- Added bashizm patch
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
82f625bc 5Version: 3.3
dbffd21e 6Release: 4
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
882ef172 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
10# Source0-md5: 0dc5574dc551c6356d8cddc6ce91739c
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
dbffd21e 13Patch1: %{name}-client-bashizm.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 15BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
16BuildRequires: asciidoc
17BuildRequires: cairo-devel
18BuildRequires: cmake >= 2.6
19BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 20BuildRequires: doxygen
489fc5b2 21BuildRequires: glib-devel
22BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: gperf
166fff07 24BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 25BuildRequires: libev-devel
82f625bc 26BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 27BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
28BuildRequires: lua51-devel
29BuildRequires: pango-devel
30BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 31BuildRequires: readline-devel
e216db54 32BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 33BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 34BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
caf25df0 35BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.5
e66c95bd
ZU
36BuildRequires: xmlto
37BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
39BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
40BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
41BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
dbffd21e 42Requires: dbus
43Requires: rlwrap
3f79079d 44Requires: startup-notification >= 0.10
caf25df0 45Requires: xcb-util >= 0.3.5
6703f79f 46Suggests: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
e66c95bd
ZU
47BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
48
e216db54 49%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
50
51%description
52awesome is a highly configurable, next generation framework window
53manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
54targeted at power user, developer and any people dealing with every
55day computing tasks and want to have fine-grained control on its
56graphical environment.
57
58%description -l hu.UTF-8
59awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
60az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
61célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
62számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
63felületén.
64
2aea91b8 65%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 66awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 67możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
68przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
69w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
70myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
71innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 72kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
73
e519f8ed
ZU
74%package doc
75Summary: awesome window manager API documentation
76Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 77Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 78Group: Documentation
e519f8ed
ZU
79
80%description doc
2aea91b8 81awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
82
83%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 84awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 85
2aea91b8 86%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 87Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 88
ab20464d
ZU
89%package example-config
90Summary: Example config for awesome window manager
91Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 92Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 93Group: Documentation
70e12a76 94Requires: %{name} = %{version}-%{release}
0445c2b8
ER
95Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
96Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
97Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
6703f79f 98Requires: %{name}-themes = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
99
100%description example-config
860cb08a
JB
101Example config for awesome window manager. It can be a good starting
102point for those people, who have never used awesome window manager
103before.
ab20464d
ZU
104
105%description example-config -l hu.UTF-8
106Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
107használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
108
441c252e 109%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 110Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
111jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1123.x.
441c252e 113
ab20464d
ZU
114%package plugin-awful
115Summary: awful plugin for awesome window manager
116Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 117Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d 118Group: X11/Window Managers
70e12a76 119Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
120
121%description plugin-awful
b6bb5576
JB
122AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
123manager.
ab20464d
ZU
124
125%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 126AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 127
441c252e 128%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
129AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
130awesome.
441c252e 131
ab20464d 132%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
133Summary: Theme library for awesome window manager
134Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
135Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 136Group: X11/Window Managers
70e12a76 137Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e728b82d 138Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
139
140%description plugin-beautiful
441c252e 141Theme library for awesome window manager.
ab20464d 142
441c252e 143%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
144Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
145
146%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 147Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 148
f4579953
ZU
149%package plugin-invaders
150Summary: Awesome Invaders game
151Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 152Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 153Group: X11/Window Managers
70e12a76 154Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 155Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
156Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
157Requires: ImageMagick
158
159%description plugin-invaders
160Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 161Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
162
163%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
164Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
165megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
166
441c252e 167%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
168Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 169Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 170
f4579953 171%package plugin-naughty
441c252e 172Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 173Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 174Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 175Group: X11/Window Managers
70e12a76 176Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 177Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
178Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
179
180%description plugin-naughty
181Naughty is a lua library that implements popup notifications for
182awesome3.
183
184%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
185Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
186awesome3-ban.
187
441c252e 188%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 189Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 190powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
191
f4579953 192%package plugin-revelation
441c252e 193Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 194Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
b6bb5576 195Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
f4579953 196Group: X11/Window Managers
70e12a76 197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
198
199%description plugin-revelation
200Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
201client pops to the first tag that client is visible on and
202raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
203currently focused client, and Escape aborts.
