]> git.pld-linux.org Git - packages/git-core.git/blame - git-core.spec
- up to 1.7.5
[packages/git-core.git] / git-core.spec
CommitLineData
84013e7c 1#
891d0b05 2# Conditional build:
f74aede9
JB
3%bcond_without tests # don't perform make test
4%bcond_with tests_cvs # perform tests which use CVS
5%bcond_without doc # skip building/packaging docs/manuals (takes some time)
891d0b05 6#
89a476f8 7%include /usr/lib/rpm/macros.perl
479de23d
AM
8Summary: Distributed version control system focused on speed, effectivity and usability
9Summary(pl.UTF-8): Rozproszony system śledzenia treści skupiony na szybkości, wydajności i użyteczności
51c3b977 10Name: git-core
7be19e24 11Release: 1
8cfa0dbb 12Version: 1.7.5
51c3b977 13License: GPL v2
14Group: Development/Tools
bf83806a 15Source0: http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-%{version}.tar.bz2
8cfa0dbb 16# Source0-md5: 7f0bc26a6e87d251c9b09fa05a186ed3
be2ccf99
AG
17Source1: %{name}-gitweb.conf
18Source2: %{name}-gitweb-httpd.conf
51ce768a
KK
19Source3: %{name}-gitweb-lighttpd.conf
20Source4: %{name}.sysconfig
21Source5: %{name}.inet
22Source6: %{name}.init
6b1e62ae 23Patch0: %{name}-tests.patch
b2c254f3 24Patch1: %{name}-key-bindings.patch
e699dd89 25URL: http://git-scm.com/
11856720
AM
26BuildRequires: autoconf
27BuildRequires: automake
51c3b977 28BuildRequires: curl-devel
115484e9 29BuildRequires: expat-devel
72ec88fd 30BuildRequires: gettext-devel
51c3b977 31BuildRequires: openssl-devel
0f1e5795 32BuildRequires: perl-Error > 0.15
51c3b977 33BuildRequires: perl-base
db444c11 34BuildRequires: python-devel
89a476f8 35BuildRequires: rpm-perlprov >= 4.1-13
c841a4fc 36BuildRequires: rpm-pythonprov
be2ccf99 37BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.264
b64915e8 38BuildRequires: tcl
51c3b977 39BuildRequires: zlib-devel
08cc92d7
ER
40%if %{with doc}
41BuildRequires: asciidoc >= 7.1.2-3
c841a4fc 42BuildRequires: docbook-dtd45-xml
08cc92d7
ER
43BuildRequires: xmlto
44%endif
2c50f007 45%if %{with tests}
db032591 46%if %{with tests_cvs}
dfed7e92 47# tests failed sometimes when using nserver/cvsnt client so enforce pure cvs here
3554b1a3 48BuildRequires: cvs-gnu-client < 1.13
2c0376c9 49BuildRequires: cvs-gnu-client >= 1.12
db032591 50%endif
08cc92d7 51BuildRequires: pdksh >= 5.2.14-46
2c50f007 52%endif
3f245fc5 53Requires: coreutils
11856720 54Requires: diffutils
3f245fc5
AM
55Requires: findutils
56Requires: grep
11856720 57Requires: openssh-clients
f266cd28 58Requires: perl-Error
7a437e6a 59Requires: perl-Git = %{version}-%{release}
3f245fc5 60Requires: sed
26361b03
AG
61Suggests: git-core-cvs
62Suggests: git-core-svn
d82521ea
ER
63Suggests: less
64Suggests: rsync
51c3b977 65BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
66
19936745
AM
67# html docs have links to txt files
68%define _noautocompressdoc *.txt
69
be2ccf99
AG
70%define webapp gitweb
71%define webappdir %{_sysconfdir}/webapps/%{webapp}
72%define appdir %{_datadir}/%{webapp}
73%define cgibindir %{_prefix}/lib/cgi-bin
74
51c3b977 75%description
76"git" can mean anything, depending on your mood.
77
d52424f5 78- random three-letter combination that is pronounceable, and not
79 actually used by any common UNIX command. The fact that it is a
80 mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
81- stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
82 dictionary of slang.
