]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.7.0.1
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
db032591 4%bcond_with tests_cvs
08cc92d7 5%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 8Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 9Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 10Name: git-core
8283fb9b 11Version: 1.7.0.1
0f1e5795 12Release: 1
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
8283fb9b 16# Source0-md5: c4315200efc90ea0f243cf0e86cda1f1
be2ccf99
AG
17Source1: %{name}-gitweb.conf
18Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
19Source3: %{name}.sysconfig
20Source4: %{name}.inet
21Source5: %{name}.init
e699dd89 22URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
23BuildRequires: autoconf
24BuildRequires: automake
51c3b977 25BuildRequires: curl-devel
115484e9 26BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 27BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 28BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 29BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 30BuildRequires: perl-base
db444c11 31BuildRequires: python-devel
89a476f8 32BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 33BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 34BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 35BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
36%if %{with doc}
37BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 38BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
39BuildRequires: xmlto
40%endif
2c50f007 41%if %{with tests}
db032591 42%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 43# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 44BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 45BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 46%endif
08cc92d7 47BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 48%endif
3f245fc5 49Requires: coreutils
11856720 50Requires: diffutils
3f245fc5
AM
51Requires: findutils
52Requires: grep
11856720 53Requires: openssh-clients
f266cd28 54Requires: perl-Error
3f245fc5 55Requires: sed
26361b03
AG
56Suggests: git-core-cvs
57Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
58Suggests: less
59Suggests: rsync
51c3b977 60BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
61
19936745
AM
62# html docs have links to txt files
63%define _noautocompressdoc *.txt
64
be2ccf99
AG
65%define webapp gitweb
66%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
67%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
68%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
69
51c3b977 70%description
71"git" can mean anything, depending on your mood.
72
73 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 74 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 75 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
76 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
77 dictionary of slang.
78 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
79 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
80 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
81
c751087d 82This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 83doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
84contents efficiently.
85
ea061c99
JR
86%description -l pl.UTF-8
87"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
88
b11ada2c
AG
89 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
90 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
91 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
92 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
93 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
94 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
95 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
96 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
97 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
98
99Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
100Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
101katalogu.
102
a8655d02
ER
103%package doc
104Summary: Documentation for git-core
105Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
106Group: Documentation
107
108%description doc
109Documentation for git-core.
110
111%description doc -l pl.UTF-8
112Dokumentacja do git-core.
113
114%description doc -l fr.UTF-8
115Javadoc pour git-core.
116
b11ada2c
AG
117%package daemon-inetd
118Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 119Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
120Group: Networking/Daemons
121Requires: %{name} = %{version}-%{release}
122Requires: setup >= 2.4.11-1
123Provides: git-core-daemon
124Obsoletes: git-core-daemon
125Obsoletes: git-core-daemon-standalone
126
127%description daemon-inetd
128Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
129repositories. This package provides all necessarry files to run
130git-daemon as an inetd service.
131
132%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
133Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
134udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
135do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
136
137%package daemon-standalone
138Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 139Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
140Group: Networking/Daemons
141Requires: %{name} = %{version}-%{release}
142Provides: git-core-daemon
143Obsoletes: git-core-daemon
144Obsoletes: git-core-daemon-inetd
145
146%description daemon-standalone
147Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
148repositories. This package provides all necessarry files to run
149git-daemon as an standalone service.
150
151%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
152Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
153udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
154do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 155
e3cefa79 156%package devel
66a7f095 157Summary: Header files for git-core
3f8032f4 158Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 159Group: Development/Libraries
e3cefa79 160
161%description devel
66a7f095 162Header files for git-core.
163
ea061c99
JR
164%description devel -l pl.UTF-8
165Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 166
91396e2e
AG
167%package gitk
168Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
169Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
170Group: Development/Tools
171Requires: %{name} = %{version}-%{release}
172Requires: tk
173
174%description gitk
1fcd08a6
JB
175gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
176This includes visualizing the commit graph, showing information
177related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
178
179Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 180Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
181into the main git repository.
182
183%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
184gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
185Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
186związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 187
1fcd08a6 188Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
189repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
190osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 191repozytorium gita.
91396e2e 192
be2ccf99
AG
193%package gitweb
194Summary: Web frontend to git
195Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
196Group: Development/Tools
197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
198Requires: webapps
199
200%description gitweb
201This package provides a web interface for browsing git repositories.
