]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- updated to 1.5.6
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
08cc92d7 4%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 5#
89a476f8 6%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 7Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 8Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 9Name: git-core
f9871074 10Version: 1.5.6
4eef6219 11Release: 2
51c3b977 12License: GPL v2
13Group: Development/Tools
bf83806a 14Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
f9871074 15# Source0-md5: 76c4efaaa5470a5385e22d99349a97b3
be2ccf99
AG
16Source1: %{name}-gitweb.conf
17Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
18Source3: %{name}.sysconfig
19Source4: %{name}.inet
20Source5: %{name}.init
767aadab 21Patch0: %{name}-bashizm.patch
508ade43 22URL: http://git.or.cz/
11856720
AM
23BuildRequires: autoconf
24BuildRequires: automake
51c3b977 25BuildRequires: curl-devel
115484e9 26BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 27BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 28BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 29BuildRequires: perl-Error
51c3b977 30BuildRequires: perl-base
31BuildRequires: python
89a476f8 32BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 34BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
35%if %{with doc}
36BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
37BuildRequires: xmlto
38%endif
2c50f007 39%if %{with tests}
c95a5d99
JB
40# tests failed sometimes when using nserver client 1.11(?)
41BuildRequires: cvs-client >= 1.12
08cc92d7 42BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 43%endif
3f245fc5 44Requires: coreutils
06705076 45Requires: cvsps >= 2.1-2
11856720 46Requires: diffutils
3f245fc5
AM
47Requires: findutils
48Requires: grep
11856720 49Requires: openssh-clients
f266cd28 50Requires: perl-Error
401f46f5 51Requires: rcs
3f245fc5 52Requires: sed
51c3b977 53BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
54
19936745
AM
55# html docs have links to txt files
56%define _noautocompressdoc *.txt
57
be2ccf99
AG
58%define webapp gitweb
59%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
60%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
61%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
62
51c3b977 63%description
64"git" can mean anything, depending on your mood.
65
66 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 67 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 68 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
69 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
70 dictionary of slang.
71 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
72 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
73 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
74
c751087d 75This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 76doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
77contents efficiently.
78
ea061c99
JR
79%description -l pl.UTF-8
80"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
81
b11ada2c
AG
82 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
83 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
84 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
85 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
86 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
87 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
88 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
89 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
90 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
91
92Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
93Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
94katalogu.
95
b11ada2c
AG
96%package daemon-inetd
97Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 98Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
99Group: Networking/Daemons
100Requires: %{name} = %{version}-%{release}
101Requires: setup >= 2.4.11-1
102Provides: git-core-daemon
103Obsoletes: git-core-daemon
104Obsoletes: git-core-daemon-standalone
105
106%description daemon-inetd
107Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
108repositories. This package provides all necessarry files to run
109git-daemon as an inetd service.
110
111%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
112Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
113udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
114do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
115
116%package daemon-standalone
117Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 118Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
119Group: Networking/Daemons
120Requires: %{name} = %{version}-%{release}
121Provides: git-core-daemon
122Obsoletes: git-core-daemon
123Obsoletes: git-core-daemon-inetd
124
125%description daemon-standalone
126Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
127repositories. This package provides all necessarry files to run
128git-daemon as an standalone service.
129
130%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
131Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
132udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
133do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 134
e3cefa79 135%package devel
66a7f095 136Summary: Header files for git-core
3f8032f4 137Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 138Group: Development/Libraries
e3cefa79 139
140%description devel
66a7f095 141Header files for git-core.
142
ea061c99
JR
143%description devel -l pl.UTF-8
144Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 145
91396e2e
AG
146%package gitk
147Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
148Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
149Group: Development/Tools
150Requires: %{name} = %{version}-%{release}
151Requires: tk
152
153%description gitk
154Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
155includes visualizing the commit graph, showing information related to
156each commit, and the files in the trees of each revision.
157
158Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 159Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
160into the main git repository.
161
162%description gitk -l pl.UTF-8
02059138
ER
163Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
164to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
165każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 166
04fdf912 167Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
168repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
169osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 170repozytorium gita.
91396e2e 171
be2ccf99
AG
172%package gitweb
173Summary: Web frontend to git
174Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
175Group: Development/Tools
176Requires: %{name} = %{version}-%{release}
177Requires: webapps
178
179%description gitweb
180This package provides a web interface for browsing git repositories.
181
182%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 183Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 184
e1c8d79f 185%package gitview
30794a22
JB
186Summary: A GTK+ based repository browser for git
187Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 188Group: Development/Tools
189Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
190Requires: python >= 1:2.4
191Requires: python-pycairo >= 1.0
192Requires: python-pygobject
193Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
194Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 195
196%description gitview
30794a22 197A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 198
199%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 200Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 201
f9871074
AG
202%package gui
203Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
204Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
205Group: Development/Tools
206Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207Requires: tk
208
209%description gui
210Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
211includes visualizing the commit graph, showing information related to
212each commit, and the files in the trees of each revision.
213
214Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
215Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
216into the main git repository.
217
218%description gui -l pl.UTF-8
219Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
220to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
221każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
222
223Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
224repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
225osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
226repozytorium gita.
227
f2c1983d
AG
228%package -n bash-completion-git
229Summary: bash-completion for git
2712fe7b 230Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 231Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
232Requires: bash-completion
233
234%description -n bash-completion-git
235This package provides bash-completion for git.