83- "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
84 works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
85- "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
51c3b977 86
c751087d 87This is a stupid (but extremely fast) directory content manager. It
51c3b977 88doesn't do a whole lot, but what it 'does' do is track directory
89contents efficiently.
90
ea061c99
JR
91%description -l pl.UTF-8
92"git" może oznaczać cokolwiek, w zależności od nastroju.
93
d52424f5 94- losową kombinację trzech liter, która jest wymawialna i właściwie
95 nie używana przez żadne popularne polecenie uniksowe. Fakt, że jest to
96 błędna pisownia słowa "get" może mieć lub nie mieć znaczenia.
97- głupi, pogardliwy, prosty. Można wybrać ze słownika slangu.
98- "global information tracker" (narzędzie do globalnego śledzenia
99 informacji) - jeśli jesteśmy w dobrym nastroju i git akurat działa.
100 Anioły śpiewają, a światło niespodziewanie wypełnia pokój.
101- "goddamn idiotic truckload of sh*t" (przeklęty idiotyczny ładunek
102 g*) - kiedy się zepsuje.
ea061c99
JR
103
104Jest to prymitywny (ale bardzo szybki) zarządca treści słownikowej.
105Nie robi wiele, ale to, co "robi", to wydajne śledzenie zawartości
c751087d
JB
106katalogu.
107
a8655d02
ER
108%package doc
109Summary: Documentation for git-core
110Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do git-core
111Group: Documentation
112
113%description doc
114Documentation for git-core.
115
116%description doc -l pl.UTF-8
117Dokumentacja do git-core.
118
119%description doc -l fr.UTF-8
120Javadoc pour git-core.
121
b11ada2c
AG
122%package daemon-inetd
123Summary: Files necessary to run git-daemon as an inetd service
5db07614 124Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi inetd
b11ada2c
AG
125Group: Networking/Daemons
126Requires: %{name} = %{version}-%{release}
127Requires: setup >= 2.4.11-1
128Provides: git-core-daemon
129Obsoletes: git-core-daemon
130Obsoletes: git-core-daemon-standalone
131
132%description daemon-inetd
133Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
134repositories. This package provides all necessarry files to run
135git-daemon as an inetd service.
136
137%description daemon-inetd -l pl.UTF-8
5db07614
JB
138Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
139udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
140do uruchomienia git-demona w trybie usługi inetd.
b11ada2c
AG
141
142%package daemon-standalone
143Summary: Files necessary to run git-daemon as a standalone service
5db07614 144Summary(pl.UTF-8): Pliki niezbędne do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej
b11ada2c
AG
145Group: Networking/Daemons
146Requires: %{name} = %{version}-%{release}
147Provides: git-core-daemon
148Obsoletes: git-core-daemon
149Obsoletes: git-core-daemon-inetd
150
151%description daemon-standalone
152Git-daemon is a really simple TCP git daemon that can serve git
153repositories. This package provides all necessarry files to run
154git-daemon as an standalone service.
155
156%description daemon-standalone -l pl.UTF-8
5db07614
JB
157Git-daemon to prosty demon git korzystający z protokołu TCP do
158udostępniania repozytoriów git. Ten pakiet dostarcza pliki potrzebne
159do uruchomienia git-daemona w trybie usługi samodzielnej.
b11ada2c 160
e3cefa79 161%package devel
66a7f095 162Summary: Header files for git-core
3f8032f4 163Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla git-core
66a7f095 164Group: Development/Libraries
d52424f5 165Requires: zlib-devel
e3cefa79 166
167%description devel
66a7f095 168Header files for git-core.
169
ea061c99
JR
170%description devel -l pl.UTF-8
171Pliki nagłówkowe dla git-core.
e3cefa79 172
91396e2e
AG
173%package gitk
174Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
175Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
176Group: Development/Tools
177Requires: %{name} = %{version}-%{release}
178Requires: tk
179
180%description gitk
1fcd08a6
JB
181gitk displays changes in a repository or a selected set of commits.
182This includes visualizing the commit graph, showing information
183related to each commit, and the files in the trees of each revision.
91396e2e
AG
184
185Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
04fdf912 186Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
91396e2e
AG
187into the main git repository.
188
189%description gitk -l pl.UTF-8
1fcd08a6
JB
190gitk wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów.
