]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- install compat/ to includedir (needed by cgit); release 2
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05
JB
2# Conditional build:
3%bcond_without tests # don't perform make test
db032591 4%bcond_with tests_cvs
08cc92d7 5%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
51c3b977 8Summary: The stupid content tracker
3f8032f4 9Summary(pl.UTF-8): Prymitywne narzędzie do śledzenia treści
51c3b977 10Name: git-core
27404d38 11Version: 1.7.1
31b26a50 12Release: 2
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
27404d38 16# Source0-md5: 3da231dbe82ad103373cb530ae7475d5
be2ccf99
AG
17Source1: %{name}-gitweb.conf
18Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
b11ada2c
AG
19Source3: %{name}.sysconfig
20Source4: %{name}.inet
21Source5: %{name}.init
6b1e62ae 22Patch0: %{name}-tests.patch
e699dd89 23URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
24BuildRequires: autoconf
25BuildRequires: automake
51c3b977 26BuildRequires: curl-devel
115484e9 27BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 28BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 29BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 30BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 31BuildRequires: perl-base
db444c11 32BuildRequires: python-devel
89a476f8 33BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 34BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 35BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
51c3b977 36BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
37%if %{with doc}
38BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 39BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
40BuildRequires: xmlto
41%endif
2c50f007 42%if %{with tests}
db032591 43%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 44# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 45BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 46BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 47%endif
08cc92d7 48BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 49%endif
3f245fc5 50Requires: coreutils
11856720 51Requires: diffutils
3f245fc5
AM
52Requires: findutils
53Requires: grep
11856720 54Requires: openssh-clients
f266cd28 55Requires: perl-Error
3f245fc5 56Requires: sed
26361b03
AG
57Suggests: git-core-cvs
58Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
59Suggests: less
60Suggests: rsync
51c3b977 61BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
62
19936745
AM
63# html docs have links to txt files
64%define _noautocompressdoc *.txt
65
be2ccf99
AG
66%define webapp gitweb
67%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
68%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
69%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
70
51c3b977 71%description
72"git" can mean anything, depending on your mood.
73
74 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
c751087d 75 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
51c3b977 76 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
77 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
78 dictionary of slang.
79 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
80 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
81 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
82
c751087d 83This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 84doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
85contents efficiently.
86
ea061c99
JR
87%description -l pl.UTF-8
88"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
89
b11ada2c
AG
90 - losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
91 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
92 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
93 - głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
94 - "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
95 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
96 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
97 - "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
98 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
99
100Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
101Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
102katalogu.
103
a8655d02
ER
104%package doc
105Summary: Documentation for git-core
106Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
107Group: Documentation
108
109%description doc
110Documentation for git-core.
111
112%description doc -l pl.UTF-8
113Dokumentacja do git-core.
114
115%description doc -l fr.UTF-8
116Javadoc pour git-core.
117
b11ada2c
AG
118%package daemon-inetd
119Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 120Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
121Group: Networking/Daemons
122Requires: %{name} = %{version}-%{release}
123Requires: setup >= 2.4.11-1
124Provides: git-core-daemon
125Obsoletes: git-core-daemon
126Obsoletes: git-core-daemon-standalone
127
128%description daemon-inetd
129Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
130repositories. This package provides all necessarry files to run
131git-daemon as an inetd service.
132
133%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
134Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
135udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
136do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
137
138%package daemon-standalone
139Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 140Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
141Group: Networking/Daemons
142Requires: %{name} = %{version}-%{release}
143Provides: git-core-daemon
144Obsoletes: git-core-daemon
145Obsoletes: git-core-daemon-inetd
146
147%description daemon-standalone
148Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
149repositories. This package provides all necessarry files to run
150git-daemon as an standalone service.
151
152%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
153Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
154udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
155do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 156
e3cefa79 157%package devel
66a7f095 158Summary: Header files for git-core
3f8032f4 159Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 160Group: Development/Libraries
e3cefa79 161
162%description devel
66a7f095 163Header files for git-core.
164
ea061c99
JR
165%description devel -l pl.UTF-8
166Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 167
91396e2e
AG
168%package gitk
169Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
170Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
171Group: Development/Tools
172Requires: %{name} = %{version}-%{release}
173Requires: tk
174
175%description gitk
1fcd08a6
JB
176gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
177This includes visualizing the commit graph, showing information
178related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
179
180Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 181Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
182into the main git repository.
183
184%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
185gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
186Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
187związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 188
1fcd08a6 189Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
190repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
191osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 192repozytorium gita.
91396e2e 193
be2ccf99
AG
194%package gitweb
195Summary: Web frontend to git
196Summary(pl.UTF-8): Webowy frontend do git
197Group: Development/Tools
198Requires: %{name} = %{version}-%{release}
199Requires: webapps
200
201%description gitweb
202This package provides a web interface for browsing git repositories.
