]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
bash_compdir included with rpm macros 1.673
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
f1ced26c 7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
cdeb0400 8
89a476f8 9%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
10Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
11Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 12Name: git-core
5d132744 13Version: 1.9.0
d1d05a7a 14Release: 2
51c3b977 15License: GPL v2
16Group: Development/Tools
5013f7fc 17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
5d132744 18# Source0-md5: e16c14b27c644b8e0dd72bdb5ff77450
be2ccf99 19Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 20Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
642ee6ff 25Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 26Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 27Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 28Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 29Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 30Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 31URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 32BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 33BuildRequires: automake
51c3b977 34BuildRequires: curl-devel
115484e9 35BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 36BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 37BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 38%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 39BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 40BuildRequires: perl-base
db444c11 41BuildRequires: python-devel
89a476f8 42BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 43BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 44BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
b64915e8 45BuildRequires: tcl
51c3b977 46BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
47%if %{with doc}
48BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 49BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
50BuildRequires: xmlto
51%endif
2c50f007 52%if %{with tests}
db032591 53%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 54# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 55BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 56BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 57%endif
843d1d47 58%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 59Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 60%endif
3f245fc5 61Requires: coreutils
11856720 62Requires: diffutils
3f245fc5
AM
63Requires: findutils
64Requires: grep
11856720 65Requires: openssh-clients
f266cd28 66Requires: perl-Error
7a437e6a 67Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 68Requires: sed
0d2db069 69Suggests: git-core-bzr
26361b03 70Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
71Suggests: git-core-hg
72Suggests: git-core-p4
26361b03 73Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
74Suggests: less
75Suggests: rsync
a77c0aad 76Obsoletes: python-Git
51c3b977 77BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
78
19936745
AM
79# html docs have links to txt files
80%define _noautocompressdoc *.txt
81
be2ccf99
AG
82%define webapp gitweb
83%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
84%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
85%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
86
51c3b977 87%description
88"git" can mean anything, depending on your mood.
89
d52424f5 90- random three-letter combination that is pronounceable, and not
91 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
92 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
93- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
94 dictionary of slang.
95- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
96 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
97- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 98
c751087d 99This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 100doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
101contents efficiently.
102
ea061c99
JR
103%description -l pl.UTF-8
104"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
105
d52424f5 106- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
107 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
108 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
109- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
110- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
111 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
112 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
113- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
114 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
115
116Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
117Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
118katalogu.
119
a8655d02
ER
120%package doc
121Summary: Documentation for git-core
122Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
123Group: Documentation
124
125%description doc
126Documentation for git-core.
127
128%description doc -l pl.UTF-8
129Dokumentacja do git-core.
130
131%description doc -l fr.UTF-8
132Javadoc pour git-core.
133
b11ada2c
AG
134%package daemon-inetd
135Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 136Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
137Group: Networking/Daemons
138Requires: %{name} = %{version}-%{release}
139Requires: setup >= 2.4.11-1
140Provides: git-core-daemon
141Obsoletes: git-core-daemon
142Obsoletes: git-core-daemon-standalone
143
144%description daemon-inetd
145Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
146repositories. This package provides all necessarry files to run
147git-daemon as an inetd service.
148
149%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
150Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
151udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
152do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
153
154%package daemon-standalone
155Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 156Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
157Group: Networking/Daemons
158Requires: %{name} = %{version}-%{release}
159Provides: git-core-daemon
160Obsoletes: git-core-daemon
161Obsoletes: git-core-daemon-inetd
162
163%description daemon-standalone
164Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
165repositories. This package provides all necessarry files to run
166git-daemon as an standalone service.
167
168%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
169Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
170udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
171do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 172
e3cefa79 173%package devel
8bed7625
JB
174Summary: Git library with header files
175Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 176Group: Development/Libraries
d52424f5 177Requires: zlib-devel
e3cefa79 178
179%description devel
8bed7625 180Git library with header files.
66a7f095 181
ea061c99 182%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 183Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 184
91396e2e
AG
185%package gitk
186Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
187Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
188Group: Development/Tools
189Requires: %{name} = %{version}-%{release}
190Requires: tk
191
192%description gitk
1fcd08a6
JB
193gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
194This includes visualizing the commit graph, showing information
195related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
196
197Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 198Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
199into the main git repository.