191Oznacza to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji
192związanych z każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
91396e2e 193
1fcd08a6 194Z historycznego punktu widzenia gitk był pierwszą przeglądarką
02059138
ER
195repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
196osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
2712fe7b 197repozytorium gita.
91396e2e 198
be2ccf99
AG
199%package gitweb
200Summary: Web frontend to git
41b5f4b1 201Summary(pl.UTF-8): Frontend WWW do gita
be2ccf99
AG
202Group: Development/Tools
203Requires: %{name} = %{version}-%{release}
204Requires: webapps
51ce768a
KK
205Requires: webserver(alias)
206Requires: webserver(cgi)
be2ccf99
AG
207
208%description gitweb
209This package provides a web interface for browsing git repositories.
210
211%description gitweb -l pl.UTF-8
2712fe7b 212Pakiet ten dostarcza interfejs WWW do przeglądania repozytoriów gita.
be2ccf99 213
e1c8d79f 214%package gitview
30794a22
JB
215Summary: A GTK+ based repository browser for git
216Summary(pl.UTF-8): Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita
e1c8d79f 217Group: Development/Tools
218Requires: %{name} = %{version}-%{release}
c95a5d99
JB
219Requires: python >= 1:2.4
220Requires: python-pycairo >= 1.0
221Requires: python-pygobject
222Requires: python-pygtk-gtk >= 2:2.8
223Suggests: python-gnome-desktop-gtksourceview
e1c8d79f 224
225%description gitview
30794a22 226A GTK+ based repository browser for git.
e1c8d79f 227
228%description gitview -l pl.UTF-8
30794a22 229Oparta na GTK+ przeglądarka repozytorium gita.
e1c8d79f 230
f9871074
AG
231%package gui
232Summary: Tcl/Tk interface to the Git version control system
233Summary(pl.UTF-8): Napisany w Tcl/Tk interfejs do systemu kontroli wersji Git
234Group: Development/Tools
235Requires: %{name} = %{version}-%{release}
236Requires: tk
d4106757 237Requires: xdg-utils
531b434f 238Suggests: meld
f9871074
AG
239
240%description gui
241Displays changes in a repository or a selected set of commits. This
242includes visualizing the commit graph, showing information related to
243each commit, and the files in the trees of each revision.
244
245Historically, gitk was the first repository browser. It's written in
246Tcl/Tk and started off in a separate repository but was later merged
247into the main git repository.
248
249%description gui -l pl.UTF-8
250Wyświetla zmiany w repozytorium lub wybranym zbiorze commitów. Oznacza
251to wizualizację grafu commitów, wyświetlanie informacji związanych z
252każdym z commitów oraz listę plików dla każdej rewizji.
253
254Z punktu widzenia historii, gitk był pierwszą przeglądarką
255repozytorium git. Napisany jest w Tcl/Tk i początkowo był rozwijany w
256osobnym repozytorium, ale z czasem został włączony do głównego
257repozytorium gita.
258
2c0376c9
AM
259%package svn
260Summary: Subversion support for Git
41b5f4b1 261Summary(pl.UTF-8): Obsługa Subversion dla Gita
2c0376c9
AM
262Group: Development/Tools
263Requires: %{name} = %{version}-%{release}
4ea37765 264Requires: perl-Term-ReadKey
2c0376c9
AM
265
266%description svn
267Subversion support for Git.
268
269%description svn -l pl.UTF-8
41b5f4b1 270Obsługa Subversion dla Gita.
2c0376c9
AM
271
272%package cvs
273Summary: CVS support for Git
41b5f4b1 274Summary(pl.UTF-8): Obsługa CVS dla Gita
2c0376c9
AM
275Group: Development/Tools
276Requires: %{name} = %{version}-%{release}
277Requires: cvsps >= 2.1-2
278Requires: rcs
279
280%description cvs
281CVS support for Git.
282
283%description cvs -l pl.UTF-8
41b5f4b1 284Obsługa CVS dla Gita.
2c0376c9 285
d82521ea
ER
286%package arch
287Summary: Git tools for importing Arch repositories
41b5f4b1 288Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa
d82521ea
ER
289Group: Development/Tools
290Requires: %{name} = %{version}-%{release}
291Requires: tla
292
293%description arch
294Git tools for importing Arch repositories.
