]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.7.9
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
f99090cc 5%bcond_with tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
cdeb0400 7
89a476f8 8%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
9Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
10Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 11Name: git-core
5c23d72e 12Version: 1.7.9
46326181 13Release: 1
51c3b977 14License: GPL v2
15Group: Development/Tools
f9e84140
AM
16# Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
5c23d72e 18# Source0-md5: d94314eb49622a945b22595b36b7fc47
be2ccf99
AG
19Source1: %{name}-gitweb.conf
20Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
6b1e62ae 25Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 26Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 27Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
e699dd89 28URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
29BuildRequires: autoconf
30BuildRequires: automake
51c3b977 31BuildRequires: curl-devel
115484e9 32BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 33BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 34BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 35BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 36BuildRequires: perl-base
db444c11 37BuildRequires: python-devel
89a476f8 38BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 39BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 40BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 41BuildRequires: tcl
51c3b977 42BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
43%if %{with doc}
44BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 45BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
46BuildRequires: xmlto
47%endif
2c50f007 48%if %{with tests}
db032591 49%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 50# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 51BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 52BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 53%endif
1b3085ff 54Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 55%endif
3f245fc5 56Requires: coreutils
11856720 57Requires: diffutils
3f245fc5
AM
58Requires: findutils
59Requires: grep
11856720 60Requires: openssh-clients
f266cd28 61Requires: perl-Error
7a437e6a 62Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 63Requires: sed
26361b03
AG
64Suggests: git-core-cvs
65Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
66Suggests: less
67Suggests: rsync
51c3b977 68BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
69
19936745
AM
70# html docs have links to txt files
71%define _noautocompressdoc *.txt
72
be2ccf99
AG
73%define webapp gitweb
74%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
75%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
76%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
77
51c3b977 78%description
79"git" can mean anything, depending on your mood.
80
d52424f5 81- random three-letter combination that is pronounceable, and not
82 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
83 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
84- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
85 dictionary of slang.
86- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
87 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
88- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 89
c751087d 90This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 91doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
92contents efficiently.
93
ea061c99
JR
94%description -l pl.UTF-8
95"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
96
d52424f5 97- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
98 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
99 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
100- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
101- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
102 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
103 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
104- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
105 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
106
107Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
108Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
109katalogu.
110
a8655d02
ER
111%package doc
112Summary: Documentation for git-core
113Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
114Group: Documentation
115
116%description doc
117Documentation for git-core.
118
119%description doc -l pl.UTF-8
120Dokumentacja do git-core.
121
122%description doc -l fr.UTF-8
123Javadoc pour git-core.
124
b11ada2c
AG
125%package daemon-inetd
126Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 127Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
128Group: Networking/Daemons
129Requires: %{name} = %{version}-%{release}
130Requires: setup >= 2.4.11-1
131Provides: git-core-daemon
132Obsoletes: git-core-daemon
133Obsoletes: git-core-daemon-standalone
134
135%description daemon-inetd
136Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
137repositories. This package provides all necessarry files to run
138git-daemon as an inetd service.
139
140%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
141Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
142udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
143do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
144
145%package daemon-standalone
146Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 147Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
148Group: Networking/Daemons
149Requires: %{name} = %{version}-%{release}
150Provides: git-core-daemon
151Obsoletes: git-core-daemon
152Obsoletes: git-core-daemon-inetd
153
154%description daemon-standalone
155Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
156repositories. This package provides all necessarry files to run
157git-daemon as an standalone service.
158
159%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
160Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
161udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
162do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 163
e3cefa79 164%package devel
66a7f095 165Summary: Header files for git-core
3f8032f4 166Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 167Group: Development/Libraries
d52424f5 168Requires: zlib-devel
e3cefa79 169
170%description devel
66a7f095 171Header files for git-core.
172
ea061c99
JR
173%description devel -l pl.UTF-8
174Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 175
91396e2e
AG
176%package gitk
177Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
178Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
179Group: Development/Tools
180Requires: %{name} = %{version}-%{release}
181Requires: tk
182
183%description gitk
1fcd08a6
JB
184gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
185This includes visualizing the commit graph, showing information
186related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
187
188Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 189Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
190into the main git repository.
