]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.6.5.4
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
db032591 4%bcond_with tests_cvs
08cc92d7 5%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 8Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 9Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 10Name: git-core
2cc2252d 11Version: 1.6.5.4
0f1e5795 12Release: 1
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
2cc2252d 16# Source0-md5: 1c214e8175e8dd372618ecf3d76448f5
be2ccf99
AG
17Source1: %{name}-gitweb.conf
18Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
19Source3: %{name}.sysconfig
20Source4: %{name}.inet
21Source5: %{name}.init
e699dd89 22URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
23BuildRequires: autoconf
24BuildRequires: automake
51c3b977 25BuildRequires: curl-devel
115484e9 26BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 27BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 28BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 29BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 30BuildRequires: perl-base
89a476f8 31BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 32BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 34BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
35%if %{with doc}
36BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 37BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
38BuildRequires: xmlto
39%endif
2c50f007 40%if %{with tests}
db032591 41%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 42# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 43BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 44BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 45%endif
08cc92d7 46BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 47%endif
3f245fc5 48Requires: coreutils
11856720 49Requires: diffutils
3f245fc5
AM
50Requires: findutils
51Requires: grep
11856720 52Requires: openssh-clients
f266cd28 53Requires: perl-Error
3f245fc5 54Requires: sed
26361b03
AG
55Suggests: git-core-cvs
56Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
57Suggests: less
58Suggests: rsync
51c3b977 59BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
60
19936745
AM
61# html docs have links to txt files
62%define _noautocompressdoc *.txt
63
be2ccf99
AG
64%define webapp gitweb
65%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
66%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
67%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
68
51c3b977 69%description
70"git" can mean anything, depending on your mood.
71
72 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 73 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 74 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
75 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
76 dictionary of slang.
77 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
78 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
79 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
80
c751087d 81This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 82doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
83contents efficiently.
84
ea061c99
JR
85%description -l pl.UTF-8
86"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
87
b11ada2c
AG
88 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
89 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
90 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
91 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
92 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
93 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
94 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
95 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
96 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
97
98Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
99Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
100katalogu.
101
b11ada2c
AG
102%package daemon-inetd
103Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 104Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
105Group: Networking/Daemons
106Requires: %{name} = %{version}-%{release}
107Requires: setup >= 2.4.11-1
108Provides: git-core-daemon
109Obsoletes: git-core-daemon
110Obsoletes: git-core-daemon-standalone
111
112%description daemon-inetd
113Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
114repositories. This package provides all necessarry files to run
115git-daemon as an inetd service.
116
117%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
118Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
119udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
120do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
121
122%package daemon-standalone
123Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 124Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
125Group: Networking/Daemons
126Requires: %{name} = %{version}-%{release}
127Provides: git-core-daemon
128Obsoletes: git-core-daemon
129Obsoletes: git-core-daemon-inetd
130
131%description daemon-standalone
132Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
133repositories. This package provides all necessarry files to run
134git-daemon as an standalone service.
135
136%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
137Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
138udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
139do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 140
e3cefa79 141%package devel
66a7f095 142Summary: Header files for git-core
3f8032f4 143Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 144Group: Development/Libraries
e3cefa79 145
146%description devel
66a7f095 147Header files for git-core.
148
ea061c99
JR
149%description devel -l pl.UTF-8
150Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 151
91396e2e
AG
152%package gitk
153Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
154Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
155Group: Development/Tools
156Requires: %{name} = %{version}-%{release}
157Requires: tk
158
159%description gitk
1fcd08a6
JB
160gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
161This includes visualizing the commit graph, showing information
162related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
163
164Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 165Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
166into the main git repository.
167
168%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
169gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
170Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
171związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 172
1fcd08a6 173Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
174repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
175osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 176repozytorium gita.
91396e2e 177
be2ccf99
AG
178%package gitweb
179Summary: Web frontend to git
180Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
181Group: Development/Tools
182Requires: %{name} = %{version}-%{release}
183Requires: webapps
184
185%description gitweb
186This package provides a web interface for browsing git repositories.
187
188%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 189Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 190
e1c8d79f 191%package gitview
30794a22
JB
192Summary: A GTK+ based repository browser for git
193Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 194Group: Development/Tools
195Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
196Requires: python >= 1:2.4
197Requires: python-pycairo >= 1.0
198Requires: python-pygobject
199Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
200Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 201
202%description gitview
30794a22 203A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 204
205%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 206Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 207
f9871074
AG
208%package gui
209Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
210Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
211Group: Development/Tools
212Requires: %{name} = %{version}-%{release}
213Requires: tk
214
215%description gui
216Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
217includes visualizing the commit graph, showing information related to
218each commit, and the files in the trees of each revision.
