]> git.pld-linux.org Git - packages/awesome.git/blame - awesome.spec
- Require exact version of subpackages
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
2aea91b8 1#
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
441c252e 4Summary(pl.UTF-8): Menedżer okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
3b445219 6Version: 3.1.1
3b8bdba1 7Release: 1
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
e4a5b042 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.bz2
3b445219 11# Source0-md5: 98de84b418c7646ae4c4aa44c3e6e149
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
2692bda2 14URL: http://awesome.naquadah.org/
e66c95bd
ZU
15BuildRequires: asciidoc
16BuildRequires: cairo-devel
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
e519f8ed 19BuildRequires: doxygen
489fc5b2 20BuildRequires: glib-devel
21BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 22BuildRequires: gperf
166fff07 23BuildRequires: imlib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: libev-devel
e519f8ed 25BuildRequires: lua-doc
e66c95bd
ZU
26BuildRequires: lua51-devel
27BuildRequires: pango-devel
28BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
ab20464d 29BuildRequires: readline-devel
e216db54 30BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 31BuildRequires: sed >= 4.0
e4a5b042 32BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3
e66c95bd
ZU
33BuildRequires: xmlto
34BuildRequires: xorg-lib-libICE-devel
35BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
36BuildRequires: xorg-lib-libXft-devel
37BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
38BuildRequires: xorg-lib-libXrandr-devel
39BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
e216db54 41%define _sysconfdir /etc/X11
e66c95bd
ZU
42
43%description
44awesome is a highly configurable, next generation framework window
45manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
46targeted at power user, developer and any people dealing with every
47day computing tasks and want to have fine-grained control on its
48graphical environment.
49
50%description -l hu.UTF-8
51awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
52az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
53célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
54számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
55felületén.
56
2aea91b8 57%description -l pl.UTF-8
58awesome jest menedżerem okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 59możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
2aea91b8 60przy tym szybki i lekki. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu w
0d65962b 61program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z myślą
2aea91b8 62o bardziej zaawansowanych użytkonikach: programistach oraz innych
63ludziach pracujących na codzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
64kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
65
e519f8ed
ZU
66%package doc
67Summary: awesome window manager API documentation
68Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 69Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
e519f8ed
ZU
70Group: X11/Window Managers
71
72%description doc
2aea91b8 73awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
74
75%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 76awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 77
2aea91b8 78%description doc -l pl.UTF-8
79Dokumentacja API menedżera okien awesome.
e519f8ed 80
ab20464d
ZU
81%package example-config
82Summary: Example config for awesome window manager
83Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
441c252e 84Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla menedżera okien awesome
ab20464d 85Group: X11/Window Managers
1e44500c 86Requires: awesome-plugin-awful = %{version}-%{release}
87Requires: awesome-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
88Requires: awesome-plugin-tabulous = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
89
90%description example-config
441c252e 91Example config for awesome window manager. If you had never used
92awesome 3.x window manager before, it can be a good starting point.
ab20464d
ZU
93
94%description example-config -l hu.UTF-8
95Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
96használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
97
441c252e 98%description example-config -l pl.UTF-8
99Przykładowy plik konfiguracyjny dla menedżera okien awesome. Jeżeli
100nigdy wcześniej nie używałeś awesome 3.x, ten plik będzie dobrym
101punktem wyjścia.
102
ab20464d
ZU
103%package plugin-awful
104Summary: awful plugin for awesome window manager
105Summary(hu.UTF-8): awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
441c252e 106Summary(pl.UTF-8): plugin awesome dla menedżera okien awesome
ab20464d
ZU
107Group: X11/Window Managers
108
109%description plugin-awful
110AWesome Functions very UsefuL: awful plugin for awesome window manager
111
112%description plugin-awful -l hu.UTF-8
113AWesome Functions very UsefuL: awful plugin az awesome ablakkezelőhöz
114
441c252e 115%description plugin-awful -l pl.UTF-8
116AWesome Functions very UsefuL: plugin awful dla menedżera okien
117awesome
118
ab20464d
ZU
119%package plugin-beautiful
120Summary: theme library for awesome window manager
121Summary(hu.UTF-8): theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz
441c252e 122Summary(pl.UTF-8): biblioteka styli dla menedżera okien awesome
ab20464d 123Group: X11/Window Managers
e728b82d 124Suggests: WallpaperChanger
ab20464d
ZU
125
126%description plugin-beautiful
441c252e 127Theme library for awesome window manager.
ab20464d 128
441c252e 129%description plugin-beautiful -l hu.UTF-8
130Theme könyvtár az awesome ablakkezelőhöz.
131
132%description plugin-beautiful -l pl.UTF-8
133Biblioteka styli dla menedżera okien awesome.
ab20464d 134
f4579953
ZU
135%package plugin-invaders
136Summary: Awesome Invaders game
137Summary(hu.UTF-8): Awesome Invaders játék
441c252e 138Summary(pl.UTF-8): Gra Awesome Invaders
f4579953 139Group: X11/Window Managers
1e44500c 140Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
141Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
142Requires: ImageMagick
143
144%description plugin-invaders
145Awesome Invaders is, as the name says, an implementation of Space
441c252e 146Invaders using awesome 3's Lua interface.
f4579953
ZU
147
148%description plugin-invaders -l hu.UTF-8
149Awesome Invaders, ahogy a neve is mutatja, a Space Invaders
150megvalósítása az awesome 3 lua interfészét használva.