191
192%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
193gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
194Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
195związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 196
1fcd08a6 197Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
198repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
199osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 200repozytorium gita.
91396e2e 201
be2ccf99
AG
202%package gitweb
203Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 204Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
205Group: Development/Tools
206Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207Requires: webapps
51ce768a
KK
208Requires: webserver(alias)
209Requires: webserver(cgi)
be2ccf99
AG
210
211%description gitweb
212This package provides a web interface for browsing git repositories.
213
214%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 215Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 216
e1c8d79f 217%package gitview
30794a22
JB
218Summary: A GTK+ based repository browser for git
219Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 220Group: Development/Tools
221Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
222Requires: python >= 1:2.4
223Requires: python-pycairo >= 1.0
224Requires: python-pygobject
225Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
226Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 227
228%description gitview
30794a22 229A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 230
231%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 232Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 233
f9871074
AG
234%package gui
235Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
236Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
237Group: Development/Tools
238Requires: %{name} = %{version}-%{release}
239Requires: tk
d4106757 240Requires: xdg-utils
531b434f 241Suggests: meld
f9871074
AG
242
243%description gui
244Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
245includes visualizing the commit graph, showing information related to
246each commit, and the files in the trees of each revision.
247
248Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
249Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
250into the main git repository.
251
252%description gui -l pl.UTF-8
253Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
254to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
255każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
256
257Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
258repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
259osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
260repozytorium gita.
261
2c0376c9
AM
262%package svn
263Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 264Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
265Group: Development/Tools
266Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 267Requires: perl-Encode
4ea37765 268Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
269
270%description svn
271Subversion support for Git.
272
273%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 274Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
275
276%package cvs
277Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 278Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
279Group: Development/Tools
280Requires: %{name} = %{version}-%{release}
281Requires: cvsps >= 2.1-2
282Requires: rcs
283
284%description cvs
285CVS support for Git.
286
287%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 288Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 289
d82521ea
ER
290%package arch
291Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 292Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
293Group: Development/Tools
294Requires: %{name} = %{version}-%{release}
295Requires: tla
296
297%description arch
298Git tools for importing Arch repositories.
299
41b5f4b1
JB
300%description arch -l pl.UTF-8
301Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
302
d82521ea
ER
303%package email
304Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 305Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
306Group: Development/Tools
307Requires: %{name} = %{version}-%{release}
308
309%description email
310Git tools for sending email.
311
41b5f4b1
JB
312%description email -l pl.UTF-8
313Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
314
f2c1983d
AG
315%package -n bash-completion-git
316Summary: bash-completion for git
2712fe7b 317Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 318Group: Applications/Shells
cdeb0400 319Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d
AG
320Requires: bash-completion
321
322%description -n bash-completion-git
323This package provides bash-completion for git.
324
325%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 326Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 327
3dc01deb 328%package -n perl-Git
5d7220ad 329Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 330Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 331Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 332Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 333
3dc01deb 334%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
335This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
336version control system. The modules have an easy and well-tested way
337to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
338provide specialized methods for doing easily operations which are not
339totally trivial to do over the generic command interface.
340
ea061c99
JR
341%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
342Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
343wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
344dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
345specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
346wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 347
778b89a7 348%package -n python-Git
3a76b879
JB
349Summary: Python Git remote helpers for non-git repositories
350Summary(pl.UTF-8): Pythonowe zdalne moduły pomocnicze dla repozytoriów niegitowych
778b89a7 351Group: Development/Languages/Python
cdeb0400 352Requires: %{name} = %{version}-%{release}
778b89a7
AM
353
354%description -n python-Git
3a76b879
JB
355This package contains Python git_repote_helpers package - Git remote
356helpers for non-git repositories.
778b89a7
AM
357
358%description -n python-Git -l pl.UTF-8
3a76b879
JB
359Ten pakiet zawiera pakiet Pythona git_remote_helpers - zdalne moduły
360pomocnicze Gita dla repozytoriów niegitowych.
