]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- verbose make
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
5%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 8Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 9Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 10Name: git-core
cbc29e89 11Version: 1.7.3.2
3e7aa9b4 12Release: 2
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
cbc29e89 16# Source0-md5: 902f7f07a789fedc0d2ac03656b85969
be2ccf99
AG
17Source1: %{name}-gitweb.conf
18Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
19Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
20Source4: %{name}.sysconfig
21Source5: %{name}.inet
22Source6: %{name}.init
6b1e62ae 23Patch0: %{name}-tests.patch
dd907a82 24Patch1: %{name}-libcrypto.patch
e699dd89 25URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
26BuildRequires: autoconf
27BuildRequires: automake
51c3b977 28BuildRequires: curl-devel
115484e9 29BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 30BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 31BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 32BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 33BuildRequires: perl-base
db444c11 34BuildRequires: python-devel
89a476f8 35BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 36BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 37BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 38BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
39%if %{with doc}
40BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 41BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
42BuildRequires: xmlto
43%endif
2c50f007 44%if %{with tests}
db032591 45%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 46# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 47BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 48BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 49%endif
08cc92d7 50BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 51%endif
3f245fc5 52Requires: coreutils
11856720 53Requires: diffutils
3f245fc5
AM
54Requires: findutils
55Requires: grep
11856720 56Requires: openssh-clients
f266cd28 57Requires: perl-Error
3f245fc5 58Requires: sed
26361b03
AG
59Suggests: git-core-cvs
60Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
61Suggests: less
62Suggests: rsync
51c3b977 63BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
64
19936745
AM
65# html docs have links to txt files
66%define _noautocompressdoc *.txt
67
be2ccf99
AG
68%define webapp gitweb
69%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
70%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
71%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
72
51c3b977 73%description
74"git" can mean anything, depending on your mood.
75
d52424f5 76- random three-letter combination that is pronounceable, and not
77 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
78 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
79- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
80 dictionary of slang.
81- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
82 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
83- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 84
c751087d 85This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 86doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
87contents efficiently.
88
ea061c99
JR
89%description -l pl.UTF-8
90"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
91
d52424f5 92- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
93 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
94 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
95- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
96- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
97 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
98 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
99- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
100 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
101
102Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
103Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
104katalogu.
105
a8655d02
ER
106%package doc
107Summary: Documentation for git-core
108Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
109Group: Documentation
110
111%description doc
112Documentation for git-core.
113
114%description doc -l pl.UTF-8
115Dokumentacja do git-core.
116
117%description doc -l fr.UTF-8
118Javadoc pour git-core.
119
b11ada2c
AG
120%package daemon-inetd
121Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 122Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
123Group: Networking/Daemons
124Requires: %{name} = %{version}-%{release}
125Requires: setup >= 2.4.11-1
126Provides: git-core-daemon
127Obsoletes: git-core-daemon
128Obsoletes: git-core-daemon-standalone
129
130%description daemon-inetd
131Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
132repositories. This package provides all necessarry files to run
133git-daemon as an inetd service.
134
135%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
136Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
137udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
138do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
139
140%package daemon-standalone
141Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 142Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
143Group: Networking/Daemons
144Requires: %{name} = %{version}-%{release}
145Provides: git-core-daemon
146Obsoletes: git-core-daemon
147Obsoletes: git-core-daemon-inetd
148
149%description daemon-standalone
150Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
151repositories. This package provides all necessarry files to run
152git-daemon as an standalone service.
153
154%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
155Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
156udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
157do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 158
e3cefa79 159%package devel
66a7f095 160Summary: Header files for git-core
3f8032f4 161Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 162Group: Development/Libraries
d52424f5 163Requires: zlib-devel
e3cefa79 164
165%description devel
66a7f095 166Header files for git-core.
167
ea061c99
JR
168%description devel -l pl.UTF-8
169Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 170
91396e2e
AG
171%package gitk
172Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
173Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
174Group: Development/Tools
175Requires: %{name} = %{version}-%{release}
176Requires: tk
177
178%description gitk
1fcd08a6
JB
179gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
180This includes visualizing the commit graph, showing information
181related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
182
183Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 184Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
185into the main git repository.
186
187%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
188gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
189Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
190związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 191
1fcd08a6 192Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
193repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
194osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 195repozytorium gita.
91396e2e 196
be2ccf99
AG
197%package gitweb
198Summary: Web frontend to git
199Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
200Group: Development/Tools
201Requires: %{name} = %{version}-%{release}
202Requires: webapps
51ce768a
KK
203Requires: webserver(alias)
204Requires: webserver(cgi)
be2ccf99
AG
205
206%description gitweb
207This package provides a web interface for browsing git repositories.