151
441c252e 152%description plugin-invaders -l pl.UTF-8
153Awesome Invaders jest grą Space Invaders zaimplementowaną w intefejsie
154Lua menedżera okien awesome 3.
155
f4579953 156%package plugin-naughty
441c252e 157Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 158Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 159Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
f4579953 160Group: X11/Window Managers
1e44500c 161Requires: %{name}-plugin-awful = %{version}-%{release}
162Requires: %{name}-plugin-beautiful = %{version}-%{release}
f4579953
ZU
163
164%description plugin-naughty
165Naughty is a lua library that implements popup notifications for
166awesome3.
167
168%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
169Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
170awesome3-ban.
171
441c252e 172%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
173Biblioteka lua dla menedżera okien awesome 3 implementująca
174powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
175
f4579953 176%package plugin-revelation
441c252e 177Summary: Plugin that allows to bring a view of all your open clients
f4579953 178Summary(hu.UTF-8): Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről
441c252e 179Summary(pl.UTF-8): Plugin dla awesome 3 dający widok wszystkich otwartych okien
f4579953
ZU
180Group: X11/Window Managers
181
182%description plugin-revelation
183Revelation brings up a view of all your open clients; left-clicking a
184client pops to the first tag that client is visible on and
185raises/focuses the client. In addition, the Enter key pops to the
186currently focused client, and Escape aborts.
187
188%description plugin-revelation -l hu.UTF-8
189Revelation egy nézetet hoz létre az összes megnyitott kliensről; egy
190kliensre bal gombbal kattintva az első olyan cimkére ugorhatsz, ahol a
191kliens látható, és fókuszba hozza a klienst. Az Enter billentyűre a
192fókuszban levő kliensre ugrik, és az Escape billentyűvel megszakítható
193a művelet.
194
441c252e 195%description plugin-revelation -l pl.UTF-8
196Revelation umożliwia podgląd wszystkich otwartych okien. Kliknicia
197prawym przyciskiem myszy na okienko przełącza na pierwszy tag, na
198którym okno jest widoczne i przywołuje okno na pierwszy plan.
199Dodatkowo przycisk Enter przełącza fokus mięszy oknami a przycisk
200Escape przerywa podgląd okien.
201
ab20464d 202%package plugin-tabulous
441c252e 203Summary: Fabulous tabs for awesome window manager
ab20464d 204Summary(hu.UTF-8): Tab-ok awesome-hoz
441c252e 205Summary(pl.UTF-8): Zakładki dla menedżera okien awesome
ab20464d
ZU
206Group: X11/Window Managers
207
208%description plugin-tabulous
441c252e 209Fabulous tabs for awesome.
ab20464d
ZU
210
211%description plugin-tabulous -l hu.UTF-8
441c252e 212Tab-ok awesome-hoz.
213
214%description plugin-tabulous -l pl.UTF-8
215Zakładki dla menedżera okien awesome.
ab20464d 216
e66c95bd 217%prep
e4a5b042 218%setup -q
e66c95bd
ZU
219%patch0 -p1
220
221%build
a043f8d3
ER
222%cmake \
223 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
224 -DPREFIX=%{_prefix} \
225 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
226 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
227 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
228%{__make}
229
230%install
231rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58290601 232install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}}
e66c95bd
ZU
233
234%{__make} install \
235 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
236install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 237
238mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/luadoc
e66c95bd
ZU
239
240%clean
241rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
242
243%files
244%defattr(644,root,root,755)
e66c95bd
ZU
245%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
246%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
247%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
f4579953
ZU
248%dir %{_datadir}/%{name}/lib
249%{_datadir}/%{name}/lib/capi.lua
ab20464d
ZU
250%dir %{_datadir}/%{name}
251%dir %{_datadir}/%{name}/icons
f4579953 252%dir %{_datadir}/%{name}/icons
ab20464d 253%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd
ZU
254%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
255%{_mandir}/man1/%{name}*
f4579953 256%{_mandir}/man1/awsetbg*
e66c95bd 257%{_mandir}/man5/%{name}*
58290601 258%doc AUTHORS BUGS README STYLE
e519f8ed
ZU
259
260%files doc
261%defattr(644,root,root,755)
58290601 262%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
ab20464d 263
ab20464d
ZU
264%files example-config
265%defattr(644,root,root,755)
266%dir %{_sysconfdir}/xdg
267%dir %{_sysconfdir}/xdg/awesome
268%{_sysconfdir}/xdg/awesome/*
269
ab20464d
ZU
270%files plugin-awful
271%defattr(644,root,root,755)
f4579953
ZU
272%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
273%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
ab20464d 274
ab20464d
ZU
275%files plugin-beautiful
276%defattr(644,root,root,755)
ab20464d
ZU
277%dir %{_datadir}/awesome/themes/*
278%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
279%{_datadir}/awesome/themes
280
f4579953
ZU
281%files plugin-invaders
282%defattr(644,root,root,755)
283%{_datadir}/awesome/lib/invaders.lua
284%dir %{_datadir}/awesome/icons/invaders
285%{_datadir}/awesome/icons/invaders/*.png
286
f4579953
ZU
287%files plugin-naughty
288%defattr(644,root,root,755)
289%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
290
f4579953
ZU
291%files plugin-revelation
292%defattr(644,root,root,755)
293%{_datadir}/awesome/lib/revelation.lua
294
ab20464d
ZU
295%files plugin-tabulous
296%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 297%{_datadir}/awesome/lib/tabulous.lua
This page took 0.079244 seconds and 4 git commands to generate.