- pl for themes
[packages/awesome.git] / awesome.spec
CommitLineData
8fccf021 1
441c252e 2Summary: awesome window manager
e66c95bd 3Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő
b6bb5576 4Summary(pl.UTF-8): Zarządca okien X - Awesome
e66c95bd 5Name: awesome
dbf2ed0b 6Version: 3.4.9
9559ccb8 7Release: 3
e66c95bd
ZU
8License: GPL v2
9Group: X11/Window Managers
57bc791c 10Source0: http://awesome.naquadah.org/download/%{name}-%{version}.tar.xz
dbf2ed0b 11# Source0-md5: 9a644535db9bcdf7e66b278c15d67a4a
e66c95bd 12Source1: %{name}-xsession.desktop
e4a5b042 13Patch0: %{name}-3.0-lua-files.patch
c04f7614 14Patch1: %{name}-magnifier.patch
75ecce26 15Patch2: normalize-icon-path-names.patch
2692bda2 16URL: http://awesome.naquadah.org/
66cb08a4 17BuildRequires: ImageMagick-coder-png
e66c95bd
ZU
18BuildRequires: asciidoc
19BuildRequires: cairo-devel
5a783e1a 20BuildRequires: cmake >= 2.8.0
e66c95bd 21BuildRequires: dbus-devel
25a44485 22BuildRequires: docbook-dtd45-xml
489fc5b2 23BuildRequires: glib2-devel
e66c95bd 24BuildRequires: gperf
166fff07 25BuildRequires: imlib2-devel
12ed4205 26BuildRequires: libev-devel >= 4.0
8fccf021 27BuildRequires: libxcb-devel >= 1.4
82f625bc 28BuildRequires: libxdg-basedir-devel >= 1.0.1
e519f8ed 29BuildRequires: lua-doc
e66c95bd 30BuildRequires: lua51-devel
5a783e1a 31BuildRequires: pango-devel >= 1:1.19.3
e66c95bd 32BuildRequires: pkgconfig >= 0.9.0
e216db54 33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.293
e66c95bd 34BuildRequires: sed >= 4.0
82f625bc 35BuildRequires: startup-notification-devel >= 0.10
8100ab31 36BuildRequires: tar >= 1:1.22
25a44485 37BuildRequires: which
dc71363e 38BuildRequires: xcb-util-devel >= 0.3.6
e66c95bd 39BuildRequires: xmlto
e66c95bd 40BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
8fccf021 41BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel >= 7.0.15
5a783e1a 42Requires: pango >= 1:1.19.3
3f79079d 43Requires: startup-notification >= 0.10
95cf139a 44Requires: xcb-util >= 0.3.6
8fccf021 45Provides: awesome-plugin-awful
46Provides: awesome-plugin-beautiful
47Obsoletes: awesome-plugin-awful
48Obsoletes: awesome-plugin-beautiful
55f2557c
JB
49Obsoletes: awesome-plugin-invaders
50Obsoletes: awesome-plugin-revelation
51Obsoletes: awesome-plugin-tabulous
52Obsoletes: awesome-plugin-telak
e66c95bd
ZU
53BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
54
e66c95bd
ZU
55%description
56awesome is a highly configurable, next generation framework window
57manager for X. It is very fast, light and extensible. It is primarly
58targeted at power user, developer and any people dealing with every
59day computing tasks and want to have fine-grained control on its
60graphical environment.
61
62%description -l hu.UTF-8
63awesome egy végletekig beállítható, következő generációs ablakkezelő
64az X-hez. Nagyon gyors, könnyed és bővíthető. Az elsődleges
65célközönség a "power user"-ek, fejlesztők és bárki, aki minden nap
66számítógéppel dolgozik és teljeskörű irányítást akar a grafikus
67felületén.
68
2aea91b8 69%description -l pl.UTF-8
b6bb5576 70awesome jest zarządcą okien charakteryzującym się bardzo dużymi
441c252e 71możliwościami konfiguracji i rozszerzania funkcjonalności, pozostając
b6bb5576
JB
72przy tym szybkim i lekkim. Cel ten został osiągnięty dzięki wbudowaniu
73w program języka skryptowego lua. Awesome został zaprojektowany z
74myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach: programistach oraz
55f2557c 75innych pracujących na co dzień z komputerami, którzy chcą mieć dużą
2aea91b8 76kontrolę nad swoim środowiskiem graficznym.
77
66d00da9 78%package client
79Summary: awesome window manager command line client
7f7404e0 80Summary(hu.UTF-8): Parancssoros kliens az awesome ablakkezelőhöz
81Summary(pl.UTF-8): Klient zarządcy okien awesome
6349e542 82Group: X11/Window Managers/Tools
66d00da9 83Requires: dbus
84Requires: rlwrap
85
86%description client
df15ecc6
ZU
87awesome-client is command line utility (in fact shell script) for
88executing an arbitrary lua code in working awesome window manager
89instance.
