]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- tests fail with cvs-nserver-client; BC it
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
08cc92d7 1
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
08cc92d7 4%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 5#
89a476f8 6%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 7Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 8Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 9Name: git-core
ee70e7e3 10Version: 1.5.3.6
e2102902 11Release: 1
51c3b977 12License: GPL v2
13Group: Development/Tools
bf83806a 14Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
ee70e7e3 15# Source0-md5: 9b0a6cea7b084f3fc78f264cd2fb49bd
be2ccf99
AG
16Source1: %{name}-gitweb.conf
17Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
508ade43 18URL: http://git.or.cz/
11856720
AM
19BuildRequires: autoconf
20BuildRequires: automake
51c3b977 21BuildRequires: curl-devel
115484e9 22BuildRequires: expat-devel
51c3b977 23BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 24BuildRequires: perl-Error
51c3b977 25BuildRequires: perl-base
26BuildRequires: python
89a476f8 27BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 29BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
30%if %{with doc}
31BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
32BuildRequires: xmlto
33%endif
2c50f007 34%if %{with tests}
2c50f007 35BuildRequires: cvs
5c852612
AM
36# tests fail when using this client
37BuildConflicts: cvs-nserver-client
08cc92d7 38BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 39%endif
3f245fc5 40Requires: coreutils
36ef13fd 41Requires: cpio
11856720
AM
42Requires: curl
43Requires: diffutils
3f245fc5
AM
44Requires: findutils
45Requires: grep
11856720 46Requires: openssh-clients
f266cd28 47Requires: perl-Error
401f46f5 48Requires: rcs
3f245fc5 49Requires: sed
51c3b977 50BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
51
19936745
AM
52# html docs have links to txt files
53%define _noautocompressdoc *.txt
54
be2ccf99
AG
55%define webapp gitweb
56%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
57%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
58%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
59
51c3b977 60%description
61"git" can mean anything, depending on your mood.
62
63 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 64 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 65 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
66 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
67 dictionary of slang.
68 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
69 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
70 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
71
c751087d 72This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 73doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
74contents efficiently.
75
ea061c99
JR
76%description -l pl.UTF-8
77"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
78
be2ccf99
AG
79- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i
80 właściwie nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe.
81 Fakt, że jest to błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie
82 mieć znaczenia.
ea061c99
JR
83- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
84- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
85 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
86 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
87- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
88 g*) - kiedy się zepsuje.
89
90Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
91Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
92katalogu.
93
e3cefa79 94%package devel
66a7f095 95Summary: Header files for git-core
3f8032f4 96Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 97Group: Development/Libraries
e3cefa79 98
99%description devel
66a7f095 100Header files for git-core.
101
ea061c99
JR
102%description devel -l pl.UTF-8
103Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 104
91396e2e
AG
105%package gitk
106Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
107Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
108Group: Development/Tools
109Requires: %{name} = %{version}-%{release}
110Requires: tk
111
112%description gitk
113Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
114includes visualizing the commit graph, showing information related to
115each commit, and the files in the trees of each revision.
116
117Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 118Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
119into the main git repository.
120
121%description gitk -l pl.UTF-8
02059138
ER
122Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
123to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
124każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 125
04fdf912 126Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
127repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
128osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 129repozytorium gita.
91396e2e 130
be2ccf99
AG
131%package gitweb
132Summary: Web frontend to git
133Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
134Group: Development/Tools
135Requires: %{name} = %{version}-%{release}
136Requires: webapps
137
138%description gitweb
139This package provides a web interface for browsing git repositories.
140
141%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 142Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 143
e1c8d79f 144%package gitview
30794a22
JB
145Summary: A GTK+ based repository browser for git
146Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 147Group: Development/Tools
148Requires: %{name} = %{version}-%{release}
149#Requires: pytongowe mambo dżambo
150
151%description gitview
30794a22 152A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 153
154%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 155Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 156
f2c1983d
AG
157%package -n bash-completion-git
158Summary: bash-completion for git
2712fe7b 159Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 160Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
161Requires: bash-completion
162
163%description -n bash-completion-git
164This package provides bash-completion for git.
