]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
- updated to 1.34
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
cf561df8
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_with nftables # nftables instead of iptables
4
e6961d06
JB
5Summary: Connection Manager
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
7Name: connman
cf561df8
JB
8Version: 1.34
9Release: 1
e6961d06
JB
10License: GPL v2
11Group: Networking/Daemons
d81b8600 12Source0: https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
cf561df8 13# Source0-md5: e200028702c831d5f535d20d61e608ef
5d30a47f 14Patch0: %{name}-linux.patch
d81b8600 15URL: https://connman.net/
e6961d06 16BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
b63eb8d9 17BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06 18BuildRequires: gnutls-devel
e6961d06
JB
19BuildRequires: pkgconfig
20BuildRequires: polkit-devel
21BuildRequires: ppp-plugin-devel
45646d1b 22BuildRequires: readline-devel
e6961d06
JB
23BuildRequires: systemd-devel
24BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 25BuildRequires: xz
cf561df8
JB
26%if %{with nftables}
27BuildRequires: libmnl-devel >= 1.0.0
28BuildRequires: libnftnl-devel >= 1.0.4
29%else
30BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
31%endif
b63eb8d9
JB
32Requires: dbus >= 1.4
33Requires: glib2 >= 1:2.28
cf561df8
JB
34%if %{with nftables}
35Requires: libmnl >= 1.0.0
36Requires: libnftnl >= 1.0.4
37%else
6a5acc98 38Requires: iptables-libs >= 1.4.11
cf561df8 39%endif
be153cef 40Obsoletes: connman-plugin-wimax
e6961d06
JB
41BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
44
45%description
46The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
47connections within embedded devices running the Linux operating
48system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
49few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
50fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
51support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
52configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
53implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
54adaption and modification for various use cases.
55
56%description -l pl.UTF-8
57Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
58Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
59systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
60lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
61integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
62poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
63bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
64rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
65wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
66modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
67
e6961d06
JB
68%package devel
69Summary: Header files for ConnMan plugins
70Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
71Group: Development/Libraries
72# doesn't require base
73
74%description devel
75Header files for ConnMan plugins.
76
77%description devel -l pl.UTF-8
78Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
79
80%prep
81%setup -q
5d30a47f 82%patch0 -p1
e6961d06
JB
83
84%build
85%configure \
cf561df8 86 IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
e6961d06
JB
87 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
88 --disable-silent-rules \
89 --enable-hh2serial-gps \
90 --enable-iospm \
cf561df8 91 --enable-iwd \
e6961d06
JB
92 --enable-l2tp \
93 --enable-nmcompat \
94 --enable-openconnect \
95 --enable-openvpn \
96 --enable-polkit \
97 --enable-pptp \
e6961d06
JB
98 --enable-tist \
99 --enable-vpnc \
cf561df8
JB
100 %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
101 --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
e6961d06
JB
102 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
103 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
cf561df8
JB
104 --with-pppd=/usr/sbin/pppd \
105 --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
e6961d06
JB
106 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
107%{__make}
108
109%install
110rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
111
112%{__make} install \
113 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
114
b63eb8d9 115%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06 116
5774737d
JB
117install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/run/connman
118
e6961d06
JB
119%clean
120rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
121
122%files
123%defattr(644,root,root,755)
124%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
02a57fff 125%attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
b63eb8d9 126%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
5774737d
JB
127%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
128%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
e6961d06
JB
129%dir %{_libdir}/connman
130%dir %{_libdir}/connman/plugins
131%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
132%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 133%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
134%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
135%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
136%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
137%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
138%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
139%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
e6961d06
JB
140%dir %{_libdir}/connman/scripts
141%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
142%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
143%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
144/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
145/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
b63eb8d9
JB
146/etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
147/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 148/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 149/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 150%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 151%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
5774737d
JB
152%{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
153%{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
154%dir /var/run/connman
02a57fff 155%{_mandir}/man1/connmanctl.1*
63b01b85 156%{_mandir}/man5/connman.conf.5*
5774737d
JB
157%{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
158%{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
159%{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
63b01b85 160%{_mandir}/man8/connman.8*
5774737d 161%{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
e6961d06 162
e6961d06
JB
163%files devel
164%defattr(644,root,root,755)
165%doc doc/*.txt
166%{_includedir}/connman
167%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.081659 seconds and 4 git commands to generate.