]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.6.5.2
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
db032591 4%bcond_with tests_cvs
08cc92d7 5%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 8Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 9Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 10Name: git-core
dc842e77 11Version: 1.6.5.2
eae4668b 12Release: 1
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
dc842e77 16# Source0-md5: 99708c449b23433136dbdfa38bd16d80
be2ccf99
AG
17Source1: %{name}-gitweb.conf
18Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
19Source3: %{name}.sysconfig
20Source4: %{name}.inet
21Source5: %{name}.init
e699dd89 22URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
23BuildRequires: autoconf
24BuildRequires: automake
51c3b977 25BuildRequires: curl-devel
39dc084d 26BuildRequires: docbook-dtd45-xml
115484e9 27BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 28BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 29BuildRequires: openssl-devel
27b79a12 30BuildRequires: perl-Error
51c3b977 31BuildRequires: perl-base
32BuildRequires: python
89a476f8 33BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
be2ccf99 34BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 35BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
36%if %{with doc}
37BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
38BuildRequires: xmlto
39%endif
2c50f007 40%if %{with tests}
db032591 41%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 42# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 43BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 44BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 45%endif
08cc92d7 46BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 47%endif
3f245fc5 48Requires: coreutils
11856720 49Requires: diffutils
3f245fc5
AM
50Requires: findutils
51Requires: grep
11856720 52Requires: openssh-clients
f266cd28 53Requires: perl-Error
3f245fc5 54Requires: sed
26361b03
AG
55Suggests: git-core-cvs
56Suggests: git-core-svn
51c3b977 57BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
58
19936745
AM
59# html docs have links to txt files
60%define _noautocompressdoc *.txt
61
be2ccf99
AG
62%define webapp gitweb
63%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
64%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
65%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
66
51c3b977 67%description
68"git" can mean anything, depending on your mood.
69
70 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 71 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 72 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
73 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
74 dictionary of slang.
75 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
76 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
77 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
78
c751087d 79This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 80doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
81contents efficiently.
82
ea061c99
JR
83%description -l pl.UTF-8
84"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
85
b11ada2c
AG
86 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
87 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
88 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
89 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
90 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
91 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
92 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
93 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
94 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
95
96Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
97Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
98katalogu.
99
b11ada2c
AG
100%package daemon-inetd
101Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 102Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
103Group: Networking/Daemons
104Requires: %{name} = %{version}-%{release}
105Requires: setup >= 2.4.11-1
106Provides: git-core-daemon
107Obsoletes: git-core-daemon
108Obsoletes: git-core-daemon-standalone
109
110%description daemon-inetd
111Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
112repositories. This package provides all necessarry files to run
113git-daemon as an inetd service.
114
115%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
116Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
117udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
118do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
119
120%package daemon-standalone
121Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 122Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
123Group: Networking/Daemons
124Requires: %{name} = %{version}-%{release}
125Provides: git-core-daemon
126Obsoletes: git-core-daemon
127Obsoletes: git-core-daemon-inetd
128
129%description daemon-standalone
130Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
131repositories. This package provides all necessarry files to run
132git-daemon as an standalone service.
133
134%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
135Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
136udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
137do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 138
e3cefa79 139%package devel
66a7f095 140Summary: Header files for git-core
3f8032f4 141Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 142Group: Development/Libraries
e3cefa79 143
144%description devel
66a7f095 145Header files for git-core.
146
ea061c99
JR
147%description devel -l pl.UTF-8
148Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 149
91396e2e
AG
150%package gitk
151Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
152Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
153Group: Development/Tools
154Requires: %{name} = %{version}-%{release}
155Requires: tk
156
157%description gitk
1fcd08a6
JB
158gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
159This includes visualizing the commit graph, showing information
160related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
161
162Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 163Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
164into the main git repository.
165
166%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
167gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
168Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
169związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 170
1fcd08a6 171Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
172repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
173osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 174repozytorium gita.
91396e2e 175
be2ccf99
AG
176%package gitweb
177Summary: Web frontend to git
178Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
179Group: Development/Tools
180Requires: %{name} = %{version}-%{release}
181Requires: webapps
182
183%description gitweb
184This package provides a web interface for browsing git repositories.
