]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- added patch that makes it compatibile with xcb-util >= 0.3.3
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
46d659c0 5Version: 3.1.2
3f998834 6Release: 3
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
e4a5b042 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
46d659c0 10# Source0-md5: 01ad5a4e4919b664bfe3f0c627ed291f
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
3f998834 13Patch1: %{name}-xcb.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
489fc5b2 20BuildRequires: glib-devel
21BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 22BuildRequires: gperf
166fff07 23BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 25BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
26BuildRequires: lua51-devel
27BuildRequires: pango-devel
28BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 29BuildRequires: readline-devel
e216db54 30BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 31BuildRequires: sed >= 4.0
3f998834 32BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.3
e66c95bd
ZU
33BuildRequires: xmlto
34BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 58awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 59możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
60przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
61w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
62myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
63innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 70Group: Documentation
e519f8ed
ZU
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 79Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 80
ab20464d
ZU
81%package example-config
82Summary: Example config for awesome window manager
83Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 84Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 85Group: Documentation
0445c2b8
ER
86Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
87Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
88Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
89
90%description example-config
860cb08a
JB
91Example config for awesome window manager. It can be a good starting
92point for those people, who have never used awesome window manager
93before.
ab20464d
ZU
94
95%description example-config -l hu.UTF-8
96Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
97használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
98
441c252e 99%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 100Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
101jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1023.x.
441c252e 103
ab20464d
ZU
104%package plugin-awful
105Summary: awful plugin for awesome window manager
106Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 107Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d
ZU
108Group: X11/Window Managers
109
110%description plugin-awful
b6bb5576
JB
111AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
112manager.
ab20464d
ZU
113
114%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 115AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 116
441c252e 117%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
118AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
119awesome.
441c252e 120
ab20464d 121%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
122Summary: Theme library for awesome window manager
123Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
124Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 125Group: X11/Window Managers
e728b82d 126Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
127
128%description plugin-beautiful
441c252e 129Theme library for awesome window manager.
ab20464d 130
441c252e 131%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
132Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
133
134%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 135Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 136
f4579953
ZU
137%package plugin-invaders
138Summary: Awesome Invaders game
139Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 140Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 141Group: X11/Window Managers
1e44500c 142Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
143Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
144Requires: ImageMagick
145
146%description plugin-invaders
147Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 148Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
149
150%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
151Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
152megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
153
441c252e 154%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
155Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 156Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 157
f4579953 158%package plugin-naughty
441c252e 159Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 160Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 161Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 162Group: X11/Window Managers
1e44500c 163Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
164Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
165
166%description plugin-naughty
167Naughty is a lua library that implements popup notifications for
168awesome3.
169
170%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
171Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
172awesome3-ban.
173
441c252e 174%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 175Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 176powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
177
f4579953 178%package plugin-revelation
441c252e 179Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 180Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
b6bb5576 181Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
f4579953
ZU
182Group: X11/Window Managers
183
184%description plugin-revelation
185Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
186client pops to the first tag that client is visible on and
187raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
188currently focused client, and Escape aborts.
189
190%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
191Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
192kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
193kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
194fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
195a művelet.
196
441c252e 197%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
198Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
199prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
441c252e 200którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
b6bb5576
JB
201Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
202przerywa podgląd okien.
441c252e 203
ab20464d 204%package plugin-tabulous
441c252e 205Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 206Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 207Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d
ZU
208Group: X11/Window Managers
209
210%description plugin-tabulous
441c252e 211Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
212
213%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 214Tab-ok awesome-hoz.
215
216%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 217Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 218
e66c95bd 219%prep
e4a5b042 220%setup -q
e66c95bd 221%patch0 -p1
3f998834 222%patch1 -p1
e66c95bd
ZU
223
224%build
a043f8d3
ER
225%cmake \
226 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
227 -DPREFIX=%{_prefix} \
228 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
229 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
230 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
231%{__make}
232
233%install
234rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 235install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
236
237%{__make} install \
238 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
239install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 240
241mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
242
243%clean
244rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
245
246%files
247%defattr(644,root,root,755)
b6bb5576 248%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e66c95bd
ZU
249%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
250%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
251%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
252%dir %{_datadir}/%{name}/lib
253%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d
ZU
254%dir %{_datadir}/%{name}
255%dir %{_datadir}/%{name}/icons
f4579953 256%dir %{_datadir}/%{name}/icons
ab20464d 257%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
258%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
259%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 260%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 261%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
262
263%files doc
264%defattr(644,root,root,755)
58290601 265%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 266
ab20464d
ZU
267%files example-config
268%defattr(644,root,root,755)
269%dir %{_sysconfdir}/xdg
270%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
271%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
272
ab20464d
ZU
273%files plugin-awful
274%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
275%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
276%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
ab20464d 277
ab20464d
ZU
278%files plugin-beautiful
279%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
280%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
281%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
282%{_datadir}/awesome/themes
283
f4579953
ZU
284%files plugin-invaders
285%defattr(644,root,root,755)
286%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
287%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
288%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
289
f4579953
ZU
290%files plugin-naughty
291%defattr(644,root,root,755)
292%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
293
f4579953
ZU
294%files plugin-revelation
295%defattr(644,root,root,755)
296%{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
297
ab20464d
ZU
298%files plugin-tabulous
299%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 300%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.116076 seconds and 4 git commands to generate.