204
205%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
206Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
207kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
208kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
209fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
210a művelet.
211
441c252e 212%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
213Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
214prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
441c252e 215którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
b6bb5576
JB
216Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
217przerywa podgląd okien.
441c252e 218
ab20464d 219%package plugin-tabulous
441c252e 220Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 221Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 222Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d 223Group: X11/Window Managers
70e12a76 224Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
225
226%description plugin-tabulous
441c252e 227Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
228
229%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 230Tab-ok awesome-hoz.
231
232%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 233Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 234
6703f79f
ZU
235%package plugin-telak
236Summary: Root window image display library
237Summary(hu.UTF-8): Root ablak kezeléséhez könyvtár
dbffd21e 238Summary(pl.UTF-8): Biblioteka pozwlająca ustawić tapetę w głównym oknie
6703f79f
ZU
239Group: X11/Window Managers
240Requires: %{name} = %{version}-%{release}
241Requires: lua-socket
242
243%description plugin-telak
244Root window image display library.
245
246%description plugin-telak -l hu.UTF-8
247Root ablak kezeléséhez könyvtár.
248
dbffd21e 249%description plugin-telak -l pl.UTF-8
250Biblioteka pozwalająca ustawić tapetę wyświetlaną na głównym oknie.
251
6703f79f
ZU
252%package themes
253Summary: Themes for awesome window manager
254Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz
dbffd21e 255Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6703f79f
ZU
256Group: X11/Window Managers
257Requires: %{name} = %{version}-%{release}
258
259%description themes
260Themes for awesome window manager.
261
262%description themes -l hu.UTF-8
263Témák az awesome ablakkezelőhöz.
264
dbffd21e 265%description themes -l pl.UTF-8
266Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
267
e66c95bd 268%prep
882ef172 269%setup -q
e66c95bd 270%patch0 -p1
dbffd21e 271%patch1 -p1
e66c95bd
ZU
272
273%build
a043f8d3
ER
274%cmake \
275 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
276 -DPREFIX=%{_prefix} \
277 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
278 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
279 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
280%{__make}
281
282%install
283rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 284install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
285
286%{__make} install \
287 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
288install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 289
290mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
6703f79f
ZU
291for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
292 %{__rm} ${file}
293done
e66c95bd
ZU
294
295%clean
296rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
297
298%files
299%defattr(644,root,root,755)
b6bb5576 300%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e66c95bd
ZU
301%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
302%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
303%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
304%dir %{_datadir}/%{name}/lib
305%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d 306%dir %{_datadir}/%{name}
ab20464d 307%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
308%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
309%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 310%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 311%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
312
313%files doc
314%defattr(644,root,root,755)
58290601 315%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 316
ab20464d
ZU
317%files example-config
318%defattr(644,root,root,755)
319%dir %{_sysconfdir}/xdg
320%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
321%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
322
ab20464d
ZU
323%files plugin-awful
324%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
325%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
326%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
6703f79f 327%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
0e6d8b9d 328%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
ab20464d 329
ab20464d
ZU
330%files plugin-beautiful
331%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
332%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
333%{_datadir}/awesome/themes
334
6703f79f
ZU
335%files themes
336%defattr(644,root,root,755)
337%dir %{_datadir}/awesome/themes
338%{_datadir}/awesome/themes/default
339%{_datadir}/awesome/themes/sky
340
f4579953
ZU
341%files plugin-invaders
342%defattr(644,root,root,755)
343%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
344%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
345%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
346
f4579953
ZU
347%files plugin-naughty
348%defattr(644,root,root,755)
349%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
350
6703f79f
ZU
351# %files plugin-revelation
352# %defattr(644,root,root,755)
353# %{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
f4579953 354
ab20464d
ZU
355%files plugin-tabulous
356%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 357%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
6703f79f
ZU
358
359%files plugin-telak
360%defattr(644,root,root,755)
361%{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.209267 seconds and 4 git commands to generate.