- up to 3.4.3
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
8fccf021 1
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
820442d8 6Version: 3.4.3
0260a54a 7Release: 1
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
882ef172 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
820442d8 11# Source0-md5: bd6c56a0b0e1cc4ce53b0c53d8b0c7c2
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
8fccf021 14Patch1: %{name}-xmlto.patch
15Patch2: %{name}-magnifier.patch
2692bda2 16URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 17BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
18BuildRequires: asciidoc
19BuildRequires: cairo-devel
20BuildRequires: cmake >= 2.6
21BuildRequires: dbus-devel
25a44485 22BuildRequires: docbook-dtd45-xml
e519f8ed 23BuildRequires: doxygen
489fc5b2 24BuildRequires: glib-devel
25BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 26BuildRequires: gperf
166fff07 27BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 28BuildRequires: libev-devel
8fccf021 29BuildRequires: libxcb-devel >= 1.4
82f625bc 30BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 31BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
32BuildRequires: lua51-devel
33BuildRequires: pango-devel
34BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 35BuildRequires: readline-devel
e216db54 36BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 37BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 38BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
25a44485 39BuildRequires: which
dc71363e 40BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.6
e66c95bd
ZU
41BuildRequires: xmlto
42BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
43BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
44BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
45BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
46BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
8fccf021 47BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
3f79079d 48Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 49Requires: xcb-util >= 0.3.6
8fccf021 50Provides: awesome-plugin-awful
51Provides: awesome-plugin-beautiful
52Obsoletes: awesome-plugin-awful
53Obsoletes: awesome-plugin-beautiful
e66c95bd
ZU
54BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
55
e66c95bd
ZU
56%description
57awesome is a highly configurable, next generation framework window
58manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
59targeted at power user, developer and any people dealing with every
60day computing tasks and want to have fine-grained control on its
61graphical environment.
62
63%description -l hu.UTF-8
64awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
65az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
66célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
67számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
68felületén.
69
2aea91b8 70%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 71awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 72możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
73przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
74w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
75myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
76innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 77kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
78
66d00da9 79%package client
80Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 81Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
82Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 83Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 84Requires: dbus
85Requires: rlwrap
86
87%description client
df15ecc6
ZU
88awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
89executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
90instance.
91
92%description client -l hu.UTF-8
93awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
94tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 95
96%description client -l pl.UTF-8
97awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
98działającej instancji zarządcy okien awesome.
99
e519f8ed
ZU
100%package doc
101Summary: awesome window manager API documentation
102Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 103Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 104Group: Documentation
e519f8ed
ZU
105
106%description doc
2aea91b8 107awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
108
109%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 110awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 111
2aea91b8 112%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 113Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 114
ab20464d
ZU
115%package example-config
116Summary: Example config for awesome window manager
117Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 118Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 119Group: Documentation
70e12a76 120Requires: %{name} = %{version}-%{release}
2a79941f 121Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
122
123%description example-config
860cb08a
JB
124Example config for awesome window manager. It can be a good starting
125point for those people, who have never used awesome window manager
126before.
ab20464d
ZU
127
128%description example-config -l hu.UTF-8
129Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
130használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
131
441c252e 132%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 133Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
134jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1353.x.
441c252e 136
f4579953 137%package plugin-naughty
441c252e 138Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 139Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 140Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 141Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 142Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a6f79adc 143Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
144
145%description plugin-naughty
146Naughty is a lua library that implements popup notifications for
147awesome3.
148
149%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
150Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
151awesome3-ban.
152
441c252e 153%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 154Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 155powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
156
8fccf021 157%package themes
158Summary: Themes for awesome window manager (metapackage)
159Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
160Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6349e542 161Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 162Requires: %{name} = %{version}-%{release}
8fccf021 163Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
164Requires: %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
165Requires: %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
ab20464d 166
8fccf021 167%description themes
168Themes for awesome window manager (metapackage).
ab20464d 169
8fccf021 170%description themes -l hu.UTF-8
171Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
441c252e 172
8fccf021 173%description themes -l pl.UTF-8
174Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
ab20464d 175
8fccf021 176%package themes-default
177Summary: Default theme for awesome window manager
178Summary(hu.UTF-8): Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 179Group: X11/Window Managers/Tools
6703f79f 180
8fccf021 181%description themes-default
182Default theme for awesome window manager.
6703f79f 183
8fccf021 184%description themes-default -l hu.UTF-8
185Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 186
8fccf021 187%package themes-sky
188Summary: Sky theme for awesome window manager
189Summary(hu.UTF-8): Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 190Group: X11/Window Managers/Tools
6703f79f 191
8fccf021 192%description themes-sky
193Sky theme for awesome window manager.
6703f79f 194
8fccf021 195%description themes-sky -l hu.UTF-8
196Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
6703f79f 197
8fccf021 198%package themes-zenburn
199Summary: Zenburn theme for awesome window manager
200Summary(hu.UTF-8): Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
201Group: X11/Window Managers/Tools
202
203%description themes-zenburn
204Zenburn theme for awesome window manager.
205
206%description themes-zenburn -l hu.UTF-8
207Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 208
e66c95bd 209%prep
25a44485 210%setup -q
e66c95bd 211%patch0 -p1
dbffd21e 212%patch1 -p1
7f7404e0 213%patch2 -p1
e66c95bd
ZU
214
215%build
906dda6d 216%cmake \
a043f8d3
ER
217 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
218 -DPREFIX=%{_prefix} \
219 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
220 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
221 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
222%{__make}
223
224%install
225rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
226install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
227install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
228
229%{__make} install \
230 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
231install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 232
6703f79f
ZU
233for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
234 %{__rm} ${file}
235done
e66c95bd
ZU
236
237%clean
238rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
239
240%files
241%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
242%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
243%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 244%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 245%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 246%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953 247%dir %{_datadir}/%{name}/lib
ab20464d 248%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 249%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
66d00da9 250%{_mandir}/man1/%{name}.1*
251%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
252%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
253
8fccf021 254# plugin-awful
255%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
256%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
257%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
258%{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
259%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
260
261# plugin-beautiful
262%dir %{_datadir}/awesome/themes
263%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
264
66d00da9 265%files client
266%defattr(644,root,root,755)
267%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
268%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
e519f8ed
ZU
269
270%files doc
271%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 272%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 273
ab20464d
ZU
274%files example-config
275%defattr(644,root,root,755)
d350aebc 276%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
ab20464d 277
8fccf021 278%files themes
ab20464d 279%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 280
8fccf021 281%files themes-default
ab20464d 282%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 283%{_datadir}/awesome/themes/default
ab20464d 284
8fccf021 285%files themes-sky
6703f79f 286%defattr(644,root,root,755)
6703f79f
ZU
287%{_datadir}/awesome/themes/sky
288
8fccf021 289%files themes-zenburn
f4579953 290%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 291%{_datadir}/awesome/themes/zenburn
f4579953 292
f4579953
ZU
293%files plugin-naughty
294%defattr(644,root,root,755)
295%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.166203 seconds and 4 git commands to generate.