295
41b5f4b1
JB
296%description arch -l pl.UTF-8
297Narzędzia Gita do importowania repozytoriów Archa.
298
d82521ea
ER
299%package email
300Summary: Git tools for sending email
41b5f4b1 301Summary(pl.UTF-8): Narzędzia Gita do wysyłania poczty
d82521ea
ER
302Group: Development/Tools
303Requires: %{name} = %{version}-%{release}
304
305%description email
306Git tools for sending email.
307
41b5f4b1
JB
308%description email -l pl.UTF-8
309Narzędzia Gita do wysyłania poczty.
310
f2c1983d
AG
311%package -n bash-completion-git
312Summary: bash-completion for git
2712fe7b 313Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla gita
02059138 314Group: Applications/Shells
f2c1983d
AG
315Requires: bash-completion
316
317%description -n bash-completion-git
318This package provides bash-completion for git.
319
320%description -n bash-completion-git -l pl.UTF-8
5383e3af 321Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla gita.
f2c1983d 322
3dc01deb 323%package -n perl-Git
5d7220ad 324Summary: Perl interface to the Git version control system
3f8032f4 325Summary(pl.UTF-8): Perlowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
5d7220ad 326Group: Development/Languages/Perl
27b79a12 327Obsoletes: perl-git-core
5d7220ad 328
3dc01deb 329%description -n perl-Git
5d7220ad
AM
330This module provides Perl scripts easy way to interface the Git
331version control system. The modules have an easy and well-tested way
332to call arbitrary Git commands; in the future, the interface will also
333provide specialized methods for doing easily operations which are not
334totally trivial to do over the generic command interface.
335
ea061c99
JR
336%description -n perl-Git -l pl.UTF-8
337Ten moduł umożliwia skryptom Perla współpracę z systemem kontroli
08cc92d7
ER
338wersji Git. W łatwy i dobrze przetestowany sposób pozwala wywoływać
339dowolne polecenia Gita; w przyszłości interfejs udostępni także
340specjalne metody do łatwego wykonywania operacji nietrywialnych do
341wykonania przy użyciu ogólnego interfejsu poleceń.
7eef96e1 342
778b89a7
AM
343%package -n python-Git
344Summary: Python interface to the Git version control system
345Summary(pl.UTF-8): Pythonowy interfejs do systemu kontroli wersji Git
346Group: Development/Languages/Python
347
348%description -n python-Git
349This module provides Python scripts easy way to interface the Git
350version control system.
351
352%description -n python-Git -l pl.UTF-8
353Ten moduł umożliwia skryptom Pythonowym współpracę z systemem kontroli
354wersji Git.
355
f2c1983d
AG
356%package -n vim-syntax-gitcommit
357Summary: Vim syntax: gitcommit
2712fe7b 358Summary(pl.UTF-8): Składnia dla Vima: gitcommit
f2c1983d
AG
359Group: Applications/Editors/Vim
360# for _vimdatadir existence
34bbdd69 361Requires: vim-rt >= 4:6.3.058-3
f2c1983d
AG
362
363%description -n vim-syntax-gitcommit
364This plugin provides syntax highlighting for git's commit messages.
365
366%description -n vim-syntax-gitcommit -l pl.UTF-8
2712fe7b 367Ta wtyczka dostarcza podświetlanie składni dla treści commitów gita.
f2c1983d 368
51c3b977 369%prep
bf83806a 370%setup -q -n git-%{version}
6b1e62ae 371%patch0 -p1
b2c254f3 372%patch1 -p0
a1036d06 373
374%build
11856720
AM
375%{__aclocal}
376%{__autoconf}
377%configure \
378 --with-openssl
51c3b977 379
7cfee1ba
KK
380echo "BLK_SHA1=1" >> config.mak
381
b69112f7 382%{__make} \
be2ccf99
AG
383 INSTALLDIRS=vendor \
384 GITWEB_CONFIG="%{webappdir}/gitweb.conf" \
385 GITWEB_PROJECTROOT="/var/lib/git" \
386 GITWEB_CSS="/gitweb/gitweb.css" \
387 GITWEB_LOGO="/gitweb/git-logo.png" \
f74aede9
JB
388 GITWEB_FAVICON="/gitweb/git-favicon.png" \
389 V=1
27b79a12 390
612c06d1
ER
391# use DOCBOOK_XSL_172=1 to fix 'the ".ft C" problem' in generated manpages.
