- updated to 1.10
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
e6961d06
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without wimax # Intel WiMAX support
4#
5Summary: Connection Manager
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
7Name: connman
b63eb8d9 8Version: 1.10
e6961d06
JB
9Release: 1
10License: GPL v2
11Group: Networking/Daemons
12Source0: http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
b63eb8d9 13# Source0-md5: e20b8f0b5c6b7437b7544e278f3070ad
e6961d06 14URL: http://connman.net/
e6961d06 15BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
b63eb8d9 16BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06
JB
17BuildRequires: gnutls-devel
18BuildRequires: iptables-devel
19BuildRequires: pkgconfig
20BuildRequires: polkit-devel
21BuildRequires: ppp-plugin-devel
22BuildRequires: systemd-devel
23BuildRequires: tar >= 1:1.22
24%{?with_wimax:BuildRequires: wimax-devel}
25BuildRequires: xz
b63eb8d9
JB
26Requires: dbus >= 1.4
27Requires: glib2 >= 1:2.28
e6961d06
JB
28BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
31
32%description
33The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
34connections within embedded devices running the Linux operating
35system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
36few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
37fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
38support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
39configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
40implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
41adaption and modification for various use cases.
42
43%description -l pl.UTF-8
44Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
45Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
46systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
47lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
48integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
49poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
50bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
51rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
52wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
53modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
54
55%package plugin-wimax
56Summary: WiMAX plugin for ConnMan
57Summary(pl.UTF-8): Wtyczka WiMAX dla ConnMana
58Group: Libraries
59Requires: %{name} = %{version}-%{release}
b63eb8d9
JB
60Requires: dbus-devel >= 1.4
61Requires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06
JB
62
63%description plugin-wimax
64WiMAX plugin for ConnMan.
65
66%description plugin-wimax -l pl.UTF-8
67Wtyczka WiMAX dla ConnMana.
68
69%package devel
70Summary: Header files for ConnMan plugins
71Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
72Group: Development/Libraries
73# doesn't require base
74
75%description devel
76Header files for ConnMan plugins.
77
78%description devel -l pl.UTF-8
79Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
80
81%prep
82%setup -q
83
84%build
85%configure \
86 L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
87 PPPD=/usr/sbin/pppd \
88 PPTP=/usr/sbin/pptp \
89 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
90 --disable-silent-rules \
91 --enable-hh2serial-gps \
92 --enable-iospm \
93 %{?with_wimax:--enable-iwmx} \
94 --enable-l2tp \
95 --enable-nmcompat \
96 --enable-openconnect \
97 --enable-openvpn \
98 --enable-polkit \
99 --enable-pptp \
100 --enable-threads \
101 --enable-tist \
102 --enable-vpnc \
103 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
104 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
105 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
106%{__make}
107
108%install
109rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
110
111%{__make} install \
112 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
113
b63eb8d9 114%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06
JB
115
116%clean
117rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
118
119%files
120%defattr(644,root,root,755)
121%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
122%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
b63eb8d9 123%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
e6961d06
JB
124%dir %{_libdir}/connman
125%dir %{_libdir}/connman/plugins
126%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
127%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 128%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
129%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
130%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
131%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
132%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
133%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
134%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
e6961d06
JB
135%dir %{_libdir}/connman/scripts
136%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
137%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
138%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
139/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
140/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
b63eb8d9
JB
141/etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
142/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 143/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 144/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 145%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 146%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
e6961d06
JB
147
148%files plugin-wimax
149%defattr(644,root,root,755)
150%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iwmxsdk.so
151
152%files devel
153%defattr(644,root,root,755)
154%doc doc/*.txt
155%{_includedir}/connman
156%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.098667 seconds and 4 git commands to generate.