]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
up to 2.3.4
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
0643d0ea
ER
7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
8%bcond_without gnome_keyring # build without gnome keyring support
cdeb0400 9
7ad420b5
ER
10# for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
11
89a476f8 12%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
13Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
14Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 15Name: git-core
d263875a 16Version: 2.3.4
ba77868d 17Release: 1
51c3b977 18License: GPL v2
19Group: Development/Tools
d6fc50d0 20Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.gz
d263875a 21# Source0-md5: 5ff7103362e1c56a8510fdb2f9cec41e
be2ccf99 22Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 23Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
24Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
25Source4: %{name}.sysconfig
26Source5: %{name}.inet
27Source6: %{name}.init
642ee6ff 28Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 29Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 30Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 31Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 32Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 33Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 34URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 35BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 36BuildRequires: automake
51c3b977 37BuildRequires: curl-devel
115484e9 38BuildRequires: expat-devel
25a92afd 39BuildRequires: gettext-tools
cecb5b67
KK
40%if %{with gnome_keyring}
41BuildRequires: libgnome-keyring-devel
42BuildRequires: pkgconfig
43%endif
51c3b977 44BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 45%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 46BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 47BuildRequires: perl-base
db444c11 48BuildRequires: python-devel
89a476f8 49BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 50BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 51BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
b64915e8 52BuildRequires: tcl
51c3b977 53BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
54%if %{with doc}
55BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 56BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
57BuildRequires: xmlto
58%endif
2c50f007 59%if %{with tests}
db032591 60%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 61# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 62BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 63BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 64%endif
843d1d47 65%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 66Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 67%endif
23c8c456 68# git-sh-setup: sane_grep
3f245fc5 69Requires: grep
23c8c456
ER
70# git-pull: printf
71Requires: coreutils
11856720 72Requires: openssh-clients
f266cd28 73Requires: perl-Error
7a437e6a 74Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 75Requires: sed
0d2db069 76Suggests: git-core-bzr
26361b03 77Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
78Suggests: git-core-hg
79Suggests: git-core-p4
26361b03 80Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
81Suggests: less
82Suggests: rsync
a77c0aad 83Obsoletes: python-Git
51c3b977 84BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
85
19936745
AM
86# html docs have links to txt files
87%define _noautocompressdoc *.txt
88
be2ccf99
AG
89%define webapp gitweb
90%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
91%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
92%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
348dee00 93%define gitcoredir %{_libdir}/%{name}
be2ccf99 94
51c3b977 95%description
96"git" can mean anything, depending on your mood.
97
d52424f5 98- random three-letter combination that is pronounceable, and not
99 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
100 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
101- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
102 dictionary of slang.
103- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
104 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
105- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 106
c751087d 107This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 108doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
109contents efficiently.
110
ea061c99
JR
111%description -l pl.UTF-8
112"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
113
d52424f5 114- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
115 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
116 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
117- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
118- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
119 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
120 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
121- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
122 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
123
124Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
125Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
126katalogu.
127
a8655d02
ER
128%package doc
129Summary: Documentation for git-core
130Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
131Group: Documentation
132
133%description doc
134Documentation for git-core.
135
136%description doc -l pl.UTF-8
137Dokumentacja do git-core.
138
139%description doc -l fr.UTF-8
140Javadoc pour git-core.
141
b11ada2c
AG
142%package daemon-inetd
143Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 144Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
145Group: Networking/Daemons
146Requires: %{name} = %{version}-%{release}
147Requires: setup >= 2.4.11-1
148Provides: git-core-daemon
149Obsoletes: git-core-daemon
150Obsoletes: git-core-daemon-standalone
151
152%description daemon-inetd
153Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
154repositories. This package provides all necessarry files to run
155git-daemon as an inetd service.
156
157%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
158Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
159udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
160do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
161
162%package daemon-standalone
163Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 164Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
165Group: Networking/Daemons
166Requires: %{name} = %{version}-%{release}
167Provides: git-core-daemon
168Obsoletes: git-core-daemon
169Obsoletes: git-core-daemon-inetd
170
171%description daemon-standalone
172Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
173repositories. This package provides all necessarry files to run
174git-daemon as an standalone service.
