]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
gnome-keyring, add url and help how to configure
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
0643d0ea
ER
7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
8%bcond_without gnome_keyring # build without gnome keyring support
cdeb0400 9
7ad420b5
ER
10# for AC: --without doc --without gnome_keyring --without tests
11
89a476f8 12%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
13Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
14Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 15Name: git-core
be6e7e94 16Version: 1.9.2
d6fc50d0 17Release: 1
51c3b977 18License: GPL v2
19Group: Development/Tools
d6fc50d0 20Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.gz
be6e7e94 21# Source0-md5: 609ec9be5251860fd6d10f1c41078890
be2ccf99 22Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 23Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
24Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
25Source4: %{name}.sysconfig
26Source5: %{name}.inet
27Source6: %{name}.init
642ee6ff 28Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 29Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 30Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 31Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 32Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 33Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 34URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 35BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 36BuildRequires: automake
51c3b977 37BuildRequires: curl-devel
115484e9 38BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 39BuildRequires: gettext-devel
cecb5b67
KK
40%if %{with gnome_keyring}
41BuildRequires: libgnome-keyring-devel
42BuildRequires: pkgconfig
43%endif
51c3b977 44BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 45%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 46BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 47BuildRequires: perl-base
db444c11 48BuildRequires: python-devel
89a476f8 49BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 50BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 51BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
b64915e8 52BuildRequires: tcl
51c3b977 53BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
54%if %{with doc}
55BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 56BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
57BuildRequires: xmlto
58%endif
2c50f007 59%if %{with tests}
db032591 60%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 61# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 62BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 63BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 64%endif
843d1d47 65%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 66Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 67%endif
23c8c456 68# git-sh-setup: sane_grep
3f245fc5 69Requires: grep
23c8c456
ER
70# git-pull: printf
71Requires: coreutils
11856720 72Requires: openssh-clients
f266cd28 73Requires: perl-Error
7a437e6a 74Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 75Requires: sed
0d2db069 76Suggests: git-core-bzr
26361b03 77Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
78Suggests: git-core-hg
79Suggests: git-core-p4
26361b03 80Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
81Suggests: less
82Suggests: rsync
a77c0aad 83Obsoletes: python-Git
51c3b977 84BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
85
19936745
AM
86# html docs have links to txt files
87%define _noautocompressdoc *.txt
88
be2ccf99
AG
89%define webapp gitweb
90%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
91%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
92%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
93
51c3b977 94%description
95"git" can mean anything, depending on your mood.
96
d52424f5 97- random three-letter combination that is pronounceable, and not
98 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
99 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
100- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
101 dictionary of slang.
102- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
103 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
104- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 105
c751087d 106This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 107doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
108contents efficiently.
109
ea061c99
JR
110%description -l pl.UTF-8
111"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
112
d52424f5 113- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
114 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
115 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
116- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
117- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
118 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
119 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
120- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
121 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
122
123Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
124Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
125katalogu.
126
a8655d02
ER
127%package doc
128Summary: Documentation for git-core
129Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
130Group: Documentation
131
132%description doc
133Documentation for git-core.
134
135%description doc -l pl.UTF-8
136Dokumentacja do git-core.
137
138%description doc -l fr.UTF-8
139Javadoc pour git-core.
140
b11ada2c
AG
141%package daemon-inetd
142Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 143Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
144Group: Networking/Daemons
145Requires: %{name} = %{version}-%{release}
146Requires: setup >= 2.4.11-1
147Provides: git-core-daemon
148Obsoletes: git-core-daemon
149Obsoletes: git-core-daemon-standalone
150
151%description daemon-inetd
152Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
153repositories. This package provides all necessarry files to run
154git-daemon as an inetd service.
155
156%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
157Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
158udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
159do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
160
161%package daemon-standalone
162Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 163Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
164Group: Networking/Daemons
165Requires: %{name} = %{version}-%{release}
166Provides: git-core-daemon
167Obsoletes: git-core-daemon
168Obsoletes: git-core-daemon-inetd
169
170%description daemon-standalone
171Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
172repositories. This package provides all necessarry files to run
173git-daemon as an standalone service.
174
175%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
176Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
177udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
178do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 179
e3cefa79 180%package devel
8bed7625
JB
181Summary: Git library with header files
182Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 183Group: Development/Libraries
d52424f5 184Requires: zlib-devel
e3cefa79 185
186%description devel
8bed7625 187Git library with header files.
66a7f095 188
ea061c99 189%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 190Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 191
91396e2e
AG
192%package gitk
193Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
194Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
195Group: Development/Tools
196Requires: %{name} = %{version}-%{release}
197Requires: tk
198
199%description gitk
1fcd08a6
JB
200gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
201This includes visualizing the commit graph, showing information
202related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
203
204Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 205Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
206into the main git repository.