219
220Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
221Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
222into the main git repository.
223
224%description gui -l pl.UTF-8
225Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
226to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
227każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
228
229Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
230repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
231osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
232repozytorium gita.
233
2c0376c9
AM
234%package svn
235Summary: Subversion support for Git
236Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Git
237Group: Development/Tools
238Requires: %{name} = %{version}-%{release}
239
240%description svn
241Subversion support for Git.
242
243%description svn -l pl.UTF-8
244Obsługa Subversion dla Git.
245
246%package cvs
247Summary: CVS support for Git
248Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Git
249Group: Development/Tools
250Requires: %{name} = %{version}-%{release}
251Requires: cvsps >= 2.1-2
252Requires: rcs
253
254%description cvs
255CVS support for Git.
256
257%description cvs -l pl.UTF-8
258Obsługa CVS dla Git.
259
d82521ea
ER
260%package arch
261Summary: Git tools for importing Arch repositories
262Group: Development/Tools
263Requires: %{name} = %{version}-%{release}
264Requires: tla
265
266%description arch
267Git tools for importing Arch repositories.
268
269%package email
270Summary: Git tools for sending email
271Group: Development/Tools
272Requires: %{name} = %{version}-%{release}
273
274%description email
275Git tools for sending email.
276
f2c1983d
AG
277%package -n bash-completion-git
278Summary: bash-completion for git
2712fe7b 279Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 280Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
281Requires: bash-completion
282
283%description -n bash-completion-git
284This package provides bash-completion for git.
285
286%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 287Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 288
3dc01deb 289%package -n perl-Git
5d7220ad 290Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 291Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 292Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 293Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 294
3dc01deb 295%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
296This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
297version control system. The modules have an easy and well-tested way
298to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
299provide specialized methods for doing easily operations which are not
300totally trivial to do over the generic command interface.
301
ea061c99
JR
302%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
303Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
304wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
305dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
306specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
307wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 308
f2c1983d
AG
309%package -n vim-syntax-gitcommit
310Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 311Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
312Group: Applications/Editors/Vim
313# for _vimdatadir existence
34bbdd69 314Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
315
316%description -n vim-syntax-gitcommit
317This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
318
319%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 320Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 321
51c3b977 322%prep
bf83806a 323%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 324
325%build
11856720
AM
326%{__aclocal}
327%{__autoconf}
328%configure \
329 --with-openssl
51c3b977 330
b69112f7 331%{__make} \
7fe8e335 332 BLK_SHA1=1 \
be2ccf99
AG
333 INSTALLDIRS=vendor \
334 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
335 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
336 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
337 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
338 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 339
612c06d1
ER
340# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
341%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 342
db032591
AM
343%if %{with tests}
344%if %{without tests_cvs}
345rm t/t*cvs*.sh
346%endif
347%{__make} test
348%endif
6c0d6e05 349
51c3b977 350%install
351rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 352install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 353install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 354install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 355
51c3b977 356%{__make} install \
d778c02c 357 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 358 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
359
08cc92d7 360%if %{with doc}
7fdeb28c 361%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 362 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 363%endif
7fdeb28c 364
1f25da6d 365# header files and lib
e3cefa79 366install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
367install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 368install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
eaf5c40c 369install xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 370
f2c1983d 371# bash completion
d82521ea
ER
372install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
373cp -a contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
f2c1983d
AG
374
375# vim syntax
d82521ea
ER
376install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
377cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
378autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
379autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
380autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
381autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
382 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
383 \ setf gitsendemail |
384 \ endif
385autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
386 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
387 \ setf git |
388 \ endif
389EOF
f2c1983d 390
be2ccf99 391# gitweb
d82521ea
ER
392install -p gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
393cp -a gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
394cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
395cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
396cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
be2ccf99 397
e1c8d79f 398# gitview
d82521ea 399install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 400
b11ada2c 401# git-daemon related files
d82521ea
ER
402cp -a %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
403cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
404install -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 405
bf7a9a54 406# paths cleanup
2c0376c9 407sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
408sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
409
4e9fd7a9
ER
410# hardlink
411ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
412ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
413ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
414ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
415
be2ccf99 416# remove unneeded files
d82521ea