90
91%description client -l hu.UTF-8
92awesome-client egy parancssoros eszköz (lényegében egy shell script)
93tetszőleges lua kód futtatásához egy működő awesome ablakkezelőben.
66d00da9 94
95%description client -l pl.UTF-8
96awesome-client to skrypt powłoki pozwalający wykonać dowolny kod lua w
97działającej instancji zarządcy okien awesome.
98
e519f8ed
ZU
99%package doc
100Summary: awesome window manager API documentation
101Summary(hu.UTF-8): awesome ablakkezelő API dokumentációja
0d65962b 102Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja API awesome
0f457278 103Group: Documentation
e519f8ed
ZU
104
105%description doc
2aea91b8 106awesome window manager API documentation.
e519f8ed
ZU
107
108%description doc -l hu.UTF-8
2aea91b8 109awesome ablakkezelő API dokumentációja.
e519f8ed 110
2aea91b8 111%description doc -l pl.UTF-8
b6bb5576 112Dokumentacja API zarządcy okien awesome.
e519f8ed 113
ab20464d
ZU
114%package example-config
115Summary: Example config for awesome window manager
116Summary(hu.UTF-8): Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz
b6bb5576 117Summary(pl.UTF-8): Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome
0f457278 118Group: Documentation
70e12a76 119Requires: %{name} = %{version}-%{release}
2a79941f 120Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
ab20464d
ZU
121
122%description example-config
860cb08a
JB
123Example config for awesome window manager. It can be a good starting
124point for those people, who have never used awesome window manager
125before.
ab20464d
ZU
126
127%description example-config -l hu.UTF-8
128Egy alap/példa konfig az awesome ablakkezelőhöz. Ha még sose
129használtál awesome 3.x ablakkezelőt, jó kiindulópont lehet.
130
441c252e 131%description example-config -l pl.UTF-8
b6bb5576 132Przykładowy plik konfiguracyjny dla zarządcy okien awesome. Ten plik
0445c2b8
ER
133jest dobrym punktem wyjścia dla osób nie używających wcześniej awesome
1343.x.
441c252e 135
f4579953 136%package plugin-naughty
441c252e 137Summary: Naughty is a lua library that implements popup notifications for awesome 3
f4579953 138Summary(hu.UTF-8): Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé awesome3-ban
441c252e 139Summary(pl.UTF-8): Powiadomienia w postaci wyskakujących okienek dla awesome 3
6349e542 140Group: X11/Window Managers/Tools
70e12a76 141Requires: %{name} = %{version}-%{release}
a6f79adc 142Provides: dbus(org.freedesktop.Notifications)
f4579953
ZU
143
144%description plugin-naughty
145Naughty is a lua library that implements popup notifications for
146awesome3.
147
148%description plugin-naughty -l hu.UTF-8
149Naughty egy lua-könyvtár, amely felugró értesítéseket tesz lehetővé
150awesome3-ban.
151
441c252e 152%description plugin-naughty -l pl.UTF-8
b6bb5576 153Biblioteka lua dla zarządcy okien awesome 3 implementująca
441c252e 154powiadomienia w formie wyskakujących okienek.
155
8fccf021 156%package themes
157Summary: Themes for awesome window manager (metapackage)
158Summary(hu.UTF-8): Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag)
55f2557c 159Summary(pl.UTF-8): Motywy dla zarządcy okien awesome
6349e542 160Group: X11/Window Managers/Tools
8fccf021 161Requires: %{name}-themes-default = %{version}-%{release}
162Requires: %{name}-themes-sky = %{version}-%{release}
163Requires: %{name}-themes-zenburn = %{version}-%{release}
ab20464d 164
8fccf021 165%description themes
166Themes for awesome window manager (metapackage).
ab20464d 167
8fccf021 168%description themes -l hu.UTF-8
169Témák az awesome ablakkezelőhöz (metacsomag).
441c252e 170
8fccf021 171%description themes -l pl.UTF-8
55f2557c 172Dodatkowe motywy (definicje wyglądu) zarządcy okien awesome.
ab20464d 173
8fccf021 174%package themes-default
175Summary: Default theme for awesome window manager
176Summary(hu.UTF-8): Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 177Summary(pl.UTF-8): Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome
6349e542 178Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 179Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 180
8fccf021 181%description themes-default
182Default theme for awesome window manager.
6703f79f 183
8fccf021 184%description themes-default -l hu.UTF-8
185Alapértelmezett téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 186
55f2557c
JB
187%description themes-default -l pl.UTF-8
188Domyślny motyw dla zarządcy okien awesome.
189
8fccf021 190%package themes-sky
191Summary: Sky theme for awesome window manager
192Summary(hu.UTF-8): Sky téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 193Summary(pl.UTF-8): Motyw Sky dla zarządcy okien awesome
6349e542 194Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 195Requires: %{name} = %{version}-%{release}
6703f79f 196
8fccf021 197%description themes-sky
198Sky theme for awesome window manager.
6703f79f 199
8fccf021 200%description themes-sky -l hu.UTF-8
201Sky téma az awesome ablakkezelőhöz.