185
186%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 187Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 188
e1c8d79f 189%package gitview
30794a22
JB
190Summary: A GTK+ based repository browser for git
191Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 192Group: Development/Tools
193Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
194Requires: python >= 1:2.4
195Requires: python-pycairo >= 1.0
196Requires: python-pygobject
197Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
198Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 199
200%description gitview
30794a22 201A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 202
203%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 204Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 205
f9871074
AG
206%package gui
207Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
208Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
209Group: Development/Tools
210Requires: %{name} = %{version}-%{release}
211Requires: tk
212
213%description gui
214Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
215includes visualizing the commit graph, showing information related to
216each commit, and the files in the trees of each revision.
217
218Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
219Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
220into the main git repository.
221
222%description gui -l pl.UTF-8
223Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
224to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
225każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
226
227Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
228repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
229osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
230repozytorium gita.
231
2c0376c9
AM
232%package svn
233Summary: Subversion support for Git
234Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Git
235Group: Development/Tools
236Requires: %{name} = %{version}-%{release}
237
238%description svn
239Subversion support for Git.
240
241%description svn -l pl.UTF-8
242Obsługa Subversion dla Git.
243
244%package cvs
245Summary: CVS support for Git
246Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Git
247Group: Development/Tools
248Requires: %{name} = %{version}-%{release}
249Requires: cvsps >= 2.1-2
250Requires: rcs
251
252%description cvs
253CVS support for Git.
254
255%description cvs -l pl.UTF-8
256Obsługa CVS dla Git.
257
f2c1983d
AG
258%package -n bash-completion-git
259Summary: bash-completion for git
2712fe7b 260Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 261Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
262Requires: bash-completion
263
264%description -n bash-completion-git
265This package provides bash-completion for git.
266
267%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 268Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 269
3dc01deb 270%package -n perl-Git
5d7220ad 271Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 272Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad
AM
273Group: Development/Languages/Perl
274Requires: %{name} = %{version}-%{release}
27b79a12 275Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 276
3dc01deb 277%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
278This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
279version control system. The modules have an easy and well-tested way
280to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
281provide specialized methods for doing easily operations which are not
282totally trivial to do over the generic command interface.
283
ea061c99
JR
284%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
285Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
286wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
287dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
288specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
289wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 290
f2c1983d
AG
291%package -n vim-syntax-gitcommit
292Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 293Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
294Group: Applications/Editors/Vim
295# for _vimdatadir existence
34bbdd69 296Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
297
298%description -n vim-syntax-gitcommit
299This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
300
301%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 302Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 303
51c3b977 304%prep
bf83806a 305%setup -q -n git-%{version}
a1036d06 306
307%build
11856720
AM
308%{__aclocal}
309%{__autoconf}
310%configure \
311 --with-openssl
51c3b977 312
b69112f7 313%{__make} \
7fe8e335 314 BLK_SHA1=1 \
be2ccf99
AG
315 INSTALLDIRS=vendor \
316 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
317 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
318 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
319 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
320 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 321
08cc92d7 322%{?with_doc:%{__make} -C Documentation}
7fdeb28c 323
db032591
AM
324%if %{with tests}
325%if %{without tests_cvs}
326rm t/t*cvs*.sh
327%endif
328%{__make} test
329%endif
6c0d6e05 330
51c3b977 331%install
332rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 333install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 334install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
f2c1983d
AG
335install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
336install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
5db07614 337install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 338
51c3b977 339%{__make} install \
d778c02c 340 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 341 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
342
08cc92d7 343%if %{with doc}
7fdeb28c 344%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 345 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 346%endif
7fdeb28c 347
1f25da6d 348# header files and lib
e3cefa79 349install *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
350install xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
1f25da6d 351install libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
eaf5c40c 352install xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 353
f2c1983d
AG
354# bash completion
355install contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
356
357# vim syntax
670fe4d6
AG
358cat > $RPM_BUILD_ROOT/%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
359autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
360autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
361autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
362autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
363 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
364 \ setf gitsendemail |
365 \ endif
366autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
367 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
368 \ setf git |
369 \ endif
370EOF
f2c1983d 371
be2ccf99
AG
372# gitweb
373install gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
374install gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
375install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