200
201%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
202gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
203Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
204związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 205
1fcd08a6 206Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
207repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
208osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 209repozytorium gita.
91396e2e 210
be2ccf99
AG
211%package gitweb
212Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 213Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
214Group: Development/Tools
215Requires: %{name} = %{version}-%{release}
216Requires: webapps
666cda7c 217Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
218Requires: webserver(alias)
219Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 220Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
221
222%description gitweb
223This package provides a web interface for browsing git repositories.
224
225%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 226Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 227
e1c8d79f 228%package gitview
30794a22
JB
229Summary: A GTK+ based repository browser for git
230Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 231Group: Development/Tools
232Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
233Requires: python >= 1:2.4
234Requires: python-pycairo >= 1.0
235Requires: python-pygobject
236Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
237Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 238
239%description gitview
30794a22 240A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 241
242%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 243Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 244
f9871074
AG
245%package gui
246Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
247Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
248Group: Development/Tools
249Requires: %{name} = %{version}-%{release}
250Requires: tk
d4106757 251Requires: xdg-utils
531b434f 252Suggests: meld
f9871074
AG
253
254%description gui
255Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
256includes visualizing the commit graph, showing information related to
257each commit, and the files in the trees of each revision.
258
259Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
260Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
261into the main git repository.
262
263%description gui -l pl.UTF-8
264Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
265to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
266każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
267
268Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
269repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
270osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
271repozytorium gita.
272
e5fa8af5
JB
273%package arch
274Summary: Git tools for importing Arch repositories
275Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
276Group: Development/Tools
277Requires: %{name} = %{version}-%{release}
278Requires: tla
279
280%description arch
281Git tools for importing Arch repositories.
282
283%description arch -l pl.UTF-8
284Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
285
0d2db069
ER
286%package bzr
287Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 288Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
289Group: Development/Tools
290Requires: %{name} = %{version}-%{release}
291Requires: bzr
292
293%description bzr
294Git tools for working with bzr repositories.
295
e5fa8af5
JB
296%description bzr -l pl.UTF-8
297Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
298
299%package cvs
300Summary: CVS support for Git
301Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
302Group: Development/Tools
303Requires: %{name} = %{version}-%{release}
304Requires: cvsps >= 2.1-2
305Requires: rcs
306
307%description cvs
308CVS support for Git.
309
310%description cvs -l pl.UTF-8
311Obsługa CVS dla Gita.
312
0d2db069
ER
313%package hg
314Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 315Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
316Group: Development/Tools
317Requires: %{name} = %{version}-%{release}
318Requires: mercurial >= 1.8
319
320%description hg
321Git tools for working with mercurial repositories.
322
e5fa8af5
JB
323%description hg -l pl.UTF-8
324Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
325
0d2db069
ER
326%package p4
327Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 328Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
329Group: Development/Tools
330Requires: %{name} = %{version}-%{release}
331
332%description p4
333Git tools for working with Perforce depots.
334
e5fa8af5
JB
335%description p4 -l pl.UTF-8
336Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
337
2c0376c9
AM
338%package svn
339Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 340Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
341Group: Development/Tools
342Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 343Requires: perl-Encode
4ea37765 344Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
345
346%description svn
347Subversion support for Git.
348
349%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 350Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 351
d82521ea
ER
352%package email
353Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 354Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
355Group: Development/Tools
356Requires: %{name} = %{version}-%{release}
357
358%description email
359Git tools for sending email.
360
41b5f4b1
JB
361%description email -l pl.UTF-8
362Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
363
f2c1983d
AG
364%package -n bash-completion-git
365Summary: bash-completion for git
2712fe7b 366Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 367Group: Applications/Shells
cdeb0400 368Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 369Requires: bash-completion >= 2.0
f2c1983d
AG
370
371%description -n bash-completion-git
372This package provides bash-completion for git.
373
374%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 375Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 376
3dc01deb 377%package -n perl-Git
5d7220ad 378Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 379Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 380Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 381Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 382
3dc01deb 383%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
384This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
385version control system. The modules have an easy and well-tested way
386to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
387provide specialized methods for doing easily operations which are not
388totally trivial to do over the generic command interface.
