]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
updated to 1.8.5.3
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
f1ced26c 7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
cdeb0400 8
89a476f8 9%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
10Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
11Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 12Name: git-core
5b152f39 13Version: 1.8.5.3
5013f7fc 14Release: 1
51c3b977 15License: GPL v2
16Group: Development/Tools
5013f7fc 17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
5b152f39 18# Source0-md5: 57b966065882f83ef5879620a1e329ca
be2ccf99 19Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 20Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
6b1e62ae 25Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 26Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 27Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 28Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 29Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 30URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 31BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 32BuildRequires: automake
51c3b977 33BuildRequires: curl-devel
115484e9 34BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 35BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 36BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 37%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 38BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 39BuildRequires: perl-base
db444c11 40BuildRequires: python-devel
89a476f8 41BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 42BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 43BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 44BuildRequires: tcl
51c3b977 45BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
46%if %{with doc}
47BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 48BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
49BuildRequires: xmlto
50%endif
2c50f007 51%if %{with tests}
db032591 52%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 53# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 54BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 55BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 56%endif
843d1d47 57%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 58Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 59%endif
3f245fc5 60Requires: coreutils
11856720 61Requires: diffutils
3f245fc5
AM
62Requires: findutils
63Requires: grep
11856720 64Requires: openssh-clients
f266cd28 65Requires: perl-Error
7a437e6a 66Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 67Requires: sed
26361b03
AG
68Suggests: git-core-cvs
69Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
70Suggests: less
71Suggests: rsync
a77c0aad 72Obsoletes: python-Git
51c3b977 73BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
74
19936745
AM
75# html docs have links to txt files
76%define _noautocompressdoc *.txt
77
be2ccf99
AG
78%define webapp gitweb
79%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
80%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
81%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
1db8400f 82%define bash_compdir %{_datadir}/bash-completion/completions
be2ccf99 83
51c3b977 84%description
85"git" can mean anything, depending on your mood.
86
d52424f5 87- random three-letter combination that is pronounceable, and not
88 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
89 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
90- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
91 dictionary of slang.
92- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
93 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
94- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 95
c751087d 96This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 97doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
98contents efficiently.
99
ea061c99
JR
100%description -l pl.UTF-8
101"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
102
d52424f5 103- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
104 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
105 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
106- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
107- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
108 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
109 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
110- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
111 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
112
113Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
114Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
115katalogu.
116
a8655d02
ER
117%package doc
118Summary: Documentation for git-core
119Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
120Group: Documentation
121
122%description doc
123Documentation for git-core.
124
125%description doc -l pl.UTF-8
126Dokumentacja do git-core.
127
128%description doc -l fr.UTF-8
129Javadoc pour git-core.
130
b11ada2c
AG
131%package daemon-inetd
132Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 133Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
134Group: Networking/Daemons
135Requires: %{name} = %{version}-%{release}
136Requires: setup >= 2.4.11-1
137Provides: git-core-daemon
138Obsoletes: git-core-daemon
139Obsoletes: git-core-daemon-standalone
140
141%description daemon-inetd
142Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
143repositories. This package provides all necessarry files to run
144git-daemon as an inetd service.
145
146%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
147Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
148udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
149do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
150
151%package daemon-standalone
152Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 153Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
154Group: Networking/Daemons
155Requires: %{name} = %{version}-%{release}
156Provides: git-core-daemon
157Obsoletes: git-core-daemon
158Obsoletes: git-core-daemon-inetd
159
160%description daemon-standalone
161Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
162repositories. This package provides all necessarry files to run
163git-daemon as an standalone service.
164
165%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
166Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
167udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
168do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 169
e3cefa79 170%package devel
8bed7625
JB
171Summary: Git library with header files
172Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 173Group: Development/Libraries
d52424f5 174Requires: zlib-devel
e3cefa79 175
176%description devel
8bed7625 177Git library with header files.
66a7f095 178
ea061c99 179%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 180Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 181
91396e2e
AG
182%package gitk
183Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
184Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
185Group: Development/Tools
186Requires: %{name} = %{version}-%{release}
187Requires: tk
188
189%description gitk
1fcd08a6
JB
190gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
191This includes visualizing the commit graph, showing information
192related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
193
194Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 195Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
196into the main git repository.
197
198%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
199gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
200Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
201związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 202
1fcd08a6 203Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
204repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
205osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 206repozytorium gita.
91396e2e 207
be2ccf99
AG
208%package gitweb
209Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 210Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
211Group: Development/Tools
212Requires: %{name} = %{version}-%{release}
213Requires: webapps
666cda7c 214Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
215Requires: webserver(alias)
216Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 217Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
218
219%description gitweb
220This package provides a web interface for browsing git repositories.
221
222%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 223Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 224
e1c8d79f 225%package gitview
30794a22
JB
226Summary: A GTK+ based repository browser for git
227Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 228Group: Development/Tools
229Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
230Requires: python >= 1:2.4
231Requires: python-pycairo >= 1.0
232Requires: python-pygobject
233Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
234Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 235
236%description gitview
30794a22 237A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 238
239%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 240Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 241
f9871074
AG
242%package gui
243Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
244Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
245Group: Development/Tools
246Requires: %{name} = %{version}-%{release}
247Requires: tk
d4106757 248Requires: xdg-utils
531b434f 249Suggests: meld
f9871074
AG
250
251%description gui
252Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
253includes visualizing the commit graph, showing information related to
254each commit, and the files in the trees of each revision.