175
176%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
177Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
178udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
179do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 180
e3cefa79 181%package devel
8bed7625
JB
182Summary: Git library with header files
183Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 184Group: Development/Libraries
d52424f5 185Requires: zlib-devel
e3cefa79 186
187%description devel
8bed7625 188Git library with header files.
66a7f095 189
ea061c99 190%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 191Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 192
91396e2e
AG
193%package gitk
194Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
195Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
196Group: Development/Tools
197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
198Requires: tk
199
200%description gitk
1fcd08a6
JB
201gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
202This includes visualizing the commit graph, showing information
203related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
204
205Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 206Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
207into the main git repository.
208
209%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
210gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
211Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
212związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 213
1fcd08a6 214Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
215repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
216osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 217repozytorium gita.
91396e2e 218
be2ccf99
AG
219%package gitweb
220Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 221Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
222Group: Development/Tools
223Requires: %{name} = %{version}-%{release}
224Requires: webapps
666cda7c 225Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
226Requires: webserver(alias)
227Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 228Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
229
230%description gitweb
231This package provides a web interface for browsing git repositories.
232
233%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 234Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 235
e1c8d79f 236%package gitview
30794a22
JB
237Summary: A GTK+ based repository browser for git
238Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 239Group: Development/Tools
240Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
241Requires: python >= 1:2.4
242Requires: python-pycairo >= 1.0
243Requires: python-pygobject
244Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
245Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 246
247%description gitview
30794a22 248A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 249
250%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 251Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 252
f9871074
AG
253%package gui
254Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
255Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
256Group: Development/Tools
257Requires: %{name} = %{version}-%{release}
258Requires: tk
d4106757 259Requires: xdg-utils
531b434f 260Suggests: meld
f9871074
AG
261
262%description gui
263Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
264includes visualizing the commit graph, showing information related to
265each commit, and the files in the trees of each revision.
266
267Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
268Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
269into the main git repository.
270
271%description gui -l pl.UTF-8
272Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
273to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
274każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
275
276Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
277repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
278osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
279repozytorium gita.
280
e5fa8af5
JB
281%package arch
282Summary: Git tools for importing Arch repositories
283Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
284Group: Development/Tools
285Requires: %{name} = %{version}-%{release}
286Requires: tla
287
288%description arch
289Git tools for importing Arch repositories.
290
291%description arch -l pl.UTF-8
292Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
293
0d2db069
ER
294%package bzr
295Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 296Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
297Group: Development/Tools
298Requires: %{name} = %{version}-%{release}
299Requires: bzr
300
301%description bzr
302Git tools for working with bzr repositories.
303
e5fa8af5
JB
304%description bzr -l pl.UTF-8
305Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
306
307%package cvs
308Summary: CVS support for Git
309Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
310Group: Development/Tools
311Requires: %{name} = %{version}-%{release}
312Requires: cvsps >= 2.1-2
313Requires: rcs
314
315%description cvs
316CVS support for Git.
317
318%description cvs -l pl.UTF-8
319Obsługa CVS dla Gita.
320
0d2db069
ER
321%package hg
322Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 323Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
324Group: Development/Tools
325Requires: %{name} = %{version}-%{release}
326Requires: mercurial >= 1.8
327
328%description hg
329Git tools for working with mercurial repositories.
330
e5fa8af5
JB
331%description hg -l pl.UTF-8
332Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
333
0d2db069
ER
334%package p4
335Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 336Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
337Group: Development/Tools
338Requires: %{name} = %{version}-%{release}
339
340%description p4
341Git tools for working with Perforce depots.
342
e5fa8af5
JB
343%description p4 -l pl.UTF-8
344Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
345
2c0376c9
AM
346%package svn
347Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 348Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
349Group: Development/Tools
350Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 351Requires: perl-Encode
4ea37765 352Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
353
354%description svn
355Subversion support for Git.