203
204%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 205Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 206
e1c8d79f 207%package gitview
30794a22
JB
208Summary: A GTK+ based repository browser for git
209Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 210Group: Development/Tools
211Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
212Requires: python >= 1:2.4
213Requires: python-pycairo >= 1.0
214Requires: python-pygobject
215Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
216Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 217
218%description gitview
30794a22 219A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 220
221%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 222Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 223
f9871074
AG
224%package gui
225Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
226Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
227Group: Development/Tools
228Requires: %{name} = %{version}-%{release}
229Requires: tk
230
231%description gui
232Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
233includes visualizing the commit graph, showing information related to
234each commit, and the files in the trees of each revision.
235
236Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
237Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
238into the main git repository.
239
240%description gui -l pl.UTF-8
241Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
242to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
243każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
244
245Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
246repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
247osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
248repozytorium gita.
249
2c0376c9
AM
250%package svn
251Summary: Subversion support for Git
252Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Git
253Group: Development/Tools
254Requires: %{name} = %{version}-%{release}
255
256%description svn
257Subversion support for Git.
258
259%description svn -l pl.UTF-8
260Obsługa Subversion dla Git.
261
262%package cvs
263Summary: CVS support for Git
264Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Git
265Group: Development/Tools
266Requires: %{name} = %{version}-%{release}
267Requires: cvsps >= 2.1-2
268Requires: rcs
269
270%description cvs
271CVS support for Git.
272
273%description cvs -l pl.UTF-8
274Obsługa CVS dla Git.
275
d82521ea
ER
276%package arch
277Summary: Git tools for importing Arch repositories
278Group: Development/Tools
279Requires: %{name} = %{version}-%{release}
280Requires: tla
281
282%description arch
283Git tools for importing Arch repositories.
284
285%package email
286Summary: Git tools for sending email
287Group: Development/Tools
288Requires: %{name} = %{version}-%{release}
289
290%description email
291Git tools for sending email.
292
f2c1983d
AG
293%package -n bash-completion-git
294Summary: bash-completion for git
2712fe7b 295Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 296Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
297Requires: bash-completion
298
299%description -n bash-completion-git
300This package provides bash-completion for git.
301
302%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 303Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 304
3dc01deb 305%package -n perl-Git
5d7220ad 306Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 307Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 308Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 309Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 310
3dc01deb 311%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
312This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
313version control system. The modules have an easy and well-tested way
314to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
315provide specialized methods for doing easily operations which are not
316totally trivial to do over the generic command interface.
317
ea061c99
JR
318%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
319Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
320wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
321dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
322specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
323wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 324
778b89a7
AM
325%package -n python-Git
326Summary: Python interface to the Git version control system
327Summary(pl.UTF-8): Pythonowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
328Group: Development/Languages/Python
329
330%description -n python-Git
331This module provides Python scripts easy way to interface the Git
332version control system.
333
334%description -n python-Git -l pl.UTF-8
335Ten moduł umożliwia skryptom Pythonowym współpracę z systemem kontroli
336wersji Git.
337
f2c1983d
AG
338%package -n vim-syntax-gitcommit
339Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 340Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
341Group: Applications/Editors/Vim
342# for _vimdatadir existence
34bbdd69 343Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
344
345%description -n vim-syntax-gitcommit
346This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
347
348%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 349Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 350
51c3b977 351%prep
bf83806a 352%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 353%patch0 -p1
a1036d06 354
355%build
11856720
AM
356%{__aclocal}
357%{__autoconf}
358%configure \
359 --with-openssl
51c3b977 360
7cfee1ba
KK
361echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
362
b69112f7 363%{__make} \
be2ccf99
AG
364 INSTALLDIRS=vendor \
365 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
366 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
367 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
368 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
369 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png"
27b79a12 370
612c06d1
ER
371# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
372%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 373
db032591
AM
374%if %{with tests}
375%if %{without tests_cvs}
aa2c9330 376rm t/t*cvs*.sh || :
db032591
AM
377%endif
378%{__make} test
379%endif
6c0d6e05 380
51c3b977 381%install
382rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 383install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 384install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 385install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 386
51c3b977 387%{__make} install \
d778c02c 388 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 389 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
390
08cc92d7 391%if %{with doc}
7fdeb28c 392%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 393 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 394%endif
7fdeb28c 395
1f25da6d 396# header files and lib
44ee5525 397cp -a *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 398cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
44ee5525
ER
399cp -a xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
400cp -a libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
401cp -a xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 402
f2c1983d 403# bash completion
d82521ea
ER
404install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
405cp -a contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
f2c1983d
AG
406
407# vim syntax
d82521ea
ER
408install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
409cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
410autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
411autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
412autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
413autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
414 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
415 \ setf gitsendemail |
416 \ endif
417autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
418 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
419 \ setf git |
420 \ endif
421EOF
f2c1983d 422
be2ccf99 423# gitweb
d82521ea
ER
424install -p gitweb/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{cgibindir}
425cp -a gitweb/*.css gitweb/*.png $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}
426cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
427cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
428cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
be2ccf99 429
e1c8d79f 430# gitview
d82521ea 431install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 432
b11ada2c 433# git-daemon related files
d82521ea
ER