778b89a7 361
f2c1983d
AG
362%package -n vim-syntax-gitcommit
363Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 364Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d 365Group: Applications/Editors/Vim
cdeb0400 366Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d 367# for _vimdatadir existence
34bbdd69 368Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
369
370%description -n vim-syntax-gitcommit
371This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
372
373%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 374Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 375
51c3b977 376%prep
bf83806a 377%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 378%patch0 -p1
b2c254f3 379%patch1 -p0
d12d8532 380%patch2 -p1
a1036d06 381
382%build
11856720
AM
383%{__aclocal}
384%{__autoconf}
385%configure \
d12d8532 386 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
11856720 387 --with-openssl
51c3b977 388
7cfee1ba
KK
389echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
390
b69112f7 391%{__make} \
be2ccf99
AG
392 INSTALLDIRS=vendor \
393 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
394 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
395 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
396 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
397 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
398 V=1
27b79a12 399
612c06d1
ER
400# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
401%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 402
db032591
AM
403%if %{with tests}
404%if %{without tests_cvs}
aa2c9330 405rm t/t*cvs*.sh || :
db032591 406%endif
f99090cc 407%{!?with_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 408%endif
6c0d6e05 409
51c3b977 410%install
411rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 412install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 413install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 414install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 415install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
416cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
417[init]
cdeb0400 418 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 419EOF
c751087d 420
51c3b977 421%{__make} install \
d778c02c 422 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 423 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
424
08cc92d7 425%if %{with doc}
7fdeb28c 426%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 427 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 428%endif
7fdeb28c 429
d12d8532
KK
430# copy templates except sample hooks
431cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
432%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
433
1f25da6d 434# header files and lib
cdeb0400 435cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 436cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400
ER
437cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
438cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
439cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 440
f2c1983d 441# bash completion
cdeb0400
ER
442install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
443cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
f2c1983d
AG
444
445# vim syntax
d82521ea
ER
446install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
447cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
448autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
449autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
450autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
451autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
452 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
453 \ setf gitsendemail |
454 \ endif
455autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
456 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
457 \ setf git |
458 \ endif
459EOF
f2c1983d 460
be2ccf99 461# gitweb
4f98dcd3 462mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
cdeb0400
ER
463cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
464cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
465cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
466cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 467
e1c8d79f 468# gitview
d82521ea 469install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 470
b11ada2c 471# git-daemon related files
51ce768a
KK
472cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
473cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
474install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 475
bf7a9a54 476# paths cleanup
2c0376c9 477sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
478sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
479
4e9fd7a9
ER
480# hardlink
481ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
482ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
483ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
484ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
485
be2ccf99 486# remove unneeded files
cdeb0400
ER
487%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
488%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 489%py_postclean
27b79a12 490
51c3b977 491%clean
492rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
493
b11ada2c
AG
494%post daemon-inetd
495%service -q rc-inetd reload
496
497%postun daemon-inetd
498if [ "$1" = "0" ]; then
499 %service -q rc-inetd reload
500fi
501
502%post daemon-standalone
503/sbin/chkconfig --add git-daemon
504%service git-daemon restart "git-daemon"
505
506%preun daemon-standalone
507if [ "$1" = "0" ]; then
508 %service git-daemon stop
509 /sbin/chkconfig --del git-daemon
510fi
511
be2ccf99
AG
512%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
513%webapp_register apache %{webapp}
514
515%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
516%webapp_unregister apache %{webapp}
517
518%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
519%webapp_register httpd %{webapp}
520
521%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
522%webapp_unregister httpd %{webapp}
523
51ce768a
KK
524%triggerin gitweb -- lighttpd
525%webapp_register lighttpd %{webapp}
526
527%triggerun gitweb -- lighttpd
528%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
529
51c3b977 530%files
531%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 532%doc README contrib
a8655d02 533%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
534%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
535%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
536%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
537%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 538%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 539
08cc92d7 540%if %{with doc}
0afd37aa 541%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
542%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
543%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
24b69c0a 544%exclude %{_mandir}/man1/git-remote-helpers.1*
