]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- add todo
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
cdecace0
ER
1# TODO
2# - use %lang: /usr/share/git-gui/lib/msgs
84013e7c 3#
891d0b05
JB
4# Conditional build:
5%bcond_without tests # don't perform make test
08cc92d7 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 7#
89a476f8 8%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 9Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 10Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 11Name: git-core
b7d0992b 12Version: 1.5.5.4
4eef6219 13Release: 2
51c3b977 14License: GPL v2
15Group: Development/Tools
bf83806a 16Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
b7d0992b 17# Source0-md5: b0f80ae5e5d818aaccd44b0c9caff6d9
be2ccf99
AG
18Source1: %{name}-gitweb.conf
19Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
20Source3: %{name}.sysconfig
21Source4: %{name}.inet
22Source5: %{name}.init
767aadab 23Patch0: %{name}-bashizm.patch
508ade43 24URL: http://git.or.cz/
11856720
AM
25BuildRequires: autoconf
26BuildRequires: automake
51c3b977 27BuildRequires: curl-devel
115484e9 28BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 29BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 30BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 31BuildRequires: perl-Error
51c3b977 32BuildRequires: perl-base
33BuildRequires: python
89a476f8 34BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 35BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 36BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
37%if %{with doc}
38BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
39BuildRequires: xmlto
40%endif
2c50f007 41%if %{with tests}
c95a5d99
JB
42# tests failed sometimes when using nserver client 1.11(?)
43BuildRequires: cvs-client >= 1.12
08cc92d7 44BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 45%endif
3f245fc5 46Requires: coreutils
36ef13fd 47Requires: cpio
11856720 48Requires: curl
06705076 49Requires: cvsps >= 2.1-2
11856720 50Requires: diffutils
3f245fc5
AM
51Requires: findutils
52Requires: grep
11856720 53Requires: openssh-clients
f266cd28 54Requires: perl-Error
401f46f5 55Requires: rcs
3f245fc5 56Requires: sed
51c3b977 57BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
58
19936745
AM
59# html docs have links to txt files
60%define _noautocompressdoc *.txt
61
be2ccf99
AG
62%define webapp gitweb
63%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
64%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
65%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
66
51c3b977 67%description
68"git" can mean anything, depending on your mood.
69
70 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 71 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 72 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
73 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
74 dictionary of slang.
75 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
76 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
77 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
78
c751087d 79This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 80doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
81contents efficiently.
82
ea061c99
JR
83%description -l pl.UTF-8
84"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
85
b11ada2c
AG
86 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
87 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
88 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
89 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
90 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
91 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
92 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
93 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
94 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
95
96Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
97Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
98katalogu.
99
b11ada2c
AG
100%package daemon-inetd
101Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 102Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
103Group: Networking/Daemons
104Requires: %{name} = %{version}-%{release}
105Requires: setup >= 2.4.11-1
106Provides: git-core-daemon
107Obsoletes: git-core-daemon
108Obsoletes: git-core-daemon-standalone
109
110%description daemon-inetd
111Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
112repositories. This package provides all necessarry files to run
113git-daemon as an inetd service.
114
115%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
116Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
117udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
118do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
119
120%package daemon-standalone
121Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 122Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
123Group: Networking/Daemons
124Requires: %{name} = %{version}-%{release}
125Provides: git-core-daemon
126Obsoletes: git-core-daemon
127Obsoletes: git-core-daemon-inetd
128
129%description daemon-standalone
130Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
131repositories. This package provides all necessarry files to run
132git-daemon as an standalone service.
133
134%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
135Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
136udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
137do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 138
e3cefa79 139%package devel
66a7f095 140Summary: Header files for git-core
3f8032f4 141Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 142Group: Development/Libraries
e3cefa79 143
144%description devel
66a7f095 145Header files for git-core.
146
ea061c99
JR
147%description devel -l pl.UTF-8
148Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 149
91396e2e
AG
150%package gitk
151Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
152Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
153Group: Development/Tools
154Requires: %{name} = %{version}-%{release}
155Requires: tk
156
157%description gitk
158Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
159includes visualizing the commit graph, showing information related to
160each commit, and the files in the trees of each revision.
161
162Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 163Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
164into the main git repository.
165
166%description gitk -l pl.UTF-8
02059138
ER
167Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
168to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
169każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 170
04fdf912 171Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
172repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
173osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 174repozytorium gita.
91396e2e 175
be2ccf99
AG
176%package gitweb
177Summary: Web frontend to git
178Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
179Group: Development/Tools
180Requires: %{name} = %{version}-%{release}
181Requires: webapps
182
183%description gitweb
184This package provides a web interface for browsing git repositories.
185
186%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 187Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 188
e1c8d79f 189%package gitview
30794a22
JB
190Summary: A GTK+ based repository browser for git
191Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 192Group: Development/Tools
193Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
194Requires: python >= 1:2.4
195Requires: python-pycairo >= 1.0
196Requires: python-pygobject
197Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
198Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 199
200%description gitview
30794a22 201A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 202
203%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 204Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 205
f2c1983d
AG
206%package -n bash-completion-git
207Summary: bash-completion for git
2712fe7b 208Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 209Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
210Requires: bash-completion
211
212%description -n bash-completion-git
213This package provides bash-completion for git.
