]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
Merge changes leading to 1.8.4
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
843d1d47 5%bcond_without tests_svn # perform tests which use subversion
f74aede9 6%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
f1ced26c 7%bcond_without pcre # perl-compatible regexes support
cdeb0400 8
89a476f8 9%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
10Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
11Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 12Name: git-core
0963f0e0 13Version: 1.8.4
d027094d 14Release: 1
51c3b977 15License: GPL v2
16Group: Development/Tools
e2dfdf07 17Source0: http://git-core.googlecode.com/files/git-%{version}.tar.gz
d027094d 18# Source0-md5: 355768a1c70d0cb4fedf4b598ac1375b
be2ccf99 19Source1: %{name}-gitweb.conf
8bb520fe 20Source2: %{name}-gitweb-apache.conf
51ce768a
KK
21Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
22Source4: %{name}.sysconfig
23Source5: %{name}.inet
24Source6: %{name}.init
8bb520fe 25Source7: %{name}-gitweb-httpd.conf
6b1e62ae 26Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 27Patch1: %{name}-key-bindings.patch
d12d8532 28Patch2: %{name}-sysconfdir.patch
8ce45cec 29Patch3: cherry-picked-commitlog.patch
c64c444d 30Patch4: %{name}-svn-serf.patch
2d4ceaa0 31Patch5: %{name}-svn-exit-errors.patch
e699dd89 32URL: http://git-scm.com/
fdf2ed38 33BuildRequires: autoconf >= 2.59
11856720 34BuildRequires: automake
51c3b977 35BuildRequires: curl-devel
115484e9 36BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 37BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 38BuildRequires: openssl-devel
202eeb4b 39%{?with_pcre:BuildRequires: pcre-devel}
0f1e5795 40BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 41BuildRequires: perl-base
db444c11 42BuildRequires: python-devel
89a476f8 43BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 44BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 45BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 46BuildRequires: tcl
51c3b977 47BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
48%if %{with doc}
49BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 50BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
51BuildRequires: xmlto
52%endif
2c50f007 53%if %{with tests}
db032591 54%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 55# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 56BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 57BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 58%endif
843d1d47 59%{?with_tests_svn:BuildRequires: subversion}
1b3085ff 60Conflicts: pdksh < 5.2.14-46
2c50f007 61%endif
3f245fc5 62Requires: coreutils
11856720 63Requires: diffutils
3f245fc5
AM
64Requires: findutils
65Requires: grep
11856720 66Requires: openssh-clients
f266cd28 67Requires: perl-Error
7a437e6a 68Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 69Requires: sed
26361b03
AG
70Suggests: git-core-cvs
71Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
72Suggests: less
73Suggests: rsync
51c3b977 74BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
75
19936745
AM
76# html docs have links to txt files
77%define _noautocompressdoc *.txt
78
be2ccf99
AG
79%define webapp gitweb
80%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
81%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
82%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
1db8400f 83%define bash_compdir %{_datadir}/bash-completion/completions
be2ccf99 84
51c3b977 85%description
86"git" can mean anything, depending on your mood.
87
d52424f5 88- random three-letter combination that is pronounceable, and not
89 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
90 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
91- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
92 dictionary of slang.
93- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
94 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
95- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 96
c751087d 97This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 98doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
99contents efficiently.
100
ea061c99
JR
101%description -l pl.UTF-8
102"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
103
d52424f5 104- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
105 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
106 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
107- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
108- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
109 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
110 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
111- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
112 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
113
114Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
115Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
116katalogu.
117
a8655d02
ER
118%package doc
119Summary: Documentation for git-core
120Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
121Group: Documentation
122
123%description doc
124Documentation for git-core.
125
126%description doc -l pl.UTF-8
127Dokumentacja do git-core.
128
129%description doc -l fr.UTF-8
130Javadoc pour git-core.
131
b11ada2c
AG
132%package daemon-inetd
133Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 134Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
135Group: Networking/Daemons
136Requires: %{name} = %{version}-%{release}
137Requires: setup >= 2.4.11-1
138Provides: git-core-daemon
139Obsoletes: git-core-daemon
140Obsoletes: git-core-daemon-standalone
141
142%description daemon-inetd
143Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
144repositories. This package provides all necessarry files to run
145git-daemon as an inetd service.