165
166%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 167Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 168
3dc01deb 169%package -n perl-Git
5d7220ad 170Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 171Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
172Group: Development/Languages/Perl
173Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 174Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 175
3dc01deb 176%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
177This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
178version control system. The modules have an easy and well-tested way
179to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
180provide specialized methods for doing easily operations which are not
181totally trivial to do over the generic command interface.
182
ea061c99
JR
183%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
184Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
185wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
186dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
187specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
188wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 189
f2c1983d
AG
190%package -n vim-syntax-gitcommit
191Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 192Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
193Group: Applications/Editors/Vim
194# for _vimdatadir existence
08cc92d7 195Requires: vim >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
196
197%description -n vim-syntax-gitcommit
198This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
199
200%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 201Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 202
51c3b977 203%prep
bf83806a 204%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 205
206%build
11856720
AM
207%{__aclocal}
208%{__autoconf}
209%configure \
210 --with-openssl
51c3b977 211
b69112f7 212%{__make} \
be2ccf99
AG
213 INSTALLDIRS=vendor \
214 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
215 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
216 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
217 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
218 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 219
08cc92d7 220%{?with_doc:%{__make} -C Documentation}
7fdeb28c 221
6c0d6e05
AM
222%{?with_tests:%{__make} test}
223
51c3b977 224%install
225rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
be2ccf99
AG
226install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_sharedstatedir}/git}
227install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
228install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
229install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
c751087d 230
51c3b977 231%{__make} install \
d778c02c 232 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 233 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
234
08cc92d7 235%if %{with doc}
7fdeb28c 236%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 237 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 238%endif
7fdeb28c 239
1f25da6d 240# header files and lib
e3cefa79 241install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
242install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 243install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
e3cefa79 244
f2c1983d
AG
245# bash completion
246install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
247
248# vim syntax
249install contrib/vim/syntax/gitcommit.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
250
be2ccf99
AG
251# gitweb
252install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
253install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
254install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
255install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
256install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
257
e1c8d79f 258# gitview
259install contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
260
be2ccf99 261# remove unneeded files
27b79a12
ER
262rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
263rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
264
51c3b977 265%clean
266rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
267
be2ccf99
AG
268%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
269%webapp_register apache %{webapp}
270
271%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
272%webapp_unregister apache %{webapp}
273
274%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
275%webapp_register httpd %{webapp}
276
277%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
278%webapp_unregister httpd %{webapp}
279
51c3b977 280%files
281%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7
ER
282%doc README contrib
283%if %{with doc}
284%doc Documentation/{[!g]*,g[!i]*,git,git[!k]*}.html Documentation/howto Documentation/technical
0afd37aa
JB
285%{_mandir}/man1/git-*.1*
286%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
287%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 288%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
0afd37aa 289%{_mandir}/man7/git.7*
08cc92d7
ER
290%endif
291%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
292%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
6c4f9a5b
AM
293%{_datadir}/%{name}
294%{_datadir}/git-gui
be2ccf99 295%{_sharedstatedir}/git
e3cefa79 296
297%files devel
3ff86e9e 298%defattr(644,root,root,755)
e3cefa79 299%{_includedir}/*
1f25da6d 300%{_libdir}/*.a
5d7220ad 301
91396e2e
AG
302%files gitk
303%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 304%if %{with doc}
91396e2e 305%doc Documentation/gitk.html
91396e2e 306%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
307%endif
308%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
91396e2e 309
be2ccf99
AG
310%files gitweb
311%defattr(644,root,root,755)
312%doc gitweb/{README,INSTALL}
313%dir %{webappdir}
314%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
315%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
316%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
317%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
318%{appdir}
319
e1c8d79f 320%files gitview
321%defattr(644,root,root,755)
322%doc contrib/gitview/gitview.txt
323%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
324
f2c1983d
AG
325%files -n bash-completion-git
326%defattr(644,root,root,755)
327%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
328
3dc01deb 329%files -n perl-Git
5d7220ad 330%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 331%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 332%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
333
334%files -n vim-syntax-gitcommit
335%defattr(644,root,root,755)
336%doc contrib/vim/README
337%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.185265 seconds and 4 git commands to generate.