- removed TODO (awesome.desktop works well)
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
e66c95bd
ZU
2Summary: Awesome Window Manager
3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
5Name: awesome
e216db54 6Version: 3.0
e519f8ed 7Release: 2
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042
ZU
10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
11# Source0-md5: 32bb9e94a63f421a7a8500f1041b6add
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
e66c95bd 14URL: http://awesome.naquadah.org
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
e66c95bd
ZU
20BuildRequires: gdk-pixbuf-devel
21BuildRequires: gperf
166fff07 22BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 23BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 24BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
25BuildRequires: lua51-devel
26BuildRequires: pango-devel
27BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
e216db54 28BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 29BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 30BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
31BuildRequires: xmlto
32BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
33BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
34BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
37BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
e216db54 39%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
40
41%description
42awesome is a highly configurable, next generation framework window
43manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
44targeted at power user, developer and any people dealing with every
45day computing tasks and want to have fine-grained control on its
46graphical environment.
47
48%description -l hu.UTF-8
49awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
50az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
51célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
52számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
53felületén.
54
2aea91b8 55%description -l pl.UTF-8
56awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
57możliwościami konfiguracji i rozszerzania fnkcjonalności, pozostając
58przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
59program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
60o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
61ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
62kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
63
e519f8ed
ZU
64%package doc
65Summary: awesome window manager API documentation
66Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
2aea91b8 67Summary(pl.UTF-8): dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
68Group: X11/Window Managers
69
70%description doc
2aea91b8 71awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
72
73%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 74awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 75
2aea91b8 76%description doc -l pl.UTF-8
77Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 78
e66c95bd 79%prep
e4a5b042 80%setup -q
e66c95bd
ZU
81%patch0 -p1
82
83%build
a043f8d3
ER
84%cmake \
85 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
86 -DPREFIX=%{_prefix} \
87 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
88 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
89 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
90%{__make}
91
92%install
93rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions
95
96%{__make} install \
97 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
98install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
e519f8ed 99install AUTHORS LICENSE README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
100
101%clean
102rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
103
104%files
105%defattr(644,root,root,755)
e519f8ed
ZU
106%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}
107%{_docdir}/%{name}-%{version}/[A-Z]*
e66c95bd
ZU
108%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
109%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
110%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
111%{_datadir}/%{name}
112%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
113%{_mandir}/man1/%{name}*
114%{_mandir}/man5/%{name}*
a043f8d3 115# XXX shouldn't this dir be in filesystem or xorg packages?
e519f8ed 116# XXX in my system there isn't until awesome won't installed - uzsolt
e66c95bd
ZU
117%dir %{_sysconfdir}/xdg
118%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
119%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
e519f8ed
ZU
120
121%files doc
122%defattr(644,root,root,755)
123%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
124%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/files
125%dir %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/modules
126%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/*
127%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/files/*
128%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc/modules/*
This page took 0.061514 seconds and 4 git commands to generate.