]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.6.5; use Linus sha1 implementation
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
08cc92d7 4%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 5#
89a476f8 6%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 7Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 8Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 9Name: git-core
7fe8e335 10Version: 1.6.5
eae4668b 11Release: 1
51c3b977 12License: GPL v2
13Group: Development/Tools
bf83806a 14Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
7fe8e335 15# Source0-md5: da86c1736c55edb9f446828581137b51
be2ccf99
AG
16Source1: %{name}-gitweb.conf
17Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
18Source3: %{name}.sysconfig
19Source4: %{name}.inet
20Source5: %{name}.init
e699dd89 21URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
22BuildRequires: autoconf
23BuildRequires: automake
51c3b977 24BuildRequires: curl-devel
39dc084d 25BuildRequires: docbook-dtd45-xml
115484e9 26BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 27BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 28BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 29BuildRequires: perl-Error
51c3b977 30BuildRequires: perl-base
31BuildRequires: python
89a476f8 32BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 34BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
35%if %{with doc}
36BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
37BuildRequires: xmlto
38%endif
2c50f007 39%if %{with tests}
dfed7e92 40# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 41BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 42BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
08cc92d7 43BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 44%endif
3f245fc5 45Requires: coreutils
11856720 46Requires: diffutils
3f245fc5
AM
47Requires: findutils
48Requires: grep
11856720 49Requires: openssh-clients
f266cd28 50Requires: perl-Error
3f245fc5 51Requires: sed
26361b03
AG
52Suggests: git-core-cvs
53Suggests: git-core-svn
51c3b977 54BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
55
19936745
AM
56# html docs have links to txt files
57%define _noautocompressdoc *.txt
58
be2ccf99
AG
59%define webapp gitweb
60%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
61%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
62%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
63
51c3b977 64%description
65"git" can mean anything, depending on your mood.
66
67 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 68 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 69 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
70 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
71 dictionary of slang.
72 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
73 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
74 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
75
c751087d 76This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 77doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
78contents efficiently.
79
ea061c99
JR
80%description -l pl.UTF-8
81"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
82
b11ada2c
AG
83 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
84 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
85 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
86 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
87 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
88 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
89 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
90 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
91 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
92
93Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
94Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
95katalogu.
96
b11ada2c
AG
97%package daemon-inetd
98Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 99Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
100Group: Networking/Daemons
101Requires: %{name} = %{version}-%{release}
102Requires: setup >= 2.4.11-1
103Provides: git-core-daemon
104Obsoletes: git-core-daemon
105Obsoletes: git-core-daemon-standalone
106
107%description daemon-inetd
108Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
109repositories. This package provides all necessarry files to run
110git-daemon as an inetd service.
111
112%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
113Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
114udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
115do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
116
117%package daemon-standalone
118Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 119Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
120Group: Networking/Daemons
121Requires: %{name} = %{version}-%{release}
122Provides: git-core-daemon
123Obsoletes: git-core-daemon
124Obsoletes: git-core-daemon-inetd
125
126%description daemon-standalone
127Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
128repositories. This package provides all necessarry files to run
129git-daemon as an standalone service.
130
131%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
132Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
133udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
134do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 135
e3cefa79 136%package devel
66a7f095 137Summary: Header files for git-core
3f8032f4 138Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 139Group: Development/Libraries
e3cefa79 140
141%description devel
66a7f095 142Header files for git-core.
143
ea061c99
JR
144%description devel -l pl.UTF-8
145Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 146
91396e2e
AG
147%package gitk
148Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
149Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
150Group: Development/Tools
151Requires: %{name} = %{version}-%{release}
152Requires: tk
153
154%description gitk
1fcd08a6
JB
155gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
156This includes visualizing the commit graph, showing information
157related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
158
159Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 160Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
161into the main git repository.
162
163%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
164gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
165Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
166związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 167
1fcd08a6 168Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
169repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
170osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 171repozytorium gita.
