]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- move git-remote-testgit to python subpackage as it is an example code
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
f99090cc 5%bcond_with tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 7#
89a476f8 8%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
9Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
10Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 11Name: git-core
2f124802 12Version: 1.7.7.4
46326181 13Release: 1
51c3b977 14License: GPL v2
15Group: Development/Tools
f9e84140
AM
16# Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
2f124802 18# Source0-md5: 2f3277475b8da2eb92cef54c4c641a2c
be2ccf99
AG
19Source1: %{name}-gitweb.conf
20Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
6b1e62ae 25Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 26Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 27Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
e699dd89 28URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
29BuildRequires: autoconf
30BuildRequires: automake
51c3b977 31BuildRequires: curl-devel
115484e9 32BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 33BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 34BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 35BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 36BuildRequires: perl-base
db444c11 37BuildRequires: python-devel
89a476f8 38BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 39BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 40BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 41BuildRequires: tcl
51c3b977 42BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
43%if %{with doc}
44BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 45BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
46BuildRequires: xmlto
47%endif
2c50f007 48%if %{with tests}
db032591 49%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 50# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 51BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 52BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 53%endif
1b3085ff 54Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 55%endif
3f245fc5 56Requires: coreutils
11856720 57Requires: diffutils
3f245fc5
AM
58Requires: findutils
59Requires: grep
11856720 60Requires: openssh-clients
f266cd28 61Requires: perl-Error
7a437e6a 62Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 63Requires: sed
26361b03
AG
64Suggests: git-core-cvs
65Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
66Suggests: less
67Suggests: rsync
51c3b977 68BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
69
19936745
AM
70# html docs have links to txt files
71%define _noautocompressdoc *.txt
72
be2ccf99
AG
73%define webapp gitweb
74%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
75%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
76%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
77
51c3b977 78%description
79"git" can mean anything, depending on your mood.
80
d52424f5 81- random three-letter combination that is pronounceable, and not
82 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
83 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
84- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
85 dictionary of slang.
86- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
87 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
88- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 89
c751087d 90This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 91doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
92contents efficiently.
93
ea061c99
JR
94%description -l pl.UTF-8
95"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
96
d52424f5 97- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
98 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
99 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
100- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
101- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
102 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
103 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
104- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
105 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
106
107Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
108Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
109katalogu.
110
a8655d02
ER
111%package doc
112Summary: Documentation for git-core
113Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
114Group: Documentation
115
116%description doc
117Documentation for git-core.
118
119%description doc -l pl.UTF-8
120Dokumentacja do git-core.
121
122%description doc -l fr.UTF-8
123Javadoc pour git-core.
124
b11ada2c
AG
125%package daemon-inetd
126Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 127Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
128Group: Networking/Daemons
129Requires: %{name} = %{version}-%{release}
130Requires: setup >= 2.4.11-1
131Provides: git-core-daemon
132Obsoletes: git-core-daemon
133Obsoletes: git-core-daemon-standalone
134
135%description daemon-inetd
136Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
137repositories. This package provides all necessarry files to run
138git-daemon as an inetd service.
139
140%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
141Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
142udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
143do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
144
145%package daemon-standalone
146Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 147Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
148Group: Networking/Daemons
149Requires: %{name} = %{version}-%{release}
150Provides: git-core-daemon
151Obsoletes: git-core-daemon
152Obsoletes: git-core-daemon-inetd
153
154%description daemon-standalone
155Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
156repositories. This package provides all necessarry files to run
157git-daemon as an standalone service.
158
159%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
160Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
161udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
162do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 163
e3cefa79 164%package devel
66a7f095 165Summary: Header files for git-core
3f8032f4 166Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 167Group: Development/Libraries
d52424f5 168Requires: zlib-devel
e3cefa79 169
170%description devel
66a7f095 171Header files for git-core.
