]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
- new
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
e6961d06
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without wimax # Intel WiMAX support
4#
5Summary: Connection Manager
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
7Name: connman
8Version: 1.1
9Release: 1
10License: GPL v2
11Group: Networking/Daemons
12Source0: http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
13# Source0-md5: 907713aa7f5f9b1c54294dc154cace17
14URL: http://connman.net/
15BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.28
16BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
17BuildRequires: gnutls-devel
18BuildRequires: iptables-devel
19BuildRequires: pkgconfig
20BuildRequires: polkit-devel
21BuildRequires: ppp-plugin-devel
22BuildRequires: systemd-devel
23BuildRequires: tar >= 1:1.22
24%{?with_wimax:BuildRequires: wimax-devel}
25BuildRequires: xz
26BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
29
30%description
31The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
32connections within embedded devices running the Linux operating
33system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
34few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
35fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
36support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
37configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
38implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
39adaption and modification for various use cases.
40
41%description -l pl.UTF-8
42Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
43Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
44systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
45lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
46integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
47poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
48bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
49rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
50wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
51modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
52
53%package plugin-wimax
54Summary: WiMAX plugin for ConnMan
55Summary(pl.UTF-8): Wtyczka WiMAX dla ConnMana
56Group: Libraries
57Requires: %{name} = %{version}-%{release}
58
59%description plugin-wimax
60WiMAX plugin for ConnMan.
61
62%description plugin-wimax -l pl.UTF-8
63Wtyczka WiMAX dla ConnMana.
64
65%package devel
66Summary: Header files for ConnMan plugins
67Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
68Group: Development/Libraries
69# doesn't require base
70
71%description devel
72Header files for ConnMan plugins.
73
74%description devel -l pl.UTF-8
75Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
76
77%prep
78%setup -q
79
80%build
81%configure \
82 L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
83 PPPD=/usr/sbin/pppd \
84 PPTP=/usr/sbin/pptp \
85 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
86 --disable-silent-rules \
87 --enable-hh2serial-gps \
88 --enable-iospm \
89 %{?with_wimax:--enable-iwmx} \
90 --enable-l2tp \
91 --enable-nmcompat \
92 --enable-openconnect \
93 --enable-openvpn \
94 --enable-polkit \
95 --enable-pptp \
96 --enable-threads \
97 --enable-tist \
98 --enable-vpnc \
99 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
100 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
101 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
102%{__make}
103
104%install
105rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
106
107%{__make} install \
108 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
109
110%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,scripts}/*.la
111
112%clean
113rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
114
115%files
116%defattr(644,root,root,755)
117%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
118%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
119%dir %{_libdir}/connman
120%dir %{_libdir}/connman/plugins
121%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
122%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
123%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/l2tp.so
124%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/openconnect.so
125%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/openvpn.so
126%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/pptp.so
127%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
128%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/vpnc.so
129%dir %{_libdir}/connman/scripts
130%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
131%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
132%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
133/etc/dbus-1/system.d/connman.conf
134/etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
135/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
136%{systemdunitdir}/connman.service
137
138%files plugin-wimax
139%defattr(644,root,root,755)
140%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iwmxsdk.so
141
142%files devel
143%defattr(644,root,root,755)
144%doc doc/*.txt
145%{_includedir}/connman
146%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.063125 seconds and 4 git commands to generate.