]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
- updated to 1.11
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
e6961d06
JB
1Summary: Connection Manager
2Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
3Name: connman
be153cef 4Version: 1.11
e6961d06
JB
5Release: 1
6License: GPL v2
7Group: Networking/Daemons
8Source0: http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
be153cef 9# Source0-md5: 72cd18041abb17997b32fe6df6b52f5c
e6961d06 10URL: http://connman.net/
e6961d06 11BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
b63eb8d9 12BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
e6961d06
JB
13BuildRequires: gnutls-devel
14BuildRequires: iptables-devel
15BuildRequires: pkgconfig
16BuildRequires: polkit-devel
17BuildRequires: ppp-plugin-devel
18BuildRequires: systemd-devel
19BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 20BuildRequires: xz
b63eb8d9
JB
21Requires: dbus >= 1.4
22Requires: glib2 >= 1:2.28
be153cef 23Obsoletes: connman-plugin-wimax
e6961d06
JB
24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
27
28%description
29The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
30connections within embedded devices running the Linux operating
31system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
32few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
33fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
34support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
35configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
36implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
37adaption and modification for various use cases.
38
39%description -l pl.UTF-8
40Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
41Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
42systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
43lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
44integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
45poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
46bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
47rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
48wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
49modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
50
e6961d06
JB
51%package devel
52Summary: Header files for ConnMan plugins
53Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
54Group: Development/Libraries
55# doesn't require base
56
57%description devel
58Header files for ConnMan plugins.
59
60%description devel -l pl.UTF-8
61Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
62
63%prep
64%setup -q
65
66%build
67%configure \
68 L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
69 PPPD=/usr/sbin/pppd \
70 PPTP=/usr/sbin/pptp \
71 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
72 --disable-silent-rules \
73 --enable-hh2serial-gps \
74 --enable-iospm \
e6961d06
JB
75 --enable-l2tp \
76 --enable-nmcompat \
77 --enable-openconnect \
78 --enable-openvpn \
79 --enable-polkit \
80 --enable-pptp \
81 --enable-threads \
82 --enable-tist \
83 --enable-vpnc \
84 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
85 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
86 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
87%{__make}
88
89%install
90rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
91
92%{__make} install \
93 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
94
b63eb8d9 95%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06
JB
96
97%clean
98rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
99
100%files
101%defattr(644,root,root,755)
102%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
103%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
b63eb8d9 104%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
e6961d06
JB
105%dir %{_libdir}/connman
106%dir %{_libdir}/connman/plugins
107%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
108%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 109%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
110%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
111%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
112%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
113%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
114%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
115%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
e6961d06
JB
116%dir %{_libdir}/connman/scripts
117%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
118%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
119%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
120/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
121/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
b63eb8d9
JB
122/etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
123/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 124/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 125/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 126%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 127%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
e6961d06 128
e6961d06
JB
129%files devel
130%defattr(644,root,root,755)
131%doc doc/*.txt
132%{_includedir}/connman
133%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.070155 seconds and 4 git commands to generate.