- release 3
[packages/awesome.git] / awesome.spec
1
2 Summary:        awesome window manager
3 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő
4 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca okien X - Awesome
5 Name:           awesome
6 Version:        3.4.9
7 Release:        3
8 License:        GPL v2
9 Group:          X11/Window Managers
10 Source0:        http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
11 # Source0-md5:  9a644535db9bcdf7e66b278c15d67a4a
12 Source1:        %{name}-xsession.desktop
13 Patch0:         %{name}-3.0-lua-files.patch
14 Patch1:         %{name}-magnifier.patch
15 Patch2:         normalize-icon-path-names.patch
16 URL:            http://awesome.naquadah.org/
17 BuildRequires:  ImageMagick-coder-png
18 BuildRequires:  asciidoc
19 BuildRequires:  cairo-devel
20 BuildRequires:  cmake >= 2.8.0
21 BuildRequires:  dbus-devel
22 BuildRequires:  docbook-dtd45-xml
23 BuildRequires:  glib2-devel
24 BuildRequires:  gperf
25 BuildRequires:  imlib2-devel
26 BuildRequires:  libev-devel >= 4.0
27 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.4
28 BuildRequires:  libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
29 BuildRequires:  lua-doc
30 BuildRequires:  lua51-devel
31 BuildRequires:  pango-devel >= 1:1.19.3
32 BuildRequires:  pkgconfig >= 0.9.0
33 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.293
34 BuildRequires:  sed >= 4.0
35 BuildRequires:  startup-notification-devel >= 0.10
36 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
37 BuildRequires:  which
38 BuildRequires:  xcb-util-devel >= 0.3.6
39 BuildRequires:  xmlto
40 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
41 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
42 Requires:       pango >= 1:1.19.3
43 Requires:       startup-notification >= 0.10
44 Requires:       xcb-util >= 0.3.6
45 Provides:       awesome-plugin-awful
46 Provides:       awesome-plugin-beautiful
47 Obsoletes:      awesome-plugin-awful
48 Obsoletes:      awesome-plugin-beautiful
49 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
50
51 %description
52 awesome is a highly configurable, next generation framework window
53 manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
54 targeted at power user, developer and any people dealing with every
55 day computing tasks and want to have fine-grained control on its
56 graphical environment.
57
58 %description -l hu.UTF-8
59 awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
60 az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
61 célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
62 számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
63 felületén.
64
65 %description -l pl.UTF-8
66 awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
67 możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
68 przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
69 w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
70 myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
71 innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
72 kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
73
74 %package client
75 Summary:        awesome window manager command line client
76 Summary(hu.UTF-8):      Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
77 Summary(pl.UTF-8):      Klient zarządcy okien awesome
78 Group:          X11/Window Managers/Tools
79 Requires:       dbus
80 Requires:       rlwrap
81
82 %description client
83 awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
84 executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
85 instance.
86
87 %description client -l hu.UTF-8
88 awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
89 tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
90
91 %description client -l pl.UTF-8
92 awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
93 działającej instancji zarządcy okien awesome.
94
95 %package doc
96 Summary:        awesome window manager API documentation
97 Summary(hu.UTF-8):      awesome ablakkezelő API dokumentációja
98 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API awesome
99 Group:          Documentation
100
101 %description doc
102 awesome window manager API documentation.
103
104 %description doc -l hu.UTF-8
105 awesome ablakkezelő API dokumentációja.
106
107 %description doc -l pl.UTF-8
108 Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
109
110 %package example-config
111 Summary:        Example config for awesome window manager
112 Summary(hu.UTF-8):      Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
113 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
114 Group:          Documentation
115 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
116 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
117
118 %description example-config
119 Example config for awesome window manager. It can be a good starting
120 point for those people, who have never used awesome window manager
121 before.
122
123 %description example-config -l hu.UTF-8
124 Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
125 használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
126
127 %description example-config -l pl.UTF-8
128 Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
129 jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
130 3.x.
