]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
- updated to 1.42 (+missing file from git)
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
cf561df8
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_with nftables # nftables instead of iptables
4
e6961d06
JB
5Summary: Connection Manager
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
7Name: connman
cb9029dd 8Version: 1.42
76d85102 9Release: 1
e6961d06
JB
10License: GPL v2
11Group: Networking/Daemons
d81b8600 12Source0: https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
cb9029dd
JB
13# Source0-md5: 09856b27a39a8ff8b739fe41894cc231
14Patch0: %{name}-missing.patch
d81b8600 15URL: https://connman.net/
e6961d06 16BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
12464632 17BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
e6961d06 18BuildRequires: gnutls-devel
93946828 19BuildRequires: libmnl-devel >= 1.0.0
6a6a8202 20BuildRequires: openconnect-devel >= 8
e6961d06
JB
21BuildRequires: pkgconfig
22BuildRequires: polkit-devel
23BuildRequires: ppp-plugin-devel
45646d1b 24BuildRequires: readline-devel
e6961d06
JB
25BuildRequires: systemd-devel
26BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 27BuildRequires: xz
cf561df8 28%if %{with nftables}
cf561df8
JB
29BuildRequires: libnftnl-devel >= 1.0.4
30%else
31BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
32%endif
b63eb8d9 33Requires: dbus >= 1.4
12464632 34Requires: glib2 >= 1:2.40
cf561df8 35Requires: libmnl >= 1.0.0
6a6a8202 36Requires: openconnect >= 8
93946828 37%if %{with nftables}
cf561df8
JB
38Requires: libnftnl >= 1.0.4
39%else
6a5acc98 40Requires: iptables-libs >= 1.4.11
cf561df8 41%endif
4ef01652 42Obsoletes: connman-plugin-wimax < 1.11
e6961d06
JB
43BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
46
47%description
48The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
49connections within embedded devices running the Linux operating
50system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
51few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
52fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
53support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
54configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
55implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
56adaption and modification for various use cases.
57
58%description -l pl.UTF-8
59Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
60Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
61systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
62lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
63integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
64poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
65bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
66rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
67wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
68modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
69
e6961d06
JB
70%package devel
71Summary: Header files for ConnMan plugins
72Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
73Group: Development/Libraries
74# doesn't require base
75
76%description devel
77Header files for ConnMan plugins.
78
79%description devel -l pl.UTF-8
80Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
81
82%prep
83%setup -q
cb9029dd 84%patch0 -p1
e6961d06
JB
85
86%build
87%configure \
cf561df8 88 IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
76d85102 89 PPPD=/usr/sbin/pppd \
e6961d06
JB
90 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
91 --disable-silent-rules \
92 --enable-hh2serial-gps \
93 --enable-iospm \
cf561df8 94 --enable-iwd \
e6961d06
JB
95 --enable-l2tp \
96 --enable-nmcompat \
97 --enable-openconnect \
98 --enable-openvpn \
99 --enable-polkit \
100 --enable-pptp \
e6961d06
JB
101 --enable-tist \
102 --enable-vpnc \
cf561df8
JB
103 %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
104 --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
e6961d06
JB
105 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
106 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
cf561df8 107 --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
e6961d06
JB
108 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
109%{__make}
110
111%install
112rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
113
114%{__make} install \
115 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
116
b63eb8d9 117%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06 118
ac5f5dbe 119install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/{lib/connman{,-vpn},run/connman}
5774737d 120
af4407a1
JP
121install -D src/main.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/connman/main.conf
122
e6961d06
JB
123%clean
124rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
125
126%files
127%defattr(644,root,root,755)
128%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
af4407a1
JP
129%dir %{_sysconfdir}/connman
130%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/connman/main.conf
02a57fff 131%attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
b63eb8d9 132%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
5774737d
JB
133%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
134%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
e6961d06
JB
135%dir %{_libdir}/connman
136%dir %{_libdir}/connman/plugins
137%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
138%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 139%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
140%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
141%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
142%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
143%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
144%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
145%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
76d85102 146%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/wireguard.so
e6961d06
JB
147%dir %{_libdir}/connman/scripts
148%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
e6961d06 149%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
76d85102 150%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/vpn-script
02860a4b
JB
151/usr/share/dbus-1/system.d/connman.conf
152/usr/share/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
153/usr/share/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
b63eb8d9 154/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 155/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 156/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 157%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 158%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
5774737d
JB
159%{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
160%{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
ac5f5dbe
JP
161%dir /var/lib/connman
162%dir /var/lib/connman-vpn
5774737d 163%dir /var/run/connman
02a57fff 164%{_mandir}/man1/connmanctl.1*
63b01b85 165%{_mandir}/man5/connman.conf.5*
5774737d
JB
166%{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
167%{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
168%{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
63b01b85 169%{_mandir}/man8/connman.8*
5774737d 170%{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
e6961d06 171
e6961d06
JB
172%files devel
173%defattr(644,root,root,755)
174%doc doc/*.txt
175%{_includedir}/connman
176%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.090976 seconds and 5 git commands to generate.