]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
noarch bash completions
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
f1ced26c 7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
cdeb0400 8
89a476f8 9%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
10Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
11Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 12Name: git-core
5d132744 13Version: 1.9.0
d1d05a7a 14Release: 2
51c3b977 15License: GPL v2
16Group: Development/Tools
5013f7fc 17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
5d132744 18# Source0-md5: e16c14b27c644b8e0dd72bdb5ff77450
be2ccf99 19Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 20Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
642ee6ff 25Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 26Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 27Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 28Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 29Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 30Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 31URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 32BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 33BuildRequires: automake
51c3b977 34BuildRequires: curl-devel
115484e9 35BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 36BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 37BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 38%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 39BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 40BuildRequires: perl-base
db444c11 41BuildRequires: python-devel
89a476f8 42BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 43BuildRequires: rpm-pythonprov
e43aceaa 44BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.673
b64915e8 45BuildRequires: tcl
51c3b977 46BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
47%if %{with doc}
48BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 49BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
50BuildRequires: xmlto
51%endif
2c50f007 52%if %{with tests}
db032591 53%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 54# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 55BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 56BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 57%endif
843d1d47 58%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 59Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 60%endif
3f245fc5 61Requires: coreutils
11856720 62Requires: diffutils
3f245fc5
AM
63Requires: findutils
64Requires: grep
11856720 65Requires: openssh-clients
f266cd28 66Requires: perl-Error
7a437e6a 67Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 68Requires: sed
0d2db069 69Suggests: git-core-bzr
26361b03 70Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
71Suggests: git-core-hg
72Suggests: git-core-p4
26361b03 73Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
74Suggests: less
75Suggests: rsync
a77c0aad 76Obsoletes: python-Git
51c3b977 77BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
78
19936745
AM
79# html docs have links to txt files
80%define _noautocompressdoc *.txt
81
be2ccf99
AG
82%define webapp gitweb
83%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
84%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
85%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
86
51c3b977 87%description
88"git" can mean anything, depending on your mood.
89
d52424f5 90- random three-letter combination that is pronounceable, and not
91 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
92 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
93- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
94 dictionary of slang.
95- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
96 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
97- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 98
c751087d 99This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 100doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
101contents efficiently.
102
ea061c99
JR
103%description -l pl.UTF-8
104"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
105
d52424f5 106- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
107 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
108 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
109- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
110- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
111 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
112 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
113- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
114 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
115
116Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
117Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
118katalogu.
119
a8655d02
ER
120%package doc
121Summary: Documentation for git-core
122Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
123Group: Documentation
124
125%description doc
126Documentation for git-core.
127
128%description doc -l pl.UTF-8
129Dokumentacja do git-core.
130
131%description doc -l fr.UTF-8
132Javadoc pour git-core.
133
b11ada2c
AG
134%package daemon-inetd
135Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 136Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
137Group: Networking/Daemons
138Requires: %{name} = %{version}-%{release}
139Requires: setup >= 2.4.11-1
140Provides: git-core-daemon
141Obsoletes: git-core-daemon
142Obsoletes: git-core-daemon-standalone
143
144%description daemon-inetd
145Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
146repositories. This package provides all necessarry files to run
147git-daemon as an inetd service.
148
149%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
150Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
151udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
152do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
153
154%package daemon-standalone
155Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 156Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
157Group: Networking/Daemons
158Requires: %{name} = %{version}-%{release}
159Provides: git-core-daemon
160Obsoletes: git-core-daemon
161Obsoletes: git-core-daemon-inetd
162
163%description daemon-standalone
164Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
165repositories. This package provides all necessarry files to run
166git-daemon as an standalone service.
167
168%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
169Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
170udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
171do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 172
e3cefa79 173%package devel
8bed7625
JB
174Summary: Git library with header files
175Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 176Group: Development/Libraries
d52424f5 177Requires: zlib-devel
e3cefa79 178
179%description devel
8bed7625 180Git library with header files.
66a7f095 181
ea061c99 182%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 183Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 184
91396e2e
AG
185%package gitk
186Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
187Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
188Group: Development/Tools
189Requires: %{name} = %{version}-%{release}
190Requires: tk
191
192%description gitk
1fcd08a6
JB
193gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
194This includes visualizing the commit graph, showing information
195related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
196
197Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 198Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
199into the main git repository.
