]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- updated to 1.8.3
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
f1ced26c 7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
cdeb0400 8
89a476f8 9%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
10Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
11Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 12Name: git-core
a0026d6b
KK
13Version: 1.8.3
14Release: 1
51c3b977 15License: GPL v2
16Group: Development/Tools
e2dfdf07 17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
a0026d6b 18# Source0-md5: d91b6099fb6763cf92c696977a247060
be2ccf99 19Source1: %{name}-gitweb.conf
8bb520fe 20Source2: %{name}-gitweb-apache.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
8bb520fe 25Source7: %{name}-gitweb-httpd.conf
6b1e62ae 26Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 27Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 28Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 29Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
e699dd89 30URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 31BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 32BuildRequires: automake
51c3b977 33BuildRequires: curl-devel
115484e9 34BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 35BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 36BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 37%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 38BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 39BuildRequires: perl-base
db444c11 40BuildRequires: python-devel
89a476f8 41BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 42BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 43BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 44BuildRequires: tcl
51c3b977 45BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
46%if %{with doc}
47BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 48BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
49BuildRequires: xmlto
50%endif
2c50f007 51%if %{with tests}
db032591 52%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 53# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 54BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 55BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 56%endif
843d1d47 57%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 58Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 59%endif
3f245fc5 60Requires: coreutils
11856720 61Requires: diffutils
3f245fc5
AM
62Requires: findutils
63Requires: grep
11856720 64Requires: openssh-clients
f266cd28 65Requires: perl-Error
7a437e6a 66Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 67Requires: sed
26361b03
AG
68Suggests: git-core-cvs
69Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
70Suggests: less
71Suggests: rsync
51c3b977 72BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
73
19936745
AM
74# html docs have links to txt files
75%define _noautocompressdoc *.txt
76
be2ccf99
AG
77%define webapp gitweb
78%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
79%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
80%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
81
51c3b977 82%description
83"git" can mean anything, depending on your mood.
84
d52424f5 85- random three-letter combination that is pronounceable, and not
86 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
87 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
88- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
89 dictionary of slang.
90- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
91 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
92- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 93
c751087d 94This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 95doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
96contents efficiently.
97
ea061c99
JR
98%description -l pl.UTF-8
99"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
100
d52424f5 101- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
102 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
103 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
104- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
105- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
106 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
107 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
108- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
109 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
110
111Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
112Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
113katalogu.
114
a8655d02
ER
115%package doc
116Summary: Documentation for git-core
117Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
118Group: Documentation
119
120%description doc
121Documentation for git-core.
122
123%description doc -l pl.UTF-8
124Dokumentacja do git-core.
125
126%description doc -l fr.UTF-8
127Javadoc pour git-core.
128
b11ada2c
AG
129%package daemon-inetd
130Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 131Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
132Group: Networking/Daemons
133Requires: %{name} = %{version}-%{release}
134Requires: setup >= 2.4.11-1
135Provides: git-core-daemon
136Obsoletes: git-core-daemon
137Obsoletes: git-core-daemon-standalone
138
139%description daemon-inetd
140Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
141repositories. This package provides all necessarry files to run
142git-daemon as an inetd service.
143
144%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
145Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
146udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
147do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
148
149%package daemon-standalone
150Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 151Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
152Group: Networking/Daemons
153Requires: %{name} = %{version}-%{release}
154Provides: git-core-daemon
155Obsoletes: git-core-daemon
156Obsoletes: git-core-daemon-inetd
157
158%description daemon-standalone
159Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
160repositories. This package provides all necessarry files to run
161git-daemon as an standalone service.
162
163%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
164Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
165udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
166do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 167
e3cefa79 168%package devel
8bed7625
JB
169Summary: Git library with header files
170Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 171Group: Development/Libraries
d52424f5 172Requires: zlib-devel
e3cefa79 173
174%description devel
8bed7625 175Git library with header files.
66a7f095 176
ea061c99 177%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 178Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 179
91396e2e
AG
180%package gitk
181Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
182Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
183Group: Development/Tools
184Requires: %{name} = %{version}-%{release}
185Requires: tk
186
187%description gitk
1fcd08a6
JB
188gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
189This includes visualizing the commit graph, showing information
190related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
191
192Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 193Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
194into the main git repository.
