]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.9.0
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
f1ced26c 7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
cdeb0400 8
89a476f8 9%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
10Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
11Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 12Name: git-core
5d132744 13Version: 1.9.0
5310967b 14Release: 1
51c3b977 15License: GPL v2
16Group: Development/Tools
5013f7fc 17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
5d132744 18# Source0-md5: e16c14b27c644b8e0dd72bdb5ff77450
be2ccf99 19Source1: %{name}-gitweb.conf
814a047c 20Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
642ee6ff 25Source7: gitolite.pl
6b1e62ae 26Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 27Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 28Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 29Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
b11f61e5 30Patch4: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 31URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 32BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 33BuildRequires: automake
51c3b977 34BuildRequires: curl-devel
115484e9 35BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 36BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 37BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 38%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 39BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 40BuildRequires: perl-base
db444c11 41BuildRequires: python-devel
89a476f8 42BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 43BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 44BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 45BuildRequires: tcl
51c3b977 46BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
47%if %{with doc}
48BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 49BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
50BuildRequires: xmlto
51%endif
2c50f007 52%if %{with tests}
db032591 53%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 54# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 55BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 56BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 57%endif
843d1d47 58%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 59Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 60%endif
3f245fc5 61Requires: coreutils
11856720 62Requires: diffutils
3f245fc5
AM
63Requires: findutils
64Requires: grep
11856720 65Requires: openssh-clients
f266cd28 66Requires: perl-Error
7a437e6a 67Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 68Requires: sed
0d2db069 69Suggests: git-core-bzr
26361b03 70Suggests: git-core-cvs
0d2db069
ER
71Suggests: git-core-hg
72Suggests: git-core-p4
26361b03 73Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
74Suggests: less
75Suggests: rsync
a77c0aad 76Obsoletes: python-Git
51c3b977 77BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
78
19936745
AM
79# html docs have links to txt files
80%define _noautocompressdoc *.txt
81
be2ccf99
AG
82%define webapp gitweb
83%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
84%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
85%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
1db8400f 86%define bash_compdir %{_datadir}/bash-completion/completions
be2ccf99 87
51c3b977 88%description
89"git" can mean anything, depending on your mood.
90
d52424f5 91- random three-letter combination that is pronounceable, and not
92 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
93 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
94- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
95 dictionary of slang.
96- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
97 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
98- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 99
c751087d 100This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 101doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
102contents efficiently.
103
ea061c99
JR
104%description -l pl.UTF-8
105"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
106
d52424f5 107- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
108 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
109 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
110- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
111- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
112 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
113 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
114- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
115 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
116
117Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
118Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
119katalogu.
120
a8655d02
ER
121%package doc
122Summary: Documentation for git-core
123Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
124Group: Documentation
125
126%description doc
127Documentation for git-core.
128
129%description doc -l pl.UTF-8
130Dokumentacja do git-core.
131
132%description doc -l fr.UTF-8
133Javadoc pour git-core.
134
b11ada2c
AG
135%package daemon-inetd
136Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 137Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
138Group: Networking/Daemons
139Requires: %{name} = %{version}-%{release}
140Requires: setup >= 2.4.11-1
141Provides: git-core-daemon
142Obsoletes: git-core-daemon
143Obsoletes: git-core-daemon-standalone
144
145%description daemon-inetd
146Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
147repositories. This package provides all necessarry files to run
148git-daemon as an inetd service.
149
150%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
151Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
152udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
153do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
154
155%package daemon-standalone
156Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 157Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
158Group: Networking/Daemons
159Requires: %{name} = %{version}-%{release}
160Provides: git-core-daemon
161Obsoletes: git-core-daemon
162Obsoletes: git-core-daemon-inetd
163
164%description daemon-standalone
165Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
166repositories. This package provides all necessarry files to run
167git-daemon as an standalone service.
168
169%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
170Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
171udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
172do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 173
e3cefa79 174%package devel
8bed7625
JB
175Summary: Git library with header files
176Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 177Group: Development/Libraries
d52424f5 178Requires: zlib-devel
e3cefa79 179
180%description devel
8bed7625 181Git library with header files.
66a7f095 182
ea061c99 183%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 184Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 185
91396e2e
AG
186%package gitk
187Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
188Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
189Group: Development/Tools
190Requires: %{name} = %{version}-%{release}
191Requires: tk
192
193%description gitk
1fcd08a6
JB
194gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
195This includes visualizing the commit graph, showing information
196related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
197
198Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 199Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
200into the main git repository.
201
202%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
203gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
204Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
205związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 206
1fcd08a6 207Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
208repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
209osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 210repozytorium gita.
