]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- proper description for -devel
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
cdeb0400 7
89a476f8 8%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
9Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
10Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 11Name: git-core
912e94f8 12Version: 1.8.0
e2dfdf07 13Release: 1
51c3b977 14License: GPL v2
15Group: Development/Tools
e2dfdf07
AM
16Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
17# Source0-md5: 12f4d20f34ae37086d86dd3b9d037bba
be2ccf99
AG
18Source1: %{name}-gitweb.conf
19Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
20Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
21Source4: %{name}.sysconfig
22Source5: %{name}.inet
23Source6: %{name}.init
6b1e62ae 24Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 25Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 26Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
e699dd89 27URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 28BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 29BuildRequires: automake
51c3b977 30BuildRequires: curl-devel
115484e9 31BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 32BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 33BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 34BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 35BuildRequires: perl-base
db444c11 36BuildRequires: python-devel
89a476f8 37BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 38BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 39BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 40BuildRequires: tcl
51c3b977 41BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
42%if %{with doc}
43BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 44BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
45BuildRequires: xmlto
46%endif
2c50f007 47%if %{with tests}
db032591 48%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 49# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 50BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 51BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 52%endif
843d1d47 53%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 54Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 55%endif
3f245fc5 56Requires: coreutils
11856720 57Requires: diffutils
3f245fc5
AM
58Requires: findutils
59Requires: grep
11856720 60Requires: openssh-clients
f266cd28 61Requires: perl-Error
7a437e6a 62Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 63Requires: sed
26361b03
AG
64Suggests: git-core-cvs
65Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
66Suggests: less
67Suggests: rsync
51c3b977 68BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
69
19936745
AM
70# html docs have links to txt files
71%define _noautocompressdoc *.txt
72
be2ccf99
AG
73%define webapp gitweb
74%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
75%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
76%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
77
51c3b977 78%description
79"git" can mean anything, depending on your mood.
80
d52424f5 81- random three-letter combination that is pronounceable, and not
82 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
83 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
84- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
85 dictionary of slang.
86- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
87 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
88- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 89
c751087d 90This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 91doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
92contents efficiently.
93
ea061c99
JR
94%description -l pl.UTF-8
95"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
96
d52424f5 97- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
98 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
99 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
100- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
101- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
102 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
103 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
104- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
105 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
106
107Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
108Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
109katalogu.
110
a8655d02
ER
111%package doc
112Summary: Documentation for git-core
113Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
114Group: Documentation
115
116%description doc
117Documentation for git-core.
118
119%description doc -l pl.UTF-8
120Dokumentacja do git-core.
121
122%description doc -l fr.UTF-8
123Javadoc pour git-core.
124
b11ada2c
AG
125%package daemon-inetd
126Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 127Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
128Group: Networking/Daemons
129Requires: %{name} = %{version}-%{release}
130Requires: setup >= 2.4.11-1
131Provides: git-core-daemon
132Obsoletes: git-core-daemon
133Obsoletes: git-core-daemon-standalone
134
135%description daemon-inetd
136Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
137repositories. This package provides all necessarry files to run
138git-daemon as an inetd service.
139
140%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
141Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
142udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
143do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
144
145%package daemon-standalone
146Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 147Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
148Group: Networking/Daemons
149Requires: %{name} = %{version}-%{release}
150Provides: git-core-daemon
151Obsoletes: git-core-daemon
152Obsoletes: git-core-daemon-inetd
153
154%description daemon-standalone
155Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
156repositories. This package provides all necessarry files to run
157git-daemon as an standalone service.
158
159%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
160Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
161udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
162do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 163
e3cefa79 164%package devel
8bed7625
JB
165Summary: Git library with header files
166Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 167Group: Development/Libraries
d52424f5 168Requires: zlib-devel
e3cefa79 169
170%description devel
8bed7625 171Git library with header files.
66a7f095 172
ea061c99 173%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 174Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 175
91396e2e
AG
176%package gitk
177Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
178Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
179Group: Development/Tools
180Requires: %{name} = %{version}-%{release}
181Requires: tk
182
183%description gitk
1fcd08a6
JB
184gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
185This includes visualizing the commit graph, showing information
186related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
187
188Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 189Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
190into the main git repository.