255
256Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
257Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
258into the main git repository.
259
260%description gui -l pl.UTF-8
261Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
262to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
263każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
264
265Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
266repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
267osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
268repozytorium gita.
269
2c0376c9
AM
270%package svn
271Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 272Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
273Group: Development/Tools
274Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 275Requires: perl-Encode
4ea37765 276Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
277
278%description svn
279Subversion support for Git.
280
281%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 282Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
283
284%package cvs
285Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 286Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
287Group: Development/Tools
288Requires: %{name} = %{version}-%{release}
289Requires: cvsps >= 2.1-2
290Requires: rcs
291
292%description cvs
293CVS support for Git.
294
295%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 296Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 297
d82521ea
ER
298%package arch
299Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 300Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
301Group: Development/Tools
302Requires: %{name} = %{version}-%{release}
303Requires: tla
304
305%description arch
306Git tools for importing Arch repositories.
307
41b5f4b1
JB
308%description arch -l pl.UTF-8
309Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
310
d82521ea
ER
311%package email
312Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 313Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
314Group: Development/Tools
315Requires: %{name} = %{version}-%{release}
316
317%description email
318Git tools for sending email.
319
41b5f4b1
JB
320%description email -l pl.UTF-8
321Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
322
f2c1983d
AG
323%package -n bash-completion-git
324Summary: bash-completion for git
2712fe7b 325Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 326Group: Applications/Shells
cdeb0400 327Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 328Requires: bash-completion >= 2.0
f2c1983d
AG
329
330%description -n bash-completion-git
331This package provides bash-completion for git.
332
333%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 334Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 335
3dc01deb 336%package -n perl-Git
5d7220ad 337Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 338Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 339Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 340Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 341
3dc01deb 342%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
343This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
344version control system. The modules have an easy and well-tested way
345to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
346provide specialized methods for doing easily operations which are not
347totally trivial to do over the generic command interface.
348
ea061c99
JR
349%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
350Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
351wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
352dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
353specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
354wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 355
f2c1983d
AG
356%package -n vim-syntax-gitcommit
357Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 358Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d 359Group: Applications/Editors/Vim
cdeb0400 360Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d 361# for _vimdatadir existence
34bbdd69 362Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
363
364%description -n vim-syntax-gitcommit
365This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
366
367%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 368Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 369
51c3b977 370%prep
5013f7fc 371%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 372%patch0 -p1
b2c254f3 373%patch1 -p0
d12d8532 374%patch2 -p1
8ce45cec 375%patch3 -p1
c64c444d 376%patch4 -p1
a1036d06 377
378%build
11856720
AM
379%{__aclocal}
380%{__autoconf}
381%configure \
d12d8532 382 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 383 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 384 --with-openssl
51c3b977 385
7cfee1ba
KK
386echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
387
b69112f7 388%{__make} \
be2ccf99
AG
389 INSTALLDIRS=vendor \
390 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
391 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
392 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
393 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
394 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
395 V=1
27b79a12 396
83b9a8cd
ER
397%if %{with doc}
398%{__make} -C Documentation \
399 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
400 V=1
401%endif
7fdeb28c 402
db032591
AM
403%if %{with tests}
404%if %{without tests_cvs}
8bed7625 405%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 406%endif
acc7b6c4 407%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 408%endif
6c0d6e05 409
51c3b977 410%install
411rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 412install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 413install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 414install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 415install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
416cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
417[init]
cdeb0400 418 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 419EOF
c751087d 420
51c3b977 421%{__make} install \
d778c02c 422 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 423 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
424
08cc92d7 425%if %{with doc}
7fdeb28c 426%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 427 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 428%endif
7fdeb28c 429
d12d8532
KK
430# copy templates except sample hooks
431cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
432%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
433
1f25da6d 434# header files and lib
cdeb0400 435cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 436cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 437cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
438install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
439cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
440cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
441cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 442cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 443
f2c1983d 444# bash completion
3102984c
ER
445install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
446cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d
AG
447
448# vim syntax
d82521ea
ER
449install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
450cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
451autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
452autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
453autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
454autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
455 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
456 \ setf gitsendemail |
457 \ endif
458autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
459 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
460 \ setf git |
461 \ endif
462EOF
f2c1983d 463
be2ccf99 464# gitweb
4f98dcd3 465mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 466ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400
ER
467cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
468cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 469cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 470cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 471
e1c8d79f 472# gitview
d82521ea 473install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 474
b11ada2c 475# git-daemon related files
51ce768a
KK
476cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
477cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
478install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 479
bf7a9a54 480# paths cleanup
2c0376c9 481sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
482sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
483
4e9fd7a9
ER
484# hardlink
485ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
486ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
487ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
488ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
489
be2ccf99 490# remove unneeded files
cdeb0400
ER
491%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
492%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 493%py_postclean
27b79a12 494
815a92b1 495mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