131
132 %package plugin-naughty
133 Summary:        Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
134 Summary(hu.UTF-8):      Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
135 Summary(pl.UTF-8):      Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
136 Group:          X11/Window Managers/Tools
137 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
138 Provides:       dbus(org.freedesktop.Notifications)
139
140 %description plugin-naughty
141 Naughty is a lua library that implements popup notifications for
142 awesome3.
143
144 %description plugin-naughty -l hu.UTF-8
145 Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
146 awesome3-ban.
147
148 %description plugin-naughty -l pl.UTF-8
149 Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
150 powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
151
152 %package themes
153 Summary:        Themes for awesome window manager (metapackage)
154 Summary(hu.UTF-8):      Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
155 Summary(pl.UTF-8):      Tematy dla zarządcy okien awesome
156 Group:          X11/Window Managers/Tools
157 Requires:       %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
158 Requires:       %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
159 Requires:       %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
160
161 %description themes
162 Themes for awesome window manager (metapackage).
163
164 %description themes -l hu.UTF-8
165 Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
166
167 %description themes -l pl.UTF-8
168 Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
169
170 %package themes-default
171 Summary:        Default theme for awesome window manager
172 Summary(hu.UTF-8):      Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
173 Group:          X11/Window Managers/Tools
174 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
175
176 %description themes-default
177 Default theme for awesome window manager.
178
179 %description themes-default -l hu.UTF-8
180 Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
181
182 %package themes-sky
183 Summary:        Sky theme for awesome window manager
184 Summary(hu.UTF-8):      Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
185 Group:          X11/Window Managers/Tools
186 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
187
188 %description themes-sky
189 Sky theme for awesome window manager.
190
191 %description themes-sky -l hu.UTF-8
192 Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
193
194 %package themes-zenburn
195 Summary:        Zenburn theme for awesome window manager
196 Summary(hu.UTF-8):      Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
197 Group:          X11/Window Managers/Tools
198 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
199
200 %description themes-zenburn
201 Zenburn theme for awesome window manager.
202
203 %description themes-zenburn -l hu.UTF-8
204 Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
205
206 %prep
207 %setup -q
208 %patch0 -p1
209 %patch1 -p1
210 %patch2 -p1
211
212 %build
213 %cmake \
214         -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
215         -DPREFIX=%{_prefix} \
216         -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
217         -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
218         -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
219 %{__make}
220
221 %install
222 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
223 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
224 install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
225
226 %{__make} install \
227         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
228 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
229
230 for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
231         %{__rm} ${file}
232 done
233
234 %clean
235 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
236
237 %files
238 %defattr(644,root,root,755)
239 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
240 %exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
241 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
242 %attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
243 %dir %{_datadir}/%{name}
244 %dir %{_datadir}/%{name}/lib
245 %{_datadir}/%{name}/icons
246 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
247
248 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
249 %{_mandir}/man1/awsetbg.1*
250 %{_mandir}/man5/awesomerc.5*
251 # de
252 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
253 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
254 %lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
255 # es
256 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
257 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
258 %lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
259 # fr
260 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
261 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
262 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
263
264 # plugin-awful
265 %dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
266 %{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
267 %{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
268 %{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
269 %{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
270
271 # plugin-beautiful
272 %dir %{_datadir}/awesome/themes
273 %{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
274
275 %files client
276 %defattr(644,root,root,755)
277 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
278 %{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
279 %lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
280 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
281 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
282
283 %files doc
284 %defattr(644,root,root,755)
285 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
286
287 %files example-config
288 %defattr(644,root,root,755)
289 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
290
291 %files themes
292 %defattr(644,root,root,755)
293
294 %files themes-default
295 %defattr(644,root,root,755)
296 %{_datadir}/awesome/themes/default
297
298 %files themes-sky
299 %defattr(644,root,root,755)
300 %{_datadir}/awesome/themes/sky
301
302 %files themes-zenburn
303 %defattr(644,root,root,755)
304 %{_datadir}/awesome/themes/zenburn
305
306 %files plugin-naughty
307 %defattr(644,root,root,755)
308 %{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.140463 seconds and 3 git commands to generate.