208
209%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 210Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 211
e1c8d79f 212%package gitview
30794a22
JB
213Summary: A GTK+ based repository browser for git
214Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 215Group: Development/Tools
216Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
217Requires: python >= 1:2.4
218Requires: python-pycairo >= 1.0
219Requires: python-pygobject
220Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
221Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 222
223%description gitview
30794a22 224A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 225
226%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 227Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 228
f9871074
AG
229%package gui
230Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
231Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
232Group: Development/Tools
233Requires: %{name} = %{version}-%{release}
234Requires: tk
d4106757 235Requires: xdg-utils
531b434f 236Suggests: meld
f9871074
AG
237
238%description gui
239Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
240includes visualizing the commit graph, showing information related to
241each commit, and the files in the trees of each revision.
242
243Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
244Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
245into the main git repository.
246
247%description gui -l pl.UTF-8
248Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
249to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
250każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
251
252Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
253repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
254osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
255repozytorium gita.
256
2c0376c9
AM
257%package svn
258Summary: Subversion support for Git
259Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Git
260Group: Development/Tools
261Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4ea37765 262Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
263
264%description svn
265Subversion support for Git.
266
267%description svn -l pl.UTF-8
268Obsługa Subversion dla Git.
269
270%package cvs
271Summary: CVS support for Git
272Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Git
273Group: Development/Tools
274Requires: %{name} = %{version}-%{release}
275Requires: cvsps >= 2.1-2
276Requires: rcs
277
278%description cvs
279CVS support for Git.
280
281%description cvs -l pl.UTF-8
282Obsługa CVS dla Git.
283
d82521ea
ER
284%package arch
285Summary: Git tools for importing Arch repositories
286Group: Development/Tools
287Requires: %{name} = %{version}-%{release}
288Requires: tla
289
290%description arch
291Git tools for importing Arch repositories.
292
293%package email
294Summary: Git tools for sending email
295Group: Development/Tools
296Requires: %{name} = %{version}-%{release}
297
298%description email
299Git tools for sending email.
300
f2c1983d
AG
301%package -n bash-completion-git
302Summary: bash-completion for git
2712fe7b 303Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 304Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
305Requires: bash-completion
306
307%description -n bash-completion-git
308This package provides bash-completion for git.
309
310%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 311Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 312
3dc01deb 313%package -n perl-Git
5d7220ad 314Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 315Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 316Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 317Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 318
3dc01deb 319%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
320This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
321version control system. The modules have an easy and well-tested way
322to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
323provide specialized methods for doing easily operations which are not
324totally trivial to do over the generic command interface.
325
ea061c99
JR
326%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
327Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
328wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
329dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
330specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
331wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 332
778b89a7
AM
333%package -n python-Git
334Summary: Python interface to the Git version control system
335Summary(pl.UTF-8): Pythonowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
336Group: Development/Languages/Python
337
338%description -n python-Git
339This module provides Python scripts easy way to interface the Git
340version control system.
341
342%description -n python-Git -l pl.UTF-8
343Ten moduł umożliwia skryptom Pythonowym współpracę z systemem kontroli
344wersji Git.
345
f2c1983d
AG
346%package -n vim-syntax-gitcommit
347Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 348Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
349Group: Applications/Editors/Vim
350# for _vimdatadir existence
34bbdd69 351Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
352
353%description -n vim-syntax-gitcommit
354This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
355
356%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 357Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 358
51c3b977 359%prep
bf83806a 360%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 361%patch0 -p1
dd907a82 362%patch1 -p0
a1036d06 363
364%build
11856720
AM
365%{__aclocal}
366%{__autoconf}
367%configure \
368 --with-openssl
51c3b977 369
7cfee1ba
KK
370echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
371
b69112f7 372%{__make} \
be2ccf99
AG
373 INSTALLDIRS=vendor \
374 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
375 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
376 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
377 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
378 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
379 V=1
27b79a12 380
612c06d1
ER
381# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
382%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 383
db032591
AM
384%if %{with tests}
385%if %{without tests_cvs}
aa2c9330 386rm t/t*cvs*.sh || :
db032591
AM
387%endif
388%{__make} test
389%endif
6c0d6e05 390
51c3b977 391%install
392rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 393install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 394install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 395install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 396
51c3b977 397%{__make} install \
d778c02c 398 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 399 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
400
08cc92d7 401%if %{with doc}
7fdeb28c 402%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 403 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 404%endif
7fdeb28c 405
1f25da6d 406# header files and lib
44ee5525 407cp -a *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 408cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
44ee5525
ER
409cp -a xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
410cp -a libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
411cp -a xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 412
f2c1983d 413# bash completion
d82521ea
ER
414install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
415cp -a contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
f2c1983d
AG
416
417# vim syntax
d82521ea
ER
418install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
419cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
420autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
421autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
422autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
423autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
424 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
425 \ setf gitsendemail |
426 \ endif
427autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
428 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
429 \ setf git |
430 \ endif
431EOF
f2c1983d 432
be2ccf99 433# gitweb
d82521ea 434install -p gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
d82521ea
ER
435cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
436cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
437cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 438cp -a %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 439
e1c8d79f 440# gitview
d82521ea 441install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 442
b11ada2c 443# git-daemon related files
51ce768a
KK
444cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
445cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