214
215%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 216Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 217
3dc01deb 218%package -n perl-Git
5d7220ad 219Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 220Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
221Group: Development/Languages/Perl
222Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 223Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 224
3dc01deb 225%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
226This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
227version control system. The modules have an easy and well-tested way
228to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
229provide specialized methods for doing easily operations which are not
230totally trivial to do over the generic command interface.
231
ea061c99
JR
232%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
233Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
234wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
235dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
236specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
237wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 238
f2c1983d
AG
239%package -n vim-syntax-gitcommit
240Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 241Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
242Group: Applications/Editors/Vim
243# for _vimdatadir existence
34bbdd69 244Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
245
246%description -n vim-syntax-gitcommit
247This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
248
249%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 250Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 251
51c3b977 252%prep
bf83806a 253%setup -q -n git-%{version}
767aadab 254%patch0 -p1
a1036d06 255
256%build
11856720
AM
257%{__aclocal}
258%{__autoconf}
259%configure \
260 --with-openssl
51c3b977 261
b69112f7 262%{__make} \
be2ccf99
AG
263 INSTALLDIRS=vendor \
264 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
265 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
266 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
267 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
268 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 269
08cc92d7 270%{?with_doc:%{__make} -C Documentation}
7fdeb28c 271
6c0d6e05
AM
272%{?with_tests:%{__make} test}
273
51c3b977 274%install
275rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 276install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 277install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
278install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
279install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
5db07614 280install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 281
51c3b977 282%{__make} install \
d778c02c 283 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 284 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
285
08cc92d7 286%if %{with doc}
7fdeb28c 287%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 288 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 289%endif
7fdeb28c 290
1f25da6d 291# header files and lib
e3cefa79 292install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
293install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 294install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
e3cefa79 295
f2c1983d
AG
296# bash completion
297install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
298
299# vim syntax
300install contrib/vim/syntax/gitcommit.vim $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
301
be2ccf99
AG
302# gitweb
303install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
304install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
305install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
306install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
307install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
308
e1c8d79f 309# gitview
310install contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
311
b11ada2c 312# git-daemon related files
5db07614
JB
313install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
314install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
315install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 316
be2ccf99 317# remove unneeded files
27b79a12
ER
318rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
319rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
c95a5d99
JB
320rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/Error.pm
321rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/private-Error.3*
27b79a12 322
51c3b977 323%clean
324rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
325
b11ada2c
AG
326%post daemon-inetd
327%service -q rc-inetd reload
328
329%postun daemon-inetd
330if [ "$1" = "0" ]; then
331 %service -q rc-inetd reload
332fi
333
334%post daemon-standalone
335/sbin/chkconfig --add git-daemon
336%service git-daemon restart "git-daemon"
337
338%preun daemon-standalone
339if [ "$1" = "0" ]; then
340 %service git-daemon stop
341 /sbin/chkconfig --del git-daemon
342fi
343
be2ccf99
AG
344%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
345%webapp_register apache %{webapp}
346
347%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
348%webapp_unregister apache %{webapp}
349
350%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
351%webapp_register httpd %{webapp}
352
353%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
354%webapp_unregister httpd %{webapp}
355
51c3b977 356%files
357%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7
ER
358%doc README contrib
359%if %{with doc}
6704f810 360%doc Documentation/RelNotes*
08cc92d7 361%doc Documentation/{[!g]*,g[!i]*,git,git[!k]*}.html Documentation/howto Documentation/technical
0afd37aa
JB
362%{_mandir}/man1/git-*.1*
363%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
9fa88d97 364%{_mandir}/man5/gitcli.5*
0afd37aa 365%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 366%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
0afd37aa 367%{_mandir}/man7/git.7*
08cc92d7
ER
368%endif
369%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
370%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
6c4f9a5b
AM
371%{_datadir}/%{name}
372%{_datadir}/git-gui
5db07614 373%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 374
b11ada2c
AG
375%files daemon-inetd
376%defattr(644,root,root,755)
377%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
378
379%files daemon-standalone
380%defattr(644,root,root,755)
381%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
382%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
383
e3cefa79 384%files devel
3ff86e9e 385%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
386%{_includedir}/git-core
387%{_libdir}/libgit.a
5d7220ad 388
91396e2e
AG
389%files gitk
390%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 391%if %{with doc}
91396e2e 392%doc Documentation/gitk.html
91396e2e 393%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
394%endif
395%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
396%dir %{_datadir}/gitk
397%dir %{_datadir}/gitk/lib
398%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe
AG
399%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
400%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
91396e2e 401
be2ccf99
AG
402%files gitweb
403%defattr(644,root,root,755)
404%doc gitweb/{README,INSTALL}
405%dir %{webappdir}
406%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
407%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
408%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
409%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
410%{appdir}
411
e1c8d79f 412%files gitview
413%defattr(644,root,root,755)
414%doc contrib/gitview/gitview.txt
415%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
416
f2c1983d
AG
417%files -n bash-completion-git
418%defattr(644,root,root,755)
419%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
420
3dc01deb 421%files -n perl-Git
5d7220ad 422%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 423%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 424%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
425
426%files -n vim-syntax-gitcommit
427%defattr(644,root,root,755)
428%doc contrib/vim/README
429%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.116009 seconds and 4 git commands to generate.