ER
417rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
418rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
27b79a12 419
51c3b977 420%clean
421rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
422
b11ada2c
AG
423%post daemon-inetd
424%service -q rc-inetd reload
425
426%postun daemon-inetd
427if [ "$1" = "0" ]; then
428 %service -q rc-inetd reload
429fi
430
431%post daemon-standalone
432/sbin/chkconfig --add git-daemon
433%service git-daemon restart "git-daemon"
434
435%preun daemon-standalone
436if [ "$1" = "0" ]; then
437 %service git-daemon stop
438 /sbin/chkconfig --del git-daemon
439fi
440
be2ccf99
AG
441%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
442%webapp_register apache %{webapp}
443
444%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
445%webapp_unregister apache %{webapp}
446
447%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
448%webapp_register httpd %{webapp}
449
450%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
451%webapp_unregister httpd %{webapp}
452
51c3b977 453%files
454%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7
ER
455%doc README contrib
456%if %{with doc}
6704f810 457%doc Documentation/RelNotes*
feb8e9b1 458%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
0afd37aa 459%{_mandir}/man1/git-*.1*
d82521ea
ER
460%if 0
461# rpm doesn't support exclude for %%doc
462%exclude Documentation/*svn*.html
463%exclude Documentation/*git-cvs*.html
464%exclude Documentation/git-archimport.html
465%endif
2c0376c9
AM
466%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
467%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 468%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 469%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 470%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 471%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 472%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
473%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
474%{_mandir}/man7/gitcli.7*
475%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
476%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
477%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
478%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
479%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 480%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7
ER
481%endif
482%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
483%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
bf6fa63c
AM
484%dir %{_libdir}/%{name}
485%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 486%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
bf6fa63c 487%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 488%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 489%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 490%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
d82521ea 491%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
6c4f9a5b 492%{_datadir}/%{name}
5db07614 493%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 494
b11ada2c
AG
495%files daemon-inetd
496%defattr(644,root,root,755)
497%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
498
499%files daemon-standalone
500%defattr(644,root,root,755)
501%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
502%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
503
e3cefa79 504%files devel
3ff86e9e 505%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
506%{_includedir}/git-core
507%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 508%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 509
91396e2e
AG
510%files gitk
511%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 512%if %{with doc}
91396e2e 513%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
514%endif
515%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
516%dir %{_datadir}/gitk
517%dir %{_datadir}/gitk/lib
518%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 519%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 520%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
3b243bbe 521%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
95998f97 522%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 523%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 524
be2ccf99
AG
525%files gitweb
526%defattr(644,root,root,755)
527%doc gitweb/{README,INSTALL}
528%dir %{webappdir}
529%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
530%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
531%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
532%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
533%{appdir}
534
e1c8d79f 535%files gitview
536%defattr(644,root,root,755)
537%doc contrib/gitview/gitview.txt
538%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
539
f9871074
AG
540%files gui
541%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 542%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
543%dir %{_datadir}/git-gui
544%dir %{_datadir}/git-gui/lib
545%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
546%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
547%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
548%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
549%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
550%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
551%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
552%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
553%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
554%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 555%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
556%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
557%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
558%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
559
2c0376c9
AM
560%files svn
561%defattr(644,root,root,755)
562%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
563%if %{with doc}
564%{_mandir}/man1/git-svn.1*
d82521ea 565%doc Documentation/*svn*.html
2c0376c9
AM
566%endif
567
568%files cvs
569%defattr(644,root,root,755)
570%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
571%if %{with doc}
d82521ea 572%doc Documentation/*git-cvs*.html
2c0376c9
AM
573%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
574%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
575%endif
576
d82521ea
ER
577%files arch
578%defattr(644,root,root,755)
579%doc Documentation/git-archimport.txt
580%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
581%if %{with doc}
582%doc Documentation/git-archimport.html
583%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
584%endif
585
586%files email
587%defattr(644,root,root,755)
588%doc Documentation/*email*.txt
589%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
590%if %{with doc}
591%doc Documentation/*email*.html
592%{_mandir}/man1/*email*.1*
593%endif
594
f2c1983d
AG
595%files -n bash-completion-git
596%defattr(644,root,root,755)
597%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
598
3dc01deb 599%files -n perl-Git
5d7220ad 600%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 601%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 602%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
603
604%files -n vim-syntax-gitcommit
605%defattr(644,root,root,755)
606%doc contrib/vim/README
d82521ea 607%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*.vim
This page took 0.328646 seconds and 4 git commands to generate.