91396e2e 211
be2ccf99
AG
212%package gitweb
213Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 214Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
215Group: Development/Tools
216Requires: %{name} = %{version}-%{release}
217Requires: webapps
666cda7c 218Requires: webserver(access)
51ce768a
KK
219Requires: webserver(alias)
220Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 221Suggests: webserver(setenv)
be2ccf99
AG
222
223%description gitweb
224This package provides a web interface for browsing git repositories.
225
226%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 227Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 228
e1c8d79f 229%package gitview
30794a22
JB
230Summary: A GTK+ based repository browser for git
231Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 232Group: Development/Tools
233Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
234Requires: python >= 1:2.4
235Requires: python-pycairo >= 1.0
236Requires: python-pygobject
237Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
238Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 239
240%description gitview
30794a22 241A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 242
243%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 244Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 245
f9871074
AG
246%package gui
247Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
248Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
249Group: Development/Tools
250Requires: %{name} = %{version}-%{release}
251Requires: tk
d4106757 252Requires: xdg-utils
531b434f 253Suggests: meld
f9871074
AG
254
255%description gui
256Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
257includes visualizing the commit graph, showing information related to
258each commit, and the files in the trees of each revision.
259
260Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
261Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
262into the main git repository.
263
264%description gui -l pl.UTF-8
265Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
266to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
267każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
268
269Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
270repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
271osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
272repozytorium gita.
273
e5fa8af5
JB
274%package arch
275Summary: Git tools for importing Arch repositories
276Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
277Group: Development/Tools
278Requires: %{name} = %{version}-%{release}
279Requires: tla
280
281%description arch
282Git tools for importing Arch repositories.
283
284%description arch -l pl.UTF-8
285Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
286
0d2db069
ER
287%package bzr
288Summary: Git tools for working with bzr repositories
e5fa8af5 289Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr
0d2db069
ER
290Group: Development/Tools
291Requires: %{name} = %{version}-%{release}
292Requires: bzr
293
294%description bzr
295Git tools for working with bzr repositories.
296
e5fa8af5
JB
297%description bzr -l pl.UTF-8
298Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami bzr.
299
300%package cvs
301Summary: CVS support for Git
302Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
303Group: Development/Tools
304Requires: %{name} = %{version}-%{release}
305Requires: cvsps >= 2.1-2
306Requires: rcs
307
308%description cvs
309CVS support for Git.
310
311%description cvs -l pl.UTF-8
312Obsługa CVS dla Gita.
313
0d2db069
ER
314%package hg
315Summary: Git tools for working with mercurial repositories
e5fa8af5 316Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala
0d2db069
ER
317Group: Development/Tools
318Requires: %{name} = %{version}-%{release}
319Requires: mercurial >= 1.8
320
321%description hg
322Git tools for working with mercurial repositories.
323
e5fa8af5
JB
324%description hg -l pl.UTF-8
325Narzędzia Gita do pracy z repozytoriami mercuriala.
326
0d2db069
ER
327%package p4
328Summary: Git tools for working with Perforce depots
e5fa8af5 329Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a
0d2db069
ER
330Group: Development/Tools
331Requires: %{name} = %{version}-%{release}
332
333%description p4
334Git tools for working with Perforce depots.
335
e5fa8af5
JB
336%description p4 -l pl.UTF-8
337Narzędzia Gita do pracy z magazynami Perforce'a.
338
2c0376c9
AM
339%package svn
340Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 341Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
342Group: Development/Tools
343Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 344Requires: perl-Encode
4ea37765 345Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
346
347%description svn
348Subversion support for Git.
349
350%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 351Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9 352
d82521ea
ER
353%package email
354Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 355Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
356Group: Development/Tools
357Requires: %{name} = %{version}-%{release}
358
359%description email
360Git tools for sending email.
361
41b5f4b1
JB
362%description email -l pl.UTF-8
363Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
364
f2c1983d
AG
365%package -n bash-completion-git
366Summary: bash-completion for git
2712fe7b 367Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 368Group: Applications/Shells
cdeb0400 369Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 370Requires: bash-completion >= 2.0
f2c1983d
AG
371
372%description -n bash-completion-git
373This package provides bash-completion for git.
374
375%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 376Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 377
3dc01deb 378%package -n perl-Git
5d7220ad 379Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 380Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 381Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 382Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 383
3dc01deb 384%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
385This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
386version control system. The modules have an easy and well-tested way
387to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
388provide specialized methods for doing easily operations which are not
389totally trivial to do over the generic command interface.