146
147%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
148Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
149udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
150do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
151
152%package daemon-standalone
153Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 154Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
155Group: Networking/Daemons
156Requires: %{name} = %{version}-%{release}
157Provides: git-core-daemon
158Obsoletes: git-core-daemon
159Obsoletes: git-core-daemon-inetd
160
161%description daemon-standalone
162Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
163repositories. This package provides all necessarry files to run
164git-daemon as an standalone service.
165
166%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
167Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
168udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
169do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 170
e3cefa79 171%package devel
8bed7625
JB
172Summary: Git library with header files
173Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe
66a7f095 174Group: Development/Libraries
d52424f5 175Requires: zlib-devel
e3cefa79 176
177%description devel
8bed7625 178Git library with header files.
66a7f095 179
ea061c99 180%description devel -l pl.UTF-8
8bed7625 181Biblioteka Gita oraz pliki nagłówkowe.
e3cefa79 182
91396e2e
AG
183%package gitk
184Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
185Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
186Group: Development/Tools
187Requires: %{name} = %{version}-%{release}
188Requires: tk
189
190%description gitk
1fcd08a6
JB
191gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
192This includes visualizing the commit graph, showing information
193related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
194
195Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 196Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
197into the main git repository.
198
199%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
200gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
201Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
202związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 203
1fcd08a6 204Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
205repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
206osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 207repozytorium gita.
91396e2e 208
be2ccf99
AG
209%package gitweb
210Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 211Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
212Group: Development/Tools
213Requires: %{name} = %{version}-%{release}
214Requires: webapps
51ce768a
KK
215Requires: webserver(alias)
216Requires: webserver(cgi)
93a30d5e 217Suggests: webserver(setenv)
8bb520fe 218Conflicts: apache-base < 2.4.0-1
be2ccf99
AG
219
220%description gitweb
221This package provides a web interface for browsing git repositories.
222
223%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 224Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 225
e1c8d79f 226%package gitview
30794a22
JB
227Summary: A GTK+ based repository browser for git
228Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 229Group: Development/Tools
230Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
231Requires: python >= 1:2.4
232Requires: python-pycairo >= 1.0
233Requires: python-pygobject
234Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
235Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 236
237%description gitview
30794a22 238A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 239
240%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 241Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 242
f9871074
AG
243%package gui
244Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
245Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
246Group: Development/Tools
247Requires: %{name} = %{version}-%{release}
248Requires: tk
d4106757 249Requires: xdg-utils
531b434f 250Suggests: meld
f9871074
AG
251
252%description gui
253Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
254includes visualizing the commit graph, showing information related to
255each commit, and the files in the trees of each revision.
256
257Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
258Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
259into the main git repository.
260
261%description gui -l pl.UTF-8
262Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
263to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
264każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
265
266Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
267repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
268osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
269repozytorium gita.
270
2c0376c9
AM
271%package svn
272Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 273Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
274Group: Development/Tools
275Requires: %{name} = %{version}-%{release}
daccfb39 276Requires: perl-Encode
4ea37765 277Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
278
279%description svn
280Subversion support for Git.
281
282%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 283Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
284
285%package cvs
286Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 287Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
288Group: Development/Tools
289Requires: %{name} = %{version}-%{release}
290Requires: cvsps >= 2.1-2
291Requires: rcs
292
293%description cvs
294CVS support for Git.
295
296%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 297Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 298
d82521ea
ER
299%package arch
300Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 301Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
302Group: Development/Tools
303Requires: %{name} = %{version}-%{release}
304Requires: tla
305
306%description arch
307Git tools for importing Arch repositories.
308
41b5f4b1
JB
309%description arch -l pl.UTF-8
310Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
311
d82521ea
ER
312%package email
313Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 314Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
315Group: Development/Tools
316Requires: %{name} = %{version}-%{release}
317
318%description email
319Git tools for sending email.
