]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blame - connman.spec
package more state dirs
[packages/connman.git] / connman.spec
CommitLineData
cf561df8
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_with nftables # nftables instead of iptables
4
e6961d06
JB
5Summary: Connection Manager
6Summary(pl.UTF-8): Zarządca połączeń
7Name: connman
680f1df6 8Version: 1.39
76d85102 9Release: 1
e6961d06
JB
10License: GPL v2
11Group: Networking/Daemons
d81b8600 12Source0: https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
680f1df6 13# Source0-md5: b740a8859d1f0473fc76f8f590e4b57a
d81b8600 14URL: https://connman.net/
e6961d06 15BuildRequires: dbus-devel >= 1.4
12464632 16BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.40
e6961d06 17BuildRequires: gnutls-devel
e6961d06
JB
18BuildRequires: pkgconfig
19BuildRequires: polkit-devel
20BuildRequires: ppp-plugin-devel
45646d1b 21BuildRequires: readline-devel
e6961d06
JB
22BuildRequires: systemd-devel
23BuildRequires: tar >= 1:1.22
e6961d06 24BuildRequires: xz
cf561df8
JB
25%if %{with nftables}
26BuildRequires: libmnl-devel >= 1.0.0
27BuildRequires: libnftnl-devel >= 1.0.4
28%else
29BuildRequires: iptables-devel >= 1.4.11
30%endif
b63eb8d9 31Requires: dbus >= 1.4
12464632 32Requires: glib2 >= 1:2.40
cf561df8
JB
33%if %{with nftables}
34Requires: libmnl >= 1.0.0
35Requires: libnftnl >= 1.0.4
36%else
6a5acc98 37Requires: iptables-libs >= 1.4.11
cf561df8 38%endif
be153cef 39Obsoletes: connman-plugin-wimax
e6961d06
JB
40BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
41
42%define skip_post_check_so libppp-plugin.so.*
43
44%description
45The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
46connections within embedded devices running the Linux operating
47system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
48few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
49fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
50support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
51configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
52implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
53adaption and modification for various use cases.
54
55%description -l pl.UTF-8
56Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
57Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
58systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
59lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
60integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
61poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
62bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
63rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
64wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
65modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
66
e6961d06
JB
67%package devel
68Summary: Header files for ConnMan plugins
69Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
70Group: Development/Libraries
71# doesn't require base
72
73%description devel
74Header files for ConnMan plugins.
75
76%description devel -l pl.UTF-8
77Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
78
79%prep
80%setup -q
81
82%build
83%configure \
cf561df8 84 IPTABLES_SAVE=/usr/sbin/iptables-save \
76d85102 85 PPPD=/usr/sbin/pppd \
e6961d06
JB
86 WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
87 --disable-silent-rules \
88 --enable-hh2serial-gps \
89 --enable-iospm \
cf561df8 90 --enable-iwd \
e6961d06
JB
91 --enable-l2tp \
92 --enable-nmcompat \
93 --enable-openconnect \
94 --enable-openvpn \
95 --enable-polkit \
96 --enable-pptp \
e6961d06
JB
97 --enable-tist \
98 --enable-vpnc \
cf561df8
JB
99 %{?with_nftables:--with-firewall=nftables} \
100 --with-l2tp=/usr/sbin/xl2tpd \
e6961d06
JB
101 --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
102 --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
cf561df8 103 --with-pptp=/usr/sbin/pptp \
e6961d06
JB
104 --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
105%{__make}
106
107%install
108rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
109
110%{__make} install \
111 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
112
b63eb8d9 113%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
e6961d06 114
ac5f5dbe 115install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/{lib/connman{,-vpn},run/connman}
5774737d 116
e6961d06
JB
117%clean
118rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
119
120%files
121%defattr(644,root,root,755)
122%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
02a57fff 123%attr(755,root,root) %{_bindir}/connmanctl
b63eb8d9 124%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
5774737d
JB
125%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
126%attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand-wait-online
e6961d06
JB
127%dir %{_libdir}/connman
128%dir %{_libdir}/connman/plugins
129%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
130%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
e6961d06 131%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
b63eb8d9
JB
132%dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
133%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
134%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
135%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
136%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
137%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
76d85102 138%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/wireguard.so
e6961d06
JB
139%dir %{_libdir}/connman/scripts
140%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
e6961d06 141%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
76d85102 142%attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/vpn-script
02860a4b
JB
143/usr/share/dbus-1/system.d/connman.conf
144/usr/share/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
145/usr/share/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
b63eb8d9 146/usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
e6961d06 147/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
b63eb8d9 148/usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
e6961d06 149%{systemdunitdir}/connman.service
b63eb8d9 150%{systemdunitdir}/connman-vpn.service
5774737d
JB
151%{systemdunitdir}/connman-wait-online.service
152%{systemdtmpfilesdir}/connman_resolvconf.conf
ac5f5dbe
JP
153%dir /var/lib/connman
154%dir /var/lib/connman-vpn
5774737d 155%dir /var/run/connman
02a57fff 156%{_mandir}/man1/connmanctl.1*
63b01b85 157%{_mandir}/man5/connman.conf.5*
5774737d
JB
158%{_mandir}/man5/connman-service.config.5*
159%{_mandir}/man5/connman-vpn.conf.5*
160%{_mandir}/man5/connman-vpn-provider.config.5*
63b01b85 161%{_mandir}/man8/connman.8*
5774737d 162%{_mandir}/man8/connman-vpn.8*
e6961d06 163
e6961d06
JB
164%files devel
165%defattr(644,root,root,755)
166%doc doc/*.txt
167%{_includedir}/connman
168%{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.092549 seconds and 4 git commands to generate.