191
192%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
193gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
194Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
195związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 196
1fcd08a6 197Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
198repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
199osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 200repozytorium gita.
91396e2e 201
be2ccf99
AG
202%package gitweb
203Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 204Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
205Group: Development/Tools
206Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207Requires: webapps
51ce768a
KK
208Requires: webserver(alias)
209Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 210Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
211
212%description gitweb
213This package provides a web interface for browsing git repositories.
214
215%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 216Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 217
e1c8d79f 218%package gitview
30794a22
JB
219Summary: A GTK+ based repository browser for git
220Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 221Group: Development/Tools
222Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
223Requires: python >= 1:2.4
224Requires: python-pycairo >= 1.0
225Requires: python-pygobject
226Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
227Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 228
229%description gitview
30794a22 230A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 231
232%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 233Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 234
f9871074
AG
235%package gui
236Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
237Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
238Group: Development/Tools
239Requires: %{name} = %{version}-%{release}
240Requires: tk
d4106757 241Requires: xdg-utils
531b434f 242Suggests: meld
f9871074
AG
243
244%description gui
245Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
246includes visualizing the commit graph, showing information related to
247each commit, and the files in the trees of each revision.
248
249Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
250Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
251into the main git repository.
252
253%description gui -l pl.UTF-8
254Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
255to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
256każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
257
258Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
259repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
260osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
261repozytorium gita.
262
2c0376c9
AM
263%package svn
264Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 265Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
266Group: Development/Tools
267Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 268Requires: perl-Encode
4ea37765 269Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
270
271%description svn
272Subversion support for Git.
273
274%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 275Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
276
277%package cvs
278Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 279Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
280Group: Development/Tools
281Requires: %{name} = %{version}-%{release}
282Requires: cvsps >= 2.1-2
283Requires: rcs
284
285%description cvs
286CVS support for Git.
287
288%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 289Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 290
d82521ea
ER
291%package arch
292Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 293Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
294Group: Development/Tools
295Requires: %{name} = %{version}-%{release}
296Requires: tla
297
298%description arch
299Git tools for importing Arch repositories.
300
41b5f4b1
JB
301%description arch -l pl.UTF-8
302Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
303
d82521ea
ER
304%package email
305Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 306Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
307Group: Development/Tools
308Requires: %{name} = %{version}-%{release}
309
310%description email
311Git tools for sending email.
312
41b5f4b1
JB
313%description email -l pl.UTF-8
314Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
315
f2c1983d
AG
316%package -n bash-completion-git
317Summary: bash-completion for git
2712fe7b 318Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 319Group: Applications/Shells
cdeb0400 320Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d
AG
321Requires: bash-completion
322
323%description -n bash-completion-git
324This package provides bash-completion for git.
325
326%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 327Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 328
3dc01deb 329%package -n perl-Git
5d7220ad 330Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 331Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 332Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 333Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 334
3dc01deb 335%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
336This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
337version control system. The modules have an easy and well-tested way
338to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
339provide specialized methods for doing easily operations which are not
340totally trivial to do over the generic command interface.
341
ea061c99
JR
342%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
343Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
344wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
345dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
346specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
347wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 348
778b89a7 349%package -n python-Git
3a76b879
JB
350Summary: Python Git remote helpers for non-git repositories
351Summary(pl.UTF-8): Pythonowe zdalne moduły pomocnicze dla repozytoriów niegitowych
778b89a7 352Group: Development/Languages/Python
cdeb0400 353Requires: %{name} = %{version}-%{release}
778b89a7
AM
354
355%description -n python-Git
3a76b879
JB
356This package contains Python git_repote_helpers package - Git remote
357helpers for non-git repositories.
778b89a7
AM
358
359%description -n python-Git -l pl.UTF-8
3a76b879
JB
360Ten pakiet zawiera pakiet Pythona git_remote_helpers - zdalne moduły
361pomocnicze Gita dla repozytoriów niegitowych.
