]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- do not override _sysconfdir. According to XDG Base Directory Specification 6
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
8fccf021 1
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
39ba5dbb 6Version: 3.4.2
0260a54a 7Release: 1
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
882ef172 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
39ba5dbb 11# Source0-md5: 9cdd7298071b2f89646085daa1f6322d
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
8fccf021 14Patch1: %{name}-xmlto.patch
15Patch2: %{name}-magnifier.patch
2692bda2 16URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 17BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
18BuildRequires: asciidoc
19BuildRequires: cairo-devel
20BuildRequires: cmake >= 2.6
21BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 22BuildRequires: doxygen
489fc5b2 23BuildRequires: glib-devel
24BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 25BuildRequires: gperf
166fff07 26BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 27BuildRequires: libev-devel
8fccf021 28BuildRequires: libxcb-devel >= 1.4
82f625bc 29BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 30BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
31BuildRequires: lua51-devel
32BuildRequires: pango-devel
33BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 34BuildRequires: readline-devel
e216db54 35BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 36BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 37BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
dc71363e 38BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.6
e66c95bd
ZU
39BuildRequires: xmlto
40BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
41BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
42BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
43BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
44BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
8fccf021 45BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
3f79079d 46Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 47Requires: xcb-util >= 0.3.6
8fccf021 48Provides: awesome-plugin-awful
49Provides: awesome-plugin-beautiful
50Obsoletes: awesome-plugin-awful
51Obsoletes: awesome-plugin-beautiful
e66c95bd
ZU
52BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
53
e66c95bd
ZU
54%description
55awesome is a highly configurable, next generation framework window
56manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
57targeted at power user, developer and any people dealing with every
58day computing tasks and want to have fine-grained control on its
59graphical environment.
60
61%description -l hu.UTF-8
62awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
63az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
64célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
65számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
66felületén.
67
2aea91b8 68%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 69awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 70możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
71przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
72w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
73myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
74innych pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 75kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
76
66d00da9 77%package client
78Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 79Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
80Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 81Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 82Requires: dbus
83Requires: rlwrap
84
85%description client
df15ecc6
ZU
86awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
87executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
88instance.
89
90%description client -l hu.UTF-8
91awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
92tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 93
94%description client -l pl.UTF-8
95awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
96działającej instancji zarządcy okien awesome.
97
e519f8ed
ZU
98%package doc
99Summary: awesome window manager API documentation
100Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 101Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 102Group: Documentation
e519f8ed
ZU
103
104%description doc
2aea91b8 105awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
106
107%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 108awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 109
2aea91b8 110%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 111Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 112
ab20464d
ZU
113%package example-config
114Summary: Example config for awesome window manager
115Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 116Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 117Group: Documentation
70e12a76 118Requires: %{name} = %{version}-%{release}
2a79941f 119Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
120
121%description example-config
860cb08a
JB
122Example config for awesome window manager. It can be a good starting
123point for those people, who have never used awesome window manager
124before.
ab20464d
ZU
125
126%description example-config -l hu.UTF-8
127Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
128használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
129
441c252e 130%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 131Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
132jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1333.x.
441c252e 134
f4579953 135%package plugin-naughty
441c252e 136Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 137Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 138Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 139Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 140Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a6f79adc 141Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
142
143%description plugin-naughty
144Naughty is a lua library that implements popup notifications for
145awesome3.
146
147%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
148Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
149awesome3-ban.
150
441c252e 151%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 152Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 153powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
154
8fccf021 155%package themes
156Summary: Themes for awesome window manager (metapackage)
157Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
158Summary(pl.UTF-8): Tematy dla zarządcy okien awesome
6349e542 159Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 160Requires: %{name} = %{version}-%{release}
8fccf021 161Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
162Requires: %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
163Requires: %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
ab20464d 164
8fccf021 165%description themes
166Themes for awesome window manager (metapackage).
ab20464d 167
8fccf021 168%description themes -l hu.UTF-8
169Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
441c252e 170
8fccf021 171%description themes -l pl.UTF-8
172Dodatkowe "tematy" (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
ab20464d 173
8fccf021 174%package themes-default
175Summary: Default theme for awesome window manager
176Summary(hu.UTF-8): Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 177Group: X11/Window Managers/Tools
6703f79f 178
8fccf021 179%description themes-default
180Default theme for awesome window manager.
6703f79f 181
8fccf021 182%description themes-default -l hu.UTF-8
183Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 184
8fccf021 185%package themes-sky
186Summary: Sky theme for awesome window manager
187Summary(hu.UTF-8): Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
6349e542 188Group: X11/Window Managers/Tools
6703f79f 189
8fccf021 190%description themes-sky
191Sky theme for awesome window manager.
6703f79f 192
8fccf021 193%description themes-sky -l hu.UTF-8
194Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
6703f79f 195
8fccf021 196%package themes-zenburn
197Summary: Zenburn theme for awesome window manager
198Summary(hu.UTF-8): Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
199Group: X11/Window Managers/Tools
200
201%description themes-zenburn
202Zenburn theme for awesome window manager.
203
204%description themes-zenburn -l hu.UTF-8
205Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 206
e66c95bd 207%prep
8fccf021 208%setup -q -n %{name}-%{version}
e66c95bd 209%patch0 -p1
dbffd21e 210%patch1 -p1
7f7404e0 211%patch2 -p1
e66c95bd
ZU
212
213%build
906dda6d 214%cmake \
a043f8d3
ER
215 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
216 -DPREFIX=%{_prefix} \
217 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
218 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
219 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
220%{__make}
221
222%install
223rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
224install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
225install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
226
227%{__make} install \
228 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
229install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 230
6703f79f
ZU
231for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
232 %{__rm} ${file}
233done
e66c95bd
ZU
234
235%clean
236rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
237
238%files
239%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
240%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
241%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 242%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 243%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 244%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953 245%dir %{_datadir}/%{name}/lib
ab20464d 246%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 247%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
66d00da9 248%{_mandir}/man1/%{name}.1*
249%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
250%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
251
8fccf021 252# plugin-awful
253%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
254%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
255%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
256%{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
257%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
258
259# plugin-beautiful
260%dir %{_datadir}/awesome/themes
261%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
262
66d00da9 263%files client
264%defattr(644,root,root,755)
265%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
266%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
e519f8ed
ZU
267
268%files doc
269%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 270%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 271
ab20464d
ZU
272%files example-config
273%defattr(644,root,root,755)
d350aebc 274%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
ab20464d 275
8fccf021 276%files themes
ab20464d 277%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 278
8fccf021 279%files themes-default
ab20464d 280%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 281%{_datadir}/awesome/themes/default
ab20464d 282
8fccf021 283%files themes-sky
6703f79f 284%defattr(644,root,root,755)
6703f79f
ZU
285%{_datadir}/awesome/themes/sky
286
8fccf021 287%files themes-zenburn
f4579953 288%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 289%{_datadir}/awesome/themes/zenburn
f4579953 290
f4579953
ZU
291%files plugin-naughty
292%defattr(644,root,root,755)
293%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.069079 seconds and 4 git commands to generate.