- up to 3.3.4
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
0260a54a 5Version: 3.3.4
6Release: 1
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
882ef172 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
0260a54a 10# Source0-md5: a8e20a5af2cb07191416c2b8198b450c
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
dbffd21e 13Patch1: %{name}-client-bashizm.patch
7f7404e0 14Patch2: %{name}-xmlto.patch
2692bda2 15URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 16BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
17BuildRequires: asciidoc
18BuildRequires: cairo-devel
19BuildRequires: cmake >= 2.6
20BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 21BuildRequires: doxygen
489fc5b2 22BuildRequires: glib-devel
23BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: gperf
166fff07 25BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 26BuildRequires: libev-devel
82f625bc 27BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 28BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
29BuildRequires: lua51-devel
30BuildRequires: pango-devel
31BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 32BuildRequires: readline-devel
e216db54 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 34BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 35BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
dc71363e 36BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.6
e66c95bd
ZU
37BuildRequires: xmlto
38BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
39BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
40BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
41BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
42BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
66d00da9 43Requires: %{name}-client = %{version}-%{release}
3f79079d 44Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 45Requires: xcb-util >= 0.3.6
e66c95bd
ZU
46BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
e216db54 48%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
49
50%description
51awesome is a highly configurable, next generation framework window
52manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
53targeted at power user, developer and any people dealing with every
54day computing tasks and want to have fine-grained control on its
55graphical environment.
56
57%description -l hu.UTF-8
58awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
59az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
60célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
61számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
62felületén.
63
2aea91b8 64%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 65awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 66możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
67przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
68w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
69myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
70innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 71kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
72
66d00da9 73%package client
74Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 75Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
76Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 77Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 78Requires: dbus
79Requires: rlwrap
80
81%description client
df15ecc6
ZU
82awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
83executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
84instance.
85
86%description client -l hu.UTF-8
87awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
88tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 89
90%description client -l pl.UTF-8
91awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
92działającej instancji zarządcy okien awesome.
93
e519f8ed
ZU
94%package doc
95Summary: awesome window manager API documentation
96Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 97Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 98Group: Documentation
e519f8ed
ZU
99
100%description doc
2aea91b8 101awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
102
103%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 104awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 105
2aea91b8 106%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 107Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 108
ab20464d
ZU
109%package example-config
110Summary: Example config for awesome window manager
111Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 112Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 113Group: Documentation
70e12a76 114Requires: %{name} = %{version}-%{release}
0445c2b8
ER
115Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
116Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
117Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
6703f79f 118Requires: %{name}-themes = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
119
120%description example-config
860cb08a
JB
121Example config for awesome window manager. It can be a good starting
122point for those people, who have never used awesome window manager
123before.
ab20464d
ZU
124
125%description example-config -l hu.UTF-8
126Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
127használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
128
441c252e 129%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 130Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
131jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1323.x.
441c252e 133
ab20464d
ZU
134%package plugin-awful
135Summary: awful plugin for awesome window manager
136Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 137Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
6349e542 138Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 139Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
140
141%description plugin-awful
b6bb5576
JB
142AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
143manager.
ab20464d
ZU
144
145%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 146AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 147
441c252e 148%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
149AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
150awesome.
441c252e 151
ab20464d 152%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
153Summary: Theme library for awesome window manager
154Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
155Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
6349e542 156Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 157Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e728b82d 158Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
159
160%description plugin-beautiful
441c252e 161Theme library for awesome window manager.
ab20464d 162
441c252e 163%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
164Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
165
166%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 167Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 168
f4579953
ZU
169%package plugin-invaders
170Summary: Awesome Invaders game
171Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 172Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
6349e542 173Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 174Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 175Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
176Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
177Requires: ImageMagick
178
179%description plugin-invaders
180Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 181Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
182
183%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
184Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
185megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
186
441c252e 187%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
188Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 189Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 190
f4579953 191%package plugin-naughty
441c252e 192Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 193Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 194Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 195Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 196Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 197Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
198Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
a6f79adc 199Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
200
201%description plugin-naughty
202Naughty is a lua library that implements popup notifications for
203awesome3.