392%{?with_doc:%{__make} -C Documentation V=1 DOCBOOK_XSL_172=1}
7fdeb28c 393
db032591
AM
394%if %{with tests}
395%if %{without tests_cvs}
aa2c9330 396rm t/t*cvs*.sh || :
db032591
AM
397%endif
398%{__make} test
399%endif
6c0d6e05 400
51c3b977 401%install
402rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5db07614 403install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir}/%{name}/xdiff,%{_localstatedir}/lib/git}
be2ccf99 404install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir},%{webappdir}}
5db07614 405install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig/rc-inetd,rc.d/init.d}
c751087d 406
51c3b977 407%{__make} install \
d778c02c 408 INSTALLDIRS=vendor \
51c3b977 409 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
410
08cc92d7 411%if %{with doc}
7fdeb28c 412%{__make} -C Documentation install \
7fdeb28c 413 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
08cc92d7 414%endif
7fdeb28c 415
1f25da6d 416# header files and lib
44ee5525 417cp -a *.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
31b26a50 418cp -a compat $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}
44ee5525
ER
419cp -a xdiff/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/%{name}/xdiff
420cp -a libgit.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
421cp -a xdiff/lib.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libgit_xdiff.a
e3cefa79 422
f2c1983d 423# bash completion
d82521ea
ER
424install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
425cp -a contrib/completion/git-completion.bash $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
f2c1983d
AG
426
427# vim syntax
d82521ea
ER
428install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax
429cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/gitcommit.vim << 'EOF'
670fe4d6
AG
430autocmd BufNewFile,BufRead *.git/COMMIT_EDITMSG setf gitcommit
431autocmd BufNewFile,BufRead *.git/config,.gitconfig setf gitconfig
432autocmd BufNewFile,BufRead git-rebase-todo setf gitrebase
433autocmd BufNewFile,BufRead .msg.[0-9]*
434 \ if getline(1) =~ '^From.*# This line is ignored.$' |
435 \ setf gitsendemail |
436 \ endif
437autocmd BufNewFile,BufRead *.git/**
438 \ if getline(1) =~ '^\x\{40\}\>\|^ref: ' |
439 \ setf git |
440 \ endif
441EOF
f2c1983d 442
be2ccf99 443# gitweb
4f98dcd3 444mv $RPM_BUILD_ROOT{%{appdir},%{cgibindir}}/gitweb.cgi
d82521ea
ER
445cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/gitweb.conf
446cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/apache.conf
447cp -a %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 448cp -a %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99 449
e1c8d79f 450# gitview
d82521ea 451install -p contrib/gitview/gitview $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
e1c8d79f 452
b11ada2c 453# git-daemon related files
51ce768a
KK
454cp -a %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/git-daemon
455cp -a %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
456install -p %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
b11ada2c 457
bf7a9a54 458# paths cleanup
2c0376c9 459sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/git-daemon
bf7a9a54
AG
460sed -e 's,@libdir@,%{_libdir},g' -i $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
461
4e9fd7a9
ER
462# hardlink
463ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-receive-pack}
464ln -f $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/{git,git-upload-archive}
465ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-shell
466ln -f $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/%{name},%{_bindir}}/git-upload-pack
467
be2ccf99 468# remove unneeded files
d82521ea
ER
469rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_archlib}/perllocal.pod
470rm $RPM_BUILD_ROOT%{perl_vendorarch}/auto/Git/.packlist
44ee5525 471%py_postclean
27b79a12 472
51c3b977 473%clean
474rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
475
b11ada2c
AG
476%post daemon-inetd
477%service -q rc-inetd reload
478
479%postun daemon-inetd
480if [ "$1" = "0" ]; then