172
ea061c99
JR
173%description devel -l pl.UTF-8
174Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 175
91396e2e
AG
176%package gitk
177Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
178Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
179Group: Development/Tools
180Requires: %{name} = %{version}-%{release}
181Requires: tk
182
183%description gitk
1fcd08a6
JB
184gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
185This includes visualizing the commit graph, showing information
186related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
187
188Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 189Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
190into the main git repository.
191
192%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
193gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
194Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
195związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 196
1fcd08a6 197Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
198repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
199osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 200repozytorium gita.
91396e2e 201
be2ccf99
AG
202%package gitweb
203Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 204Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
205Group: Development/Tools
206Requires: %{name} = %{version}-%{release}
207Requires: webapps
51ce768a
KK
208Requires: webserver(alias)
209Requires: webserver(cgi)
be2ccf99
AG
210
211%description gitweb
212This package provides a web interface for browsing git repositories.
213
214%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 215Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 216
e1c8d79f 217%package gitview
30794a22
JB
218Summary: A GTK+ based repository browser for git
219Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 220Group: Development/Tools
221Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
222Requires: python >= 1:2.4
223Requires: python-pycairo >= 1.0
224Requires: python-pygobject
225Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
226Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 227
228%description gitview
30794a22 229A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 230
231%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 232Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 233
f9871074
AG
234%package gui
235Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
236Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
237Group: Development/Tools
238Requires: %{name} = %{version}-%{release}
239Requires: tk
d4106757 240Requires: xdg-utils
531b434f 241Suggests: meld
f9871074
AG
242
243%description gui
244Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
245includes visualizing the commit graph, showing information related to
246each commit, and the files in the trees of each revision.
247
248Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
249Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
250into the main git repository.
251
252%description gui -l pl.UTF-8
253Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
254to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
255każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
256
257Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
258repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
259osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
260repozytorium gita.
261
2c0376c9
AM
262%package svn
263Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 264Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
265Group: Development/Tools
266Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4ea37765 267Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
268
269%description svn
270Subversion support for Git.
271
272%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 273Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
274
275%package cvs
276Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 277Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
278Group: Development/Tools
279Requires: %{name} = %{version}-%{release}
280Requires: cvsps >= 2.1-2
281Requires: rcs
282
283%description cvs
284CVS support for Git.
285
286%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 287Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 288
d82521ea
ER
289%package arch
290Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 291Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
292Group: Development/Tools
293Requires: %{name} = %{version}-%{release}
294Requires: tla
295
296%description arch
297Git tools for importing Arch repositories.
298
41b5f4b1
JB
299%description arch -l pl.UTF-8
300Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
301
d82521ea
ER
302%package email
303Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 304Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
305Group: Development/Tools
306Requires: %{name} = %{version}-%{release}
307
308%description email
309Git tools for sending email.
310
41b5f4b1
JB
311%description email -l pl.UTF-8
312Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
313
f2c1983d
AG
314%package -n bash-completion-git
315Summary: bash-completion for git
2712fe7b 316Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 317Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
318Requires: bash-completion
319
320%description -n bash-completion-git
321This package provides bash-completion for git.
322
323%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 324Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 325
3dc01deb 326%package -n perl-Git
5d7220ad 327Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 328Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 329Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 330Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 331
3dc01deb 332%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
333This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
334version control system. The modules have an easy and well-tested way
335to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
336provide specialized methods for doing easily operations which are not
337totally trivial to do over the generic command interface.
338
ea061c99
JR
339%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
340Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
341wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
342dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
343specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
344wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 345
778b89a7
AM
346%package -n python-Git
347Summary: Python interface to the Git version control system
348Summary(pl.UTF-8): Pythonowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
349Group: Development/Languages/Python
24b69c0a 350Requires: git-core
778b89a7
AM
351
352%description -n python-Git
353This module provides Python scripts easy way to interface the Git
354version control system.
355
356%description -n python-Git -l pl.UTF-8
357Ten moduł umożliwia skryptom Pythonowym współpracę z systemem kontroli
358wersji Git.