356
357%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 358Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 359
d82521ea
ER
360%package email
361Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 362Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
363Group: Development/Tools
364Requires: %{name} = %{version}-%{release}
365
366%description email
367Git tools for sending email.
368
41b5f4b1
JB
369%description email -l pl.UTF-8
370Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
371
f2c1983d
AG
372%package -n bash-completion-git
373Summary: bash-completion for git
2712fe7b 374Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 375Group: Applications/Shells
cdeb0400 376Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 377Requires: bash-completion >= 2.0
c7e1d931
ER
378%if "%{_rpmversion}" >= "5"
379BuildArch: noarch
380%endif
f2c1983d
AG
381
382%description -n bash-completion-git
383This package provides bash-completion for git.
384
385%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 386Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 387
3dc01deb 388%package -n perl-Git
5d7220ad 389Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 390Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 391Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 392Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 393
3dc01deb 394%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
395This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
396version control system. The modules have an easy and well-tested way
397to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
398provide specialized methods for doing easily operations which are not
399totally trivial to do over the generic command interface.
400
ea061c99
JR
401%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
402Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
403wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
404dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
405specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
406wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 407
0643d0ea
ER
408%package -n gnome-keyring-git-core
409Summary: GNOME Keyring authentication provider for Git
410Summary(pl.UTF-8): Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Git
411Group: X11/Applications
25c1ae0c 412URL: http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
0643d0ea
ER
413Requires: %{name} = %{version}-%{release}
414
415%description -n gnome-keyring-git-core
416Authentication provider module for Git which allows git client to
417authenticate using GNOME Keyring.
418
25c1ae0c 419You need to register it with:
a4e33b57 420- git config --global credential.helper gnome-keyring
25c1ae0c 421
0643d0ea
ER
422%description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
423Moduł uwierzytelniający dla Subversion pozwalający klientom git
424uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
425
50e442d4 426Moduł trzeba zarejestrować poleceniem:
a4e33b57 427- git config --global credential.helper gnome-keyring
50e442d4 428
51c3b977 429%prep
5013f7fc 430%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 431%patch0 -p1
b2c254f3 432%patch1 -p0
d12d8532 433%patch2 -p1
8ce45cec 434%patch3 -p1
c64c444d 435%patch4 -p1
a1036d06 436
0643d0ea
ER
437%{__rm} {Documentation/technical,contrib/emacs,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
438
ab67970b
AM
439# we build things in contrib but want to have it clean for doc purporses, too
440cp -a contrib contrib-doc
441
a1036d06 442%build
11856720
AM
443%{__aclocal}
444%{__autoconf}
445%configure \
d12d8532 446 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 447 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 448 --with-openssl
51c3b977 449
7cfee1ba
KK
450echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
451
b69112f7 452%{__make} \
be2ccf99
AG
453 INSTALLDIRS=vendor \
454 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
455 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
456 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
457 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
458 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
459 V=1
27b79a12 460
d1d05a7a
ER
461%{__make} -C contrib/subtree
462
0643d0ea
ER
463%if %{with gnome_keyring}
464%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring
465%endif
466
83b9a8cd
ER
467%if %{with doc}
468%{__make} -C Documentation \
469 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
470 V=1
471%endif
7fdeb28c 472
db032591
AM
473%if %{with tests}
474%if %{without tests_cvs}
8bed7625 475%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 476%endif
acc7b6c4 477%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 478%endif
6c0d6e05 479
51c3b977 480%install
481rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 482install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 483install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 484install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 485install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
486cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
487[init]
cdeb0400 488 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 489EOF
c751087d 490
51c3b977 491%{__make} install \
d778c02c 492 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 493 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
494
08cc92d7 495%if %{with doc}
7fdeb28c 496%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 497 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 498%endif
7fdeb28c 499
d12d8532
KK
500# copy templates except sample hooks
501cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
502%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
503
1f25da6d 504# header files and lib
cdeb0400 505cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 506cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 507cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
508install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
509cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
510cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
511cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 512cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 513
d1d05a7a 514%{__make} -C contrib/subtree install \
348dee00 515 libexecdir=%{gitcoredir} \
d1d05a7a
ER