320
41b5f4b1
JB
321%description email -l pl.UTF-8
322Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
323
f2c1983d
AG
324%package -n bash-completion-git
325Summary: bash-completion for git
2712fe7b 326Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 327Group: Applications/Shells
cdeb0400 328Requires: %{name} = %{version}-%{release}
3102984c 329Requires: bash-completion >= 2.0
f2c1983d
AG
330
331%description -n bash-completion-git
332This package provides bash-completion for git.
333
334%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 335Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 336
3dc01deb 337%package -n perl-Git
5d7220ad 338Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 339Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 340Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 341Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 342
3dc01deb 343%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
344This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
345version control system. The modules have an easy and well-tested way
346to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
347provide specialized methods for doing easily operations which are not
348totally trivial to do over the generic command interface.
349
ea061c99
JR
350%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
351Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
352wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
353dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
354specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
355wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 356
778b89a7 357%package -n python-Git
3a76b879
JB
358Summary: Python Git remote helpers for non-git repositories
359Summary(pl.UTF-8): Pythonowe zdalne moduły pomocnicze dla repozytoriów niegitowych
778b89a7 360Group: Development/Languages/Python
cdeb0400 361Requires: %{name} = %{version}-%{release}
778b89a7
AM
362
363%description -n python-Git
3a76b879
JB
364This package contains Python git_repote_helpers package - Git remote
365helpers for non-git repositories.
778b89a7
AM
366
367%description -n python-Git -l pl.UTF-8
3a76b879
JB
368Ten pakiet zawiera pakiet Pythona git_remote_helpers - zdalne moduły
369pomocnicze Gita dla repozytoriów niegitowych.
778b89a7 370
f2c1983d
AG
371%package -n vim-syntax-gitcommit
372Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 373Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d 374Group: Applications/Editors/Vim
cdeb0400 375Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f2c1983d 376# for _vimdatadir existence
34bbdd69 377Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
378
379%description -n vim-syntax-gitcommit
380This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
381
382%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 383Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 384
51c3b977 385%prep
e2dfdf07 386%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 387%patch0 -p1
b2c254f3 388%patch1 -p0
d12d8532 389%patch2 -p1
8ce45cec 390%patch3 -p1
c64c444d 391%patch4 -p1
a1036d06 392
393%build
11856720
AM
394%{__aclocal}
395%{__autoconf}
396%configure \
d12d8532 397 --sysconfdir=%{_sysconfdir}/git-core \
202eeb4b 398 %{?with_pcre:--with-libpcre} \
11856720 399 --with-openssl
51c3b977 400
7cfee1ba
KK
401echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
402
b69112f7 403%{__make} \
be2ccf99
AG
404 INSTALLDIRS=vendor \
405 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
406 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
407 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
408 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
409 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
410 V=1
27b79a12 411
83b9a8cd
ER
412%if %{with doc}
413%{__make} -C Documentation \
414 MAN_BASE_URL=file://%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/ \
415 V=1
416%endif
7fdeb28c 417
db032591
AM
418%if %{with tests}
419%if %{without tests_cvs}
8bed7625 420%{__rm} t/t*cvs*.sh || :
db032591 421%endif
acc7b6c4 422%{!?with_tests_svn:GIT_SKIP_TESTS='t91??'} %{__make} test
db032591 423%endif
6c0d6e05 424
51c3b977 425%install
426rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 427install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 428install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 429install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
cdeb0400 430install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
d12d8532
KK
431cat << EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/git-core/gitconfig
432[init]
cdeb0400 433 templatedir = %{_sysconfdir}/%{name}/templates
d12d8532 434EOF
c751087d 435
51c3b977 436%{__make} install \
d778c02c 437 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 438 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
439
08cc92d7 440%if %{with doc}
7fdeb28c 441%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 442 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 443%endif
7fdeb28c 444
d12d8532
KK
445# copy templates except sample hooks
446cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/templates $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}
447%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/%{name}/templates/hooks/*.sample
448
1f25da6d 449# header files and lib
cdeb0400 450cp -p *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 451cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
cdeb0400 452cp -p xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
95341e74
KK
453install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
454cp -p block-sha1/sha1.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/block-sha1
cdeb0400
ER
455cp -p libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
456cp -p xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
95341e74 457cp -p {Makefile,config.mak,config.mak.autogen,config.mak.uname} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
e3cefa79 458
f2c1983d 459# bash completion
3102984c
ER