376install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
377install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
378
e1c8d79f 379# gitview
380install contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
381
b11ada2c 382# git-daemon related files
5db07614
JB
383install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
384install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
385install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 386
bf7a9a54 387# paths cleanup
2c0376c9 388sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
389sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
390
be2ccf99 391# remove unneeded files
27b79a12
ER
392rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
393rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
c95a5d99
JB
394rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorlib}/Error.pm
395rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/private-Error.3*
27b79a12 396
51c3b977 397%clean
398rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
399
b11ada2c
AG
400%post daemon-inetd
401%service -q rc-inetd reload
402
403%postun daemon-inetd
404if [ "$1" = "0" ]; then
405 %service -q rc-inetd reload
406fi
407
408%post daemon-standalone
409/sbin/chkconfig --add git-daemon
410%service git-daemon restart "git-daemon"
411
412%preun daemon-standalone
413if [ "$1" = "0" ]; then
414 %service git-daemon stop
415 /sbin/chkconfig --del git-daemon
416fi
417
be2ccf99
AG
418%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
419%webapp_register apache %{webapp}
420
421%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
422%webapp_unregister apache %{webapp}
423
424%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
425%webapp_register httpd %{webapp}
426
427%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
428%webapp_unregister httpd %{webapp}
429
51c3b977 430%files
431%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7
ER
432%doc README contrib
433%if %{with doc}
6704f810 434%doc Documentation/RelNotes*
feb8e9b1 435%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
0afd37aa 436%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
437%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
438%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 439%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 440%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 441%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 442%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 443%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
444%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
445%{_mandir}/man7/gitcli.7*
446%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
447%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
448%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
449%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
450%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 451%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7
ER
452%endif
453%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
454%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-*
bf6fa63c
AM
455%dir %{_libdir}/%{name}
456%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 457%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
bf6fa63c 458%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9
AM
459%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
460%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
6c4f9a5b 461%{_datadir}/%{name}
5db07614 462%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 463
b11ada2c
AG
464%files daemon-inetd
465%defattr(644,root,root,755)
466%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
467
468%files daemon-standalone
469%defattr(644,root,root,755)
470%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
471%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
472
e3cefa79 473%files devel
3ff86e9e 474%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
475%{_includedir}/git-core
476%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 477%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 478
91396e2e
AG
479%files gitk
480%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 481%if %{with doc}
91396e2e 482%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
483%endif
484%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
485%dir %{_datadir}/gitk
486%dir %{_datadir}/gitk/lib
487%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 488%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 489%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
3b243bbe 490%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
95998f97 491%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 492%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 493
be2ccf99
AG
494%files gitweb
495%defattr(644,root,root,755)
496%doc gitweb/{README,INSTALL}
497%dir %{webappdir}
498%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
499%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
500%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
501%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
502%{appdir}
503
e1c8d79f 504%files gitview
505%defattr(644,root,root,755)
506%doc contrib/gitview/gitview.txt
507%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
508
f9871074
AG
509%files gui
510%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 511%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
512%dir %{_datadir}/git-gui
513%dir %{_datadir}/git-gui/lib
514%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
515%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
516%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
517%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
518%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
519%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
520%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
521%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
522%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
523%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 524%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
525%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
526%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
527%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
528
2c0376c9
AM
529%files svn
530%defattr(644,root,root,755)
531%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
532%if %{with doc}
533%{_mandir}/man1/git-svn.1*
534%endif
535
536%files cvs
537%defattr(644,root,root,755)
538%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
539%if %{with doc}
540%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
541%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
542%endif
543
f2c1983d
AG
544%files -n bash-completion-git
545%defattr(644,root,root,755)
546%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
547
3dc01deb 548%files -n perl-Git
5d7220ad 549%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 550%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 551%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d
AG
552
553%files -n vim-syntax-gitcommit
554%defattr(644,root,root,755)
555%doc contrib/vim/README
556%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*
This page took 0.161302 seconds and 4 git commands to generate.