91396e2e 172
be2ccf99
AG
173%package gitweb
174Summary: Web frontend to git
175Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
176Group: Development/Tools
177Requires: %{name} = %{version}-%{release}
178Requires: webapps
179
180%description gitweb
181This package provides a web interface for browsing git repositories.
182
183%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 184Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 185
e1c8d79f 186%package gitview
30794a22
JB
187Summary: A GTK+ based repository browser for git
188Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 189Group: Development/Tools
190Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
191Requires: python >= 1:2.4
192Requires: python-pycairo >= 1.0
193Requires: python-pygobject
194Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
195Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 196
197%description gitview
30794a22 198A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 199
200%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 201Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 202
f9871074
AG
203%package gui
204Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
205Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
206Group: Development/Tools
207Requires: %{name} = %{version}-%{release}
208Requires: tk
209
210%description gui
211Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
212includes visualizing the commit graph, showing information related to
213each commit, and the files in the trees of each revision.
214
215Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
216Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
217into the main git repository.
218
219%description gui -l pl.UTF-8
220Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
221to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
222każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
223
224Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
225repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
226osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
227repozytorium gita.
228
2c0376c9
AM
229%package svn
230Summary: Subversion support for Git
231Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Git
232Group: Development/Tools
233Requires: %{name} = %{version}-%{release}
234
235%description svn
236Subversion support for Git.
237
238%description svn -l pl.UTF-8
239Obsługa Subversion dla Git.
240
241%package cvs
242Summary: CVS support for Git
243Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Git
244Group: Development/Tools
245Requires: %{name} = %{version}-%{release}
246Requires: cvsps >= 2.1-2
247Requires: rcs
248
249%description cvs
250CVS support for Git.
251
252%description cvs -l pl.UTF-8
253Obsługa CVS dla Git.
254
f2c1983d
AG
255%package -n bash-completion-git
256Summary: bash-completion for git
2712fe7b 257Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 258Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
259Requires: bash-completion
260
261%description -n bash-completion-git
262This package provides bash-completion for git.
263
264%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 265Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 266
3dc01deb 267%package -n perl-Git
5d7220ad 268Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 269Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
270Group: Development/Languages/Perl
271Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 272Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 273
3dc01deb 274%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
275This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
276version control system. The modules have an easy and well-tested way
277to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
278provide specialized methods for doing easily operations which are not
279totally trivial to do over the generic command interface.
280
ea061c99
JR
281%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
282Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
283wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
284dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
285specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
286wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 287
f2c1983d
AG
288%package -n vim-syntax-gitcommit
289Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 290Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
291Group: Applications/Editors/Vim
292# for _vimdatadir existence
34bbdd69 293Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
294
295%description -n vim-syntax-gitcommit
296This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
297
298%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 299Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 300
51c3b977 301%prep
bf83806a 302%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 303
304%build
11856720
AM
305%{__aclocal}
306%{__autoconf}
307%configure \
308 --with-openssl
51c3b977 309
b69112f7 310%{__make} \
7fe8e335 311 BLK_SHA1=1 \
be2ccf99
AG
312 INSTALLDIRS=vendor \
313 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
314 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
315 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
316 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
317 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 318
08cc92d7 319%{?with_doc:%{__make} -C Documentation}
7fdeb28c 320
6c0d6e05
AM
321%{?with_tests:%{__make} test}
322
51c3b977 323%install
324rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 325install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 326install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
327install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
328install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
5db07614 329install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 330
51c3b977 331%{__make} install \
d778c02c 332 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 333 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
334
08cc92d7 335%if %{with doc}
7fdeb28c 336%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 337 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 338%endif
7fdeb28c 339
1f25da6d 340# header files and lib
e3cefa79 341install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
342install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 343install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
eaf5c40c 344install xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 345
f2c1983d
AG
346# bash completion
347install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
348
349# vim syntax
670fe4d6
AG
350cat > $RPM_BUILD_ROOT/%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
351autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
352autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
353autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
354autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
355 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
356 \ setf gitsendemail |
357 \ endif
358autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
359 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
360 \ setf git |
361 \ endif
362EOF
f2c1983d 363
be2ccf99
AG
364# gitweb
365install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