195
196%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
197gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
198Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
199związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 200
1fcd08a6 201Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
202repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
203osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 204repozytorium gita.
91396e2e 205
be2ccf99
AG
206%package gitweb
207Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 208Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
209Group: Development/Tools
210Requires: %{name} = %{version}-%{release}
211Requires: webapps
51ce768a
KK
212Requires: webserver(alias)
213Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 214Suggests: webserver(setenv)
8bb520fe 215Conflicts: apache-base < 2.4.0-1
be2ccf99
AG
216
217%description gitweb
218This package provides a web interface for browsing git repositories.
219
220%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 221Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 222
e1c8d79f 223%package gitview
30794a22
JB
224Summary: A GTK+ based repository browser for git
225Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 226Group: Development/Tools
227Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
228Requires: python >= 1:2.4
229Requires: python-pycairo >= 1.0
230Requires: python-pygobject
231Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
232Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 233
234%description gitview
30794a22 235A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 236
237%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 238Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 239
f9871074
AG
240%package gui
241Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
242Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
243Group: Development/Tools
244Requires: %{name} = %{version}-%{release}
245Requires: tk
d4106757 246Requires: xdg-utils
531b434f 247Suggests: meld
f9871074
AG
248
249%description gui
250Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
251includes visualizing the commit graph, showing information related to
252each commit, and the files in the trees of each revision.
253
254Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
255Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
256into the main git repository.
257
258%description gui -l pl.UTF-8
259Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
260to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
261każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
262
263Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
264repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
265osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
266repozytorium gita.
267
2c0376c9
AM
268%package svn
269Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 270Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
271Group: Development/Tools
272Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 273Requires: perl-Encode
4ea37765 274Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
275
276%description svn
277Subversion support for Git.
278
279%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 280Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
281
282%package cvs
283Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 284Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
285Group: Development/Tools
286Requires: %{name} = %{version}-%{release}
287Requires: cvsps >= 2.1-2
288Requires: rcs
289
290%description cvs
291CVS support for Git.
292
293%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 294Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 295
d82521ea
ER
296%package arch
297Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 298Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
299Group: Development/Tools
300Requires: %{name} = %{version}-%{release}
301Requires: tla
302
303%description arch
304Git tools for importing Arch repositories.
305
41b5f4b1
JB
306%description arch -l pl.UTF-8
307Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
308
d82521ea
ER
309%package email
310Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 311Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
312Group: Development/Tools
313Requires: %{name} = %{version}-%{release}
314
315%description email
316Git tools for sending email.
317
41b5f4b1
JB
318%description email -l pl.UTF-8
319Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
320
f2c1983d
AG
321%package -n bash-completion-git
322Summary: bash-completion for git
2712fe7b 323Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 324Group: Applications/Shells
cdeb0400 325Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d
AG
326Requires: bash-completion
327
328%description -n bash-completion-git
329This package provides bash-completion for git.
330
331%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 332Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 333
3dc01deb 334%package -n perl-Git
5d7220ad 335Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 336Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 337Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 338Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 339
3dc01deb 340%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
341This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
342version control system. The modules have an easy and well-tested way
343to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
344provide specialized methods for doing easily operations which are not
345totally trivial to do over the generic command interface.
346
ea061c99
JR
347%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
348Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
349wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
350dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
351specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
352wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 353
778b89a7 354%package -n python-Git
3a76b879
JB
355Summary: Python Git remote helpers for non-git repositories
356Summary(pl.UTF-8): Pythonowe zdalne moduły pomocnicze dla repozytoriów niegitowych
778b89a7 357Group: Development/Languages/Python
cdeb0400 358Requires: %{name} = %{version}-%{release}
778b89a7
AM
359
360%description -n python-Git
3a76b879
JB
361This package contains Python git_repote_helpers package - Git remote
362helpers for non-git repositories.
778b89a7
AM
363
364%description -n python-Git -l pl.UTF-8
3a76b879
JB
365Ten pakiet zawiera pakiet Pythona git_remote_helpers - zdalne moduły
366pomocnicze Gita dla repozytoriów niegitowych.