6703f79f 202
55f2557c
JB
203%description themes-sky -l pl.UTF-8
204Motyw Sky dla zarządcy okien awesome.
205
8fccf021 206%package themes-zenburn
207Summary: Zenburn theme for awesome window manager
208Summary(hu.UTF-8): Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz
55f2557c 209Summary(pl.UTF-8): Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome
8fccf021 210Group: X11/Window Managers/Tools
ff9b2b43 211Requires: %{name} = %{version}-%{release}
8fccf021 212
213%description themes-zenburn
214Zenburn theme for awesome window manager.
215
216%description themes-zenburn -l hu.UTF-8
217Zenburn téma az awesome ablakkezelőhöz.
dbffd21e 218
55f2557c
JB
219%description themes-zenburn -l pl.UTF-8
220Motyw Zenburn dla zarządcy okien awesome.
221
e66c95bd 222%prep
25a44485 223%setup -q
e66c95bd 224%patch0 -p1
c04f7614 225%patch1 -p1
75ecce26 226%patch2 -p1
e66c95bd
ZU
227
228%build
906dda6d 229%cmake \
a043f8d3
ER
230 -DLUA_INC_DIR=%{_includedir}/lua51 \
231 -DPREFIX=%{_prefix} \
232 -DAWESOME_DOC_PATH=%{_docdir}/%{name}-%{version} \
233 -DAWESOME_DATA_PATH=%{_datadir}/%{name} \
234 -DSYSCONFDIR=%{_sysconfdir}
e66c95bd
ZU
235%{__make}
236
237%install
238rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d746ca4e
ZU
239install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_datadir}/xsessions,%{_docdir}/%{name}-%{version}}
240install AUTHORS BUGS README STYLE $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
e66c95bd
ZU
241
242%{__make} install \
243 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
244install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
58290601 245
6703f79f
ZU
246for file in $(%{__find} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} -iname "*.in"); do
247 %{__rm} ${file}
248done
e66c95bd
ZU
249
250%clean
251rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
252
253%files
254%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e
ZU
255%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}
256%exclude %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
e66c95bd 257%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
e66c95bd 258%attr(755,root,root) %{_bindir}/awsetbg
122893b8 259%dir %{_datadir}/%{name}
f4579953 260%dir %{_datadir}/%{name}/lib
ab20464d 261%{_datadir}/%{name}/icons
e66c95bd 262%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
57bc791c 263
66d00da9 264%{_mandir}/man1/%{name}.1*
265%{_mandir}/man1/awsetbg.1*
266%{_mandir}/man5/awesomerc.5*
57bc791c
ZU
267# de
268%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome.1*
269%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awsetbg.1*
270%lang(de) %{_mandir}/de/man5/awesomerc.5*
271# es
272%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome.1*
273%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awsetbg.1*
274%lang(es) %{_mandir}/es/man5/awesomerc.5*
275# fr
276%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome.1*
277%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awsetbg.1*
278%lang(fr) %{_mandir}/fr/man5/awesomerc.5*
66d00da9 279
8fccf021 280# plugin-awful
281%dir %{_datadir}/awesome/lib/awful
282%{_datadir}/awesome/lib/awful/*.lua
283%{_datadir}/awesome/lib/awful/layout
284%{_datadir}/awesome/lib/awful/mouse
285%{_datadir}/awesome/lib/awful/widget
286
287# plugin-beautiful
288%dir %{_datadir}/awesome/themes
289%{_datadir}/awesome/lib/beautiful.lua
290
66d00da9 291%files client
292%defattr(644,root,root,755)
293%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}-client
294%{_mandir}/man1/%{name}-client.1*
57bc791c
ZU
295%lang(de) %{_mandir}/de/man1/awesome-client.1*
296%lang(es) %{_mandir}/es/man1/awesome-client.1*
297%lang(fr) %{_mandir}/fr/man1/awesome-client.1*
e519f8ed
ZU
298
299%files doc
300%defattr(644,root,root,755)
d746ca4e 301%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/luadoc
ab20464d 302
ab20464d
ZU
303%files example-config
304%defattr(644,root,root,755)
d350aebc 305%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/xdg/awesome
ab20464d 306
8fccf021 307%files themes
ab20464d 308%defattr(644,root,root,755)
ab20464d 309
8fccf021 310%files themes-default
ab20464d 311%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 312%{_datadir}/awesome/themes/default
ab20464d 313
8fccf021 314%files themes-sky
6703f79f 315%defattr(644,root,root,755)
6703f79f
ZU
316%{_datadir}/awesome/themes/sky
317
8fccf021 318%files themes-zenburn
f4579953 319%defattr(644,root,root,755)
8fccf021 320%{_datadir}/awesome/themes/zenburn
f4579953 321
f4579953
ZU
322%files plugin-naughty
323%defattr(644,root,root,755)
324%{_datadir}/awesome/lib/naughty.lua
This page took 0.138277 seconds and 4 git commands to generate.