204
205%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
206Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
207awesome3-ban.
208
441c252e 209%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 210Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 211powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
212
ab20464d 213%package plugin-tabulous
441c252e 214Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 215Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 216Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
6349e542 217Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 218Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
219
220%description plugin-tabulous
441c252e 221Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
222
223%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 224Tab-ok awesome-hoz.
225
226%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 227Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 228
6703f79f
ZU
229%package plugin-telak
230Summary: Root window image display library
231Summary(hu.UTF-8): Root ablak kezeléséhez könyvtár
dbffd21e 232Summary(pl.UTF-8): Biblioteka pozwlająca ustawić tapetę w głównym oknie
6349e542 233Group: X11/Window Managers/Tools
6703f79f
ZU
234Requires: %{name} = %{version}-%{release}
235Requires: lua-socket
236
237%description plugin-telak
238Root window image display library.
239
240%description plugin-telak -l hu.UTF-8
241Root ablak kezeléséhez könyvtár.
242
dbffd21e 243%description plugin-telak -l pl.UTF-8
244Biblioteka pozwalająca ustawić tapetę wyświetlaną na głównym oknie.
245
6703f79f
ZU
246%package themes
247Summary: Themes for awesome window manager
248Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz
dbffd21e 249Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6349e542 250Group: X11/Window Managers/Tools
6703f79f
ZU
251Requires: %{name} = %{version}-%{release}
252
253%description themes
254Themes for awesome window manager.
255
256%description themes -l hu.UTF-8
257Témák az awesome ablakkezelőhöz.
258
dbffd21e 259%description themes -l pl.UTF-8
260Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
261
e66c95bd 262%prep
882ef172 263%setup -q
e66c95bd 264%patch0 -p1
dbffd21e 265%patch1 -p1
7f7404e0 266%patch2 -p1
e66c95bd
ZU
267
268%build
a043f8d3
ER
269%cmake \
270 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
271 -DPREFIX=%{_prefix} \
272 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
273 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
274 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
275%{__make}
276
277%install
278rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
279install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
280install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
281
282%{__make} install \
283 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
284install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 285
6703f79f
ZU
286for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
287 %{__rm} ${file}
288done
e66c95bd
ZU
289
290%clean
291rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
292
293%files
294%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
295%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
296%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 297%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 298%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 299%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953
ZU
300%dir %{_datadir}/%{name}/lib
301%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d 302%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 303%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
66d00da9 304%{_mandir}/man1/%{name}.1*
305%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
306%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
307
308%files client
309%defattr(644,root,root,755)
310%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
311%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
e519f8ed
ZU
312
313%files doc
314%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 315%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 316
ab20464d
ZU
317%files example-config
318%defattr(644,root,root,755)
319%dir %{_sysconfdir}/xdg
320%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
321%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
322
ab20464d
ZU
323%files plugin-awful
324%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
325%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
326%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
6703f79f 327%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
0e6d8b9d 328%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
ab20464d 329
ab20464d
ZU
330%files plugin-beautiful
331%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
332%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
333%{_datadir}/awesome/themes
334
6703f79f
ZU
335%files themes
336%defattr(644,root,root,755)
337%dir %{_datadir}/awesome/themes
338%{_datadir}/awesome/themes/default
339%{_datadir}/awesome/themes/sky
340
f4579953
ZU
341%files plugin-invaders
342%defattr(644,root,root,755)
343%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
344%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
345%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
346
f4579953
ZU
347%files plugin-naughty
348%defattr(644,root,root,755)
349%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
350
ab20464d
ZU
351%files plugin-tabulous
352%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 353%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
6703f79f
ZU
354
355%files plugin-telak
356%defattr(644,root,root,755)
357%{_datadir}/awesome/lib/telak.lua
This page took 0.185271 seconds and 4 git commands to generate.