389
ea061c99
JR
390%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
391Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
392wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
393dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
394specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
395wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 396
51c3b977 397%prep
5013f7fc 398%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 399%patch0 -p1
b2c254f3 400%patch1 -p0
d12d8532 401%patch2 -p1
8ce45cec 402%patch3 -p1
c64c444d 403%patch4 -p1
a1036d06 404
405%build
11856720
AM
406%{__aclocal}
407%{__autoconf}
408%configure \
d12d8532 409 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 410 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 411 --with-openssl
51c3b977 412
7cfee1ba
KK
413echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
414
b69112f7 415%{__make} \
be2ccf99
AG
416 INSTALLDIRS=vendor \
417 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
418 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
419 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
420 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
421 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
422 V=1
27b79a12 423
d1d05a7a
ER
424%{__make} -C contrib/subtree
425
83b9a8cd
ER
426%if %{with doc}
427%{__make} -C Documentation \
428 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
429 V=1
430%endif
7fdeb28c 431
db032591
AM
432%if %{with tests}
433%if %{without tests_cvs}
8bed7625 434%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 435%endif
acc7b6c4 436%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 437%endif
6c0d6e05 438
51c3b977 439%install
440rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 441install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 442install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 443install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 444install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
445cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
446[init]
cdeb0400 447 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 448EOF
c751087d 449
51c3b977 450%{__make} install \
d778c02c 451 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 452 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
453
08cc92d7 454%if %{with doc}
7fdeb28c 455%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 456 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 457%endif
7fdeb28c 458
d12d8532
KK
459# copy templates except sample hooks
460cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
461%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
462
1f25da6d 463# header files and lib
cdeb0400 464cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 465cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 466cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
467install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
468cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
469cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
470cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 471cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 472
d1d05a7a
ER
473%{__make} -C contrib/subtree install \
474 libexecdir=%{_libdir}/%{name} \
475 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
476
477%if %{with doc}
478%{__make} -C contrib/subtree install-doc \
479 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
480%endif
481
f2c1983d 482# bash completion
3102984c
ER
483install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
484cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 485
0d2db069
ER
486# Install bzr and hg remote helpers from contrib
487install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
488
be2ccf99 489# gitweb
4f98dcd3 490mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 491ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 492cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 493cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 494cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 495cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 496cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 497
e1c8d79f 498# gitview
d82521ea 499install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 500
b11ada2c 501# git-daemon related files
e43aceaa
ER
502cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
503cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 504install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 505
bf7a9a54 506# paths cleanup
2c0376c9 507sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
508sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
509
4e9fd7a9
ER
510# hardlink
511ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
512ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
513ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
514ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
515
be2ccf99 516# remove unneeded files
cdeb0400
ER
517%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
518%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 519%py_postclean
27b79a12 520
815a92b1 521mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
522%find_lang git
523
51c3b977 524%clean
525rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
526
b11ada2c
AG
527%post daemon-inetd
528%service -q rc-inetd reload
529
530%postun daemon-inetd
531if [ "$1" = "0" ]; then
532 %service -q rc-inetd reload
533fi
534
535%post daemon-standalone
536/sbin/chkconfig --add git-daemon
537%service git-daemon restart "git-daemon"
538
539%preun daemon-standalone
540if [ "$1" = "0" ]; then
541 %service git-daemon stop
542 /sbin/chkconfig --del git-daemon
543fi
544
be2ccf99
AG
545%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
546%webapp_register apache %{webapp}
547
548%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
549%webapp_unregister apache %{webapp}
550
814a047c 551%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
552%webapp_register httpd %{webapp}
553
814a047c 554%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
555%webapp_unregister httpd %{webapp}
556
51ce768a
KK
557%triggerin gitweb -- lighttpd
558%webapp_register lighttpd %{webapp}
559
560%triggerun gitweb -- lighttpd
561%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
562
fdf2ed38 563%files -f git.lang
51c3b977 564%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 565%doc README contrib
a8655d02 566%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
567%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
568%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
569%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
570%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 571%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 572
08cc92d7 573%if %{with doc}
0afd37aa 574%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 575%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
576%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
577%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 578%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 579%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 580%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 581%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 582%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 583%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 584%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 585%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
586%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