460install -d $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}
461cp -p contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{bash_compdir}/git
f2c1983d
AG
462
463# vim syntax
d82521ea
ER
464install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
465cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
466autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
467autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
468autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
469autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
470 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
471 \ setf gitsendemail |
472 \ endif
473autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
474 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
475 \ setf git |
476 \ endif
477EOF
f2c1983d 478
be2ccf99 479# gitweb
4f98dcd3 480mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
93a30d5e 481ln -s %{cgibindir}/gitweb.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{appdir}/gitweb.cgi
cdeb0400
ER
482cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
483cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
8bb520fe 484cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
cdeb0400 485cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 486
e1c8d79f 487# gitview
d82521ea 488install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 489
b11ada2c 490# git-daemon related files
51ce768a
KK
491cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
492cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
493install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 494
bf7a9a54 495# paths cleanup
2c0376c9 496sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
497sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
498
4e9fd7a9
ER
499# hardlink
500ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
501ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
502ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
503ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
504
be2ccf99 505# remove unneeded files
cdeb0400
ER
506%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
507%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 508%py_postclean
27b79a12 509
815a92b1 510mv $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/pt{_PT,}
fdf2ed38
JB
511%find_lang git
512
51c3b977 513%clean
514rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
515
b11ada2c
AG
516%post daemon-inetd
517%service -q rc-inetd reload
518
519%postun daemon-inetd
520if [ "$1" = "0" ]; then
521 %service -q rc-inetd reload
522fi
523
524%post daemon-standalone
525/sbin/chkconfig --add git-daemon
526%service git-daemon restart "git-daemon"
527
528%preun daemon-standalone
529if [ "$1" = "0" ]; then
530 %service git-daemon stop
531 /sbin/chkconfig --del git-daemon
532fi
533
be2ccf99
AG
534%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
535%webapp_register apache %{webapp}
536
537%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
538%webapp_unregister apache %{webapp}
539
8bb520fe 540%triggerin gitweb -- apache-base
be2ccf99
AG
541%webapp_register httpd %{webapp}
542
8bb520fe 543%triggerun gitweb -- apache-base
be2ccf99
AG
544%webapp_unregister httpd %{webapp}
545
51ce768a
KK
546%triggerin gitweb -- lighttpd
547%webapp_register lighttpd %{webapp}
548
549%triggerun gitweb -- lighttpd
550%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
551
fdf2ed38 552%files -f git.lang
51c3b977 553%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 554%doc README contrib
a8655d02 555%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
556%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
557%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
558%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
559%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
cdeb0400 560%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}
a8655d02 561
08cc92d7 562%if %{with doc}
0afd37aa 563%{_mandir}/man1/git-*.1*
dbde9893 564%exclude %{_mandir}/man1/git-archimport.1*
2c0376c9
AM
565%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
566%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
858c27ef 567%exclude %{_mandir}/man1/git-imap-send*.1*
dbde9893 568%exclude %{_mandir}/man1/*email*.1*
bcfb7ec3 569%exclude %{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
a48d28b8 570%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 571%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 572%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 573%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 574%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
575%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
576%{_mandir}/man7/gitcli.7*
577%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
fdf2ed38 578%{_mandir}/man7/gitcredentials.7*
a48d28b8
AG
579%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
580%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
60b58680 581%{_mandir}/man7/gitnamespaces.7*
f16e8911 582%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
583%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
584%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 585%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 586%endif
a8655d02 587
bf6fa63c
AM
588%dir %{_libdir}/%{name}
589%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 590%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
60b58680 591%{_libdir}/%{name}/mergetools
a8655d02 592
bf6fa63c 593%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 594%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 595%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 596%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
858c27ef 597%exclude %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
93a30d5e 598%exclude %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
a7233f01 599%exclude %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
d82521ea 600%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 601
6c4f9a5b 602%{_datadir}/%{name}
a8655d02 603