481 %service -q rc-inetd reload
482fi
483
484%post daemon-standalone
485/sbin/chkconfig --add git-daemon
486%service git-daemon restart "git-daemon"
487
488%preun daemon-standalone
489if [ "$1" = "0" ]; then
490 %service git-daemon stop
491 /sbin/chkconfig --del git-daemon
492fi
493
be2ccf99
AG
494%triggerin gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
495%webapp_register apache %{webapp}
496
497%triggerun gitweb -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
498%webapp_unregister apache %{webapp}
499
500%triggerin gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
501%webapp_register httpd %{webapp}
502
503%triggerun gitweb -- apache < 2.2.0, apache-base
504%webapp_unregister httpd %{webapp}
505
51ce768a
KK
506%triggerin gitweb -- lighttpd
507%webapp_register lighttpd %{webapp}
508
509%triggerun gitweb -- lighttpd
510%webapp_unregister lighttpd %{webapp}
511
51c3b977 512%files
513%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 514%doc README contrib
a8655d02 515%attr(755,root,root) %{_bindir}/git
44ee5525
ER
516%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-receive-pack
517%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-shell
518%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-archive
519%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-upload-pack
a8655d02 520
08cc92d7 521%if %{with doc}
0afd37aa 522%{_mandir}/man1/git-*.1*
2c0376c9
AM
523%exclude %{_mandir}/man1/git-svn.1*
524%exclude %{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
a48d28b8 525%{_mandir}/man1/git.1*
0afd37aa 526%{_mandir}/man5/gitattributes.5*
a48d28b8 527%{_mandir}/man5/githooks.5*
0afd37aa 528%{_mandir}/man5/gitignore.5*
785b167d 529%{_mandir}/man5/gitmodules.5*
a48d28b8
AG
530%{_mandir}/man5/gitrepository-layout.5*
531%{_mandir}/man7/gitcli.7*
532%{_mandir}/man7/gitcore-tutorial.7*
a48d28b8
AG
533%{_mandir}/man7/gitdiffcore.7*
534%{_mandir}/man7/gitglossary.7*
f16e8911 535%{_mandir}/man7/gitrevisions.7*
a48d28b8
AG
536%{_mandir}/man7/gittutorial-2.7*
537%{_mandir}/man7/gittutorial.7*
670fe4d6 538%{_mandir}/man7/gitworkflows.7*
08cc92d7 539%endif
a8655d02 540
bf6fa63c
AM
541%dir %{_libdir}/%{name}
542%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-*
39dc084d 543%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git
a8655d02 544
bf6fa63c 545%exclude %{_libdir}/%{name}/git-gui
2c0376c9 546%exclude %{_libdir}/%{name}/git-svn
d82521ea 547%exclude %{_libdir}/%{name}/git-archimport
2c0376c9 548%exclude %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
d82521ea 549%exclude %{_libdir}/%{name}/*email*
a8655d02 550
6c4f9a5b 551%{_datadir}/%{name}
a8655d02 552
5db07614 553%{_localstatedir}/lib/git
e3cefa79 554
a8655d02
ER
555%if %{with doc}
556%files doc
778b89a7 557%defattr(644,root,root,755)
a8655d02
ER
558%doc Documentation/RelNotes*
559%doc Documentation/*.html Documentation/howto Documentation/technical
560%endif
561
b11ada2c
AG
562%files daemon-inetd
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rc-inetd/git-daemon
565
566%files daemon-standalone
567%defattr(644,root,root,755)
568%attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/git-daemon
569%attr(754,root, root) /etc/rc.d/init.d/git-daemon
570
e3cefa79 571%files devel
3ff86e9e 572%defattr(644,root,root,755)
5db07614
JB
573%{_includedir}/git-core
574%{_libdir}/libgit.a
eaf5c40c 575%{_libdir}/libgit_xdiff.a
5d7220ad 576
91396e2e
AG
577%files gitk
578%defattr(644,root,root,755)
08cc92d7 579%if %{with doc}
91396e2e 580%{_mandir}/man1/gitk.1*
08cc92d7
ER
581%endif
582%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitk
9fa88d97
AM
583%dir %{_datadir}/gitk
584%dir %{_datadir}/gitk/lib
585%dir %{_datadir}/gitk/lib/msgs
3b243bbe 586%lang(de) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/de.msg
f9871074 587%lang(es) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/es.msg
778b89a7
AM
588%lang(fr) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/fr.msg
589%lang(hu) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/hu.msg