200
201%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
202gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
203Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
204związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 205
1fcd08a6 206Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
207repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
208osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 209repozytorium gita.
91396e2e 210
be2ccf99
AG
211%package gitweb
212Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 213Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
214Group: Development/Tools
215Requires: %{name} = %{version}-%{release}
216Requires: webapps
666cda7c 217Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
218Requires: webserver(alias)
219Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 220Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
221
222%description gitweb
223This package provides a web interface for browsing git repositories.
224
225%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 226Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 227
e1c8d79f 228%package gitview
30794a22
JB
229Summary: A GTK+ based repository browser for git
230Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 231Group: Development/Tools
232Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
233Requires: python >= 1:2.4
234Requires: python-pycairo >= 1.0
235Requires: python-pygobject
236Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
237Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 238
239%description gitview
30794a22 240A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 241
242%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 243Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 244
f9871074
AG
245%package gui
246Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
247Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
248Group: Development/Tools
249Requires: %{name} = %{version}-%{release}
250Requires: tk
d4106757 251Requires: xdg-utils
531b434f 252Suggests: meld
f9871074
AG
253
254%description gui
255Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
256includes visualizing the commit graph, showing information related to
257each commit, and the files in the trees of each revision.
258
259Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
260Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
261into the main git repository.
262
263%description gui -l pl.UTF-8
264Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
265to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
266każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
267
268Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
269repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
270osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
271repozytorium gita.
272
e5fa8af5
JB
273%package arch
274Summary: Git tools for importing Arch repositories
275Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
276Group: Development/Tools
277Requires: %{name} = %{version}-%{release}
278Requires: tla
279
280%description arch
281Git tools for importing Arch repositories.
282
283%description arch -l pl.UTF-8
284Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
285
0d2db069
ER
286%package bzr
287Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 288Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
289Group: Development/Tools
290Requires: %{name} = %{version}-%{release}
291Requires: bzr
292
293%description bzr
294Git tools for working with bzr repositories.
295
e5fa8af5
JB
296%description bzr -l pl.UTF-8
297Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
298
299%package cvs
300Summary: CVS support for Git
301Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
302Group: Development/Tools
303Requires: %{name} = %{version}-%{release}
304Requires: cvsps >= 2.1-2
305Requires: rcs
306
307%description cvs
308CVS support for Git.
309
310%description cvs -l pl.UTF-8
311Obsługa CVS dla Gita.
312
0d2db069
ER
313%package hg
314Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 315Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
316Group: Development/Tools
317Requires: %{name} = %{version}-%{release}
318Requires: mercurial >= 1.8
319
320%description hg
321Git tools for working with mercurial repositories.
322
e5fa8af5
JB
323%description hg -l pl.UTF-8
324Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
325
0d2db069
ER
326%package p4
327Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 328Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
329Group: Development/Tools
330Requires: %{name} = %{version}-%{release}
331
332%description p4
333Git tools for working with Perforce depots.
334
e5fa8af5
JB
335%description p4 -l pl.UTF-8
336Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
337
2c0376c9
AM
338%package svn
339Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 340Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
341Group: Development/Tools
342Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 343Requires: perl-Encode
4ea37765 344Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
345
346%description svn
347Subversion support for Git.
348
349%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 350Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 351
d82521ea
ER
352%package email
353Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 354Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
355Group: Development/Tools
356Requires: %{name} = %{version}-%{release}
357
358%description email
359Git tools for sending email.
360
41b5f4b1
JB
361%description email -l pl.UTF-8
362Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
363
f2c1983d
AG
364%package -n bash-completion-git
365Summary: bash-completion for git
2712fe7b 366Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 367Group: Applications/Shells
cdeb0400 368Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 369Requires: bash-completion >= 2.0
c7e1d931
ER
370%if "%{_rpmversion}" >= "5"
371BuildArch: noarch
372%endif
f2c1983d
AG
373
374%description -n bash-completion-git
375This package provides bash-completion for git.
376
377%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 378Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 379
3dc01deb 380%package -n perl-Git
5d7220ad 381Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 382Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 383Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 384Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 385
3dc01deb 386%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
387This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
388version control system. The modules have an easy and well-tested way
389to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
390provide specialized methods for doing easily operations which are not
391totally trivial to do over the generic command interface.