366install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
367install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
368install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
369install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
370
e1c8d79f 371# gitview
372install contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
373
b11ada2c 374# git-daemon related files
5db07614
JB
375install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
376install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
377install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 378
bf7a9a54 379# paths cleanup
2c0376c9 380sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
381sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
382
be2ccf99 383# remove unneeded files
27b79a12
ER
384rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
385rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
c95a5d99
JB
386rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/Error.pm
387rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/private-Error.3*
27b79a12 388
51c3b977 389%clean
390rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
391
b11ada2c
AG
392%post daemon-inetd
393%service -q rc-inetd reload
394
395%postun daemon-inetd
396if [ "$1" = "0" ]; then
397 %service -q rc-inetd reload
398fi
399
400%post daemon-standalone
401/sbin/chkconfig --add git-daemon
402%service git-daemon restart "git-daemon"
403
404%preun daemon-standalone
405if [ "$1" = "0" ]; then
406 %service git-daemon stop
407 /sbin/chkconfig --del git-daemon
408fi
409
be2ccf99
AG
410%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
411%webapp_register apache %{webapp}
412
413%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
414%webapp_unregister apache %{webapp}
415
416%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
417%webapp_register httpd %{webapp}
418
419%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
420%webapp_unregister httpd %{webapp}
421
51c3b977 422%files
423%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7
ER
424%doc README contrib
425%if %{with doc}
6704f810 426%doc Documentation/RelNotes*
feb8e9b1 427%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
0afd37aa 428%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
429%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
430%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 431%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 432%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 433%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 434%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 435%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
436%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
437%{_mandir}/man7/gitcli.7*
438%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
439%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
440%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
441%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
442%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 443%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7
ER
444%endif
445%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
446%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
bf6fa63c
AM
447%dir %{_libdir}/%{name}
448%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 449%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
bf6fa63c 450%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9
AM
451%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
452%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
6c4f9a5b 453%{_datadir}/%{name}
5db07614 454%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 455
b11ada2c
AG
456%files daemon-inetd
457%defattr(644,root,root,755)
458%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
459
460%files daemon-standalone
461%defattr(644,root,root,755)
462%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
463%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
464
e3cefa79 465%files devel
3ff86e9e 466%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
467%{_includedir}/git-core
468%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 469%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 470
91396e2e
AG
471%files gitk
472%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 473%if %{with doc}
91396e2e 474%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
475%endif
476%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
477%dir %{_datadir}/gitk
478%dir %{_datadir}/gitk/lib
479%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 480%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 481%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
3b243bbe 482%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
95998f97 483%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 484%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 485
be2ccf99
AG
486%files gitweb
487%defattr(644,root,root,755)
488%doc gitweb/{README,INSTALL}
489%dir %{webappdir}
490%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
491%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
492%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
493%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
494%{appdir}
495
e1c8d79f 496%files gitview
497%defattr(644,root,root,755)
498%doc contrib/gitview/gitview.txt
499%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
500
f9871074
AG
501%files gui
502%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 503%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
504%dir %{_datadir}/git-gui
505%dir %{_datadir}/git-gui/lib
506%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
507%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
508%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
509%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
510%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
511%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
512%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
513%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
514%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
515%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 516%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
517%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
518%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
519%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
520
2c0376c9
AM
521%files svn
522%defattr(644,root,root,755)
523%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
524%if %{with doc}
525%{_mandir}/man1/git-svn.1*
526%endif
527
528%files cvs
529%defattr(644,root,root,755)
530%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
531%if %{with doc}
532%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
533%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
534%endif
535
f2c1983d
AG
536%files -n bash-completion-git
537%defattr(644,root,root,755)
538%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
539
3dc01deb 540%files -n perl-Git
5d7220ad 541%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 542%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 543%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
544
545%files -n vim-syntax-gitcommit
546%defattr(644,root,root,755)
547%doc contrib/vim/README
548%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.31566 seconds and 4 git commands to generate.