207
208%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
209gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
210Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
211związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 212
1fcd08a6 213Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
214repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
215osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 216repozytorium gita.
91396e2e 217
be2ccf99
AG
218%package gitweb
219Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 220Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
221Group: Development/Tools
222Requires: %{name} = %{version}-%{release}
223Requires: webapps
666cda7c 224Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
225Requires: webserver(alias)
226Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 227Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
228
229%description gitweb
230This package provides a web interface for browsing git repositories.
231
232%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 233Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 234
e1c8d79f 235%package gitview
30794a22
JB
236Summary: A GTK+ based repository browser for git
237Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 238Group: Development/Tools
239Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
240Requires: python >= 1:2.4
241Requires: python-pycairo >= 1.0
242Requires: python-pygobject
243Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
244Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 245
246%description gitview
30794a22 247A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 248
249%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 250Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 251
f9871074
AG
252%package gui
253Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
254Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
255Group: Development/Tools
256Requires: %{name} = %{version}-%{release}
257Requires: tk
d4106757 258Requires: xdg-utils
531b434f 259Suggests: meld
f9871074
AG
260
261%description gui
262Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
263includes visualizing the commit graph, showing information related to
264each commit, and the files in the trees of each revision.
265
266Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
267Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
268into the main git repository.
269
270%description gui -l pl.UTF-8
271Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
272to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
273każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
274
275Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
276repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
277osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
278repozytorium gita.
279
e5fa8af5
JB
280%package arch
281Summary: Git tools for importing Arch repositories
282Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
283Group: Development/Tools
284Requires: %{name} = %{version}-%{release}
285Requires: tla
286
287%description arch
288Git tools for importing Arch repositories.
289
290%description arch -l pl.UTF-8
291Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
292
0d2db069
ER
293%package bzr
294Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 295Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
296Group: Development/Tools
297Requires: %{name} = %{version}-%{release}
298Requires: bzr
299
300%description bzr
301Git tools for working with bzr repositories.
302
e5fa8af5
JB
303%description bzr -l pl.UTF-8
304Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
305
306%package cvs
307Summary: CVS support for Git
308Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
309Group: Development/Tools
310Requires: %{name} = %{version}-%{release}
311Requires: cvsps >= 2.1-2
312Requires: rcs
313
314%description cvs
315CVS support for Git.
316
317%description cvs -l pl.UTF-8
318Obsługa CVS dla Gita.
319
0d2db069
ER
320%package hg
321Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 322Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
323Group: Development/Tools
324Requires: %{name} = %{version}-%{release}
325Requires: mercurial >= 1.8
326
327%description hg
328Git tools for working with mercurial repositories.
329
e5fa8af5
JB
330%description hg -l pl.UTF-8
331Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
332
0d2db069
ER
333%package p4
334Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 335Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
336Group: Development/Tools
337Requires: %{name} = %{version}-%{release}
338
339%description p4
340Git tools for working with Perforce depots.
341
e5fa8af5
JB
342%description p4 -l pl.UTF-8
343Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
344
2c0376c9
AM
345%package svn
346Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 347Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
348Group: Development/Tools
349Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 350Requires: perl-Encode
4ea37765 351Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
352
353%description svn
354Subversion support for Git.
355
356%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 357Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 358
d82521ea
ER
359%package email
360Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 361Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
362Group: Development/Tools
363Requires: %{name} = %{version}-%{release}
364
365%description email
366Git tools for sending email.
367
41b5f4b1
JB
368%description email -l pl.UTF-8
369Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
370
f2c1983d
AG
371%package -n bash-completion-git
372Summary: bash-completion for git
2712fe7b 373Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 374Group: Applications/Shells
cdeb0400 375Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 376Requires: bash-completion >= 2.0
c7e1d931
ER
377%if "%{_rpmversion}" >= "5"
378BuildArch: noarch
379%endif
f2c1983d
AG
380
381%description -n bash-completion-git
382This package provides bash-completion for git.
383
384%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 385Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 386
3dc01deb 387%package -n perl-Git
5d7220ad 388Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 389Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 390Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 391Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 392
3dc01deb 393%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
394This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
395version control system. The modules have an easy and well-tested way
396to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
397provide specialized methods for doing easily operations which are not
398totally trivial to do over the generic command interface.
399
ea061c99
JR
400%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
401Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
402wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
403dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
404specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
405wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 406
0643d0ea
ER
407%package -n gnome-keyring-git-core
408Summary: GNOME Keyring authentication provider for Git
409Summary(pl.UTF-8): Moduł uwierzytelniający GNOME Keyring dla Git
410Group: X11/Applications
25c1ae0c 411URL: http://git-scm.com/docs/gitcredentials.html
0643d0ea
ER
412Requires: %{name} = %{version}-%{release}
413
414%description -n gnome-keyring-git-core
415Authentication provider module for Git which allows git client to
416authenticate using GNOME Keyring.