202
203%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 204Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 205
e1c8d79f 206%package gitview
30794a22
JB
207Summary: A GTK+ based repository browser for git
208Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 209Group: Development/Tools
210Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
211Requires: python >= 1:2.4
212Requires: python-pycairo >= 1.0
213Requires: python-pygobject
214Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
215Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 216
217%description gitview
30794a22 218A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 219
220%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 221Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 222
f9871074
AG
223%package gui
224Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
225Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
226Group: Development/Tools
227Requires: %{name} = %{version}-%{release}
228Requires: tk
229
230%description gui
231Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
232includes visualizing the commit graph, showing information related to
233each commit, and the files in the trees of each revision.
234
235Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
236Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
237into the main git repository.
238
239%description gui -l pl.UTF-8
240Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
241to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
242każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
243
244Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
245repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
246osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
247repozytorium gita.
248
2c0376c9
AM
249%package svn
250Summary: Subversion support for Git
251Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Git
252Group: Development/Tools
253Requires: %{name} = %{version}-%{release}
254
255%description svn
256Subversion support for Git.
257
258%description svn -l pl.UTF-8
259Obsługa Subversion dla Git.
260
261%package cvs
262Summary: CVS support for Git
263Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Git
264Group: Development/Tools
265Requires: %{name} = %{version}-%{release}
266Requires: cvsps >= 2.1-2
267Requires: rcs
268
269%description cvs
270CVS support for Git.
271
272%description cvs -l pl.UTF-8
273Obsługa CVS dla Git.
274
d82521ea
ER
275%package arch
276Summary: Git tools for importing Arch repositories
277Group: Development/Tools
278Requires: %{name} = %{version}-%{release}
279Requires: tla
280
281%description arch
282Git tools for importing Arch repositories.
283
284%package email
285Summary: Git tools for sending email
286Group: Development/Tools
287Requires: %{name} = %{version}-%{release}
288
289%description email
290Git tools for sending email.
291
f2c1983d
AG
292%package -n bash-completion-git
293Summary: bash-completion for git
2712fe7b 294Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 295Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
296Requires: bash-completion
297
298%description -n bash-completion-git
299This package provides bash-completion for git.
300
301%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 302Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 303
3dc01deb 304%package -n perl-Git
5d7220ad 305Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 306Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 307Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 308Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 309
3dc01deb 310%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
311This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
312version control system. The modules have an easy and well-tested way
313to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
314provide specialized methods for doing easily operations which are not
315totally trivial to do over the generic command interface.
316
ea061c99
JR
317%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
318Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
319wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
320dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
321specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
322wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 323
778b89a7
AM
324%package -n python-Git
325Summary: Python interface to the Git version control system
326Summary(pl.UTF-8): Pythonowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
327Group: Development/Languages/Python
328
329%description -n python-Git
330This module provides Python scripts easy way to interface the Git
331version control system.
332
333%description -n python-Git -l pl.UTF-8
334Ten moduł umożliwia skryptom Pythonowym współpracę z systemem kontroli
335wersji Git.
336
f2c1983d
AG
337%package -n vim-syntax-gitcommit
338Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 339Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
340Group: Applications/Editors/Vim
341# for _vimdatadir existence
34bbdd69 342Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
343
344%description -n vim-syntax-gitcommit
345This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
346
347%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 348Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 349
51c3b977 350%prep
bf83806a 351%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 352
353%build
11856720
AM
354%{__aclocal}
355%{__autoconf}
356%configure \
357 --with-openssl
51c3b977 358
b69112f7 359%{__make} \
7fe8e335 360 BLK_SHA1=1 \
be2ccf99
AG
361 INSTALLDIRS=vendor \
362 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
363 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
364 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
365 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
366 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 367
612c06d1
ER
368# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
369%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 370
db032591
AM
371%if %{with tests}
372%if %{without tests_cvs}
373rm t/t*cvs*.sh
374%endif
375%{__make} test
376%endif
6c0d6e05 377
51c3b977 378%install
379rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 380install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 381install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 382install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 383
51c3b977 384%{__make} install \
d778c02c 385 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 386 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
387
08cc92d7 388%if %{with doc}
7fdeb28c 389%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 390 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 391%endif
7fdeb28c 392
1f25da6d 393# header files and lib
e3cefa79 394install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
395install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 396install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
eaf5c40c 397install xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 398
f2c1983d 399# bash completion
d82521ea
ER
400install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
401cp -a contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
f2c1983d
AG
402
403# vim syntax
d82521ea
ER
404install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
405cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
406autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
407autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
408autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
409autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
410 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
411 \ setf gitsendemail |
412 \ endif
413autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
414 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
415 \ setf git |
416 \ endif
417EOF
f2c1983d 418
be2ccf99 419# gitweb
d82521ea
ER
420install -p gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
421cp -a gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
422cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
423cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
424cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
be2ccf99 425
e1c8d79f 426# gitview
d82521ea 427install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 428
b11ada2c 429# git-daemon related files