3b243bbe 590%lang(it) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/it.msg
469258c9 591%lang(ja) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ja.msg
3ed82b68 592%lang(pt_BR) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/pt_br.msg
95998f97 593%lang(ru) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/ru.msg
f9871074 594%lang(sv) %{_datadir}/gitk/lib/msgs/sv.msg
91396e2e 595
be2ccf99
AG
596%files gitweb
597%defattr(644,root,root,755)
598%doc gitweb/{README,INSTALL}
599%dir %{webappdir}
600%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,http) %{webappdir}/gitweb.conf
601%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/apache.conf
602%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/httpd.conf
51ce768a 603%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %attr(640,root,root) %{webappdir}/lighttpd.conf
be2ccf99
AG
604%attr(755,root,root) %{cgibindir}/gitweb.cgi
605%{appdir}
606
e1c8d79f 607%files gitview
608%defattr(644,root,root,755)
609%doc contrib/gitview/gitview.txt
610%attr(755,root,root) %{_bindir}/gitview
611
f9871074
AG
612%files gui
613%defattr(644,root,root,755)
bf6fa63c 614%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-gui
f9871074
AG
615%dir %{_datadir}/git-gui
616%dir %{_datadir}/git-gui/lib
617%dir %{_datadir}/git-gui/lib/msgs
618%{_datadir}/git-gui/lib/git-gui.ico
619%{_datadir}/git-gui/lib/tclIndex
620%{_datadir}/git-gui/lib/*.js
621%{_datadir}/git-gui/lib/*.tcl
622%lang(de) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/de.msg
469258c9 623%lang(el) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/el.msg
f9871074
AG
624%lang(fr) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/fr.msg
625%lang(hu) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/hu.msg
626%lang(it) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/it.msg
627%lang(ja) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ja.msg
670fe4d6 628%lang(nb) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/nb.msg
f9871074
AG
629%lang(ru) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/ru.msg
630%lang(sv) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/sv.msg
35cbc54f 631%lang(zh_CN) %{_datadir}/git-gui/lib/msgs/zh_cn.msg
f9871074 632
2c0376c9
AM
633%files svn
634%defattr(644,root,root,755)
635%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-svn
636%if %{with doc}
637%{_mandir}/man1/git-svn.1*
638%endif
639
640%files cvs
641%defattr(644,root,root,755)
44ee5525 642%attr(755,root,root) %{_bindir}/git-cvsserver
2c0376c9
AM
643%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-cvs*
644%if %{with doc}
645%{_mandir}/man1/git-cvs*.1*
646%{_mandir}/man7/gitcvs-migration.7*
647%endif
648
d82521ea
ER
649%files arch
650%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
651%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/git-archimport
652%if %{with doc}
d82521ea
ER
653%{_mandir}/man1/git-archimport.1*
654%endif
655
656%files email
657%defattr(644,root,root,755)
d82521ea
ER
658%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*email*
659%if %{with doc}
d82521ea
ER
660%{_mandir}/man1/*email*.1*
661%endif
662
f2c1983d
AG
663%files -n bash-completion-git
664%defattr(644,root,root,755)
665%{_sysconfdir}/bash_completion.d/*
666
3dc01deb 667%files -n perl-Git
5d7220ad 668%defattr(644,root,root,755)
3dc01deb 669%{perl_vendorlib}/Git.pm
0afd37aa 670%{_mandir}/man3/Git.3pm*
f2c1983d 671
778b89a7
AM
672%files -n python-Git
673%defattr(644,root,root,755)
778b89a7
AM
674%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers
675%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/*.py[co]
676%dir %{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git
677%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers/git/*.py[co]
ab6547d4
ER
678%if "%{py_ver}" > "2.4"
679%{py_sitescriptdir}/git_remote_helpers*.egg-info
680%endif
778b89a7 681
f2c1983d
AG
682%files -n vim-syntax-gitcommit
683%defattr(644,root,root,755)
684%doc contrib/vim/README
d82521ea 685%{_datadir}/vim/vimfiles/syntax/*.vim
This page took 0.227458 seconds and 4 git commands to generate.