778b89a7 362
f2c1983d
AG
363%package -n vim-syntax-gitcommit
364Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 365Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d 366Group: Applications/Editors/Vim
cdeb0400 367Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d 368# for _vimdatadir existence
34bbdd69 369Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
370
371%description -n vim-syntax-gitcommit
372This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
373
374%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 375Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 376
51c3b977 377%prep
e2dfdf07 378%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 379%patch0 -p1
b2c254f3 380%patch1 -p0
d12d8532 381%patch2 -p1
a1036d06 382
383%build
11856720
AM
384%{__aclocal}
385%{__autoconf}
386%configure \
d12d8532 387 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
11856720 388 --with-openssl
51c3b977 389
7cfee1ba
KK
390echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
391
b69112f7 392%{__make} \
be2ccf99
AG
393 INSTALLDIRS=vendor \
394 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
395 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
396 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
397 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
398 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
399 V=1
27b79a12 400
0580c0e2 401%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1}
7fdeb28c 402
db032591
AM
403%if %{with tests}
404%if %{without tests_cvs}
8bed7625 405%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 406%endif
acc7b6c4 407%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 408%endif
6c0d6e05 409
51c3b977 410%install
411rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 412install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 413install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 414install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 415install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
416cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
417[init]
cdeb0400 418 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 419EOF
c751087d 420
51c3b977 421%{__make} install \
d778c02c 422 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 423 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
424
08cc92d7 425%if %{with doc}
7fdeb28c 426%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 427 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 428%endif
7fdeb28c 429
d12d8532
KK
430# copy templates except sample hooks
431cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
432%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
433
1f25da6d 434# header files and lib
cdeb0400 435cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 436cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400
ER
437cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
438cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
439cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 440
f2c1983d 441# bash completion
cdeb0400
ER
442install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
443cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
f2c1983d
AG
444
445# vim syntax
d82521ea
ER
446install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
447cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
448autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
449autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
450autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
451autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
452 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
453 \ setf gitsendemail |
454 \ endif
455autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
456 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
457 \ setf git |
458 \ endif
459EOF
f2c1983d 460
be2ccf99 461# gitweb
4f98dcd3 462mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 463ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400
ER
464cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
465cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
466cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
467cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 468
e1c8d79f 469# gitview
d82521ea 470install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 471
b11ada2c 472# git-daemon related files
51ce768a
KK
473cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
474cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
475install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 476
bf7a9a54 477# paths cleanup
2c0376c9 478sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
479sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
480
4e9fd7a9
ER
481# hardlink
482ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
483ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
484ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
485ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
486
be2ccf99 487# remove unneeded files
cdeb0400
ER
488%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
489%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 490%py_postclean
27b79a12 491
815a92b1 492mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
493%find_lang git
494
51c3b977 495%clean
496rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
497
b11ada2c
AG
498%post daemon-inetd
499%service -q rc-inetd reload
500
501%postun daemon-inetd
502if [ "$1" = "0" ]; then
503 %service -q rc-inetd reload
504fi
505
506%post daemon-standalone
507/sbin/chkconfig --add git-daemon
508%service git-daemon restart "git-daemon"
509
510%preun daemon-standalone
511if [ "$1" = "0" ]; then
512 %service git-daemon stop
513 /sbin/chkconfig --del git-daemon
514fi
515
be2ccf99
AG
516%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
517%webapp_register apache %{webapp}
518
519%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
520%webapp_unregister apache %{webapp}
521
522%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
523%webapp_register httpd %{webapp}
524
525%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
526%webapp_unregister httpd %{webapp}
527
51ce768a
KK
528%triggerin gitweb -- lighttpd
529%webapp_register lighttpd %{webapp}
530
531%triggerun gitweb -- lighttpd
532%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
533
fdf2ed38 534%files -f git.lang
51c3b977 535%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 536%doc README contrib
a8655d02 537%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
538%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
539%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
540%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
541%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 542%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 543
08cc92d7 544%if %{with doc}
0afd37aa 545%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 546%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
547%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
548%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
dbde9893 549%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
24b69c0a 550%exclude %{_mandir}/man1/git-remote-helpers.1*
a48d28b8 551%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 552%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 553%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 554%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 555%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