417
25c1ae0c
ER
418You need to register it with:
419git config --global credential.helper %{_libdir}/%{name}/git-credential-gnome-keyring
420
0643d0ea
ER
421%description -n gnome-keyring-git-core -l pl.UTF-8
422Moduł uwierzytelniający dla Subversion pozwalający klientom git
423uwierzytelniać się przy użyciu mechanizmu GNOME Keyring.
424
51c3b977 425%prep
5013f7fc 426%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 427%patch0 -p1
b2c254f3 428%patch1 -p0
d12d8532 429%patch2 -p1
8ce45cec 430%patch3 -p1
c64c444d 431%patch4 -p1
a1036d06 432
0643d0ea
ER
433%{__rm} {Documentation/technical,contrib/emacs,contrib/credential/gnome-keyring}/.gitignore
434
a1036d06 435%build
11856720
AM
436%{__aclocal}
437%{__autoconf}
438%configure \
d12d8532 439 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 440 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 441 --with-openssl
51c3b977 442
7cfee1ba
KK
443echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
444
b69112f7 445%{__make} \
be2ccf99
AG
446 INSTALLDIRS=vendor \
447 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
448 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
449 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
450 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
451 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
452 V=1
27b79a12 453
d1d05a7a
ER
454%{__make} -C contrib/subtree
455
0643d0ea
ER
456%if %{with gnome_keyring}
457%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring
458%endif
459
83b9a8cd
ER
460%if %{with doc}
461%{__make} -C Documentation \
462 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
463 V=1
464%endif
7fdeb28c 465
db032591
AM
466%if %{with tests}
467%if %{without tests_cvs}
8bed7625 468%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 469%endif
acc7b6c4 470%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 471%endif
6c0d6e05 472
51c3b977 473%install
474rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 475install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 476install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 477install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 478install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
479cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
480[init]
cdeb0400 481 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 482EOF
c751087d 483
51c3b977 484%{__make} install \
d778c02c 485 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 486 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
487
08cc92d7 488%if %{with doc}
7fdeb28c 489%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 490 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 491%endif
7fdeb28c 492
d12d8532
KK
493# copy templates except sample hooks
494cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
495%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
496
1f25da6d 497# header files and lib
cdeb0400 498cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 499cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 500cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
501install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
502cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
503cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
504cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 505cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 506
d1d05a7a
ER
507%{__make} -C contrib/subtree install \
508 libexecdir=%{_libdir}/%{name} \
509 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
510
511%if %{with doc}
512%{__make} -C contrib/subtree install-doc \
513 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
514%endif
515
0643d0ea
ER
516%if %{with gnome_keyring}
517install -p contrib/credential/gnome-keyring/git-credential-gnome-keyring $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
518# Remove built binary files, otherwise they will be installed in doc
519%{__make} -C contrib/credential/gnome-keyring clean
520%endif
521
f2c1983d 522# bash completion
3102984c
ER
523install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
524cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 525
b0d443ea
ER
526# Install git-prompt.sh
527install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
528cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
529
0d2db069
ER
530# Install bzr and hg remote helpers from contrib
531install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
532
be2ccf99 533# gitweb
4f98dcd3 534mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 535ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 536cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 537cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 538cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 539cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 540cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 541
e1c8d79f 542# gitview
d82521ea 543install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 544
b11ada2c 545# git-daemon related files
e43aceaa
ER
546cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
547cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 548install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 549
bf7a9a54 550# paths cleanup
2c0376c9 551sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
552sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
553
4e9fd7a9
ER
554# hardlink
555ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
556ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
557ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
558ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
559
be2ccf99 560# remove unneeded files
cdeb0400
ER
561%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
562%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 563%py_postclean
27b79a12 564
815a92b1 565mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
566%find_lang git
567
51c3b977 568%clean
569rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
570
b11ada2c
AG
571%post daemon-inetd
572%service -q rc-inetd reload
573
574%postun daemon-inetd
575if [ "$1" = "0" ]; then
576 %service -q rc-inetd reload
577fi
578
579%post daemon-standalone
580/sbin/chkconfig --add git-daemon
581%service git-daemon restart "git-daemon"
582
583%preun daemon-standalone
584if [ "$1" = "0" ]; then
585 %service git-daemon stop
586 /sbin/chkconfig --del git-daemon
587fi
588
be2ccf99
AG
589%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
590%webapp_register apache %{webapp}
591
592%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
593%webapp_unregister apache %{webapp}
594
814a047c 595%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
596%webapp_register httpd %{webapp}
597
814a047c 598%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
599%webapp_unregister httpd %{webapp}
600
51ce768a
KK
601%triggerin gitweb -- lighttpd
602%webapp_register lighttpd %{webapp}
603
604%triggerun gitweb -- lighttpd
605%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
606
fdf2ed38 607%files -f git.lang
51c3b977 608%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 609%doc README contrib
a8655d02 610%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
611%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
612%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
613%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
614%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 615%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 616
08cc92d7 617%if %{with doc}
0afd37aa 618%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 619%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
620%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
621%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 622%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 623%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 624%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 625%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 626%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 627%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 628%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 629%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