778b89a7 367
f2c1983d
AG
368%package -n vim-syntax-gitcommit
369Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 370Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d 371Group: Applications/Editors/Vim
cdeb0400 372Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d 373# for _vimdatadir existence
34bbdd69 374Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
375
376%description -n vim-syntax-gitcommit
377This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
378
379%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 380Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 381
51c3b977 382%prep
e2dfdf07 383%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 384%patch0 -p1
b2c254f3 385%patch1 -p0
d12d8532 386%patch2 -p1
8ce45cec 387%patch3 -p1
a1036d06 388
389%build
11856720
AM
390%{__aclocal}
391%{__autoconf}
392%configure \
d12d8532 393 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 394 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 395 --with-openssl
51c3b977 396
7cfee1ba
KK
397echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
398
b69112f7 399%{__make} \
be2ccf99
AG
400 INSTALLDIRS=vendor \
401 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
402 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
403 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
404 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
405 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
406 V=1
27b79a12 407
83b9a8cd
ER
408%if %{with doc}
409%{__make} -C Documentation \
410 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
411 V=1
412%endif
7fdeb28c 413
db032591
AM
414%if %{with tests}
415%if %{without tests_cvs}
8bed7625 416%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 417%endif
acc7b6c4 418%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 419%endif
6c0d6e05 420
51c3b977 421%install
422rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 423install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 424install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 425install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 426install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
427cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
428[init]
cdeb0400 429 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 430EOF
c751087d 431
51c3b977 432%{__make} install \
d778c02c 433 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 434 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
435
08cc92d7 436%if %{with doc}
7fdeb28c 437%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 438 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 439%endif
7fdeb28c 440
d12d8532
KK
441# copy templates except sample hooks
442cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
443%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
444
1f25da6d 445# header files and lib
cdeb0400 446cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 447cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400
ER
448cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
449cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
450cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 451
f2c1983d 452# bash completion
cdeb0400
ER
453install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
454cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
f2c1983d
AG
455
456# vim syntax
d82521ea
ER
457install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
458cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
459autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
460autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
461autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
462autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
463 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
464 \ setf gitsendemail |
465 \ endif
466autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
467 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
468 \ setf git |
469 \ endif
470EOF
f2c1983d 471
be2ccf99 472# gitweb
4f98dcd3 473mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 474ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400
ER
475cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
476cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
8bb520fe 477cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 478cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 479
e1c8d79f 480# gitview
d82521ea 481install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 482
b11ada2c 483# git-daemon related files
51ce768a
KK
484cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
485cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
486install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 487
bf7a9a54 488# paths cleanup
2c0376c9 489sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
490sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
491
4e9fd7a9
ER
492# hardlink
493ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
494ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
495ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
496ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
497
be2ccf99 498# remove unneeded files
cdeb0400
ER
499%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
500%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 501%py_postclean
27b79a12 502
815a92b1 503mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
504%find_lang git
505
51c3b977 506%clean
507rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
508
b11ada2c
AG
509%post daemon-inetd
510%service -q rc-inetd reload
511
512%postun daemon-inetd
513if [ "$1" = "0" ]; then
514 %service -q rc-inetd reload
515fi
516
517%post daemon-standalone
518/sbin/chkconfig --add git-daemon
519%service git-daemon restart "git-daemon"
520
521%preun daemon-standalone
522if [ "$1" = "0" ]; then
523 %service git-daemon stop
524 /sbin/chkconfig --del git-daemon
525fi
526
be2ccf99
AG
527%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
528%webapp_register apache %{webapp}
529
530%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
531%webapp_unregister apache %{webapp}
532
8bb520fe 533%triggerin gitweb -- apache-base
be2ccf99
AG
534%webapp_register httpd %{webapp}
535
8bb520fe 536%triggerun gitweb -- apache-base
be2ccf99
AG
537%webapp_unregister httpd %{webapp}
538
51ce768a
KK
539%triggerin gitweb -- lighttpd
540%webapp_register lighttpd %{webapp}
541
542%triggerun gitweb -- lighttpd
543%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
544
fdf2ed38 545%files -f git.lang
51c3b977 546%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 547%doc README contrib
a8655d02 548%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
549%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
550%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
551%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
552%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 553%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 554
08cc92d7 555%if %{with doc}
0afd37aa 556%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 557%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
558%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
559%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
dbde9893 560%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
bcfb7ec3 561%exclude %{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
a48d28b8 562%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 563%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 564%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 565%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 566%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
