]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- release 3
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
8fccf021 1
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
dbf2ed0b 6Version: 3.4.9
9559ccb8 7Release: 3
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
57bc791c 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
dbf2ed0b 11# Source0-md5: 9a644535db9bcdf7e66b278c15d67a4a
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
c04f7614 14Patch1: %{name}-magnifier.patch
75ecce26 15Patch2: normalize-icon-path-names.patch
2692bda2 16URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 17BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
18BuildRequires: asciidoc
19BuildRequires: cairo-devel
5a783e1a 20BuildRequires: cmake >= 2.8.0
e66c95bd 21BuildRequires: dbus-devel
25a44485 22BuildRequires: docbook-dtd45-xml
489fc5b2 23BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: gperf
166fff07 25BuildRequires: imlib2-devel
12ed4205 26BuildRequires: libev-devel >= 4.0
8fccf021 27BuildRequires: libxcb-devel >= 1.4
82f625bc 28BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 29BuildRequires: lua-doc
e66c95bd 30BuildRequires: lua51-devel
5a783e1a 31BuildRequires: pango-devel >= 1:1.19.3
e66c95bd 32BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
e216db54 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 34BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 35BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
8100ab31 36BuildRequires: tar >= 1:1.22
25a44485 37BuildRequires: which
dc71363e 38BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.6
e66c95bd 39BuildRequires: xmlto
e66c95bd 40BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
8fccf021 41BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
5a783e1a 42Requires: pango >= 1:1.19.3
3f79079d 43Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 44Requires: xcb-util >= 0.3.6
8fccf021 45Provides: awesome-plugin-awful
46Provides: awesome-plugin-beautiful
47Obsoletes: awesome-plugin-awful
48Obsoletes: awesome-plugin-beautiful
e66c95bd
ZU
49BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
50
e66c95bd
ZU
51%description
52awesome is a highly configurable, next generation framework window
53manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
54targeted at power user, developer and any people dealing with every
55day computing tasks and want to have fine-grained control on its
56graphical environment.
57
58%description -l hu.UTF-8
59awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
60az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
61célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
62számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
63felületén.
64
2aea91b8 65%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 66awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 67możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
68przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
69w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
70myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
71innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 72kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
73
66d00da9 74%package client
75Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 76Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
77Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 78Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 79Requires: dbus
80Requires: rlwrap
81
82%description client
df15ecc6
ZU
83awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
84executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
85instance.
86
87%description client -l hu.UTF-8
88awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
89tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 90
91%description client -l pl.UTF-8
92awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
93działającej instancji zarządcy okien awesome.
94
e519f8ed
ZU
95%package doc
96Summary: awesome window manager API documentation
97Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 98Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 99Group: Documentation
e519f8ed
ZU
100
101%description doc
2aea91b8 102awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
103
104%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 105awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 106
2aea91b8 107%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 108Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 109
ab20464d
ZU
110%package example-config
111Summary: Example config for awesome window manager
112Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 113Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 114Group: Documentation
70e12a76 115Requires: %{name} = %{version}-%{release}
2a79941f 116Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
117
118%description example-config
860cb08a
JB
119Example config for awesome window manager. It can be a good starting
120point for those people, who have never used awesome window manager
121before.
ab20464d
ZU
122
123%description example-config -l hu.UTF-8
124Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
125használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
126
441c252e 127%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 128Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
129jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1303.x.
441c252e 131
f4579953 132%package plugin-naughty
441c252e 133Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 134Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 135Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 136Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 137Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a6f79adc 138Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
139
140%description plugin-naughty
141Naughty is a lua library that implements popup notifications for
142awesome3.
143
144%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
145Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
146awesome3-ban.
147
441c252e 148%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 149Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 150powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
151
8fccf021 152%package themes
153Summary: Themes for awesome window manager (metapackage)
154Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
155Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6349e542 156Group: X11/Window Managers/Tools
8fccf021 157Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
158Requires: %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
159Requires: %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
ab20464d 160
8fccf021 161%description themes
162Themes for awesome window manager (metapackage).
ab20464d 163
8fccf021 164%description themes -l hu.UTF-8
165Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
441c252e 166
8fccf021 167%description themes -l pl.UTF-8
168Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
ab20464d 169
8fccf021 170%package themes-default
171Summary: Default theme for awesome window manager
172Summary(hu.UTF-8): Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 173Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 174Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 175
8fccf021 176%description themes-default
177Default theme for awesome window manager.
6703f79f 178
8fccf021 179%description themes-default -l hu.UTF-8
180Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 181
8fccf021 182%package themes-sky
183Summary: Sky theme for awesome window manager
184Summary(hu.UTF-8): Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 185Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 186Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 187
8fccf021 188%description themes-sky
189Sky theme for awesome window manager.
6703f79f 190
8fccf021 191%description themes-sky -l hu.UTF-8
192Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
6703f79f 193
8fccf021 194%package themes-zenburn
195Summary: Zenburn theme for awesome window manager
196Summary(hu.UTF-8): Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
197Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 198Requires: %{name} = %{version}-%{release}
8fccf021 199
200%description themes-zenburn
201Zenburn theme for awesome window manager.
202
203%description themes-zenburn -l hu.UTF-8
204Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 205
e66c95bd 206%prep
25a44485 207%setup -q
e66c95bd 208%patch0 -p1
c04f7614 209%patch1 -p1
75ecce26 210%patch2 -p1
e66c95bd
ZU
211
212%build
906dda6d 213%cmake \
a043f8d3
ER
214 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
215 -DPREFIX=%{_prefix} \
216 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
217 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
218 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
219%{__make}
220
221%install
222rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
223install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
224install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
225
226%{__make} install \
227 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
228install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 229
6703f79f
ZU
230for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
231 %{__rm} ${file}
232done
e66c95bd
ZU
233
234%clean
235rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
236
237%files
238%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
239%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
240%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 241%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 242%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 243%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953 244%dir %{_datadir}/%{name}/lib
ab20464d 245%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 246%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
57bc791c 247
66d00da9 248%{_mandir}/man1/%{name}.1*
249%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
250%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
57bc791c
ZU
251# de
252%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
253%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
254%lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
255# es
256%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
257%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
258%lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
259# fr
260%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
261%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
262%lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
66d00da9 263
8fccf021 264# plugin-awful
265%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
266%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
267%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
268%{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
269%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
270
271# plugin-beautiful
272%dir %{_datadir}/awesome/themes
273%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
274
66d00da9 275%files client
276%defattr(644,root,root,755)
277%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
278%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
57bc791c
ZU
279%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
280%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
281%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
e519f8ed
ZU
282
283%files doc
284%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 285%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 286
ab20464d
ZU
287%files example-config
288%defattr(644,root,root,755)
d350aebc 289%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
ab20464d 290
8fccf021 291%files themes
ab20464d 292%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 293
8fccf021 294%files themes-default
ab20464d 295%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 296%{_datadir}/awesome/themes/default
ab20464d 297
8fccf021 298%files themes-sky
6703f79f 299%defattr(644,root,root,755)
6703f79f
ZU
300%{_datadir}/awesome/themes/sky
301
8fccf021 302%files themes-zenburn
f4579953 303%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 304%{_datadir}/awesome/themes/zenburn
f4579953 305
f4579953
ZU
306%files plugin-naughty
307%defattr(644,root,root,755)
308%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.195053 seconds and 4 git commands to generate.