- plugin-* subpackages R: %%{name} = %%{version}-%%{release} for easier
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
441c252e 1Summary: awesome window manager
e66c95bd 2Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 3Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 4Name: awesome
46d659c0 5Version: 3.1.2
3f998834 6Release: 3
e66c95bd
ZU
7License: GPL v2
8Group: X11/Window Managers
e4a5b042 9Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
46d659c0 10# Source0-md5: 01ad5a4e4919b664bfe3f0c627ed291f
e66c95bd 11Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 12Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
3f998834 13Patch1: %{name}-xcb.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
489fc5b2 20BuildRequires: glib-devel
21BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 22BuildRequires: gperf
166fff07 23BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 25BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
26BuildRequires: lua51-devel
27BuildRequires: pango-devel
28BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 29BuildRequires: readline-devel
e216db54 30BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 31BuildRequires: sed >= 4.0
3f998834 32BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.3
e66c95bd
ZU
33BuildRequires: xmlto
34BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 58awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 59możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
60przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
61w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
62myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
63innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 70Group: Documentation
e519f8ed
ZU
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 79Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 80
ab20464d
ZU
81%package example-config
82Summary: Example config for awesome window manager
83Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 84Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 85Group: Documentation
70e12a76 86Requires: %{name} = %{version}-%{release}
0445c2b8
ER
87Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
88Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
89Requires: %{name}-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
90
91%description example-config
860cb08a
JB
92Example config for awesome window manager. It can be a good starting
93point for those people, who have never used awesome window manager
94before.
ab20464d
ZU
95
96%description example-config -l hu.UTF-8
97Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
98használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
99
441c252e 100%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 101Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
102jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1033.x.
441c252e 104
ab20464d
ZU
105%package plugin-awful
106Summary: awful plugin for awesome window manager
107Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 108Summary(pl.UTF-8): Wtyczka awful dla zarządcy okien awesome
ab20464d 109Group: X11/Window Managers
70e12a76 110Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
111
112%description plugin-awful
b6bb5576
JB
113AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window
114manager.
ab20464d
ZU
115
116%description plugin-awful -l hu.UTF-8
b6bb5576 117AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz.
ab20464d 118
441c252e 119%description plugin-awful -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
120AWesome Functions very UsefuL: wtyczka awful dla zarządcy okien
121awesome.
441c252e 122
ab20464d 123%package plugin-beautiful
b6bb5576
JB
124Summary: Theme library for awesome window manager
125Summary(hu.UTF-8): Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
126Summary(pl.UTF-8): Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome
ab20464d 127Group: X11/Window Managers
70e12a76 128Requires: %{name} = %{version}-%{release}
e728b82d 129Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
130
131%description plugin-beautiful
441c252e 132Theme library for awesome window manager.
ab20464d 133
441c252e 134%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
135Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
136
137%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
b6bb5576 138Biblioteka styli dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 139
f4579953
ZU
140%package plugin-invaders
141Summary: Awesome Invaders game
142Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 143Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 144Group: X11/Window Managers
70e12a76 145Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 146Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
147Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
148Requires: ImageMagick
149
150%description plugin-invaders
151Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 152Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
153
154%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
155Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
156megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
157
441c252e 158%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
159Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
b6bb5576 160Lua zarządcy okien awesome 3.
441c252e 161
f4579953 162%package plugin-naughty
441c252e 163Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 164Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 165Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 166Group: X11/Window Managers
70e12a76 167Requires: %{name} = %{version}-%{release}
1e44500c 168Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
169Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
170
171%description plugin-naughty
172Naughty is a lua library that implements popup notifications for
173awesome3.
174
175%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
176Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
177awesome3-ban.
178
441c252e 179%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 180Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 181powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
182
f4579953 183%package plugin-revelation
441c252e 184Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 185Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
b6bb5576 186Summary(pl.UTF-8): Wtyczka do awesome 3 dająca widok wszystkich otwartych okien
f4579953 187Group: X11/Window Managers
70e12a76 188Requires: %{name} = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
189
190%description plugin-revelation
191Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
192client pops to the first tag that client is visible on and
193raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
194currently focused client, and Escape aborts.
195
196%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
197Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
198kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
199kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
200fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
201a művelet.
202
441c252e 203%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
b6bb5576
JB
204Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknięcie
205prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy znacznik, na
441c252e 206którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
b6bb5576
JB
207Dodatkowo klawisz Enter przełącza fokus mięszy oknami a klawisz Esc
208przerywa podgląd okien.
441c252e 209
ab20464d 210%package plugin-tabulous
441c252e 211Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 212Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
b6bb5576 213Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla zarządcy okien awesome
ab20464d 214Group: X11/Window Managers
70e12a76 215Requires: %{name} = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
216
217%description plugin-tabulous
441c252e 218Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
219
220%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 221Tab-ok awesome-hoz.
222
223%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
b6bb5576 224Zakładki dla zarządcy okien awesome.
ab20464d 225
e66c95bd 226%prep
e4a5b042 227%setup -q
e66c95bd 228%patch0 -p1
3f998834 229%patch1 -p1
e66c95bd
ZU
230
231%build
a043f8d3
ER
232%cmake \
233 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
234 -DPREFIX=%{_prefix} \
235 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
236 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
237 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
238%{__make}
239
240%install
241rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 242install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
243
244%{__make} install \
245 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
246install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 247
248mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
249
250%clean
251rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
252
253%files
254%defattr(644,root,root,755)
b6bb5576 255%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e66c95bd
ZU
256%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
257%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
258%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
259%dir %{_datadir}/%{name}/lib
260%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d
ZU
261%dir %{_datadir}/%{name}
262%dir %{_datadir}/%{name}/icons
f4579953 263%dir %{_datadir}/%{name}/icons
ab20464d 264%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
265%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
266%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 267%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 268%{_mandir}/man5/%{name}*
e519f8ed
ZU
269
270%files doc
271%defattr(644,root,root,755)
58290601 272%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 273
ab20464d
ZU
274%files example-config
275%defattr(644,root,root,755)
276%dir %{_sysconfdir}/xdg
277%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
278%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
279
ab20464d
ZU
280%files plugin-awful
281%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
282%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
283%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
ab20464d 284
ab20464d
ZU
285%files plugin-beautiful
286%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
287%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
288%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
289%{_datadir}/awesome/themes
290
f4579953
ZU
291%files plugin-invaders
292%defattr(644,root,root,755)
293%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
294%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
295%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
296
f4579953
ZU
297%files plugin-naughty
298%defattr(644,root,root,755)
299%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
300
f4579953
ZU
301%files plugin-revelation
302%defattr(644,root,root,755)
303%{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
304
ab20464d
ZU
305%files plugin-tabulous
306%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 307%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.200027 seconds and 4 git commands to generate.