446install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 447
bf7a9a54 448# paths cleanup
2c0376c9 449sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
450sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
451
4e9fd7a9
ER
452# hardlink
453ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
454ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
455ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
456ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
457
be2ccf99 458# remove unneeded files
d82521ea
ER
459rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
460rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 461%py_postclean
27b79a12 462
51c3b977 463%clean
464rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
465
b11ada2c
AG
466%post daemon-inetd
467%service -q rc-inetd reload
468
469%postun daemon-inetd
470if [ "$1" = "0" ]; then
471 %service -q rc-inetd reload
472fi
473
474%post daemon-standalone
475/sbin/chkconfig --add git-daemon
476%service git-daemon restart "git-daemon"
477
478%preun daemon-standalone
479if [ "$1" = "0" ]; then
480 %service git-daemon stop
481 /sbin/chkconfig --del git-daemon
482fi
483
be2ccf99
AG
484%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
485%webapp_register apache %{webapp}
486
487%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
488%webapp_unregister apache %{webapp}
489
490%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
491%webapp_register httpd %{webapp}
492
493%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
494%webapp_unregister httpd %{webapp}
495
51ce768a
KK
496%triggerin gitweb -- lighttpd
497%webapp_register lighttpd %{webapp}
498
499%triggerun gitweb -- lighttpd
500%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
501
51c3b977 502%files
503%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 504%doc README contrib
a8655d02 505%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
506%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
507%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
508%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
509%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
a8655d02 510
08cc92d7 511%if %{with doc}
0afd37aa 512%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
513%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
514%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 515%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 516%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 517%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 518%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 519%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
520%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
521%{_mandir}/man7/gitcli.7*
522%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
523%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
524%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
f16e8911 525%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
526%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
527%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 528%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 529%endif
a8655d02 530
bf6fa63c
AM
531%dir %{_libdir}/%{name}
532%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 533%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
a8655d02 534
bf6fa63c 535%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 536%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 537%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 538%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
d82521ea 539%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 540
6c4f9a5b 541%{_datadir}/%{name}
a8655d02 542
5db07614 543%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 544
a8655d02
ER
545%if %{with doc}
546%files doc
778b89a7 547%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
548%doc Documentation/RelNotes*
549%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
550%endif
551
b11ada2c
AG
552%files daemon-inetd
553%defattr(644,root,root,755)
554%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
555
556%files daemon-standalone
557%defattr(644,root,root,755)
558%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
559%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
560
e3cefa79 561%files devel
3ff86e9e 562%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
563%{_includedir}/git-core
564%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 565%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 566
91396e2e
AG
567%files gitk
568%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 569%if %{with doc}
91396e2e 570%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
571%endif
572%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
573%dir %{_datadir}/gitk
574%dir %{_datadir}/gitk/lib
575%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 576%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 577%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
578%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
579%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 580%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 581%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
95998f97 582%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 583%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 584
be2ccf99
AG
585%files gitweb
586%defattr(644,root,root,755)
587%doc gitweb/{README,INSTALL}
588%dir %{webappdir}
589%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
590%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
591%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 592%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
593%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
594%{appdir}
595
e1c8d79f 596%files gitview
597%defattr(644,root,root,755)
598%doc contrib/gitview/gitview.txt
599%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
600
f9871074
AG
601%files gui
602%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 603%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
604%dir %{_datadir}/git-gui
605%dir %{_datadir}/git-gui/lib
606%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
607%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
608%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
609%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
610%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
611%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 612%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
613%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
614%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
615%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
616%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 617%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
618%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
619%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
620%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
621
2c0376c9
AM
622%files svn
623%defattr(644,root,root,755)
624%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
625%if %{with doc}
626%{_mandir}/man1/git-svn.1*
627%endif
628
629%files cvs
630%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 631%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
632%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
633%if %{with doc}
634%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
635%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
636%endif
637
d82521ea
ER
638%files arch
639%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
640%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
641%if %{with doc}
d82521ea
ER
642%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
643%endif
644
645%files email
646%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
647%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
648%if %{with doc}
d82521ea
ER
649%{_mandir}/man1/*email*.1*
650%endif
651
f2c1983d
AG
652%files -n bash-completion-git
653%defattr(644,root,root,755)
654%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
655
3dc01deb 656%files -n perl-Git
5d7220ad 657%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 658%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 659%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d 660
778b89a7
AM
661%files -n python-Git
662%defattr(644,root,root,755)
778b89a7
AM
663%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
664%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
665%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
666%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
667%if "%{py_ver}" > "2.4"
668%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
669%endif
778b89a7 670
f2c1983d
AG
671%files -n vim-syntax-gitcommit
672%defattr(644,root,root,755)
673%doc contrib/vim/README
d82521ea 674%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*.vim
This page took 0.200885 seconds and 4 git commands to generate.