390
ea061c99
JR
391%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
392Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
393wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
394dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
395specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
396wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 397
f2c1983d
AG
398%package -n vim-syntax-gitcommit
399Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 400Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d 401Group: Applications/Editors/Vim
cdeb0400 402Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d 403# for _vimdatadir existence
34bbdd69 404Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
405
406%description -n vim-syntax-gitcommit
407This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
408
409%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 410Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 411
51c3b977 412%prep
5013f7fc 413%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 414%patch0 -p1
b2c254f3 415%patch1 -p0
d12d8532 416%patch2 -p1
8ce45cec 417%patch3 -p1
c64c444d 418%patch4 -p1
a1036d06 419
420%build
11856720
AM
421%{__aclocal}
422%{__autoconf}
423%configure \
d12d8532 424 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 425 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 426 --with-openssl
51c3b977 427
7cfee1ba
KK
428echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
429
b69112f7 430%{__make} \
be2ccf99
AG
431 INSTALLDIRS=vendor \
432 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
433 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
434 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
435 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
436 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
437 V=1
27b79a12 438
83b9a8cd
ER
439%if %{with doc}
440%{__make} -C Documentation \
441 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
442 V=1
443%endif
7fdeb28c 444
db032591
AM
445%if %{with tests}
446%if %{without tests_cvs}
8bed7625 447%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 448%endif
acc7b6c4 449%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 450%endif
6c0d6e05 451
51c3b977 452%install
453rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 454install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 455install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 456install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 457install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
458cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
459[init]
cdeb0400 460 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 461EOF
c751087d 462
51c3b977 463%{__make} install \
d778c02c 464 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 465 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
466
08cc92d7 467%if %{with doc}
7fdeb28c 468%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 469 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 470%endif
7fdeb28c 471
d12d8532
KK
472# copy templates except sample hooks
473cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
474%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
475
1f25da6d 476# header files and lib
cdeb0400 477cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 478cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 479cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
480install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
481cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
482cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
483cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 484cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 485
f2c1983d 486# bash completion
3102984c
ER
487install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
488cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d 489
0d2db069
ER
490# Install bzr and hg remote helpers from contrib
491install -p contrib/remote-helpers/git-remote-{bzr,hg} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
492
f2c1983d 493# vim syntax
d82521ea
ER
494install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
495cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
496autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
497autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
498autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
499autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
500 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
501 \ setf gitsendemail |
502 \ endif
503autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
504 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
505 \ setf git |
506 \ endif
507EOF
f2c1983d 508
be2ccf99 509# gitweb
4f98dcd3 510mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 511ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400 512cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
642ee6ff 513cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitolite.pl
cdeb0400 514cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
814a047c 515cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 516cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 517
e1c8d79f 518# gitview
d82521ea 519install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 520
b11ada2c 521# git-daemon related files
51ce768a
KK
522cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
523cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
524install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 525
bf7a9a54 526# paths cleanup
2c0376c9 527sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
528sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
529
4e9fd7a9
ER
530# hardlink
531ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
532ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
533ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
534ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
535
be2ccf99 536# remove unneeded files
cdeb0400
ER
537%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
538%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 539%py_postclean
27b79a12 540
815a92b1 541mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
542%find_lang git
543
51c3b977 544%clean
545rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
546
b11ada2c
AG
547%post daemon-inetd
548%service -q rc-inetd reload
549
550%postun daemon-inetd
551if [ "$1" = "0" ]; then
552 %service -q rc-inetd reload
553fi
554
555%post daemon-standalone
556/sbin/chkconfig --add git-daemon
557%service git-daemon restart "git-daemon"
558
559%preun daemon-standalone
560if [ "$1" = "0" ]; then
561 %service git-daemon stop
562 /sbin/chkconfig --del git-daemon
563fi
564
be2ccf99
AG
565%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
566%webapp_register apache %{webapp}
567
568%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
569%webapp_unregister apache %{webapp}
570
814a047c 571%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
572%webapp_register httpd %{webapp}
573
814a047c 574%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
be2ccf99
AG
575%webapp_unregister httpd %{webapp}
576
51ce768a
KK
577%triggerin gitweb -- lighttpd
578%webapp_register lighttpd %{webapp}
579
580%triggerun gitweb -- lighttpd
581%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
582
fdf2ed38 583%files -f git.lang
51c3b977 584%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 585%doc README contrib
a8655d02 586%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
587%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
588%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
589%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
590%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 591%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 592
08cc92d7 593%if %{with doc}
0afd37aa 594%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 595%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
596%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
597%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 598%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 599%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
a48d28b8 600%{_mandir}/man1/git.1*
