- rel 2
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
8fccf021 1
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
b9eec6d9 6Version: 3.4.4
f9e570df 7Release: 2
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
882ef172 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
b9eec6d9 11# Source0-md5: 8c2537ad898d7f58a0f3ba92e6a561a1
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
8fccf021 14Patch1: %{name}-xmlto.patch
15Patch2: %{name}-magnifier.patch
2692bda2 16URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 17BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
18BuildRequires: asciidoc
19BuildRequires: cairo-devel
20BuildRequires: cmake >= 2.6
21BuildRequires: dbus-devel
25a44485 22BuildRequires: docbook-dtd45-xml
489fc5b2 23BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: gperf
166fff07 25BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 26BuildRequires: libev-devel
8fccf021 27BuildRequires: libxcb-devel >= 1.4
82f625bc 28BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 29BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
30BuildRequires: lua51-devel
31BuildRequires: pango-devel
32BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 33BuildRequires: readline-devel
e216db54 34BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 35BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 36BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
25a44485 37BuildRequires: which
dc71363e 38BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.6
e66c95bd 39BuildRequires: xmlto
e66c95bd 40BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
8fccf021 41BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
3f79079d 42Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 43Requires: xcb-util >= 0.3.6
8fccf021 44Provides: awesome-plugin-awful
45Provides: awesome-plugin-beautiful
46Obsoletes: awesome-plugin-awful
47Obsoletes: awesome-plugin-beautiful
e66c95bd
ZU
48BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
49
e66c95bd
ZU
50%description
51awesome is a highly configurable, next generation framework window
52manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
53targeted at power user, developer and any people dealing with every
54day computing tasks and want to have fine-grained control on its
55graphical environment.
56
57%description -l hu.UTF-8
58awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
59az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
60célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
61számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
62felületén.
63
2aea91b8 64%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 65awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 66możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
67przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
68w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
69myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
70innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 71kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
72
66d00da9 73%package client
74Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 75Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
76Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 77Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 78Requires: dbus
79Requires: rlwrap
80
81%description client
df15ecc6
ZU
82awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
83executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
84instance.
85
86%description client -l hu.UTF-8
87awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
88tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 89
90%description client -l pl.UTF-8
91awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
92działającej instancji zarządcy okien awesome.
93
e519f8ed
ZU
94%package doc
95Summary: awesome window manager API documentation
96Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 97Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 98Group: Documentation
e519f8ed
ZU
99
100%description doc
2aea91b8 101awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
102
103%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 104awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 105
2aea91b8 106%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 107Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 108
ab20464d
ZU
109%package example-config
110Summary: Example config for awesome window manager
111Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 112Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 113Group: Documentation
70e12a76 114Requires: %{name} = %{version}-%{release}
2a79941f 115Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
116
117%description example-config
860cb08a
JB
118Example config for awesome window manager. It can be a good starting
119point for those people, who have never used awesome window manager
120before.
ab20464d
ZU
121
122%description example-config -l hu.UTF-8
123Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
124használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
125
441c252e 126%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 127Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
128jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1293.x.
441c252e 130
f4579953 131%package plugin-naughty
441c252e 132Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 133Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 134Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 135Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 136Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a6f79adc 137Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
138
139%description plugin-naughty
140Naughty is a lua library that implements popup notifications for
141awesome3.
142
143%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
144Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
145awesome3-ban.
146
441c252e 147%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 148Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 149powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
150
8fccf021 151%package themes
152Summary: Themes for awesome window manager (metapackage)
153Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
154Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6349e542 155Group: X11/Window Managers/Tools
8fccf021 156Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
157Requires: %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
158Requires: %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
ab20464d 159
8fccf021 160%description themes
161Themes for awesome window manager (metapackage).
ab20464d 162
8fccf021 163%description themes -l hu.UTF-8
164Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
441c252e 165
8fccf021 166%description themes -l pl.UTF-8
167Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
ab20464d 168
8fccf021 169%package themes-default
170Summary: Default theme for awesome window manager
171Summary(hu.UTF-8): Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 172Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 173Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 174
8fccf021 175%description themes-default
176Default theme for awesome window manager.
6703f79f 177
8fccf021 178%description themes-default -l hu.UTF-8
179Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 180
8fccf021 181%package themes-sky
182Summary: Sky theme for awesome window manager
183Summary(hu.UTF-8): Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 184Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 185Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 186
8fccf021 187%description themes-sky
188Sky theme for awesome window manager.
6703f79f 189
8fccf021 190%description themes-sky -l hu.UTF-8
191Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
6703f79f 192
8fccf021 193%package themes-zenburn
194Summary: Zenburn theme for awesome window manager
195Summary(hu.UTF-8): Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
196Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 197Requires: %{name} = %{version}-%{release}
8fccf021 198
199%description themes-zenburn
200Zenburn theme for awesome window manager.
201
202%description themes-zenburn -l hu.UTF-8
203Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 204
e66c95bd 205%prep
25a44485 206%setup -q
e66c95bd 207%patch0 -p1
dbffd21e 208%patch1 -p1
7f7404e0 209%patch2 -p1
e66c95bd
ZU
210
211%build
906dda6d 212%cmake \
a043f8d3
ER
213 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
214 -DPREFIX=%{_prefix} \
215 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
216 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
217 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
218%{__make}
219
220%install
221rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
222install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
223install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
224
225%{__make} install \
226 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
227install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 228
6703f79f
ZU
229for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
230 %{__rm} ${file}
231done
e66c95bd
ZU
232
233%clean
234rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
235
236%files
237%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
238%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
239%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 240%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 241%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 242%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953 243%dir %{_datadir}/%{name}/lib
ab20464d 244%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 245%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
66d00da9 246%{_mandir}/man1/%{name}.1*
247%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
248%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
249
8fccf021 250# plugin-awful
251%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
252%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
253%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
254%{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
255%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
256
257# plugin-beautiful
258%dir %{_datadir}/awesome/themes
259%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
260
66d00da9 261%files client
262%defattr(644,root,root,755)
263%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
264%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
e519f8ed
ZU
265
266%files doc
267%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 268%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 269
ab20464d
ZU
270%files example-config
271%defattr(644,root,root,755)
d350aebc 272%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
ab20464d 273
8fccf021 274%files themes
ab20464d 275%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 276
8fccf021 277%files themes-default
ab20464d 278%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 279%{_datadir}/awesome/themes/default
ab20464d 280
8fccf021 281%files themes-sky
6703f79f 282%defattr(644,root,root,755)
6703f79f
ZU
283%{_datadir}/awesome/themes/sky
284
8fccf021 285%files themes-zenburn
f4579953 286%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 287%{_datadir}/awesome/themes/zenburn
f4579953 288
f4579953
ZU
289%files plugin-naughty
290%defattr(644,root,root,755)
291%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.250073 seconds and 4 git commands to generate.