434cp -a %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
435cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
436install -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 437
bf7a9a54 438# paths cleanup
2c0376c9 439sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
440sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
441
4e9fd7a9
ER
442# hardlink
443ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
444ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
445ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
446ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
447
be2ccf99 448# remove unneeded files
d82521ea
ER
449rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
450rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 451%py_postclean
27b79a12 452
51c3b977 453%clean
454rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
455
b11ada2c
AG
456%post daemon-inetd
457%service -q rc-inetd reload
458
459%postun daemon-inetd
460if [ "$1" = "0" ]; then
461 %service -q rc-inetd reload
462fi
463
464%post daemon-standalone
465/sbin/chkconfig --add git-daemon
466%service git-daemon restart "git-daemon"
467
468%preun daemon-standalone
469if [ "$1" = "0" ]; then
470 %service git-daemon stop
471 /sbin/chkconfig --del git-daemon
472fi
473
be2ccf99
AG
474%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
475%webapp_register apache %{webapp}
476
477%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
478%webapp_unregister apache %{webapp}
479
480%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
481%webapp_register httpd %{webapp}
482
483%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
484%webapp_unregister httpd %{webapp}
485
51c3b977 486%files
487%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 488%doc README contrib
a8655d02 489%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
490%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
491%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
492%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
493%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
a8655d02 494
08cc92d7 495%if %{with doc}
0afd37aa 496%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
497%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
498%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 499%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 500%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 501%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 502%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 503%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
504%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
505%{_mandir}/man7/gitcli.7*
506%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
507%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
508%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
509%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
510%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 511%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 512%endif
a8655d02 513
bf6fa63c
AM
514%dir %{_libdir}/%{name}
515%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 516%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
a8655d02 517
bf6fa63c 518%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 519%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 520%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 521%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
d82521ea 522%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 523
6c4f9a5b 524%{_datadir}/%{name}
a8655d02 525
5db07614 526%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 527
a8655d02
ER
528%if %{with doc}
529%files doc
778b89a7 530%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
531%doc Documentation/RelNotes*
532%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
533%endif
534
b11ada2c
AG
535%files daemon-inetd
536%defattr(644,root,root,755)
537%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
538
539%files daemon-standalone
540%defattr(644,root,root,755)
541%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
542%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
543
e3cefa79 544%files devel
3ff86e9e 545%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
546%{_includedir}/git-core
547%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 548%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 549
91396e2e
AG
550%files gitk
551%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 552%if %{with doc}
91396e2e 553%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
554%endif
555%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
556%dir %{_datadir}/gitk
557%dir %{_datadir}/gitk/lib
558%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 559%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 560%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
561%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
562%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 563%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 564%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
95998f97 565%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 566%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 567
be2ccf99
AG
568%files gitweb
569%defattr(644,root,root,755)
570%doc gitweb/{README,INSTALL}
571%dir %{webappdir}
572%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
573%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
574%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
575%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
576%{appdir}
577
e1c8d79f 578%files gitview
579%defattr(644,root,root,755)
580%doc contrib/gitview/gitview.txt
581%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
582
f9871074
AG
583%files gui
584%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 585%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
586%dir %{_datadir}/git-gui
587%dir %{_datadir}/git-gui/lib
588%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
589%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
590%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
591%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
592%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
593%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 594%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
595%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
596%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
597%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
598%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 599%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
600%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
601%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
602%lang(zh_cn) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
603
2c0376c9
AM
604%files svn
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
607%if %{with doc}
608%{_mandir}/man1/git-svn.1*
609%endif
610
611%files cvs
612%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 613%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
614%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
615%if %{with doc}
616%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
617%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
618%endif
619
d82521ea
ER
620%files arch
621%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
622%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
623%if %{with doc}
d82521ea
ER
624%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
625%endif
626
627%files email
628%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
629%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
630%if %{with doc}
d82521ea
ER
631%{_mandir}/man1/*email*.1*
632%endif
633
f2c1983d
AG
634%files -n bash-completion-git
635%defattr(644,root,root,755)
636%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
637
3dc01deb 638%files -n perl-Git
5d7220ad 639%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 640%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 641%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d 642
778b89a7
AM
643%files -n python-Git
644%defattr(644,root,root,755)
645%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
646%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
647%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
648%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
649%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
650
f2c1983d
AG
651%files -n vim-syntax-gitcommit
652%defattr(644,root,root,755)
653%doc contrib/vim/README
d82521ea 654%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*.vim
This page took 0.324368 seconds and 4 git commands to generate.