]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- Suggests WallpaperChanger
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
e216db54 6Version: 3.0
e519f8ed 7Release: 2
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042
ZU
10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11# Source0-md5: 32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
e66c95bd 14URL: http://awesome.naquadah.org
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
e66c95bd
ZU
20BuildRequires: gdk-pixbuf-devel
21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
e216db54 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 29BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 30BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
31BuildRequires: xmlto
32BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
33BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
37BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
cac6ecbb 38Suggests: WallpaperChanger
e66c95bd 39
e216db54 40%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
41
42%description
43awesome is a highly configurable, next generation framework window
44manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
45targeted at power user, developer and any people dealing with every
46day computing tasks and want to have fine-grained control on its
47graphical environment.
48
49%description -l hu.UTF-8
50awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
51az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
52célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
53számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
54felületén.
55
2aea91b8 56%description -l pl.UTF-8
57awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
58możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
59przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
60program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
61o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
62ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
63kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
64
e519f8ed
ZU
65%package doc
66Summary: awesome window manager API documentation
67Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
2aea91b8 68Summary(pl.UTF-8): dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
69Group: X11/Window Managers
70
71%description doc
2aea91b8 72awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
73
74%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 75awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 76
2aea91b8 77%description doc -l pl.UTF-8
78Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 79
e66c95bd 80%prep
e4a5b042 81%setup -q
e66c95bd
ZU
82%patch0 -p1
83
84%build
a043f8d3
ER
85%cmake \
86 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
87 -DPREFIX=%{_prefix} \
88 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
89 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
90 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
91%{__make}
92
93%install
94rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 95install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
96
97%{__make} install \
98 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
99install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 100
101mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
102
103%clean
104rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
105
106%files
107%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
108%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
109%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
110%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
111%{_datadir}/%{name}
112%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
113%{_mandir}/man1/%{name}*
114%{_mandir}/man5/%{name}*
a043f8d3 115# XXX shouldn't this dir be in filesystem or xorg packages?
e519f8ed 116# XXX in my system there isn't until awesome won't installed - uzsolt
e66c95bd
ZU
117%dir %{_sysconfdir}/xdg
118%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
119%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
58290601 120%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed
ZU
121
122%files doc
123%defattr(644,root,root,755)
58290601 124%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
This page took 0.062819 seconds and 4 git commands to generate.