567%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
568%{_mandir}/man7/gitcli.7*
569%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 570%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
571%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
572%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 573%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 574%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
575%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
576%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 577%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 578%endif
a8655d02 579
bf6fa63c
AM
580%dir %{_libdir}/%{name}
581%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 582%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
60b58680 583%{_libdir}/%{name}/mergetools
a8655d02 584
bf6fa63c 585%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 586%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 587%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 588%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
93a30d5e 589%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
a7233f01
AM
590%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testpy
591%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
d82521ea 592%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 593
6c4f9a5b 594%{_datadir}/%{name}
a8655d02 595
5db07614 596%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 597
a8655d02
ER
598%if %{with doc}
599%files doc
778b89a7 600%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
601%doc Documentation/RelNotes*
602%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
603%endif
604
b11ada2c
AG
605%files daemon-inetd
606%defattr(644,root,root,755)
607%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
608
609%files daemon-standalone
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
612%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
613
e3cefa79 614%files devel
3ff86e9e 615%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 616%{_includedir}/%{name}
5db07614 617%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 618%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 619
91396e2e
AG
620%files gitk
621%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 622%if %{with doc}
91396e2e 623%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
624%endif
625%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
626%dir %{_datadir}/gitk
627%dir %{_datadir}/gitk/lib
628%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 629%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 630%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
631%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
632%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 633%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 634%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 635%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 636%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 637%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 638
be2ccf99
AG
639%files gitweb
640%defattr(644,root,root,755)
641%doc gitweb/{README,INSTALL}
642%dir %{webappdir}
643%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
644%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
645%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 646%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
647%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
648%{appdir}
93a30d5e
KK
649%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
650%if %{with doc}
0c582eb3
AM
651%{_mandir}/man1/gitweb.1*
652%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 653%endif
be2ccf99 654
e1c8d79f 655%files gitview
656%defattr(644,root,root,755)
657%doc contrib/gitview/gitview.txt
658%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
659
f9871074
AG
660%files gui
661%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 662%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
663%dir %{_datadir}/git-gui
664%dir %{_datadir}/git-gui/lib
665%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
666%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
667%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
668%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
669%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
670%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 671%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
672%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
673%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
674%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
675%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 676%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 677%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
678%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
679%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 680%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 681
2c0376c9
AM
682%files svn
683%defattr(644,root,root,755)
684%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 685%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 686%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 687%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
688%if %{with doc}
689%{_mandir}/man1/git-svn.1*
690%endif
691
692%files cvs
693%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 694%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
695%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
696%if %{with doc}
697%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
698%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
699%endif
700
d82521ea
ER
701%files arch
702%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
703%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
704%if %{with doc}
d82521ea
ER
705%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
706%endif
707
708%files email
709%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
710%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
711%if %{with doc}
d82521ea
ER
712%{_mandir}/man1/*email*.1*
713%endif
714
f2c1983d
AG
715%files -n bash-completion-git
716%defattr(644,root,root,755)
7baeed33 717/etc/bash_completion.d/git-completion.bash
f2c1983d 718
3dc01deb 719%files -n perl-Git
5d7220ad 720%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 721%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
722%dir %{perl_vendorlib}/Git
723%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 724%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 725%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
f2c1983d 726
778b89a7
AM
727%files -n python-Git
728%defattr(644,root,root,755)
a7233f01 729%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testpy
778b89a7
AM
730%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
731%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
732%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
733%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
734%if "%{py_ver}" > "2.4"
735%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
736%endif
24b69c0a 737%if %{with doc}
bcfb7ec3 738%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
24b69c0a 739%endif
778b89a7 740
f2c1983d
AG
741%files -n vim-syntax-gitcommit
742%defattr(644,root,root,755)
743%doc contrib/vim/README
7baeed33 744%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim
This page took 0.246899 seconds and 4 git commands to generate.