516 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
517
518%if %{with doc}
e6bf5c7d 519%{__make} -C contrib/subtree install-man \
d1d05a7a
ER
520 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
521%endif
522
0643d0ea 523%if %{with gnome_keyring}
348dee00 524install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0643d0ea
ER
525%endif
526
f2c1983d 527# bash completion
3102984c
ER
528install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
529cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 530
b0d443ea
ER
531# Install git-prompt.sh
532install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
533cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
534
0d2db069 535# Install bzr and hg remote helpers from contrib
348dee00 536install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{gitcoredir}
0d2db069 537
be2ccf99 538# gitweb
4f98dcd3 539mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 540ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 541cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 542cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 543cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 544cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 545cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 546
e1c8d79f 547# gitview
d82521ea 548install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 549
b11ada2c 550# git-daemon related files
e43aceaa
ER
551cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
552cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 553install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 554
bf7a9a54 555# paths cleanup
2c0376c9 556sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
557sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
558
4e9fd7a9
ER
559# hardlink
560ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
561ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
348dee00
ER
562ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-shell
563ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{gitcoredir},%{_bindir}}/git-upload-pack
4e9fd7a9 564
be2ccf99 565# remove unneeded files
cdeb0400
ER
566%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
567%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 568%py_postclean
27b79a12 569
815a92b1 570mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
571%find_lang git
572
51c3b977 573%clean
574rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
575
b11ada2c
AG
576%post daemon-inetd
577%service -q rc-inetd reload
578
579%postun daemon-inetd
580if [ "$1" = "0" ]; then
581 %service -q rc-inetd reload
582fi
583
584%post daemon-standalone
585/sbin/chkconfig --add git-daemon
586%service git-daemon restart "git-daemon"
587
588%preun daemon-standalone
589if [ "$1" = "0" ]; then
590 %service git-daemon stop
591 /sbin/chkconfig --del git-daemon
592fi
593
be2ccf99
AG
594%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
595%webapp_register apache %{webapp}
596
597%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
598%webapp_unregister apache %{webapp}
599
814a047c 600%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
601%webapp_register httpd %{webapp}
602
814a047c 603%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
604%webapp_unregister httpd %{webapp}
605
51ce768a
KK
606%triggerin gitweb -- lighttpd
607%webapp_register lighttpd %{webapp}
608
609%triggerun gitweb -- lighttpd
610%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
611
fdf2ed38 612%files -f git.lang
51c3b977 613%defattr(644,root,root,755)
ab67970b 614%doc README contrib-doc
a8655d02 615%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
616%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
617%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
618%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
619%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 620%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 621
08cc92d7 622%if %{with doc}
0afd37aa 623%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 624%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
625%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
626%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 627%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 628%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 629%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 630%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 631%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 632%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 633%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 634%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
635%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
636%{_mandir}/man7/gitcli.7*
637%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 638%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8 639%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
ab67970b 640%{_mandir}/man7/giteveryday.7*
a48d28b8 641%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 642%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 643%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
644%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
645%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 646%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 647%endif
a8655d02 648
348dee00
ER
649%dir %{gitcoredir}
650%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*-*
651%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git
652%dir %{gitcoredir}/mergetools
653%{gitcoredir}/mergetools/*
a8655d02 654
0d2db069
ER
655%{_datadir}/%{name}
656%{_localstatedir}/lib/git
657
658# subpackages
348dee00
ER
659%exclude %{gitcoredir}/*email*
660%exclude %{gitcoredir}/*p4*
661%exclude %{gitcoredir}/git-archimport
662%exclude %{gitcoredir}/git-cvs*
663%exclude %{gitcoredir}/git-gui
664%exclude %{gitcoredir}/git-imap-send
665%exclude %{gitcoredir}/git-instaweb
666%exclude %{gitcoredir}/git-remote-bzr
667%exclude %{gitcoredir}/git-remote-hg
668%exclude %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
669%exclude %{gitcoredir}/git-svn
670%exclude %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
f295f80f 671%if %{with gnome_keyring}
348dee00 672%exclude %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
f295f80f 673%endif
e3cefa79 674
a8655d02
ER
675%if %{with doc}
676%files doc
778b89a7 677%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
