]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.5.3.4
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
5383e3af 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
4#
89a476f8 5%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 6Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 7Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 8Name: git-core
dff841d3 9Version: 1.5.3.4
e2102902 10Release: 1
51c3b977 11License: GPL v2
12Group: Development/Tools
bf83806a 13Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
dff841d3 14# Source0-md5: b35fd5abba0e8655733c8e8c470f39cf
be2ccf99
AG
15Source1: %{name}-gitweb.conf
16Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
508ade43 17URL: http://git.or.cz/
e4e15044 18BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
11856720
AM
19BuildRequires: autoconf
20BuildRequires: automake
51c3b977 21BuildRequires: curl-devel
115484e9 22BuildRequires: expat-devel
51c3b977 23BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 24BuildRequires: perl-Error
51c3b977 25BuildRequires: perl-base
82383dc7 26%{?with_tests:BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46}
51c3b977 27BuildRequires: python
89a476f8 28BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 29BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
7fdeb28c 30BuildRequires: xmlto
51c3b977 31BuildRequires: zlib-devel
3f245fc5 32Requires: coreutils
11856720
AM
33Requires: curl
34Requires: diffutils
3f245fc5
AM
35Requires: findutils
36Requires: grep
11856720 37Requires: openssh-clients
f266cd28 38Requires: perl-Error
401f46f5 39Requires: rcs
3f245fc5 40Requires: sed
51c3b977 41BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
be2ccf99
AG
43%define webapp gitweb
44%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
45%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
46%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
47
51c3b977 48%description
49"git" can mean anything, depending on your mood.
50
51 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 52 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 53 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
54 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
55 dictionary of slang.
56 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
57 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
58 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
59
c751087d 60This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 61doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
62contents efficiently.
63
ea061c99
JR
64%description -l pl.UTF-8
65"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
66
be2ccf99
AG
67- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i
68 właściwie nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe.
69 Fakt, że jest to błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie
70 mieć znaczenia.
ea061c99
JR
71- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
72- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
73 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
74 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
75- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
76 g*) - kiedy się zepsuje.
77
78Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
79Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
80katalogu.
81
e3cefa79 82%package devel
66a7f095 83Summary: Header files for git-core
3f8032f4 84Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 85Group: Development/Libraries
e3cefa79 86
87%description devel
66a7f095 88Header files for git-core.
89
ea061c99
JR
90%description devel -l pl.UTF-8
91Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 92
91396e2e
AG
93%package gitk
94Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
95Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
96Group: Development/Tools
97Requires: %{name} = %{version}-%{release}
98Requires: tk
99
100%description gitk
101Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
102includes visualizing the commit graph, showing information related to
103each commit, and the files in the trees of each revision.
104
105Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 106Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
107into the main git repository.
108
109%description gitk -l pl.UTF-8
be2ccf99
AG
110Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
111Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
112związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej
113rewizji.
91396e2e 114
04fdf912 115Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
be2ccf99
AG
116repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany
117w osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 118repozytorium gita.
91396e2e 119
be2ccf99
AG
120%package gitweb
121Summary: Web frontend to git
122Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
123Group: Development/Tools
124Requires: %{name} = %{version}-%{release}
125Requires: webapps
126
127%description gitweb
128This package provides a web interface for browsing git repositories.
129
130%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 131Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 132
f2c1983d
AG
133%package -n bash-completion-git
134Summary: bash-completion for git
2712fe7b 135Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
f2c1983d
AG
136Group: Applications/Shell
137Requires: bash-completion
138
139%description -n bash-completion-git
140This package provides bash-completion for git.
141
142%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 143Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 144
3dc01deb 145%package -n perl-Git
5d7220ad 146Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 147Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
148Group: Development/Languages/Perl
149Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 150Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 151
3dc01deb 152%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
153This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
154version control system. The modules have an easy and well-tested way
155to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
156provide specialized methods for doing easily operations which are not
157totally trivial to do over the generic command interface.
158
ea061c99
JR
159%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
160Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
be2ccf99
AG
161wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala
162wywoływać dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs
163udostępni także specjalne metody do łatwego wykonywania operacji
164nietrywialnych do wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu
165poleceń.
7eef96e1 166
f2c1983d
AG
167%package -n vim-syntax-gitcommit
168Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 169Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
170Group: Applications/Editors/Vim
171# for _vimdatadir existence
172Requires: vim >= 4:6.3.058-3
173
174%description -n vim-syntax-gitcommit
175This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
176
177%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 178Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 179
51c3b977 180%prep
bf83806a 181%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 182
183%build
11856720
AM
184%{__aclocal}
185%{__autoconf}
186%configure \
187 --with-openssl
51c3b977 188
b69112f7 189%{__make} \
be2ccf99
AG
190 INSTALLDIRS=vendor \
191 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
192 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
193 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
194 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
195 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 196
7fdeb28c 197%{__make} -C Documentation
198
6c0d6e05
AM
199%{?with_tests:%{__make} test}
200
51c3b977 201%install
202rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
be2ccf99
AG
203install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_sharedstatedir}/git}
204install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
205install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
206install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
c751087d 207
51c3b977 208%{__make} install \
d778c02c 209 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 210 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
211
7fdeb28c 212%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 213 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
214
1f25da6d 215# header files and lib
e3cefa79 216install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
217install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 218install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
e3cefa79 219
f2c1983d
AG
220# bash completion
221install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
222
223# vim syntax
224install contrib/vim/syntax/gitcommit.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
225
be2ccf99
AG
226# gitweb
227install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
228install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
229install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
230install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
231install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
232
233# remove unneeded files
27b79a12
ER
234rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
235rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
236
51c3b977 237%clean
238rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
239
be2ccf99
AG
240%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
241%webapp_register apache %{webapp}
242
243%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
244%webapp_unregister apache %{webapp}
245
246%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
247%webapp_register httpd %{webapp}
248
249%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
250%webapp_unregister httpd %{webapp}
251
51c3b977 252%files
253%defattr(644,root,root,755)
f2c1983d 254%doc README Documentation/{[!g]*,g[!i]*,git,git[!k]*}.html Documentation/howto Documentation/technical contrib
0afd37aa
JB
255%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
256%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
257%{_mandir}/man1/git-*.1*
258%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
259%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 260%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
0afd37aa 261%{_mandir}/man7/git.7*
6c4f9a5b
AM
262%{_datadir}/%{name}
263%{_datadir}/git-gui
be2ccf99 264%{_sharedstatedir}/git
e3cefa79 265
266%files devel
3ff86e9e 267%defattr(644,root,root,755)
e3cefa79 268%{_includedir}/*
1f25da6d 269%{_libdir}/*.a
5d7220ad 270
91396e2e
AG
271%files gitk
272%defattr(644,root,root,755)
273%doc Documentation/gitk.html
274%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
275%{_mandir}/man1/gitk.1*
276
be2ccf99
AG
277%files gitweb
278%defattr(644,root,root,755)
279%doc gitweb/{README,INSTALL}
280%dir %{webappdir}
281%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
282%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
283%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
284%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
285%{appdir}
286
f2c1983d
AG
287%files -n bash-completion-git
288%defattr(644,root,root,755)
289%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
290
3dc01deb 291%files -n perl-Git
5d7220ad 292%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 293%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 294%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
295
296%files -n vim-syntax-gitcommit
297%defattr(644,root,root,755)
298%doc contrib/vim/README
299%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.221274 seconds and 4 git commands to generate.