a77c0aad 601%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
0afd37aa 602%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 603%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 604%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 605%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
606%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
607%{_mandir}/man7/gitcli.7*
608%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 609%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
610%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
611%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 612%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 613%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
614%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
615%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 616%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 617%endif
a8655d02 618
bf6fa63c
AM
619%dir %{_libdir}/%{name}
620%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 621%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
0d2db069
ER
622%dir %{_libdir}/%{name}/mergetools
623%{_libdir}/%{name}/mergetools/*
a8655d02 624
0d2db069
ER
625%{_datadir}/%{name}
626%{_localstatedir}/lib/git
627
628# subpackages
629%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
630%exclude %{_libdir}/%{name}/*p4*
d82521ea 631%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 632%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
0d2db069 633%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
858c27ef 634%exclude %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
93a30d5e 635%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
0d2db069
ER
636%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
637%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
a7233f01 638%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
0d2db069
ER
639%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
640%exclude %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
e3cefa79 641
a8655d02
ER
642%if %{with doc}
643%files doc
778b89a7 644%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
645%doc Documentation/RelNotes*
646%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
647%endif
648
b11ada2c
AG
649%files daemon-inetd
650%defattr(644,root,root,755)
651%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
652
653%files daemon-standalone
654%defattr(644,root,root,755)
655%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
656%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
657
e3cefa79 658%files devel
3ff86e9e 659%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 660%{_includedir}/%{name}
5db07614 661%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 662%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 663
91396e2e
AG
664%files gitk
665%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 666%if %{with doc}
91396e2e 667%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
668%endif
669%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
670%dir %{_datadir}/gitk
671%dir %{_datadir}/gitk/lib
672%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
5d132744 673%lang(bg) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/bg.msg
3b243bbe 674%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 675%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
676%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
677%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 678%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 679%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 680%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 681%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 682%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 683
be2ccf99
AG
684%files gitweb
685%defattr(644,root,root,755)
686%doc gitweb/{README,INSTALL}
687%dir %{webappdir}
be2ccf99
AG
688%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
689%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 690%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
642ee6ff 691%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
9611d914 692%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitolite.pl
be2ccf99
AG
693%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
694%{appdir}
93a30d5e
KK
695%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
696%if %{with doc}
0c582eb3
AM
697%{_mandir}/man1/gitweb.1*
698%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 699%endif
be2ccf99 700
e1c8d79f 701%files gitview
702%defattr(644,root,root,755)
703%doc contrib/gitview/gitview.txt
704%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
705
f9871074
AG
706%files gui
707%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 708%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
709%dir %{_datadir}/git-gui
710%dir %{_datadir}/git-gui/lib
711%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
712%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
713%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
714%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
715%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
5d132744 716%lang(bg) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/bg.msg
f9871074 717%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 718%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
719%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
720%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
721%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
722%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 723%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 724%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
725%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
726%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 727%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 728
e5fa8af5
JB
729%files arch
730%defattr(644,root,root,755)
731%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
732%if %{with doc}
733%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
734%endif
735
0d2db069
ER
736%files bzr
737%defattr(644,root,root,755)
738%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-bzr
739
e5fa8af5
JB
740%files cvs
741%defattr(644,root,root,755)
742%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
743%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
744%if %{with doc}
745%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
746%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
747%endif
748
0d2db069
ER
749%files hg
750%defattr(644,root,root,755)
751%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-hg
752
753%files p4
754%defattr(644,root,root,755)
755%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-p4
756%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mergetools/p4merge
757
2c0376c9
AM
758%files svn
759%defattr(644,root,root,755)
760%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 761%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 762%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 763%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
764%if %{with doc}
765%{_mandir}/man1/git-svn.1*
766%endif
767
d82521ea
ER
768%files email
769%defattr(644,root,root,755)
858c27ef 770%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
d82521ea
ER
771%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
772%if %{with doc}
d82521ea 773%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 774%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
775%endif
776
f2c1983d
AG
777%files -n bash-completion-git
778%defattr(644,root,root,755)
3102984c 779%{bash_compdir}/git
f2c1983d 780
3dc01deb 781%files -n perl-Git
5d7220ad 782%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 783%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
784%dir %{perl_vendorlib}/Git
785%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 786%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 787%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
f2c1983d
AG
788
789%files -n vim-syntax-gitcommit
790%defattr(644,root,root,755)
791%doc contrib/vim/README
7baeed33 792%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim
This page took 0.471499 seconds and 4 git commands to generate.