236
237%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 238Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 239
3dc01deb 240%package -n perl-Git
5d7220ad 241Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 242Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
243Group: Development/Languages/Perl
244Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 245Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 246
3dc01deb 247%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
248This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
249version control system. The modules have an easy and well-tested way
250to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
251provide specialized methods for doing easily operations which are not
252totally trivial to do over the generic command interface.
253
ea061c99
JR
254%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
255Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
256wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
257dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
258specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
259wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 260
f2c1983d
AG
261%package -n vim-syntax-gitcommit
262Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 263Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
264Group: Applications/Editors/Vim
265# for _vimdatadir existence
34bbdd69 266Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
267
268%description -n vim-syntax-gitcommit
269This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
270
271%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 272Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 273
51c3b977 274%prep
bf83806a 275%setup -q -n git-%{version}
767aadab 276%patch0 -p1
a1036d06 277
278%build
11856720
AM
279%{__aclocal}
280%{__autoconf}
281%configure \
282 --with-openssl
51c3b977 283
b69112f7 284%{__make} \
be2ccf99
AG
285 INSTALLDIRS=vendor \
286 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
287 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
288 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
289 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
290 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 291
08cc92d7 292%{?with_doc:%{__make} -C Documentation}
7fdeb28c 293
6c0d6e05
AM
294%{?with_tests:%{__make} test}
295
51c3b977 296%install
297rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 298install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 299install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
300install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
301install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
5db07614 302install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 303
51c3b977 304%{__make} install \
d778c02c 305 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 306 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
307
08cc92d7 308%if %{with doc}
7fdeb28c 309%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 310 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 311%endif
7fdeb28c 312
1f25da6d 313# header files and lib
e3cefa79 314install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
315install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 316install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
e3cefa79 317
f2c1983d
AG
318# bash completion
319install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
320
321# vim syntax
322install contrib/vim/syntax/gitcommit.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
323
be2ccf99
AG
324# gitweb
325install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
326install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
327install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
328install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
329install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
330
e1c8d79f 331# gitview
332install contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
333
b11ada2c 334# git-daemon related files
5db07614
JB
335install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
336install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
337install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 338
be2ccf99 339# remove unneeded files
27b79a12
ER
340rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
341rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
c95a5d99
JB
342rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/Error.pm
343rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/private-Error.3*
27b79a12 344
51c3b977 345%clean
346rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
347
b11ada2c
AG
348%post daemon-inetd
349%service -q rc-inetd reload
350
351%postun daemon-inetd
352if [ "$1" = "0" ]; then
353 %service -q rc-inetd reload
354fi
355
356%post daemon-standalone
357/sbin/chkconfig --add git-daemon
358%service git-daemon restart "git-daemon"
359
360%preun daemon-standalone
361if [ "$1" = "0" ]; then
362 %service git-daemon stop
363 /sbin/chkconfig --del git-daemon
364fi
365
be2ccf99
AG
366%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
367%webapp_register apache %{webapp}
368
369%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
370%webapp_unregister apache %{webapp}
371
372%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
373%webapp_register httpd %{webapp}
374
375%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
376%webapp_unregister httpd %{webapp}
377
51c3b977 378%files
379%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7
ER
380%doc README contrib
381%if %{with doc}
6704f810 382%doc Documentation/RelNotes*
08cc92d7 383%doc Documentation/{[!g]*,g[!i]*,git,git[!k]*}.html Documentation/howto Documentation/technical
0afd37aa
JB
384%{_mandir}/man1/git-*.1*
385%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
9fa88d97 386%{_mandir}/man5/gitcli.5*
0afd37aa 387%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 388%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
0afd37aa 389%{_mandir}/man7/git.7*
08cc92d7
ER
390%endif
391%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
392%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
f9871074 393%exclude %{_bindir}/git-gui
6c4f9a5b 394%{_datadir}/%{name}
5db07614 395%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 396
b11ada2c
AG
397%files daemon-inetd
398%defattr(644,root,root,755)
399%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
400
401%files daemon-standalone
402%defattr(644,root,root,755)
403%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
404%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
405
e3cefa79 406%files devel
3ff86e9e 407%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
408%{_includedir}/git-core
409%{_libdir}/libgit.a
5d7220ad 410
91396e2e
AG
411%files gitk
412%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 413%if %{with doc}
91396e2e 414%doc Documentation/gitk.html
91396e2e 415%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
416%endif
417%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
418%dir %{_datadir}/gitk
419%dir %{_datadir}/gitk/lib
420%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 421%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 422%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
3b243bbe 423%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
f9871074 424%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 425
be2ccf99
AG
426%files gitweb
427%defattr(644,root,root,755)
428%doc gitweb/{README,INSTALL}
429%dir %{webappdir}
430%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
431%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
432%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
433%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
434%{appdir}
435
e1c8d79f 436%files gitview
437%defattr(644,root,root,755)
438%doc contrib/gitview/gitview.txt
439%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
440
f9871074
AG
441%files gui
442%defattr(644,root,root,755)
443%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-gui
444%dir %{_datadir}/git-gui
445%dir %{_datadir}/git-gui/lib
446%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
447%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
448%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
449%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
450%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
451%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
452%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
453%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
454%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
455%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
456%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
457%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
458%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
459
f2c1983d
AG
460%files -n bash-completion-git
461%defattr(644,root,root,755)
462%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
463
3dc01deb 464%files -n perl-Git
5d7220ad 465%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 466%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 467%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
468
469%files -n vim-syntax-gitcommit
470%defattr(644,root,root,755)
471%doc contrib/vim/README
472%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.145722 seconds and 4 git commands to generate.