359
f2c1983d
AG
360%package -n vim-syntax-gitcommit
361Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 362Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
363Group: Applications/Editors/Vim
364# for _vimdatadir existence
34bbdd69 365Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
366
367%description -n vim-syntax-gitcommit
368This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
369
370%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 371Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 372
51c3b977 373%prep
bf83806a 374%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 375%patch0 -p1
b2c254f3 376%patch1 -p0
d12d8532 377%patch2 -p1
a1036d06 378
379%build
11856720
AM
380%{__aclocal}
381%{__autoconf}
382%configure \
d12d8532 383 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
11856720 384 --with-openssl
51c3b977 385
7cfee1ba
KK
386echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
387
b69112f7 388%{__make} \
be2ccf99
AG
389 INSTALLDIRS=vendor \
390 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
391 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
392 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
393 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
394 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
395 V=1
27b79a12 396
612c06d1
ER
397# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
398%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 399
db032591
AM
400%if %{with tests}
401%if %{without tests_cvs}
aa2c9330 402rm t/t*cvs*.sh || :
db032591 403%endif
f99090cc 404%{!?with_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 405%endif
6c0d6e05 406
51c3b977 407%install
408rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 409install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 410install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 411install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
d12d8532
KK
412install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core
413cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
414[init]
f90d6d1b 415 templatedir = /etc/git-core/templates
d12d8532 416EOF
c751087d 417
51c3b977 418%{__make} install \
d778c02c 419 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 420 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
421
08cc92d7 422%if %{with doc}
7fdeb28c 423%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 424 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 425%endif
7fdeb28c 426
d12d8532
KK
427# copy templates except sample hooks
428cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
429%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
430
1f25da6d 431# header files and lib
44ee5525 432cp -a *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 433cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
44ee5525
ER
434cp -a xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
435cp -a libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
436cp -a xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 437
f2c1983d 438# bash completion
d82521ea
ER
439install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
440cp -a contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
f2c1983d
AG
441
442# vim syntax
d82521ea
ER
443install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
444cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
445autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
446autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
447autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
448autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
449 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
450 \ setf gitsendemail |
451 \ endif
452autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
453 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
454 \ setf git |
455 \ endif
456EOF
f2c1983d 457
be2ccf99 458# gitweb
4f98dcd3 459mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
d82521ea
ER
460cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
461cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
462cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 463cp -a %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 464
e1c8d79f 465# gitview
d82521ea 466install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 467
b11ada2c 468# git-daemon related files
51ce768a
KK
469cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
470cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
471install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 472
bf7a9a54 473# paths cleanup
2c0376c9 474sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
475sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
476
4e9fd7a9
ER
477# hardlink
478ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
479ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
480ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
481ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
482
be2ccf99 483# remove unneeded files
d82521ea
ER
484rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
485rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 486%py_postclean
27b79a12 487
51c3b977 488%clean
489rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
490
b11ada2c
AG
491%post daemon-inetd
492%service -q rc-inetd reload
493
494%postun daemon-inetd
495if [ "$1" = "0" ]; then
496 %service -q rc-inetd reload
497fi
498
499%post daemon-standalone
500/sbin/chkconfig --add git-daemon
501%service git-daemon restart "git-daemon"
502
503%preun daemon-standalone
504if [ "$1" = "0" ]; then
505 %service git-daemon stop
506 /sbin/chkconfig --del git-daemon
507fi
508
be2ccf99
AG
509%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
510%webapp_register apache %{webapp}
511
512%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
513%webapp_unregister apache %{webapp}
514
515%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
516%webapp_register httpd %{webapp}
517
518%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
519%webapp_unregister httpd %{webapp}
520
51ce768a
KK
521%triggerin gitweb -- lighttpd
522%webapp_register lighttpd %{webapp}
523
524%triggerun gitweb -- lighttpd
525%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
526
51c3b977 527%files
528%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 529%doc README contrib
a8655d02 530%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
531%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
532%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
533%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
534%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
d12d8532 535%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/git-core
a8655d02 536
08cc92d7 537%if %{with doc}
0afd37aa 538%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
539%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
540%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
24b69c0a 541%exclude %{_mandir}/man1/git-remote-helpers.1*
