]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.6.4
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
08cc92d7 4%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 5#
89a476f8 6%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 7Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 8Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 9Name: git-core
39dc084d 10Version: 1.6.4
a9299ab1 11Release: 1
51c3b977 12License: GPL v2
13Group: Development/Tools
bf83806a 14Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
39dc084d 15# Source0-md5: d41e3d43c8f1d23024fb3d3fe6aa3858
be2ccf99
AG
16Source1: %{name}-gitweb.conf
17Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
18Source3: %{name}.sysconfig
19Source4: %{name}.inet
20Source5: %{name}.init
e699dd89 21URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
22BuildRequires: autoconf
23BuildRequires: automake
51c3b977 24BuildRequires: curl-devel
39dc084d 25BuildRequires: docbook-dtd45-xml
115484e9 26BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 27BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 28BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 29BuildRequires: perl-Error
51c3b977 30BuildRequires: perl-base
31BuildRequires: python
89a476f8 32BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 34BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
35%if %{with doc}
36BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
37BuildRequires: xmlto
38%endif
2c50f007 39%if %{with tests}
dfed7e92 40# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3
AM
41BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
42BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
08cc92d7 43BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 44%endif
3f245fc5 45Requires: coreutils
06705076 46Requires: cvsps >= 2.1-2
11856720 47Requires: diffutils
3f245fc5
AM
48Requires: findutils
49Requires: grep
11856720 50Requires: openssh-clients
f266cd28 51Requires: perl-Error
401f46f5 52Requires: rcs
3f245fc5 53Requires: sed
51c3b977 54BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
55
19936745
AM
56# html docs have links to txt files
57%define _noautocompressdoc *.txt
58
be2ccf99
AG
59%define webapp gitweb
60%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
61%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
62%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
63
51c3b977 64%description
65"git" can mean anything, depending on your mood.
66
67 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 68 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 69 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
70 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
71 dictionary of slang.
72 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
73 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
74 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
75
c751087d 76This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 77doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
78contents efficiently.
79
ea061c99
JR
80%description -l pl.UTF-8
81"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
82
b11ada2c
AG
83 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
84 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
85 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
86 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
87 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
88 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
89 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
90 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
91 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
92
93Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
94Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
95katalogu.
96
b11ada2c
AG
97%package daemon-inetd
98Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 99Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
100Group: Networking/Daemons
101Requires: %{name} = %{version}-%{release}
102Requires: setup >= 2.4.11-1
103Provides: git-core-daemon
104Obsoletes: git-core-daemon
105Obsoletes: git-core-daemon-standalone
106
107%description daemon-inetd
108Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
109repositories. This package provides all necessarry files to run
110git-daemon as an inetd service.
111
112%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
113Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
114udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
115do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
116
117%package daemon-standalone
118Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 119Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
120Group: Networking/Daemons
121Requires: %{name} = %{version}-%{release}
122Provides: git-core-daemon
123Obsoletes: git-core-daemon
124Obsoletes: git-core-daemon-inetd
125
126%description daemon-standalone
127Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
128repositories. This package provides all necessarry files to run
129git-daemon as an standalone service.
130
131%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
132Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
133udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
134do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 135
e3cefa79 136%package devel
66a7f095 137Summary: Header files for git-core
3f8032f4 138Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 139Group: Development/Libraries
e3cefa79 140
141%description devel
66a7f095 142Header files for git-core.
143
ea061c99
JR
144%description devel -l pl.UTF-8
145Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 146
91396e2e
AG
147%package gitk
148Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
149Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
150Group: Development/Tools
151Requires: %{name} = %{version}-%{release}
152Requires: tk
153
154%description gitk
1fcd08a6
JB
155gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
156This includes visualizing the commit graph, showing information
157related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
158
159Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 160Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
161into the main git repository.
162
163%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
164gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
165Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
166związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 167
1fcd08a6 168Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
169repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
170osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 171repozytorium gita.
91396e2e 172
be2ccf99
AG
173%package gitweb
174Summary: Web frontend to git
175Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
176Group: Development/Tools
177Requires: %{name} = %{version}-%{release}
178Requires: webapps
179
180%description gitweb
181This package provides a web interface for browsing git repositories.
182
183%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 184Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 185
e1c8d79f 186%package gitview
30794a22
JB
187Summary: A GTK+ based repository browser for git
188Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 189Group: Development/Tools
190Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
191Requires: python >= 1:2.4
192Requires: python-pycairo >= 1.0
193Requires: python-pygobject
194Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
195Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 196
197%description gitview
30794a22 198A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 199
200%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 201Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 202
f9871074
AG
203%package gui
204Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
205Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
206Group: Development/Tools
207Requires: %{name} = %{version}-%{release}
208Requires: tk
209
210%description gui
211Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
212includes visualizing the commit graph, showing information related to
213each commit, and the files in the trees of each revision.
214
215Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
216Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
217into the main git repository.
218
219%description gui -l pl.UTF-8
220Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
221to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
222każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
223
224Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
225repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
226osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
227repozytorium gita.
228
f2c1983d
AG
229%package -n bash-completion-git
230Summary: bash-completion for git
2712fe7b 231Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 232Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
233Requires: bash-completion
234
235%description -n bash-completion-git
236This package provides bash-completion for git.
237
238%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 239Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 240
3dc01deb 241%package -n perl-Git
5d7220ad 242Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 243Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
244Group: Development/Languages/Perl
245Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 246Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 247
3dc01deb 248%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
249This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
250version control system. The modules have an easy and well-tested way
251to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
252provide specialized methods for doing easily operations which are not
253totally trivial to do over the generic command interface.
