178
ea061c99
JR
179%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
180Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
be2ccf99
AG
181wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala
182wywoływać dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs
183udostępni także specjalne metody do łatwego wykonywania operacji
184nietrywialnych do wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu
185poleceń.
7eef96e1 186
f2c1983d
AG
187%package -n vim-syntax-gitcommit
188Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 189Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
190Group: Applications/Editors/Vim
191# for _vimdatadir existence
192Requires: vim >= 4:6.3.058-3
193
194%description -n vim-syntax-gitcommit
195This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
196
197%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 198Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 199
51c3b977 200%prep
bf83806a 201%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 202
203%build
11856720
AM
204%{__aclocal}
205%{__autoconf}
206%configure \
207 --with-openssl
51c3b977 208
b69112f7 209%{__make} \
be2ccf99
AG
210 INSTALLDIRS=vendor \
211 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
212 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
213 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
214 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
215 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 216
7fdeb28c 217%{__make} -C Documentation
218
6c0d6e05
AM
219%{?with_tests:%{__make} test}
220
51c3b977 221%install
222rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
be2ccf99
AG
223install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_sharedstatedir}/git}
224install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
225install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
226install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
c751087d 227
51c3b977 228%{__make} install \
d778c02c 229 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 230 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
231
7fdeb28c 232%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 233 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
234
1f25da6d 235# header files and lib
e3cefa79 236install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
237install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 238install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
e3cefa79 239
f2c1983d
AG
240# bash completion
241install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
242
243# vim syntax
244install contrib/vim/syntax/gitcommit.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
245
be2ccf99
AG
246# gitweb
247install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
248install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
249install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
250install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
251install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
252
e1c8d79f 253# gitview
254install contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
255
be2ccf99 256# remove unneeded files
27b79a12
ER
257rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
258rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
259
51c3b977 260%clean
261rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
262
be2ccf99
AG
263%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
264%webapp_register apache %{webapp}
265
266%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
267%webapp_unregister apache %{webapp}
268
269%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
270%webapp_register httpd %{webapp}
271
272%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
273%webapp_unregister httpd %{webapp}
274
51c3b977 275%files
276%defattr(644,root,root,755)
f2c1983d 277%doc README Documentation/{[!g]*,g[!i]*,git,git[!k]*}.html Documentation/howto Documentation/technical contrib
0afd37aa
JB
278%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
279%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
280%{_mandir}/man1/git-*.1*
281%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
282%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 283%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
0afd37aa 284%{_mandir}/man7/git.7*
6c4f9a5b
AM
285%{_datadir}/%{name}
286%{_datadir}/git-gui
be2ccf99 287%{_sharedstatedir}/git
e3cefa79 288
289%files devel
3ff86e9e 290%defattr(644,root,root,755)
e3cefa79 291%{_includedir}/*
1f25da6d 292%{_libdir}/*.a
5d7220ad 293
91396e2e
AG
294%files gitk
295%defattr(644,root,root,755)
296%doc Documentation/gitk.html
297%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
298%{_mandir}/man1/gitk.1*
299
be2ccf99
AG
300%files gitweb
301%defattr(644,root,root,755)
302%doc gitweb/{README,INSTALL}
303%dir %{webappdir}
304%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
305%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
306%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
307%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
308%{appdir}
309
e1c8d79f 310%files gitview
311%defattr(644,root,root,755)
312%doc contrib/gitview/gitview.txt
313%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
314
f2c1983d
AG
315%files -n bash-completion-git
316%defattr(644,root,root,755)
317%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
318
3dc01deb 319%files -n perl-Git
5d7220ad 320%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 321%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 322%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
323
324%files -n vim-syntax-gitcommit
325%defattr(644,root,root,755)
326%doc contrib/vim/README
327%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.188475 seconds and 4 git commands to generate.