587%{_mandir}/man7/gitcli.7*
588%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 589%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
590%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
591%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 592%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 593%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
594%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
595%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 596%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 597%endif
a8655d02 598
bf6fa63c
AM
599%dir %{_libdir}/%{name}
600%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 601%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
0d2db069
ER
602%dir %{_libdir}/%{name}/mergetools
603%{_libdir}/%{name}/mergetools/*
a8655d02 604
0d2db069
ER
605%{_datadir}/%{name}
606%{_localstatedir}/lib/git
607
608# subpackages
609%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
610%exclude %{_libdir}/%{name}/*p4*
d82521ea 611%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 612%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
0d2db069 613%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
858c27ef 614%exclude %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
93a30d5e 615%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
0d2db069
ER
616%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
617%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
a7233f01 618%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
0d2db069
ER
619%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
620%exclude %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
e3cefa79 621
a8655d02
ER
622%if %{with doc}
623%files doc
778b89a7 624%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
625%doc Documentation/RelNotes*
626%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
627%endif
628
b11ada2c
AG
629%files daemon-inetd
630%defattr(644,root,root,755)
631%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
632
633%files daemon-standalone
634%defattr(644,root,root,755)
635%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
636%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
637
e3cefa79 638%files devel
3ff86e9e 639%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 640%{_includedir}/%{name}
5db07614 641%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 642%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 643
91396e2e
AG
644%files gitk
645%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 646%if %{with doc}
91396e2e 647%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
648%endif
649%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
650%dir %{_datadir}/gitk
651%dir %{_datadir}/gitk/lib
652%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 653%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
3b243bbe 654%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 655%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
656%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
657%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 658%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 659%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 660%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 661%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 662%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 663
be2ccf99
AG
664%files gitweb
665%defattr(644,root,root,755)
666%doc gitweb/{README,INSTALL}
667%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
668%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
669%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 670%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 671%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 672%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
673%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
674%{appdir}
93a30d5e
KK
675%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
676%if %{with doc}
0c582eb3
AM
677%{_mandir}/man1/gitweb.1*
678%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 679%endif
be2ccf99 680
e1c8d79f 681%files gitview
682%defattr(644,root,root,755)
683%doc contrib/gitview/gitview.txt
684%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
685
f9871074
AG
686%files gui
687%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 688%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
689%dir %{_datadir}/git-gui
690%dir %{_datadir}/git-gui/lib
691%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
692%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
693%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
694%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
695%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 696%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 697%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 698%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
699%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
700%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
701%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
702%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 703%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 704%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
705%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
706%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 707%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 708
e5fa8af5
JB
709%files arch
710%defattr(644,root,root,755)
711%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
712%if %{with doc}
713%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
714%endif
715
0d2db069
ER
716%files bzr
717%defattr(644,root,root,755)
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
719
e5fa8af5
JB
720%files cvs
721%defattr(644,root,root,755)
722%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
723%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
724%if %{with doc}
725%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
726%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
727%endif
728
0d2db069
ER
729%files hg
730%defattr(644,root,root,755)
731%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
732
733%files p4
734%defattr(644,root,root,755)
735%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-p4
736%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
737
2c0376c9
AM
738%files svn
739%defattr(644,root,root,755)
740%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 741%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 742%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 743%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
744%if %{with doc}
745%{_mandir}/man1/git-svn.1*
746%endif
747
d82521ea
ER
748%files email
749%defattr(644,root,root,755)
858c27ef 750%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
d82521ea
ER
751%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
752%if %{with doc}
d82521ea 753%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 754%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
755%endif
756
f2c1983d
AG
757%files -n bash-completion-git
758%defattr(644,root,root,755)
3102984c 759%{bash_compdir}/git
f2c1983d 760
3dc01deb 761%files -n perl-Git
5d7220ad 762%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 763%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
764%dir %{perl_vendorlib}/Git
765%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 766%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 767%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
This page took 0.277864 seconds and 4 git commands to generate.