a48d28b8 545%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 546%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 547%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 548%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 549%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
550%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
551%{_mandir}/man7/gitcli.7*
552%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
553%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
554%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 555%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 556%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
557%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
558%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 559%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 560%endif
a8655d02 561
bf6fa63c
AM
562%dir %{_libdir}/%{name}
563%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 564%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
60b58680 565%{_libdir}/%{name}/mergetools
a8655d02 566
bf6fa63c 567%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 568%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 569%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 570%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
24b69c0a 571%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testgit
d82521ea 572%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 573
6c4f9a5b 574%{_datadir}/%{name}
a8655d02 575
5db07614 576%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 577
a8655d02
ER
578%if %{with doc}
579%files doc
778b89a7 580%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
581%doc Documentation/RelNotes*
582%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
583%endif
584
b11ada2c
AG
585%files daemon-inetd
586%defattr(644,root,root,755)
587%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
588
589%files daemon-standalone
590%defattr(644,root,root,755)
591%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
592%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
593
e3cefa79 594%files devel
3ff86e9e 595%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 596%{_includedir}/%{name}
5db07614 597%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 598%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 599
91396e2e
AG
600%files gitk
601%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 602%if %{with doc}
91396e2e 603%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
604%endif
605%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
606%dir %{_datadir}/gitk
607%dir %{_datadir}/gitk/lib
608%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 609%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 610%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
611%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
612%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 613%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 614%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 615%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 616%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 617%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 618
be2ccf99
AG
619%files gitweb
620%defattr(644,root,root,755)
621%doc gitweb/{README,INSTALL}
622%dir %{webappdir}
623%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
624%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
625%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 626%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
627%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
628%{appdir}
0c582eb3
AM
629%{_mandir}/man1/gitweb.1*
630%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
be2ccf99 631
e1c8d79f 632%files gitview
633%defattr(644,root,root,755)
634%doc contrib/gitview/gitview.txt
635%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
636
f9871074
AG
637%files gui
638%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 639%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
640%dir %{_datadir}/git-gui
641%dir %{_datadir}/git-gui/lib
642%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
643%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
644%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
645%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
646%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
647%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 648%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
649%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
650%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
651%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
652%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 653%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 654%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
655%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
656%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 657%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 658
2c0376c9
AM
659%files svn
660%defattr(644,root,root,755)
661%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
662%if %{with doc}
663%{_mandir}/man1/git-svn.1*
664%endif
665
666%files cvs
667%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 668%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
669%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
670%if %{with doc}
671%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
672%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
673%endif
674
d82521ea
ER
675%files arch
676%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
677%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
678%if %{with doc}
d82521ea
ER
679%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
680%endif
681
682%files email
683%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
684%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
685%if %{with doc}
d82521ea
ER
686%{_mandir}/man1/*email*.1*
687%endif
688
f2c1983d
AG
689%files -n bash-completion-git
690%defattr(644,root,root,755)
7baeed33 691/etc/bash_completion.d/git-completion.bash
f2c1983d 692
3dc01deb 693%files -n perl-Git
5d7220ad 694%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 695%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 696%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d 697
778b89a7
AM
698%files -n python-Git
699%defattr(644,root,root,755)
24b69c0a 700%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testgit
778b89a7
AM
701%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
702%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
703%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
704%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
705%if "%{py_ver}" > "2.4"
706%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
707%endif
24b69c0a
KK
708%if %{with doc}
709%{_mandir}/man1/git-remote-helpers.1*
710%endif
778b89a7 711
f2c1983d
AG
712%files -n vim-syntax-gitcommit
713%defattr(644,root,root,755)
714%doc contrib/vim/README
7baeed33 715%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim
This page took 0.325303 seconds and 4 git commands to generate.