392
ea061c99
JR
393%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
394Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
395wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
396dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
397specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
398wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 399
51c3b977 400%prep
5013f7fc 401%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 402%patch0 -p1
b2c254f3 403%patch1 -p0
d12d8532 404%patch2 -p1
8ce45cec 405%patch3 -p1
c64c444d 406%patch4 -p1
a1036d06 407
408%build
11856720
AM
409%{__aclocal}
410%{__autoconf}
411%configure \
d12d8532 412 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 413 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 414 --with-openssl
51c3b977 415
7cfee1ba
KK
416echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
417
b69112f7 418%{__make} \
be2ccf99
AG
419 INSTALLDIRS=vendor \
420 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
421 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
422 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
423 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
424 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
425 V=1
27b79a12 426
d1d05a7a
ER
427%{__make} -C contrib/subtree
428
83b9a8cd
ER
429%if %{with doc}
430%{__make} -C Documentation \
431 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
432 V=1
433%endif
7fdeb28c 434
db032591
AM
435%if %{with tests}
436%if %{without tests_cvs}
8bed7625 437%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 438%endif
acc7b6c4 439%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 440%endif
6c0d6e05 441
51c3b977 442%install
443rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 444install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 445install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 446install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 447install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
448cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
449[init]
cdeb0400 450 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 451EOF
c751087d 452
51c3b977 453%{__make} install \
d778c02c 454 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 455 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
456
08cc92d7 457%if %{with doc}
7fdeb28c 458%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 459 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 460%endif
7fdeb28c 461
d12d8532
KK
462# copy templates except sample hooks
463cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
464%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
465
1f25da6d 466# header files and lib
cdeb0400 467cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 468cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 469cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
470install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
471cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
472cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
473cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 474cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 475
d1d05a7a
ER
476%{__make} -C contrib/subtree install \
477 libexecdir=%{_libdir}/%{name} \
478 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
479
480%if %{with doc}
481%{__make} -C contrib/subtree install-doc \
482 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
483%endif
484
f2c1983d 485# bash completion
3102984c
ER
486install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
487cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 488
b0d443ea
ER
489# Install git-prompt.sh
490install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
491cp -p contrib/completion/git-prompt.sh $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/contrib/completion
492
0d2db069
ER
493# Install bzr and hg remote helpers from contrib
494install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
495
be2ccf99 496# gitweb
4f98dcd3 497mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 498ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 499cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 500cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 501cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 502cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 503cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 504
e1c8d79f 505# gitview
d82521ea 506install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 507
b11ada2c 508# git-daemon related files
e43aceaa
ER
509cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
510cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
51ce768a 511install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 512
bf7a9a54 513# paths cleanup
2c0376c9 514sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
515sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
516
4e9fd7a9
ER
517# hardlink
518ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
519ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
520ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
521ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
522
be2ccf99 523# remove unneeded files
cdeb0400
ER
524%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
525%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 526%py_postclean
27b79a12 527
815a92b1 528mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
529%find_lang git
530
51c3b977 531%clean
532rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
533
b11ada2c
AG
534%post daemon-inetd
535%service -q rc-inetd reload
536
537%postun daemon-inetd
538if [ "$1" = "0" ]; then
539 %service -q rc-inetd reload
540fi
541
542%post daemon-standalone
543/sbin/chkconfig --add git-daemon
544%service git-daemon restart "git-daemon"
545
546%preun daemon-standalone
547if [ "$1" = "0" ]; then
548 %service git-daemon stop
549 /sbin/chkconfig --del git-daemon
550fi
551
be2ccf99
AG
552%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
553%webapp_register apache %{webapp}
554
555%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
556%webapp_unregister apache %{webapp}
557
814a047c 558%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
559%webapp_register httpd %{webapp}
560
814a047c 561%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
562%webapp_unregister httpd %{webapp}
563
51ce768a
KK
564%triggerin gitweb -- lighttpd
565%webapp_register lighttpd %{webapp}
566
567%triggerun gitweb -- lighttpd
568%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
569
fdf2ed38 570%files -f git.lang
51c3b977 571%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 572%doc README contrib
a8655d02 573%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
574%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
575%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
576%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
577%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 578%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 579
08cc92d7 580%if %{with doc}
0afd37aa 581%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 582%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
583%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
584%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 585%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 586%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 587%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 588%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 589%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 590%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 591%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 592%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