d82521ea
ER
430cp -a %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
431cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
432install -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 433
bf7a9a54 434# paths cleanup
2c0376c9 435sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
436sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
437
4e9fd7a9
ER
438# hardlink
439ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
440ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
441ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
442ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
443
be2ccf99 444# remove unneeded files
d82521ea
ER
445rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
446rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
27b79a12 447
51c3b977 448%clean
449rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
450
b11ada2c
AG
451%post daemon-inetd
452%service -q rc-inetd reload
453
454%postun daemon-inetd
455if [ "$1" = "0" ]; then
456 %service -q rc-inetd reload
457fi
458
459%post daemon-standalone
460/sbin/chkconfig --add git-daemon
461%service git-daemon restart "git-daemon"
462
463%preun daemon-standalone
464if [ "$1" = "0" ]; then
465 %service git-daemon stop
466 /sbin/chkconfig --del git-daemon
467fi
468
be2ccf99
AG
469%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
470%webapp_register apache %{webapp}
471
472%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
473%webapp_unregister apache %{webapp}
474
475%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
476%webapp_register httpd %{webapp}
477
478%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
479%webapp_unregister httpd %{webapp}
480
51c3b977 481%files
482%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 483%doc README contrib
a8655d02
ER
484%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
485%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
486
08cc92d7 487%if %{with doc}
0afd37aa 488%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
489%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
490%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 491%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 492%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 493%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 494%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 495%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
496%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
497%{_mandir}/man7/gitcli.7*
498%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
499%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
500%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
501%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
502%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 503%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 504%endif
a8655d02 505
bf6fa63c
AM
506%dir %{_libdir}/%{name}
507%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 508%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
a8655d02 509
bf6fa63c 510%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 511%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 512%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 513%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
d82521ea 514%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 515
6c4f9a5b 516%{_datadir}/%{name}
a8655d02 517
5db07614 518%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 519
a8655d02
ER
520%if %{with doc}
521%files doc
778b89a7 522%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
523%doc Documentation/RelNotes*
524%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
525%endif
526
b11ada2c
AG
527%files daemon-inetd
528%defattr(644,root,root,755)
529%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
530
531%files daemon-standalone
532%defattr(644,root,root,755)
533%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
534%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
535
e3cefa79 536%files devel
3ff86e9e 537%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
538%{_includedir}/git-core
539%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 540%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 541
91396e2e
AG
542%files gitk
543%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 544%if %{with doc}
91396e2e 545%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
546%endif
547%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
548%dir %{_datadir}/gitk
549%dir %{_datadir}/gitk/lib
550%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 551%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 552%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
553%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
554%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 555%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 556%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
95998f97 557%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 558%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 559
be2ccf99
AG
560%files gitweb
561%defattr(644,root,root,755)
562%doc gitweb/{README,INSTALL}
563%dir %{webappdir}
564%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
565%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
566%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
567%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
568%{appdir}
569
e1c8d79f 570%files gitview
571%defattr(644,root,root,755)
572%doc contrib/gitview/gitview.txt
573%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
574
f9871074
AG
575%files gui
576%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 577%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
578%dir %{_datadir}/git-gui
579%dir %{_datadir}/git-gui/lib
580%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
581%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
582%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
583%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
584%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
585%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 586%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
587%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
588%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
589%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
590%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 591%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
592%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
593%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
594%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
595
2c0376c9
AM
596%files svn
597%defattr(644,root,root,755)
598%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
599%if %{with doc}
600%{_mandir}/man1/git-svn.1*
601%endif
602
603%files cvs
604%defattr(644,root,root,755)
605%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
606%if %{with doc}
607%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
608%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
609%endif
610
d82521ea
ER
611%files arch
612%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
613%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
614%if %{with doc}
d82521ea
ER
615%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
616%endif
617
618%files email
619%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
620%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
621%if %{with doc}
d82521ea
ER
622%{_mandir}/man1/*email*.1*
623%endif
624
f2c1983d
AG
625%files -n bash-completion-git
626%defattr(644,root,root,755)
627%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
628
3dc01deb 629%files -n perl-Git
5d7220ad 630%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 631%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 632%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d 633
778b89a7
AM
634%files -n python-Git
635%defattr(644,root,root,755)
636%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
637%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
638%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
639%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
640%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
641
f2c1983d
AG
642%files -n vim-syntax-gitcommit
643%defattr(644,root,root,755)
644%doc contrib/vim/README
d82521ea 645%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*.vim
This page took 0.314175 seconds and 4 git commands to generate.