678%doc Documentation/RelNotes*
679%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
680%endif
681
b11ada2c
AG
682%files daemon-inetd
683%defattr(644,root,root,755)
684%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
685
686%files daemon-standalone
687%defattr(644,root,root,755)
688%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
689%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
690
e3cefa79 691%files devel
3ff86e9e 692%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 693%{_includedir}/%{name}
5db07614 694%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 695%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 696
91396e2e
AG
697%files gitk
698%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 699%if %{with doc}
91396e2e 700%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
701%endif
702%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
703%dir %{_datadir}/gitk
704%dir %{_datadir}/gitk/lib
705%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 706%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
3b243bbe 707%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 708%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
709%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
710%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 711%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 712%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 713%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 714%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 715%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
1adc1f85 716%lang(vi) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/vi.msg
91396e2e 717
be2ccf99
AG
718%files gitweb
719%defattr(644,root,root,755)
720%doc gitweb/{README,INSTALL}
721%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
722%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
723%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 724%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 725%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 726%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
727%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
728%{appdir}
348dee00 729%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-instaweb
93a30d5e 730%if %{with doc}
0c582eb3
AM
731%{_mandir}/man1/gitweb.1*
732%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 733%endif
be2ccf99 734
e1c8d79f 735%files gitview
736%defattr(644,root,root,755)
737%doc contrib/gitview/gitview.txt
738%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
739
f9871074
AG
740%files gui
741%defattr(644,root,root,755)
348dee00 742%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-gui
f9871074
AG
743%dir %{_datadir}/git-gui
744%dir %{_datadir}/git-gui/lib
745%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
746%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
747%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
748%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
749%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 750%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 751%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 752%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
753%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
754%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
755%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
756%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 757%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 758%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
759%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
760%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 761%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 762
e5fa8af5
JB
763%files arch
764%defattr(644,root,root,755)
348dee00 765%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-archimport
e5fa8af5
JB
766%if %{with doc}
767%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
768%endif
769
0d2db069
ER
770%files bzr
771%defattr(644,root,root,755)
348dee00 772%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-bzr
0d2db069 773
e5fa8af5
JB
774%files cvs
775%defattr(644,root,root,755)
776%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
348dee00 777%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-cvs*
e5fa8af5
JB
778%if %{with doc}
779%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
780%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
781%endif
782
0d2db069
ER
783%files hg
784%defattr(644,root,root,755)
348dee00 785%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-hg
0d2db069
ER
786
787%files p4
788%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
789%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-p4
790%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/mergetools/p4merge
0d2db069 791
2c0376c9
AM
792%files svn
793%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
794%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-svn
795%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-remote-testsvn
b5884c73 796%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 797%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
798%if %{with doc}
799%{_mandir}/man1/git-svn.1*
800%endif
801
d82521ea
ER
802%files email
803%defattr(644,root,root,755)
348dee00
ER
804%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-imap-send
805%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/*email*
d82521ea 806%if %{with doc}
d82521ea 807%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 808%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
809%endif
810
f2c1983d
AG
811%files -n bash-completion-git
812%defattr(644,root,root,755)
3102984c 813%{bash_compdir}/git
f2c1983d 814
3dc01deb 815%files -n perl-Git
5d7220ad 816%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 817%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
818%dir %{perl_vendorlib}/Git
819%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 820%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 821%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
0643d0ea
ER
822
823%if %{with gnome_keyring}
824%files -n gnome-keyring-git-core
825%defattr(644,root,root,755)
348dee00 826%attr(755,root,root) %{gitcoredir}/git-credential-gnome-keyring
0643d0ea 827%endif
This page took 0.440913 seconds and 4 git commands to generate.