5db07614 604%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 605
a8655d02
ER
606%if %{with doc}
607%files doc
778b89a7 608%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
609%doc Documentation/RelNotes*
610%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
611%endif
612
b11ada2c
AG
613%files daemon-inetd
614%defattr(644,root,root,755)
615%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
616
617%files daemon-standalone
618%defattr(644,root,root,755)
619%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
620%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
621
e3cefa79 622%files devel
3ff86e9e 623%defattr(644,root,root,755)
cdeb0400 624%{_includedir}/%{name}
5db07614 625%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 626%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 627
91396e2e
AG
628%files gitk
629%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 630%if %{with doc}
91396e2e 631%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
632%endif
633%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
634%dir %{_datadir}/gitk
635%dir %{_datadir}/gitk/lib
636%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 637%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 638%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
639%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
640%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 641%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 642%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 643%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 644%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 645%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 646
be2ccf99
AG
647%files gitweb
648%defattr(644,root,root,755)
649%doc gitweb/{README,INSTALL}
650%dir %{webappdir}
651%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
652%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
653%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 654%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
655%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
656%{appdir}
93a30d5e
KK
657%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-instaweb
658%if %{with doc}
0c582eb3
AM
659%{_mandir}/man1/gitweb.1*
660%{_mandir}/man5/gitweb.conf.5*
93a30d5e 661%endif
be2ccf99 662
e1c8d79f 663%files gitview
664%defattr(644,root,root,755)
665%doc contrib/gitview/gitview.txt
666%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
667
f9871074
AG
668%files gui
669%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 670%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
671%dir %{_datadir}/git-gui
672%dir %{_datadir}/git-gui/lib
673%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
674%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
675%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
676%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
677%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
678%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 679%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
680%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
681%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
682%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
683%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 684%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
e21aea75 685%lang(pt_br) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/pt_br.msg
f9871074
AG
686%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
687%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 688%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 689
2c0376c9
AM
690%files svn
691%defattr(644,root,root,755)
692%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
a7233f01 693%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-remote-testsvn
b5884c73 694%{perl_vendorlib}/Git/SVN
bbceff2c 695%{perl_vendorlib}/Git/SVN.pm
2c0376c9
AM
696%if %{with doc}
697%{_mandir}/man1/git-svn.1*
698%endif
699
700%files cvs
701%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 702%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
703%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
704%if %{with doc}
705%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
706%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
707%endif
708
d82521ea
ER
709%files arch
710%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
711%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
712%if %{with doc}
d82521ea
ER
713%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
714%endif
715
716%files email
717%defattr(644,root,root,755)
858c27ef 718%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-imap-send
d82521ea
ER
719%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
720%if %{with doc}
d82521ea 721%{_mandir}/man1/*email*.1*
858c27ef 722%{_mandir}/man1/*imap-send*.1*
d82521ea
ER
723%endif
724
f2c1983d
AG
725%files -n bash-completion-git
726%defattr(644,root,root,755)
3102984c 727%{bash_compdir}/git
f2c1983d 728
3dc01deb 729%files -n perl-Git
5d7220ad 730%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 731%{perl_vendorlib}/Git.pm
b5884c73
KK
732%dir %{perl_vendorlib}/Git
733%{perl_vendorlib}/Git/I18N.pm
bbceff2c 734%{perl_vendorlib}/Git/IndexInfo.pm
fdf2ed38 735%{_mandir}/man3/Git*.3pm*
f2c1983d 736
778b89a7
AM
737%files -n python-Git
738%defattr(644,root,root,755)
778b89a7
AM
739%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
740%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
741%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
742%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
743%if "%{py_ver}" > "2.4"
744%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
745%endif
24b69c0a 746%if %{with doc}
bcfb7ec3 747%{_mandir}/man1/gitremote-helpers.1*
24b69c0a 748%endif
778b89a7 749
f2c1983d
AG
750%files -n vim-syntax-gitcommit
751%defattr(644,root,root,755)
752%doc contrib/vim/README
7baeed33 753%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim
This page took 0.594572 seconds and 4 git commands to generate.