496%find_lang git
497
51c3b977 498%clean
499rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
500
b11ada2c
AG
501%post daemon-inetd
502%service -q rc-inetd reload
503
504%postun daemon-inetd
505if [ "$1" = "0" ]; then
506 %service -q rc-inetd reload
507fi
508
509%post daemon-standalone
510/sbin/chkconfig --add git-daemon
511%service git-daemon restart "git-daemon"
512
513%preun daemon-standalone
514if [ "$1" = "0" ]; then
515 %service git-daemon stop
516 /sbin/chkconfig --del git-daemon
517fi
518
be2ccf99
AG
519%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
520%webapp_register apache %{webapp}
521
522%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
523%webapp_unregister apache %{webapp}
524
814a047c 525%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
526%webapp_register httpd %{webapp}
527
814a047c 528%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
529%webapp_unregister httpd %{webapp}
530
51ce768a
KK
531%triggerin gitweb -- lighttpd
532%webapp_register lighttpd %{webapp}
533
534%triggerun gitweb -- lighttpd
535%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
536
fdf2ed38 537%files -f git.lang
51c3b977 538%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 539%doc README contrib
a8655d02 540%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
541%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
542%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
543%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
544%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 545%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 546
08cc92d7 547%if %{with doc}
0afd37aa 548%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 549%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
550%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
551%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 552%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 553%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 554%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 555%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 556%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 557%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 558%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 559%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
560%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
561%{_mandir}/man7/gitcli.7*
562%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 563%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
564%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
565%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 566%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 567%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
568%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
569%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 570%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 571%endif
a8655d02 572
bf6fa63c
AM
573%dir %{_libdir}/%{name}
574%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 575%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
60b58680 576%{_libdir}/%{name}/mergetools
a8655d02 577
bf6fa63c 578%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 579%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 580%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 581%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
858c27ef 582%exclude %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
93a30d5e 583%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
a7233f01 584%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
d82521ea 585%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 586
6c4f9a5b 587%{_datadir}/%{name}
a8655d02 588
5db07614 589%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 590
a8655d02
ER
591%if %{with doc}
592%files doc
778b89a7 593%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
594%doc Documentation/RelNotes*
595%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
596%endif
597
b11ada2c
AG
598%files daemon-inetd
599%defattr(644,root,root,755)
600%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
601
602%files daemon-standalone
603%defattr(644,root,root,755)
604%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
605%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
606
e3cefa79 607%files devel
3ff86e9e 608%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 609%{_includedir}/%{name}
5db07614 610%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 611%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 612
91396e2e
AG
613%files gitk
614%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 615%if %{with doc}
91396e2e 616%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
617%endif
618%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
619%dir %{_datadir}/gitk
620%dir %{_datadir}/gitk/lib
621%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 622%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 623%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
624%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
625%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 626%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 627%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 628%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 629%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 630%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 631
be2ccf99
AG
632%files gitweb
633%defattr(644,root,root,755)
634%doc gitweb/{README,INSTALL}
635%dir %{webappdir}
636%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
637%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
638%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 639%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
640%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
641%{appdir}
93a30d5e
KK
642%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
643%if %{with doc}
0c582eb3
AM
644%{_mandir}/man1/gitweb.1*
645%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 646%endif
be2ccf99 647
e1c8d79f 648%files gitview
649%defattr(644,root,root,755)
650%doc contrib/gitview/gitview.txt
651%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
652
f9871074
AG
653%files gui
654%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 655%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
656%dir %{_datadir}/git-gui
657%dir %{_datadir}/git-gui/lib
658%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
659%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
660%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
661%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
662%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
663%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 664%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
665%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
666%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
667%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
668%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 669%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 670%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
671%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
672%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 673%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 674
2c0376c9
AM
675%files svn
676%defattr(644,root,root,755)
677%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 678%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 679%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 680%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
681%if %{with doc}
682%{_mandir}/man1/git-svn.1*
683%endif
684
685%files cvs
686%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 687%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
688%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
689%if %{with doc}
690%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
691%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
692%endif
693
d82521ea
ER
694%files arch
695%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
696%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
697%if %{with doc}
d82521ea
ER
698%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
699%endif
700
701%files email
702%defattr(644,root,root,755)
858c27ef 703%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
d82521ea
ER
704%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
705%if %{with doc}
d82521ea 706%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 707%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
708%endif
709
f2c1983d
AG
710%files -n bash-completion-git
711%defattr(644,root,root,755)
3102984c 712%{bash_compdir}/git
f2c1983d 713
3dc01deb 714%files -n perl-Git
5d7220ad 715%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 716%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
717%dir %{perl_vendorlib}/Git
718%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 719%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 720%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
f2c1983d
AG
721
722%files -n vim-syntax-gitcommit
723%defattr(644,root,root,755)
724%doc contrib/vim/README
7baeed33 725%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim
This page took 0.287407 seconds and 4 git commands to generate.