254
ea061c99
JR
255%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
256Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
257wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
258dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
259specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
260wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 261
f2c1983d
AG
262%package -n vim-syntax-gitcommit
263Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 264Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
265Group: Applications/Editors/Vim
266# for _vimdatadir existence
34bbdd69 267Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
268
269%description -n vim-syntax-gitcommit
270This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
271
272%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 273Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 274
51c3b977 275%prep
bf83806a 276%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 277
278%build
11856720
AM
279%{__aclocal}
280%{__autoconf}
281%configure \
282 --with-openssl
51c3b977 283
b69112f7 284%{__make} \
be2ccf99
AG
285 INSTALLDIRS=vendor \
286 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
287 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
288 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
289 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
290 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 291
08cc92d7 292%{?with_doc:%{__make} -C Documentation}
7fdeb28c 293
6c0d6e05
AM
294%{?with_tests:%{__make} test}
295
51c3b977 296%install
297rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 298install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 299install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
300install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
301install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
5db07614 302install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 303
51c3b977 304%{__make} install \
d778c02c 305 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 306 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
307
08cc92d7 308%if %{with doc}
7fdeb28c 309%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 310 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 311%endif
7fdeb28c 312
1f25da6d 313# header files and lib
e3cefa79 314install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
315install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 316install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
eaf5c40c 317install xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 318
f2c1983d
AG
319# bash completion
320install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
321
322# vim syntax
670fe4d6
AG
323cat > $RPM_BUILD_ROOT/%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
324autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
325autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
326autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
327autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
328 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
329 \ setf gitsendemail |
330 \ endif
331autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
332 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
333 \ setf git |
334 \ endif
335EOF
f2c1983d 336
be2ccf99
AG
337# gitweb
338install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
339install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
340install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
341install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
342install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
343
e1c8d79f 344# gitview
345install contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
346
b11ada2c 347# git-daemon related files
5db07614
JB
348install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
349install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
350install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 351
bf7a9a54
AG
352# paths cleanup
353sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
354sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
355
be2ccf99 356# remove unneeded files
27b79a12
ER
357rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
358rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
c95a5d99
JB
359rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/Error.pm
360rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/private-Error.3*
27b79a12 361
51c3b977 362%clean
363rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
364
b11ada2c
AG
365%post daemon-inetd
366%service -q rc-inetd reload
367
368%postun daemon-inetd
369if [ "$1" = "0" ]; then
370 %service -q rc-inetd reload
371fi
372
373%post daemon-standalone
374/sbin/chkconfig --add git-daemon
375%service git-daemon restart "git-daemon"
376
377%preun daemon-standalone
378if [ "$1" = "0" ]; then
379 %service git-daemon stop
380 /sbin/chkconfig --del git-daemon
381fi
382
be2ccf99
AG
383%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
384%webapp_register apache %{webapp}
385
386%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
387%webapp_unregister apache %{webapp}
388
389%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
390%webapp_register httpd %{webapp}
391
392%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
393%webapp_unregister httpd %{webapp}
394
51c3b977 395%files
396%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7
ER
397%doc README contrib
398%if %{with doc}
6704f810 399%doc Documentation/RelNotes*
feb8e9b1 400%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
0afd37aa 401%{_mandir}/man1/git-*.1*
a48d28b8 402%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 403%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 404%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 405%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 406%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
407%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
408%{_mandir}/man7/gitcli.7*
409%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
410%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
411%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
412%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
413%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
414%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 415%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7
ER
416%endif
417%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
418%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
bf6fa63c
AM
419%dir %{_libdir}/%{name}
420%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 421%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
bf6fa63c 422%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
6c4f9a5b 423%{_datadir}/%{name}
5db07614 424%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 425
b11ada2c
AG
426%files daemon-inetd
427%defattr(644,root,root,755)
428%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
429
430%files daemon-standalone
431%defattr(644,root,root,755)
432%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
433%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
434
e3cefa79 435%files devel
3ff86e9e 436%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
437%{_includedir}/git-core
438%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 439%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 440
91396e2e
AG
441%files gitk
442%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 443%if %{with doc}
91396e2e 444%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
445%endif
446%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
447%dir %{_datadir}/gitk
448%dir %{_datadir}/gitk/lib
449%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 450%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 451%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
3b243bbe 452%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
95998f97 453%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 454%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 455
be2ccf99
AG
456%files gitweb
457%defattr(644,root,root,755)
458%doc gitweb/{README,INSTALL}
459%dir %{webappdir}
460%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
461%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
462%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
463%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
464%{appdir}
465
e1c8d79f 466%files gitview
467%defattr(644,root,root,755)
468%doc contrib/gitview/gitview.txt
469%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
470
f9871074
AG
471%files gui
472%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 473%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
474%dir %{_datadir}/git-gui
475%dir %{_datadir}/git-gui/lib
476%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
477%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
478%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
479%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
480%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
481%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
482%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
483%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
484%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
485%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 486%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
487%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
488%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
489%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
490
f2c1983d
AG
491%files -n bash-completion-git
492%defattr(644,root,root,755)
493%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
494
3dc01deb 495%files -n perl-Git
5d7220ad 496%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 497%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 498%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
499
500%files -n vim-syntax-gitcommit
501%defattr(644,root,root,755)
502%doc contrib/vim/README
503%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.251828 seconds and 4 git commands to generate.