556%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
557%{_mandir}/man7/gitcli.7*
558%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 559%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
560%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
561%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 562%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 563%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
564%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
565%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 566%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 567%endif
a8655d02 568
bf6fa63c
AM
569%dir %{_libdir}/%{name}
570%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 571%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
60b58680 572%{_libdir}/%{name}/mergetools
a8655d02 573
bf6fa63c 574%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 575%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 576%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 577%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
93a30d5e 578%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
24b69c0a 579%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testgit
d82521ea 580%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 581
6c4f9a5b 582%{_datadir}/%{name}
a8655d02 583
5db07614 584%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 585
a8655d02
ER
586%if %{with doc}
587%files doc
778b89a7 588%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
589%doc Documentation/RelNotes*
590%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
591%endif
592
b11ada2c
AG
593%files daemon-inetd
594%defattr(644,root,root,755)
595%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
596
597%files daemon-standalone
598%defattr(644,root,root,755)
599%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
600%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
601
e3cefa79 602%files devel
3ff86e9e 603%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 604%{_includedir}/%{name}
5db07614 605%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 606%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 607
91396e2e
AG
608%files gitk
609%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 610%if %{with doc}
91396e2e 611%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
612%endif
613%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
614%dir %{_datadir}/gitk
615%dir %{_datadir}/gitk/lib
616%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 617%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 618%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
619%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
620%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 621%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 622%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 623%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 624%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 625%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 626
be2ccf99
AG
627%files gitweb
628%defattr(644,root,root,755)
629%doc gitweb/{README,INSTALL}
630%dir %{webappdir}
631%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
632%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
633%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 634%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
635%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
636%{appdir}
93a30d5e
KK
637%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
638%if %{with doc}
0c582eb3
AM
639%{_mandir}/man1/gitweb.1*
640%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 641%endif
be2ccf99 642
e1c8d79f 643%files gitview
644%defattr(644,root,root,755)
645%doc contrib/gitview/gitview.txt
646%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
647
f9871074
AG
648%files gui
649%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 650%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
651%dir %{_datadir}/git-gui
652%dir %{_datadir}/git-gui/lib
653%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
654%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
655%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
656%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
657%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
658%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 659%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
660%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
661%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
662%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
663%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 664%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 665%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
666%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
667%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 668%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 669
2c0376c9
AM
670%files svn
671%defattr(644,root,root,755)
672%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
b5884c73 673%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 674%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
675%if %{with doc}
676%{_mandir}/man1/git-svn.1*
677%endif
678
679%files cvs
680%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 681%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
682%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
683%if %{with doc}
684%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
685%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
686%endif
687
d82521ea
ER
688%files arch
689%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
690%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
691%if %{with doc}
d82521ea
ER
692%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
693%endif
694
695%files email
696%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
697%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
698%if %{with doc}
d82521ea
ER
699%{_mandir}/man1/*email*.1*
700%endif
701
f2c1983d
AG
702%files -n bash-completion-git
703%defattr(644,root,root,755)
7baeed33 704/etc/bash_completion.d/git-completion.bash
f2c1983d 705
3dc01deb 706%files -n perl-Git
5d7220ad 707%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 708%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
709%dir %{perl_vendorlib}/Git
710%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 711%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 712%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
f2c1983d 713
778b89a7
AM
714%files -n python-Git
715%defattr(644,root,root,755)
24b69c0a 716%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testgit
778b89a7
AM
717%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
718%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
719%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
720%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
721%if "%{py_ver}" > "2.4"
722%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
723%endif
24b69c0a
KK
724%if %{with doc}
725%{_mandir}/man1/git-remote-helpers.1*
726%endif
778b89a7 727
f2c1983d
AG
728%files -n vim-syntax-gitcommit
729%defattr(644,root,root,755)
730%doc contrib/vim/README
7baeed33 731%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim
This page took 0.266012 seconds and 4 git commands to generate.