a48d28b8 542%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 543%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 544%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 545%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 546%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
547%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
548%{_mandir}/man7/gitcli.7*
549%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
550%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
551%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 552%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 553%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
554%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
555%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 556%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 557%endif
a8655d02 558
bf6fa63c
AM
559%dir %{_libdir}/%{name}
560%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 561%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
60b58680 562%{_libdir}/%{name}/mergetools
a8655d02 563
bf6fa63c 564%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 565%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 566%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 567%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
24b69c0a 568%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testgit
d82521ea 569%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 570
6c4f9a5b 571%{_datadir}/%{name}
a8655d02 572
5db07614 573%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 574
a8655d02
ER
575%if %{with doc}
576%files doc
778b89a7 577%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
578%doc Documentation/RelNotes*
579%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
580%endif
581
b11ada2c
AG
582%files daemon-inetd
583%defattr(644,root,root,755)
584%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
585
586%files daemon-standalone
587%defattr(644,root,root,755)
588%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
589%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
590
e3cefa79 591%files devel
3ff86e9e 592%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
593%{_includedir}/git-core
594%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 595%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 596
91396e2e
AG
597%files gitk
598%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 599%if %{with doc}
91396e2e 600%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
601%endif
602%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
603%dir %{_datadir}/gitk
604%dir %{_datadir}/gitk/lib
605%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 606%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 607%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
608%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
609%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 610%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 611%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 612%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 613%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 614%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 615
be2ccf99
AG
616%files gitweb
617%defattr(644,root,root,755)
618%doc gitweb/{README,INSTALL}
619%dir %{webappdir}
620%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
621%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
622%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 623%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
624%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
625%{appdir}
626
e1c8d79f 627%files gitview
628%defattr(644,root,root,755)
629%doc contrib/gitview/gitview.txt
630%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
631
f9871074
AG
632%files gui
633%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 634%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
635%dir %{_datadir}/git-gui
636%dir %{_datadir}/git-gui/lib
637%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
638%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
639%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
640%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
641%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
642%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 643%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
644%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
645%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
646%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
647%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 648%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 649%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
650%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
651%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 652%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 653
2c0376c9
AM
654%files svn
655%defattr(644,root,root,755)
656%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
657%if %{with doc}
658%{_mandir}/man1/git-svn.1*
659%endif
660
661%files cvs
662%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 663%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
664%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
665%if %{with doc}
666%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
667%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
668%endif
669
d82521ea
ER
670%files arch
671%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
672%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
673%if %{with doc}
d82521ea
ER
674%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
675%endif
676
677%files email
678%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
679%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
680%if %{with doc}
d82521ea
ER
681%{_mandir}/man1/*email*.1*
682%endif
683
f2c1983d
AG
684%files -n bash-completion-git
685%defattr(644,root,root,755)
686%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
687
3dc01deb 688%files -n perl-Git
5d7220ad 689%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 690%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 691%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d 692
778b89a7
AM
693%files -n python-Git
694%defattr(644,root,root,755)
24b69c0a 695%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testgit
778b89a7
AM
696%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
697%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
698%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
699%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
700%if "%{py_ver}" > "2.4"
701%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
702%endif
24b69c0a
KK
703%if %{with doc}
704%{_mandir}/man1/git-remote-helpers.1*
705%endif
778b89a7 706
f2c1983d
AG
707%files -n vim-syntax-gitcommit
708%defattr(644,root,root,755)
709%doc contrib/vim/README
d82521ea 710%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*.vim
This page took 0.42187 seconds and 4 git commands to generate.