593%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
594%{_mandir}/man7/gitcli.7*
595%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 596%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
597%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
598%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 599%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 600%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
601%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
602%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 603%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 604%endif
a8655d02 605
bf6fa63c
AM
606%dir %{_libdir}/%{name}
607%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 608%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
0d2db069
ER
609%dir %{_libdir}/%{name}/mergetools
610%{_libdir}/%{name}/mergetools/*
a8655d02 611
0d2db069
ER
612%{_datadir}/%{name}
613%{_localstatedir}/lib/git
614
615# subpackages
616%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
617%exclude %{_libdir}/%{name}/*p4*
d82521ea 618%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 619%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
0d2db069 620%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
858c27ef 621%exclude %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
93a30d5e 622%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
0d2db069
ER
623%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
624%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
a7233f01 625%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
0d2db069
ER
626%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
627%exclude %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
e3cefa79 628
a8655d02
ER
629%if %{with doc}
630%files doc
778b89a7 631%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
632%doc Documentation/RelNotes*
633%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
634%endif
635
b11ada2c
AG
636%files daemon-inetd
637%defattr(644,root,root,755)
638%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
639
640%files daemon-standalone
641%defattr(644,root,root,755)
642%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
643%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
644
e3cefa79 645%files devel
3ff86e9e 646%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 647%{_includedir}/%{name}
5db07614 648%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 649%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 650
91396e2e
AG
651%files gitk
652%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 653%if %{with doc}
91396e2e 654%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
655%endif
656%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
657%dir %{_datadir}/gitk
658%dir %{_datadir}/gitk/lib
659%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 660%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
3b243bbe 661%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 662%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
663%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
664%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 665%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 666%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 667%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 668%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 669%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 670
be2ccf99
AG
671%files gitweb
672%defattr(644,root,root,755)
673%doc gitweb/{README,INSTALL}
674%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
675%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
676%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 677%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 678%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 679%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
680%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
681%{appdir}
93a30d5e
KK
682%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
683%if %{with doc}
0c582eb3
AM
684%{_mandir}/man1/gitweb.1*
685%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 686%endif
be2ccf99 687
e1c8d79f 688%files gitview
689%defattr(644,root,root,755)
690%doc contrib/gitview/gitview.txt
691%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
692
f9871074
AG
693%files gui
694%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 695%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
696%dir %{_datadir}/git-gui
697%dir %{_datadir}/git-gui/lib
698%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
699%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
700%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
701%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
702%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 703%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 704%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 705%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
706%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
707%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
708%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
709%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 710%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 711%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
712%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
713%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 714%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 715
e5fa8af5
JB
716%files arch
717%defattr(644,root,root,755)
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
719%if %{with doc}
720%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
721%endif
722
0d2db069
ER
723%files bzr
724%defattr(644,root,root,755)
725%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
726
e5fa8af5
JB
727%files cvs
728%defattr(644,root,root,755)
729%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
730%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
731%if %{with doc}
732%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
733%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
734%endif
735
0d2db069
ER
736%files hg
737%defattr(644,root,root,755)
738%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
739
740%files p4
741%defattr(644,root,root,755)
742%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-p4
743%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
744
2c0376c9
AM
745%files svn
746%defattr(644,root,root,755)
747%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 748%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 749%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 750%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
751%if %{with doc}
752%{_mandir}/man1/git-svn.1*
753%endif
754
d82521ea
ER
755%files email
756%defattr(644,root,root,755)
858c27ef 757%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
d82521ea
ER
758%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
759%if %{with doc}
d82521ea 760%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 761%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
762%endif
763
f2c1983d
AG
764%files -n bash-completion-git
765%defattr(644,root,root,755)
3102984c 766%{bash_compdir}/git
f2c1983d 767
3dc01deb 768%files -n perl-Git
5d7220ad 769%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 770%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
771%dir %{perl_vendorlib}/Git
772%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 773%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 774%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
This page took 0.491823 seconds and 4 git commands to generate.