630%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
631%{_mandir}/man7/gitcli.7*
632%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 633%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
634%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
635%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 636%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 637%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
638%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
639%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 640%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 641%endif
a8655d02 642
bf6fa63c
AM
643%dir %{_libdir}/%{name}
644%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 645%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
0d2db069
ER
646%dir %{_libdir}/%{name}/mergetools
647%{_libdir}/%{name}/mergetools/*
a8655d02 648
0d2db069
ER
649%{_datadir}/%{name}
650%{_localstatedir}/lib/git
651
652# subpackages
653%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
654%exclude %{_libdir}/%{name}/*p4*
d82521ea 655%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 656%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
0d2db069 657%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
858c27ef 658%exclude %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
93a30d5e 659%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
0d2db069
ER
660%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
661%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
a7233f01 662%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
0d2db069
ER
663%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
664%exclude %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
f295f80f 665%if %{with gnome_keyring}
0643d0ea 666%exclude %{_libdir}/%{name}/git-credential-gnome-keyring
f295f80f 667%endif
e3cefa79 668
a8655d02
ER
669%if %{with doc}
670%files doc
778b89a7 671%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
672%doc Documentation/RelNotes*
673%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
674%endif
675
b11ada2c
AG
676%files daemon-inetd
677%defattr(644,root,root,755)
678%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
679
680%files daemon-standalone
681%defattr(644,root,root,755)
682%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
683%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
684
e3cefa79 685%files devel
3ff86e9e 686%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 687%{_includedir}/%{name}
5db07614 688%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 689%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 690
91396e2e
AG
691%files gitk
692%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 693%if %{with doc}
91396e2e 694%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
695%endif
696%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
697%dir %{_datadir}/gitk
698%dir %{_datadir}/gitk/lib
699%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 700%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
3b243bbe 701%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 702%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
703%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
704%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 705%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 706%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 707%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 708%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 709%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 710
be2ccf99
AG
711%files gitweb
712%defattr(644,root,root,755)
713%doc gitweb/{README,INSTALL}
714%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
715%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
716%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 717%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 718%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 719%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
720%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
721%{appdir}
93a30d5e
KK
722%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
723%if %{with doc}
0c582eb3
AM
724%{_mandir}/man1/gitweb.1*
725%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 726%endif
be2ccf99 727
e1c8d79f 728%files gitview
729%defattr(644,root,root,755)
730%doc contrib/gitview/gitview.txt
731%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
732
f9871074
AG
733%files gui
734%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 735%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
736%dir %{_datadir}/git-gui
737%dir %{_datadir}/git-gui/lib
738%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
739%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
740%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
741%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
742%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 743%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 744%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 745%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
746%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
747%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
748%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
749%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 750%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 751%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
752%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
753%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 754%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 755
e5fa8af5
JB
756%files arch
757%defattr(644,root,root,755)
758%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
759%if %{with doc}
760%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
761%endif
762
0d2db069
ER
763%files bzr
764%defattr(644,root,root,755)
765%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
766
e5fa8af5
JB
767%files cvs
768%defattr(644,root,root,755)
769%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
770%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
771%if %{with doc}
772%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
773%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
774%endif
775
0d2db069
ER
776%files hg
777%defattr(644,root,root,755)
778%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
779
780%files p4
781%defattr(644,root,root,755)
782%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-p4
783%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
784
2c0376c9
AM
785%files svn
786%defattr(644,root,root,755)
787%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 788%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 789%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 790%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
791%if %{with doc}
792%{_mandir}/man1/git-svn.1*
793%endif
794
d82521ea
ER
795%files email
796%defattr(644,root,root,755)
858c27ef 797%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
d82521ea
ER
798%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
799%if %{with doc}
d82521ea 800%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 801%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
802%endif
803
f2c1983d
AG
804%files -n bash-completion-git
805%defattr(644,root,root,755)
3102984c 806%{bash_compdir}/git
f2c1983d 807
3dc01deb 808%files -n perl-Git
5d7220ad 809%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 810%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
811%dir %{perl_vendorlib}/Git
812%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 813%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 814%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
0643d0ea
ER
815
816%if %{with gnome_keyring}
817%files -n gnome-keyring-git-core
818%defattr(644,root,root,755)
819%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-credential-gnome-keyring
820%endif
This page took 0.478173 seconds and 4 git commands to generate.